محمدرضا اخباریون

محمدرضا اخباریون

کد ملی 0056158971
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1149095
آگهی تغییرات موسسه آموزشی سرای دانش نیایش به شماره ثبت ۳۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بهاره حاجی اشرفی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۶۲۶۴۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح زیر می‌باشد. سید سعید چوبداری به کد ملی ۰۰۱۱۹۶۶۴۳۲ دارای ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال سیده سمیرا چوبداری به کد ملی ۰۰۶۲۲۵۲۹۷۶ دارای ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال مجید باقرکاظمی به کد ملی ۰۰۶۹۲۴۳۶۹۷ دارای ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال محمدرضا اخباریون به کد ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال بهاره حاجی اشرفی به کد ملی ۰۵۳۳۶۲۶۴۸ دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال پ۱۶۹۱۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176712
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی زبان پژوهان ایلیا به شماره ثبت ۲۴۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعادت صانعی ک. م ۰۳۸۴۳۸۸۷۱۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمد فیروزی ک. م ۰۰۵۲۰۱۸۹۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی محمدرضا اخباریون ک. م ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته چک بروات عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۷۰۴۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207984
آگهی تغییرات موسسه خانم سخن آراد به شماره ثبت ۲۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدحسین طباطبائی ستوده بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سید محمدطاهر ملک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا حسینی بسمت عضو هیئت مدیره موسسه دانش روز آگاهان با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۰۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207988
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پلکان دانش به شماره ثبت ۲۵۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم میردامادی تهرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۷۸۰۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سیده منا فاطمی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۳۸۸۷۹ ببا پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت موسسه دانش روز آگاهان با نمایندگی محمدرضا اخباریون به شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرید. نشانی جدید شرکت: تهران بزرگراه ارتش خ شهید محلاتی فاز ۲ خ نصر ساختمان یاس ط همکف کدپستی ۱۹۵۵۷۴۵۴۴۸ تعیین گردید نام شرکت به دانش سرای مصباح نور معرفت تغییر یافت. پ۱۷۲۰۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240733
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی امید اندیشه آریانا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۷۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۲۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مظاهری با کدملی ۰۰۸۱۲۱۵۰۶۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مجید مظاهری با کدملی ۰۰۴۱۷۱۰۰۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه دانش روزآگاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با کدملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نام موسسه از امید اندیشه آریانا به گام طلائی دانش تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس موسسه به نشانی: تهران، خ جمهوری، بین تقاطع اسکندری و باستان، نبش ک نفر، شماره ۱۶، واحد ۶، کدپستی ۱۳۱۱۸۸۵۸۱۹ تغییر یافت و همچنین شعبات موسسه به نشانی: اصفهان، خ هزار جریب، ابتدای خ آزادی، روبروی بانک مسکن، شماره ۱۵۷، کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۱۸۱ و اهواز، خ زیتون کارمندی، خ شهید بندر، بین زیتون و زیبا، شماره ۶۲، کدپستی ۶۱۶۳۸۸۸۲۱۹ منحل گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علیرضا مظاهری با کدملی ۰۰۸۱۲۱۵۰۶۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۷۰۰/۱۷ریال و مجید مظاهری با کدملی ۰۰۴۱۷۱۰۰۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با کدملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال در ردیف شرکا قرار گرفتند. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به قرار ذیل می‌باشد: آقای علیرضا مظاهری با کدملی ۰۰۸۱۲۱۵۰۶۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۷ ریال سهم الشرکه و آقای مجید مظاهری با کدملی ۰۰۴۱۷۱۰۰۹۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال سهم الشرکه و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با کدملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای قدرت اله مهمدی کرتلائی با کدملی ۱۹۷۱۵۴۲۷۳۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹ ریال و خانم کبری مهمدی کرتلائی با کدملی ۱۹۷۲۴۱۶۴۲۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۳۵۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265329
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرای پامچال به شماره ثبت ۲۴۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۸۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: خانم محبوبه یغمائیان ۰۰۴۰۲۸۱۲۰۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علی سحاب ۰۰۲۰۵۶۴۰۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه دانش روز آگاهان ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. تعداد اعضای هیات مدیره از ۲نفر به ۳ نفر افزایش پیدا نمود و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح فوق اصلاح می‌شود. پ۱۷۴۵۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338943
آگهی تغییرات شرکت آموزشی پرهون اجازه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور ردانی پوردانی ۱۲۹۰۹۸۷۸۹۰ بمدت ۲ سال به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه دانش روز آگاهان ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ بمدت ۲ سال به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۷۷۰۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443358
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی واژگان ایلیا پارس شماره ثبت ۲۶۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۹۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی غفاری فرزند جهانگیر شماره ملی ۴۸۳۹۷۲۲۳۹۰ شماره شناسنامه ۷۲۵ صادره از شهر چالوس متولد ۲۶/۶/۱۳۵۵ شهر چالوس به نشانی تهران خیابان ستارخان کوچه حجت شماره ۱۲ طبقه سوم کدپستی ۱۴۵۴۷۱۴۶۸۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. خانم فرشته نریمانی فرزند اکبر شماره ملی ۰۰۷۶۴۱۶۹۰۹ شماره شناسنامه ۶۱۸۷ صادره از شهر تهران متولد ۲۰/۵/۱۳۶۲ شهر تهران به نشانی تهران خیابان ستارخان کوچه حجت شماره ۱۲ طبقه سوم کدپستی ۱۴۵۴۷۱۴۶۸۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت موسسه دانش روز آگاهان شماره ثبت ۲۲۸۶۶ به تاریخ ۱/۵/۱۳۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون فرزند نصراله شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ شماره شناسنامه ۹۸۲ صادره از شهر تهران متولد ۷/۲/۱۳۵۲ شهر تهران به نشانی تهران تجریش ابتدای خیابان شریعتی شماره ۱۹۵۵ طبقه ۳ واحد ۶ کدپستی ۱۹۳۴۶۱۴۸۴۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح فوق اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش بشرح ذیل می‌باشد آقای فؤاد حسین لو بشماره ملی ۰۳۲۱۳۰۸۹۹۹ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه خانم آیدا حسین لو بشماره ملی ۰۳۱۰۰۰۸۲۱۹۶ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه موسسه دانش روز آگاهان شماره ثبت ۲۲۸۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون بشماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای مهدی غفاری بشماره ملی ۴۸۳۹۷۲۲۳۹ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال سهم الشرکه خانم فرشته نریمانی شماره ملی ۰۰۷۶۴۱۶۹۰۹ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش پیدا نمود و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بدین شرح اصلاح گردید آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس تهران خیابان فلسطین روبروی سفارت فلسطین شماره ۳۵۸ طبقه سوم کدپستی ۱۴۱۶۸۹۴۷۳۱ به تهران بزرگراه شهید چمران ابتدای خیابان باقر خان غربی شماره ۲۲ طبقه دوم کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۷۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۱۹۰۰ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443485
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی خانه زبان دلیر شماره ثبت ۲۲۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد رفیعی فرزند: امیرعلی، شماره ملی ۰۰۸۱۲۵۸۴۲۹، شماره شناسنامه: ۴۲۱۵ صادره از شهر: تهران، متولد: ۱۵/۵/۱۳۶۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. آقای ابراهیم خلیل مهر نو، فرزند: ابراهیم، شماره ملی: ۲۷۴۰۳۱۶۲۹۱ صادره از شهر: ارومیه، متولد: ۲۷/۰۹/۱۳۶۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای: محمدرضا اخباریون به کد ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌شود. نام موسسه از «فرهنگی آموزشی خانه زبان دلیر» به «فرهنگی آموزشی سرزمین زبان مهرنو» در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌شود. مرکز اصلی موسسه به «تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان اباذر، خیابان گلدشت، گلستان ۱۱، شماره ۴۶، واحد اول، کدپستی ۱۴۸۱۷۱۳۶۹۷» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌شود. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بدین شرح اصلاح می‌شود. بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از تغییرات به شرح زیر می‌باشد: آقای حامد رفیعی دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم خلیل مهرنو دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال سهم الشرکه مؤسسه دانش روز آگاهان دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای مرتضی دلیر دارای مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید دلیر دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۲۱۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570952
آگهی تغییرات موسسه تکلم ایده آل مهرورزان به شماره ثبت ۳۱۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: ۱ آقای: علیرضا سیاح ک م ۰۰۶۸۴۳۰۵۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲ آقای: فرشاد اسدی ک م ۰۰۷۹۰۴۴۹۱۳ به سمت رئیس هیأت مدیره ۳ خانم: شلر مؤمنی ک م ۰۰۱۰۶۳۱۷۸۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ۴ مؤسسه دانش روز آگاهان با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک مک م ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ آقای: محمد رستمی کمال آباد ک م ۰۰۵۸۳۵۷۴۲۴خارج از شرکاء به سمت عضو هیأت مدیره اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از بین آقایان علیرضا سیاح و فرشاد اسدی و خانم شلر مؤمنی همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۳۰۵۲۲۸۱۹۱۷۴۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570956
آگهی تغییرات موسسه گویش اندیشان شایلان به شماره ثبت ۲۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی چاوش ور ۴۹۰۰۱۲۰۴۷۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره محمد جباری خانقاه ک م ۴۹۰۰۱۲۰۴۷۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک م۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ بمدت ۲ سال به سمت اعضای هیأت مدیره تعیین شدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۳۰۵۲۲۵۱۴۵۲۹۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693973
آگهی تغییرات موسسه آموزشی بین المللی پویان دانش فرا پارس به شماره ثبت ۲۷۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک کاظمی نژاد ۰۰۷۰۶۵۹۶۱۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاظمی نژاد ۰۰۳۸۹۷۷۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مؤسسه دانش روز آگاهان ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم سیده مرضیه نقوی شماره ملی ۱۲۸۹۵۸۰۱۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است پ۹۳۰۸۲۰۷۱۲۹۱۳۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695555
آگهی تغییرات موسسه توسعه ارتباطات شهر زبان به شماره ثبت ۲۸۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۵۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۲۵/۱۵۲۶۹۸ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ وزارت آموزش وپرورش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا ایزدی ۰۰۰۵۸۲۴۸۷۳ بمدت ۲ سال به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ومؤسسه دانش روز آگاهان۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. «اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است» پ۹۳۰۸۲۱۸۲۹۱۹۶۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719641
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی علم اندیشان متحد به شماره ثبت ۲۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند امیر محمد علی مددی به کدملی۰۰۶۳۶۶۳۴۸۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهدی علی مددی به کدملی ۰۰۴۹۳۰۶۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و دانش روز آگاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی محمدرضا اخباریون به کدملی۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره و اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است پ۹۳۰۹۱۲۱۱۳۶۵۶۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736611
آگهی تغییرات موسسه پردیس نام آوران خلیج همیشه فارس به شماره ثبت ۲۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی نونهال گنزق به کد ملی ۰۰۷۶۹۸۳۱۰۲ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره و مرتضی نونهال گنزق به کد ملی ۰۰۸۴۰۴۱۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی محمدرضا اخباریون به کد ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۳۰۹۲۵۱۲۷۱۵۶۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838675
آگهی تغییراتمشاوره حقوقی بین المللی داوران دانش روز آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه مؤسسه در واحد ثبتی مشهد به نشانی: استان خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان امام رضا (ع) (تهران)، امام رضا ۴۹، شماره ۱۴۲، واحد ۸، کد پستی ۹۱۷۳۹۷۴۳۷۵ به مدیریت مؤسسه دانش روز آگاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی ۰۰۵۵۹۶۲۹۰۴ تأسیس گردید. مؤسسه دانش روز آگاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمد رضا اخباریون به شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ با پرداخت مبلغ ۹۸۹۹۰۱۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد رضا اخباریون با شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ با پرداخت مبلغ ۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: مؤسسه دانش روز آگاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳ با نمایندگی آقای محمد رضا اخباریون به شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد رضا اخباریون با شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۵۰۳۱۷۷۳۴۴۹۵۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838679
آگهی تغییراتدانش روز آگاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی:۰۰۵۵۹۶۲۹۰۴با پرداخت مبلغ ۹۳۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به ۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی اخباریون به شماره ملی:۰۰۷۲۵۶۴۳۲۶ با پرداخت مبلغ ۴۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی:۰۰۵۶۱۵۸۹۷۱ - با پرداخت مبلغ ۹۹۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از ۱۰۰۹۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌شود. شعبه شرکت در استان خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان امام رضا (ع) (تهران)، امام رضا ۴۹، شماره ۱۴۲، واحد ۸، کد پستی ۹۱۷۳۹۷۴۳۷۵ و خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی:۰۰۵۵۹۶۲۹۰۴ به سمت مدیر شعبه در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌شود بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از تغییرات به شرح زیر می‌باشد: - آقای محمدرضا اخباریون دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم صدیقه اخباریون دارای مبلغ ۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای مهدی اخباریون دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۱۷۶۴۴۱۷۴۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک