مهرداد حاجی ابوالحسنی

آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی

کد ملی 0056183062
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578739
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۱۵۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۹۴۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663704
آگهی تصمیمات شرکت امید سلامتسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۹۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۴۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به ش. م ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به ک. م ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۵۸۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723761
آگهی تغییرات شرکت رهروان دور اندیشسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۳۲۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724846
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کیمیا سلامت نیکانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۶۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۹۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736934
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالا و سرمایه آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهتاش توانائیان به شماره ملی۰۰۵۸۹۳۳۶۲۱ و شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص و شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص تا تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۱۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753708
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان آتی نگر اطلسسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه سادات هاشمی به شماره ملی۰۳۲۳۱۴۲۰۸۷ و خانم صدف آرمان آرا به شماره ملی۰۰۱۲۵۰۱۰۶۲۹ و آقای محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملی۲۲۹۶۹۵۳۹۵۶ تا تاریخ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۲۷۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992275
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی تیرآهن البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۰۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن مصیب زاده به کدملی۴۹۳۹۷۷۳۷۹۵ و ژاله مصیب زاده به کدملی۰۰۵۷۸۴۶۳۲۴ و هاله مصیب زاده به کدملی۰۰۵۷۸۴۶۳۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۰/۹۱ حسن مصیب زاده به سمت رئیس هیئت مدیره , هاله مصیب زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , ژاله مصیب زاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۲۵۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168030
آگهی تصمیمات در شرکت سازه‌های فلزی و ماشین آلات صفا (سهامی‎ خاص) ثبت شده به شماره۱۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۷۲۳۲
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‎مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ تصویب شد. ۲ مهرداد حاجی ابوالحسنی با کدملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرسین اصلی و علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ۴ محمد رستمی صفا به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ بهرام ظهور نماینده شرکت سرمایه گذاری صفا با کدملی ۴۴۳۳۰۰۰۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرشید فیوضاتی حق با کدملی ۰۰۵۱۱۷۸۵۷۵ نماینده شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش۱۷۰۰۶۴۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187875
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و شرکت کشت و صنعت صفا با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۲۷۰۵ و شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی با کدملی شماره ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شماره ثبت ۲۴۸۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۸۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196670
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی با کدملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شماره ثبت ۲۴۸۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۸۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205572
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221582
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی استاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی دارای کد ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شماره ثبت ۲۴۸۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۵۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229707
آگهی تغییرات شرکت ساز دارو جوان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۵۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی با ک. م ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. و آقایان رضا نبی ئی بشماره ملی ۴۹۹۹۶۴۹۲۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ضیائی بشماره ۰۰۶۹۳۵۰۳۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد نوبختی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۱۶۶۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و فرزاد رضائی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۷۲۰۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم منصوره رحیمی شهمیرزادی بشماره ملی ۰۰۷۲۸۸۳۰۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا ۳ نفر از ۴ نفر اعضا هیئت مدیره (آقایان رضا نبی ئی مسعود ضیائی محمدجواد نوبختی فرزاد رضائی) متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۹۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340330
آگهی تغییرات شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی پرهام مشار شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۷ بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی کدملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۸۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384397
آگهی تغییرات شرکت آگاه اقتصاد تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اکبر کاظم زاده دهاقانی کدملی ۵۱۲۹۶۰۹۶۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رضائی کدملی ۱۲۸۸۵۸۹۴۰۹ ب سمت نائب رئیس و مسعود رجبی پسیخانی کدملی ۲۵۹۴۰۹۵۴۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو و محسن خلیلی انزابی کدملی ۰۰۵۱۷۰۰۶۰۳ به سمت عضو هیات مدیره و علی اصغر گل چین آرانی کدملی ۶۱۹۹۶۶۷۹۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی پرهام مشار کدملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به سمت بازرس اصلی آقای فرزاد ذوالفقاری کدملی ۰۶۰۲۴۰۳۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۷۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407598
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی پایدار پارس ساینا سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای محمدهادی باهنر ک م ۰۰۷۹۲۵۳۴۲۳ و آقای علیرضا سعیدی عزیزکندی ک م ۰۴۵۱۶۱۲۱۲۴ و خانم آمنه حسن زاده وژده ک م ۰۰۱۱۳۶۳۵۴۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۵۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539163
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات به آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد چراغی با کد ملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۱ و آقای امیرحسین چراغی بیدهند با کد ملی ۰۰۷۵۳۴۶۷۱۰ و آقای محمدحسین چراغی بیدهند با کد ملی ۰۴۴۰۱۸۷۰۳۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهردادحاجی ابوالحسنی با کدملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۶۱۲۳۳۹۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665989
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۶۶۴۸۵۷۱۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596721
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان سریع سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مجید اشرفی سعادت به شماره ملی ۰۰۵۴۲۲۱۷۲۲ و آقای سامان ودیعت به شماره ملی ۰۴۵۰۱۷۱۰۱۹ و آقای حسینقلی بیات به شماره ملی ۰۰۴۰۴۰۲۱۳۴ و شرکت ایستابان آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۸۸ با نمایندگی آقای عباس میردامادی تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مجید اشرفی سعادت به شماره ملی ۰۰۵۴۲۲۱۷۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان ودیعت به شماره ملی ۰۴۵۰۱۷۱۰۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسینقلی بیات به شماره ملی ۰۰۴۰۴۰۲۱۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایستابان آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس میردامادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسینقلی بیات به شماره ملی ۰۰۴۰۴۰۲۱۳۴ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706835
آگهی تغییرات شرکت رویال پیشگام شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735736
آگهی تصمیمات شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۹۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۳۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به ش ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به ش ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264435
آگهی تصمیمات شرکت آذر پژوهان اندیش (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۲۳۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۱۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417757
آگهی تصمیمات شرکت نوید صبای تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۳۳۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۷۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642107
آگهی تصمیمات شرکت سازدار و جوان سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۵۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۸۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و پرهام مشار به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بسمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کد ملی۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد رضایی به کد ملی۰۰۴۵۷۷۲۰۲۹ رضا نبی ئی به کد ملی۴۹۹۹۶۴۹۲۲۵ مسعود ضیائی به کد ملی۰۰۶۹۳۵۰۳۴۵ محمد جواد نوبختی به کد ملی۰۰۴۵۷۱۶۶۳۳ منصوره رحیمی شهمیرزادی به کد ملی۰۰۷۲۸۸۳۰۶۵. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۰ منصوره رحیمی شهمیرزادی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد نوبختی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا نبی ئی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از۴ نفر فرزاد رضائی و رضا نبی ئی و مسعود ضیائی و محمدجواد نوبختی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831029
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد ابویی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۶۷۶۹۶ و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۳۰۴۵۱ و آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی ۱۹۷۱۸۶۲۱۹۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ` اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057616
آگهی تغییرات شرکت آسیا کنترل پی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۷۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348170
آگهی تغییرات حسابرسی پرهام مشار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۱۲۵۵۹/۹۷ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله امینی مصلح آبادی ش. ملی ۰۵۳۱۷۸۰۴۰۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ افزایش داد. و آقای بیژن نجفی با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء موسسه بشرح ذیل تغییر کرد: آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی ش. ملی ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ دارای ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بیژن نجفی ش. ملی ۶۵۹۹۳۹۵۰۲۳ دارای ۳۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای روح اله امینی مصلح آبادی ش. ملی ۰۵۳۱۷۸۰۴۰۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به۳ نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۹۱۷۲۹۳۴۶۴۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک