جاوید حاجی علی اکبر

جاوید حاجی علی اکبر

کد ملی 0056257384
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 615239
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده هایساختمانی عمران البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش هوش به کدملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ غلامرضا بهاردوست به کدملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ محمود آموزگار به کدملی ۰۰۴۱۶۴۴۵۶۵ ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر آدی گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۰۶۵۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671372
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب بدیعسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. محمد جمالی به کدملی ۴۵۹۰۹۶۰۸۰۱ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۳۴۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689563
آگهی تغییرات شرکت تک پارس ره آورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۴۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای آرش عندلیب به شماره ملی ۲۶۴۹۲۹۱۵۴۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای جاوید حاجیعلیاکبر بشماره ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۷/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمدرضا بهارلو بشماره ملی ۰۰۶۵۰۴۷۵۸۳ و خانم فریده رشیدی بشماره ملی ۰۰۴۹۱۴۱۴۱۴ و خانم آرزو کریمیاسمعیلآبادی به شماره ملی ۰۰۱۱۴۷۶۶۵۶ تا تاریخ ۷/۴/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۹۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142175
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تازیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند. سعید بهاری به کد ملی ۱۱۹۹۱۲۹۶۵۸ و محمود حبیبی به کد ملی ۰۰۵۱۰۶۱۶۴۳ و علیرضا فاضلی به کد ملی ۰۰۵۰۹۷۸۷۱۳ و کیارش شجاعی به کد ملی ۰۰۵۵۸۳۷۱۶۶ و حمیرا حبیبی به کد ملی ۰۰۴۶۵۴۱۹۰۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان متنهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقای محمدابراهیم هاشمی گلپایگانی بسمت بازرس اصلی و آقای جاوید علی اکبر به کد ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۸۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142176
آگهی تغییرات شرکت آراد درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۰۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حجت محمدی ایمیر به شماره ملی ۰۰۳۶۱۴۹۷۹۹ و آقای نادر اداک به شماره ملی ۱۹۵۰۱۷۵۱۲۱ و خانم افسانه بدیع عارض به شماره ملی ۰۰۴۹۱۴۲۳۶۴ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای ناصر پایان به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۰۳۹۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای جاوید حاجی علی اکبر به شماره ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۸۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448536
آگهی تغییرات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. خانم ماندانا رضایی فرد (کد ملی ۴۷۳۲۱۶۳۰۵۷) و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کد ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان سید محمدرضا مرتضوی (کد ملی ۰۰۵۱۴۴۹۱۲۹) و علی فتوت احمدی (کد ملی ۰۴۵۱۹۹۱۹۲۳) برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. پ۱۸۲۲۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544558
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای ایمن ن هال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۱۱۹۱۹/۴۰۳/۹۳ مورخ ۱۰/۳/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون فتحی کدملی ۳۸۵۹۱۸۶۶۴۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای مهرداد ثمودی کد ملی ۰۰۵۱۲۰۴۳۹۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای حمید حلاجی کد ملی ۰۰۴۶۱۳۰۵۰۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان احمد آتش هوش کد ملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ و جاوید حاجی علی اکبر کد ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان اعضاءعلی البدل هیأت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قرارداد‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به تن هایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۳۰۵۰۵۳۷۲۴۱۵۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003536
آگهی تصمیمات شرکت پرتو سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد شریفی به کدملی ۱۲۴۹۵۷۵۵۷۵ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید غضنفری به کدملی ۴۵۰۰۷۲۹۸۵۲ مسعود غضنفری به کدملی ۴۵۰۰۷۴۸۲۳۷ میلاد ادریس عامری به کدملی ۱۸۱۷۳۰۷۹۰۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ حمید غضنفری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و میلاد ادریس عامری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706035
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور قطران کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۱۹۲۲۵۶۵۸۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912788
آگهی تصمیمات شرکت آرین عمران کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۹۵۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فریدون عبداله پوری با کد ملی ۰۰۵۴۳۴۹۹۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کیوان عبداله پوری با کد ملی ۰۰۵۷۷۲۱۶۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن خاقانی راد با کد ملی ۰۰۴۳۲۸۱۱۵۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای آرش تقوی قاسم آباد با کد ملی ۰۰۵۴۶۴۲۷۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر با کد ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش۹۵۰۴۲۶۱۰۷۱۰۴۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021996
آگهی تغییرات شرکت تهران پلاستیک تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کد ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند حاجی بابا حاجی زاده باستانی به ش ملی ۱۴۶۱۳۳۰۶۱۰ و محمد خلیقی سیکارودی به ش ملی ۰۰۶۸۴۶۵۴۰۸و خانم هانیه پیمایی به ش ملی۰۰۷۰۳۱۲۷۴۵ بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۴۸۹۴۹۶۹۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022033
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی وپلیمر تهران سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای منصور خلیقی سیکارودی (۰۰۴۷۰۹۸۱۰۴) خانم‌ها طاهره شعار (۰۰۳۴۹۰۶۳۳۹) ونسترن حاجی زاده باستانی (۰۰۱۲۵۳۷۳۸۱) بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۴۶۲۰۸۵۷۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583690
آگهی تغییرات شرکت نکو آراء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبرک. م ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۰۷۹۳۰۸۶۰۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595570
آگهی تغییرات شرکت حریر مهتاب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. جعفر پیمایی کدملی ۴۲۱۹۲۹۷۸۸۱ حمیدرضا خلیقی سیکارودی کدملی ۰۰۶۴۱۷۲۲۱ و مهر انگیز سلیمی کدملی ۰۰۴۸۳۲۰۳۵۳ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۴۸۲۶۹۶۶۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645057
آگهی تغییرات شرکت ثنا تک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای حسین شیخ طاهری کدملی۰۰۷۲۱۹۰۰۰۰ و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۱۶۵۵۳۵۶۴۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674730
آگهی تصمیمات شرکت بت سرویس کانترکتینگ ای اس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۱۵۲۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱) تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲) آقای کیوان عبدالله پوری با کدملی ۰۰۵۷۷۲۱۶۸۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای بیورن ویلهم فلهوگن به شماره گذرنامه ۳۰۰۷۱۱۶۰ به نمایندگی از شرکت بت سرویس کانترکتینگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، عقود، قراردادها و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴) آقای محمدامیر جمالان با کدملی ۰۴۵۱۲۱۱۳۰۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر با کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۰۱۹۰۳۸۲۳۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185707
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان دانش و فناوری تمیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۸۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین رئیس دانا به شماره ملی ۰۰۸۰۱۹۳۹۳۵ فاطمه خواجویی گوکی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۰۶۱۸۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عماد ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۸۵۱۵۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید علی اکبر به شماره ملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۰۴۱۱۹۵۷۹۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208875
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی شیرگازلاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مرسل صدیق با کدملی ۶۱۸۹۵۲۷۸۲۵ و مریم بگزاده بوان پور با کدملی ۳۳۷۹۹۲۸۷۸۱و بنفشه صدیق با کدملی ۰۰۶۱۶۰۷۶۵۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۹۳۵۴۱۵۳۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک