محمدرضا مدرس خیابانی

محمدرضا مدرس خیابانی

کد ملی 0056304560
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671354
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ بنمایندگی آیت اله ابراهیمی به کدملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده مرقی به کدملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ بنمایندگی علی حاجی باقری به کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۳۴۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970565
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: مسیح مشهدی تفرشی به ک م۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بجای منوچهر منطقی به ک م ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به ک م ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود کمانی به ک م ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ بجای محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به ش ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۷۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127534
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ۱ ابوالفضل قنبرپور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر و علی اصغر یعقوبی کدملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا و عبداله نجاری به کدملی ۵۷۵۹۶۲۲۶۵۱ نماینده شرکت ارزش آفرین سرمد و محمدرضا مدرس خیابانی کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ نماینده شرکت انصار درمان کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۰۲۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ابوالفضل قنبرپور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. علی اصغر یعقوبی کدملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۸۱۱۴ به سمت مدیرعامل و منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187677
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به ک م ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به کد ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی عام بشناسه ملی ۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی رامین سارنگ به کد ملی ۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. پ۱۷۰۹۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318226
آگهی تغییرات شرکت تجارت الماس مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پردیس سبز ملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷ به نمایندگی حسین ممبینی به کدملی ۴۸۱۸۸۷۳۷۳۱ و موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰ به نمایندگی مسعود گشته به کدملی ۰۰۳۴۹۶۲۴۳ و شرکت نوین تجارت مبین آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۹۵ به نمایندگی سیدحجت اله قریشی به کدملی ۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۸۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520454
آگهی تغییرات شرکت رایان تصویر پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مدرس خیابانی۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ (به نمایندگی از شرکت تجارت الماس مبین ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن سجادی نیا ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ (به نمایندگی از افق افروز ایماء ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد قافله باشی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ (به نمایندگی از صنایع انرژی شهیر ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳) به سمت عضو ۴ آقای هاشم گرامی منفرد ۰۰۳۳۳۵۴۵۸۸ (به نمایندگی از فرهیختگان پیام همراه ۱۰۱۰۳۰۰۹۸۰۹) به سمت عضو ۵ آقایامیر حسین رضائی۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ (به نمایندگی از آرامبین آسیا۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴) به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا با مضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۲۱۲۸۴۹۴۹۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568361
آگهی تاسیس شرکت صنعت فولاد شادگان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ / /۹۳ شماره ثبت شناسه ملی در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود. ۱ـ نام شرکت: صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) ۲ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، دانه بندی، تغلیظ سنگ آهن، ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و تولید محصول نهایی، مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه. ۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد ریال ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال آن طبق گواهی ۲۰۰/۳۰۸۷۴ـ۵/۵/۹۳ طی فیش شماره ۶۸۳۱۷۲۸۴ بانک ملت شعبه مرکزی اهواز واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۴ـ مرکز اصلی شرکت: شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر، آبادان کدپستی ۶۴۳۳۱۶۴۴۵۷ ۵ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۶ـ اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۲ به استثناء حقوق و مزایای مدیران تاپ چارت و بندهای ۵، ۹، ۱۰ و ۱۴ ماده ۴۴ اساسنامه باستثناء مصالحه و سازش و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن، امضاء و عقد قراردادهای خرید و فروش بر اساس آئین نامه معاملات تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال را به مدیرعامل تفویض نمود. ۷ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: ۱ـ آقای محمد خان داداش پور قمی به شماره ملی ۲۰۶۴۳۲۱۰۷۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ـ شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید شریفی به شماره ملی ۴۳۳۰۵۳۴۸۳۷ بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ـ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۲۶۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ با نمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵ـ آقای محمد محسنی فر به شماره ملی ۰۳۸۰۸۳۳۷۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیمراد پور به شماره ملی ۱۹۷۱۳۴۷۱۱۶ بعنوان مدیرعامل که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۸ـ کلیه اوراق مالی، تجاری، قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۹ـ بازرسین عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۱۰ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و تصمیمات تعیین گردید. ش۱۸۵۸۶۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589820
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ و به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ و به نمایندگی آقای مسعود گشته با کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ و به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۴۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702587
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمد رضا مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای میرزا سرلک با کدملی ۴۱۷۱۷۴۱۸۲۳ به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۷۶۱۸۷۷۴۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702590
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهرگستر یمین پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای عبدالرضا نمازی به شماره ملی ۳۰۰۰۷۳۳۴۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۷۷۱۷۳۸۳۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711360
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ و شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵و شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی آقای عبدالرضا اردستانی رستمی با کدملی ۲۹۹۱۶۵۱۶۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۵۹۳۶۶۴۸۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711364
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: شرکت شهریار مهستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به نمایندگی آقای امیررضا حیدری با کدملی ۳۳۶۹۴۷۹۷۸۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا"همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۵۹۴۳۴۷۶۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997237
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ محمدرضا مدرس خیابانی به ش ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به ش ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و میرزاعلی آیت اللهی به ش ملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ و رحیم افتخار به ش ملی ۲۲۹۵۸۵۷۵۰۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10411462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا مدرس خیابان به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد ربیعی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۵۷۱۸۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران م ونک ش ۸۸ برج همراه کدپستی ۱۹۹۱۹۵۴۶۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616090
آگهی تاسیس شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتیو خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز ـ مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی در کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹۹۱۴۴۰ ص مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد کد ۳۷۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841749
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به کدملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۰۴۵ به نمایندگی غلامحسن تقی نتاج به کدملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی سید مهدی عالی نژاد به کدملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ و شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷ به نمایندگی مسعود گشته به کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به نمایندگی محمود کمانی به کدملی ۰۵۳۶۸۱۲۳۴ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ غلامحسن تقی نتاج به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گشته به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس خیابانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و چکها با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت و در غیاب آنان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031525
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت مهر گستر یمین پارس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵به نمایندگی آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ به نمایندگی آقای محمد علی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۲۵۶۲۹۲۵۹۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800470
آگهی تغییرات شرکت مبین سازه پارند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حیدری کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و آقای غلامرضا اسماعیلی کدملی ۰۳۸۲۹۷۰۵۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸ و آقای محمدرضا مدرس خیابانی کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت حامی تجارت الماس شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ و آقای علیرضا نجف پور کردی کدملی ۴۹۸۸۹۳۳۵۶۳به سمت عضو هیئت مدیره وبه نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ و آقای عبدالمجید مزینی کدملی ۱۸۱۶۹۸۷۵۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ انتخاب گردیدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۷۲۶۹۴۹۹۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984830
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹ آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ پ۹۵۰۶۰۳۸۳۹۱۶۵۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201802
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود مهردادی (به شماره ملی۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸) به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی یاس به سمت رییس هیات مدیره. آقای محمدرضا مدرس خیابانی (به شماره ملی۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰) به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام به سمت نایب رییس هیات مدیره. آقای محمد کاشانی (به شماره ملی۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷) به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی خواجویی (به شماره ملی ۲۹۹۱۷۷۰۹۴۵) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱و ۴ و۶ و ۹ و۱۳و ۱۵ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه و نیز اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیات مدیره و در قبال آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قانونی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر وزیان و صدور دستور لازم الاجرا و تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده به حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. تعیین اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم روش‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. واگذاری و تحصیل هر گونه حق و کسب پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکت‌ها و مایملک شرکت با تصویب هیات مدیره. تهیه و ارائه گزارش‌های ماهیانه عملکرد شرکت و امور مالی و سایر اطلاعات ضروری به صورت مقایسه‌ای جهت ارائه به هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی در مقاطع شش ماهه و سالانه در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. به امانات گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آن‌ها جهت امور شرکت. پ۹۵۱۰۰۱۲۷۶۳۲۰۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358817
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۱۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بقائی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهر اقتصاد مبین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی جعفری به شماره ملی ۰۰۴۵۶۲۱۱۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداسداله دهناد به شماره ملی ۰۳۸۲۱۸۳۸۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد خان سفید به شماره ملی ۰۴۵۱۹۴۵۳۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب نمودند. پ۹۵۱۲۲۵۳۹۸۹۳۵۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی ۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش۹۶۰۶۰۷۱۹۷۵۴۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734961
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده: شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان به عنوان رئیس هیئت مدیره (شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۰۰۱۶) با نمایندگی آقای محمد ابراهیم نوربخش با کدملی شماره ۳۰۷۰۹۴۰۱۴۵ شرکت گهر انرژی سیرجان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره (شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴) با نمایندگی آقای بابک شهیدی زندی با کدملی شماره ۰۰۴۹۸۹۴۳۰۷ شرکت سنگ آهن گهر زمین به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (شناسه ملی گهر زمین ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰) با نمایندگی آقای رامین سارنگ با کدملی شماره ۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ شرکت معدنی وصنعتی گل گهر به عنوان عضو هیئت مدیره (شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰) با نمایندگی آقای علی ابراهیمی با کدملی شماره ۰۰۴۱۸۵۴۶۴۰ شرکت گهر پودر پارس به عنوان عضو هیئت مدیره (شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۸۲) با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی شماره ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ آقای رامین سارنگ بشماره ملی۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱ بعنوان مدیرعامل ب کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت صورت پذیرد. ش۹۶۰۹۰۷۳۸۵۲۴۸۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک