مسعود بختیاری

آقای مسعود بختیاری

کد ملی 0056552343
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

شرکت های مسعود بختیاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566046
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خویشاوندسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سعید اسمعیل پورزنجانی به کدملی ۰۰۴۰۰۶۷۵۲۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود خوانساری بختیاری به کدملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۸۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020772
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
باستناد بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه مفاد ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و افزایش سرمایه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال طی گواهی شماره ۱۴۴۲/۶۱۵۷۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ نزد بانک ملت مرکزی گرمسار واریز گردید. ۲ آقای شهریار ورمقانی کد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مسعود خوانساری بختیاری کد ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای رضا قاسمی کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بنمایندگی از موسسه ثامن الحجج (ع) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی کد ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳ بنمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سلیمیان ریزی کد ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی (عج) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی کد ملی ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۳۵۸۱۱۱۸۲۱۲۸۸۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026830
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آدرس شرکت به تهران خ شریعتی خ خواجه عبداله انصاری خ هشتم پ ۲۲ واحد ۶ کدپستی ۱۶۶۱۶۶۳۶۳۷ انتقال یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. مسعود خوانساری بختیاری به ش ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ بسمت بازرس اصلی و خسرو زندی به ش ملی ۲۷۵۴۶۹۷۴۹۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تبصره ذیل به ماده ۴ اساسنامه اضافه گردید: هیئت مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید. موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی میرمجید صادقی به ش ملی ۴۳۲۳۳۰۸۲۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز صاحب الزمان عج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به ش ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ بنمایندگی محمدرضا ابراهیم نژاد به ش ملی ۳۶۲۰۹۶۰۰۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین صلواتی به ش ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء به مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۱۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707521
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به عنوان رئیس هیئت مدیره - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به عنوان عضو هیئت مدیره - موسسه فرهنگی ورزشی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ بنمایندگی محمد حسن صادقی به عنوان عضو هیئت مدیره - موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ بنمایندگی سید حمید طباطبائیان به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین سمت گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۴۱۲۲۲۹۰۶۴۸۶۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900405
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجلیل سعادتیار باکد ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰با نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ آقای مسعود خوانساری بختیاری باکد ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳با نمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ آقای شهریار ورمقانی باکد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ با نمایندگی از موسسه فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع)) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ - ۳ آقایان مهرداددهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی۳۳۵۰۰۶۷۲۸۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۲۰۸۸۷۲۷۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022220
آگهی تغییرات شرکت نیکو دام شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ ۲ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۴۸۵۸۴۳۳۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219773
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۶۳۹۴۶۵۲۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219783
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۶۳۵۳۴۲۹۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226525
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۱۵۰۲۹۹۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392196
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و شرکت فیروزدام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۲۹۳۶۳۳۸۹۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13423756
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی گردیدند. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ با نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ با نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ ش۹۶۰۲۲۰۴۹۱۸۲۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437719
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت۴۳۳۴۶۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰ و شرکت سیمرغ سبز جماران به شماره ثبت۴۷۰۲۸۵ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹ و شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان به شماره ثبت۴۱۷۶۱۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴ و شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا به شماره ثبت۴۳۳۷۹۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸ و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت۴۱۸۰۳۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۳۱۲۰۴۶۸۵۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440025
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۳۰۱۶۶۸۹۱۲۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440051
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۱۵۶۵۸۱۱۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658224
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و آقای سامان فریور به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۱۸۵۶۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۳۸۹۹۶۰۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662721
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و آقای سامان فریور به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ و آقای رجب رمضانی به شماره ملی ۲۱۸۰۸۰۰۶۲۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۵۲۵۸۸۱۲۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670173
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کشاورزی به شماره ملی۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ آقای سامان فریور به شماره ملی۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ آقای قاسم شبانی به شماره ملی ۰۷۸۰۳۱۴۹۲۱ پ۹۶۰۷۳۰۸۳۹۵۱۳۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740164
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷، مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱، ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۲۲۴۹۹۳۵۸۱۵ و رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. پ۹۶۰۹۱۱۸۴۸۴۰۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818488
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فجر دربند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۶۵۷۰۸۰۵۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818524
آگهی تغییرات شرکت دامداری و دامپروری مزرعه رودخانه شور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی به ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۲۶۹۹۵۲۶۳۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828276
آگهی تغییرات شرکت پرواربندان سوز الدین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۲۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۱۱۳۷۵۲۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831868
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فجر دریوک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۲۸۸۰۸۲۶۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846648
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت ۱۳۲۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سلمان مهدوی به شماره ملی ۵۳۰۹۹۳۷۶۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۱۰۹۱۲۱۲۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851489
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت۱۰۱۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۲۶۰۳۲۹۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949092
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران فلق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیر انتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی ۴۵۶۰۰۶۰۰۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی اله فراهانی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۷۳۷۶۵۴۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۵۵۹۳۵۶۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953991
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت ۷۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت ۲۱۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۷۸۰۹۳۴۸۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973493
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن فاطمی نیا به شماره ملی ۴۵۶۹۴۳۰۴۶۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۱۲۱۹۳۶۷۸۷۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084121
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶، برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۳۰۶۰۳۶۶۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209478
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۹۳۶۴۸۱۷۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295870
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴، برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۱۲۵۴۴۵۰۸۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک