بهمن فتحعلی

آقای بهمن فتحعلی

کد ملی 0559760590
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690999
آگهی تغییرات شرکت پویش داده کار بردار فردابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ و آقای محمدنبی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۸ و آقای سید رضا رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدنبی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا رضائی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به انضمام رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای ابوالفضل ساعدی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۷۲۳۵۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۳۵۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724773
آگهی تغییرات شرکت پیام آوران کارآمد سلامتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین رضوانی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۲۸۴۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جهانگیری به شماره ملی ۰۹۳۶۲۲۰۲۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی معظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۰۱۹۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن مومن زاده به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۹۸۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاوه یوسفی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۶۷۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن مقبل به شماره ملی ۴۵۶۹۳۰۲۴۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مجتبی معظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۰۱۹۲۱ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۱۶۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030909
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه سپند آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۳۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۲۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ملیحه موذن قمصری به شماره ملی۰۰۴۳۳۷۴۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی ستوده به شماره ملی۴۹۹۹۶۵۲۰۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ و آقای میثم فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ و آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۱۲ تا تاریخ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۱۲ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ولیعصر جنب پمپ بنزین پارک ساعی برج سپهر ساعی طبقه۱۵ واحد۱۵۰۴ کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۳۹۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. , بند ز ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216912
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پژوهش گستر صدیقین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کدملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شناسه ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مدت۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: ملیحه موذن قمصری به کدملی۰۰۴۳۳۷۴۳۴۴ به نمایندگی از موسسه خیریه صدیقین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۲۹۸۶ مهرشاد شبابی به کدملی۰۰۴۵۵۴۴۵۶۵ بهمن فتحعلی به کدملی۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ پ۱۷۲۳۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589735
آگهی تغییرات شرکت صنایع آب نگار دقیق سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن فتحعلی با کدملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ خانم ملیحه موذن قمصری با کدملی ۰۰۴۳۳۷۴۳۴۴ آقای سعید علی اکبری با کدملی ۱۲۸۵۷۱۴۴۷۴ پ۱۸۲۴۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612051
آگهی تغییرات شرکت معدن یاران نور آسمان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد پارسه کد ملی ۴۱۳۱۰۵۳۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۱۲۲۶۲۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. بهمن فتحعلی کد ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ با پرداخت مبلغ ۱۲۲۶۲۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. حسن مومن زاده کد ملی ۰۴۹۱۱۰۹۸۴۹ با پرداخت مبلغ ۱۲۲۶۲۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. حسین رضوانی کد ملی ۰۴۹۱۱۲۸۴۵۲ با پرداخت مبلغ ۱۲۲۶۲۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: حسن مومن زاده کد ملی ۰۴۹۱۱۰۹۸۴۹ دارای ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمد پارسه کد ملی ۴۱۳۱۰۵۳۲۴۱ دارای ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بهمن فتحعلی کد ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ دارای ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال حسین رضوانی کد ملی ۰۴۹۱۱۲۸۴۵۲ دارای ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۶۲۳۴۷۱۵۲۲۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531401
آگهی تاسیس شرکت معدن توسعه آینده لعل نور آسمان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۶۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۰۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه‌های تجهیزات و ماشین آلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعم از تولید، عرضه، توزیع و فروش، انجام فعالیت‌های تولیدی و تجاری در صنایع معدنی و فرآوری مواد کانی فعالیتهای معدنی شامل استخراج و کانه‌آرایی صادرات و واردات و خرید و فروش مواد محصولات معدنی انجام کلیه فعالیتها در زمینه معدن، شناسایی، استخراج کلیه مواد معدنی اعم از فلزی پس از اخذ مجوز از صنایع معادن و ارائه مشاوره در زمینه موضوع شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، تجهیز معادن کشور به ماشین آلات صنعتی، پیشرفته برای بالابردن کیفیت استخراج و فن آوری و دانش فنی تولید جهت معادن کشور، اقدام به تولید یا واردات و یا صادرات ماشین آلات پیشرفته برای استخراج مواد معدنی اعم از فلزی و غیرفلزی واردات تکنولوژی‌های نوین و صنایع مادر و صنایع تبدیلی برای تولید و فرآوری عملیات بازرگانی در حدود فعالیت شرکت، و خدمات بعد از فروش و همچنین احداث و ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیتهای مجاز در زمینه طراحی و مهندسی امور فنی و خدمات فنی، صادرات، مشاوره، اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی مشارکت و سرمایه‌گذاری در انجام کلیه پروژه‌های تولیدی و صنعتی و بازرگانی و مشارکت در تاسیس شرکتهای تابعه داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی و لازم الاجرا و انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی مشارکت در و مرتبط با موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ یوسف آباد ـ میدان کلانتری ـ خ ابن سینا ـ نبش خ ۱/۱۹ ـ پ۱۴ـ ط۳ ـ واحد۳۳۱ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۱۳۶۴۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حسن مومن‌زاده به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۹۸۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمد پارسه به شماره ملی ۴۱۳۱۰۵۳۲۴۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای هادی فتحعلی به شماره ملی ۰۰۱۴۳۴۴۹۵۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ ـ آقای حسین رضوانی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۲۸۴۵۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ ـ آقای هدایت‌اله آقائی به شماره ملی ۲۵۷۲۲۸۳۷۳۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۷ـ۵ــ آقای هادی فتحعلی به شماره ملی ۰۰۱۴۳۴۴۹۵۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876276
آگهی تغییرات شرکت اعتماد نگر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۶۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن نصیری به شماره ملی۰۵۵۹۰۴۰۹۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله باقری به شماره ملی۰۵۵۹۳۶۸۳۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ و آقای سید رضا رضائی به شماره ملی۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ و آقای ابوالفضل ساعدی به شماره ملی۰۵۵۸۹۷۲۳۵۷ و شرکت تعاونی اعتبار کارسازان آینده به شماره ثبت۱۶۳۲۷۳ با نمایندگی آقای محمدنبی رضائی تا تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا رضائی به شماره ملی۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل ساعدی به شماره ملی۰۵۵۸۹۷۲۳۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارسازان آینده با نمایندگی آقای محمدنبی رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدنبی رضائی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارسازان آینده به شماره ثبت۱۶۳۲۷۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به انضمام امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۷/۰۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075286
آگهی تغییرات شرکت ارتباط رایانه ستاره آینده با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۰۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۵/۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیر سعیدشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۷۵۳ به شماره شناسنامه ۳۱۰ تاریخ تولد ۲۴/۲/۱۳۴۴ فرزند رضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای هادی فتحعلی به شماره ملی ۰۰۱۴۳۴۴۹۵۵ به شماره شناسنامه ۰۰۱۴۳۴۴۹۵۵ تاریخ تولد ۲۹/۱۱/۱۳۷۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جمشید مولائی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای میثم فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ به شماره شناسنامه ۱۷۷۲ تاریخ تولد ۷/۵/۱۳۶۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم سمیه فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۱۱۴۹۲ به شماره شناسنامه ۶۹۷ تاریخ تولد ۳۱/۶/۱۳۵۸ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مسعود ابراهیمی لویه به شماره ملی ۰۰۵۰۶۱۵۷۱۸ به شماره شناسنامه ۳۰۱ تاریخ تولد ۱۲/۱/۱۳۴۶ فرزند حسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فاطمه فتحعلی به شماره ملی ۰۰۱۱۴۵۴۵۹۸ به شماره شناسنامه ۰۰۱۱۴۵۴۵۹۸ تاریخ تولد ۲۷/۱۰/۱۳۶۸ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۱۲ به شماره شناسنامه ۱۷۷۱ تاریخ تولد ۷/۵/۱۳۶۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به شماره شناسنامه ۱۳ تاریخ تولد ۱/۱/۱۳۳۸ فرزند حسنعلی با پداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ خانم فاطمه طلاچی لنگرودی، آقای جمشید مولائی، آقای سید امین جوادی، به عنوان عضو هیئت نظارت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۹/۳/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تا?یید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168435
آگهی تاسیس موسسه عاقبت اندیش وحدت
موسسه فوق درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۵۸۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۹۵۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات پژوهشی تهیه گزارشات فنی و اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ارائه خدمات مرتبط به مدیریت پروژه ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای کامپیوتری طرح ریزی استراتژیک و تهیه برنامه‌های کارآفرینی اصلاح ساختار شرکتها تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطا نمایندگی اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری مشارکت در شرکتها طراحی و ارائه مشاوره در ارتباط با موضوع موسسه. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی پارک ساعی برج سپهر ط۶ واحد۵ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۱۵۳ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای هادی فتحعلی به شماره ملی ۰۰۱۴۳۴۴۹۵۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای میثم فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۱۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ ـ آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829224
آگهی تغییرات موسسه نوین راهبرد تامین به شماره ثبت ۲۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ و خانم ملیحه موذن قمصری به شماره ملی ۰۰۴۳۳۷۴۳۴۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ملیحه موذن قمصری به شماره ملی ۰۰۴۳۳۷۴۳۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ملیحه موذن قمصری به شماره ملی ۰۰۴۳۳۷۴۳۴۴ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861926
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ و آقای هاشم ناظر به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۱۱۲۲ و شرکت صفاهان پارس سیلیس به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۰۲۰۴ به نمایندگی آقای احمد رضا ناظر به شماره ملی ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (۶/۱۲/۱۳۹۵) انتخاب گردیدند. آقای غلامحسین ارشاد کریمی به کدملی ۰۰۴۱۷۰۷۷۱۰ و آقای سید امیر حسین کاردانی به کدملی ۱۲۸۸۰۴۱۳۶۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و سودوزیان ۱۳۹۳ تصویب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۳۰۵۵۹۳۴۷۲۵۹ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر نور آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ تصویب شد جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی خورسندی با کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: تعاونی اعتبار کارسازان آینده شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۸۱۰با نمایندگی آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد نبی رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدرضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت پویش داده کاربردار فردا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷ با نمایندگی آقای سیدمهدی سیدمطهری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب هر کدام از آن‌ها با امضای عضو حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۱۹۸۵۱۱۸۹۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001200
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه نور الرضا ع دارالسلام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۵۸۴۸۵ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۵ وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: مصطفی ایزدی نجف آبادی به کد ملی ۱۰۹۰۹۴۰۲۸۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اسماعیل احمدی مقدم به کد ملی ۰۰۵۰۹۱۹۷۵۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره محسن میر انصاری به کد ملی ۰۰۴۶۱۶۸۸۹۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بهمن فتحعلی به کد ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره علی اصغر داورزنی به کد ملی ۰۷۹۴۴۱۱۲۵۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره احمدرضا رادان به کد ملی ۱۲۸۱۷۱۳۱۷۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وحسن دلبری به کد ملی ۰۰۴۱۲۴۷۹۶۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. فرج اله تقی خانی به کد ملی ۵۵۹۹۷۹۸۴۹۶ به عنوان بازرس اصلی واسماعیل کاس آقایی نهری به کد ملی ۲۶۴۹۱۲۸۹۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۳۶۴۴۷۹۴۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082906
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارسازان آینده شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۳۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۲۹۴۸/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال‌های ۹۲ و ۹۳و ۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. محمد نبی رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۸ و بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ و سید رضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ به عنوان اعضای هیئت تصفیه و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۸۷۰۵۳۶۰۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647613
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مشاوران آسایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۴۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۵۰۶۵۲۹/۹۶مورخ ۱/۷/۹۶بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۸۶و ۸۷ و ۸۸ به تصویب رسید آقای بهمن فتحعلی با کد ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل ساعدی با کد ملی ۰۵۵۸۹۷۲۳۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان محمد زاهدمهر با کد ملی ۰۰۵۷۲۲۶۲۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا رضایی با کد ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل محمدی با ملی ۰۰۵۳۰۷۳۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل به همراه نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۷۸۴۵۹۷۳۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905804
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۳۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهمن فتحعلی به کدملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نور آتی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، و مهدی رنجبری به کدملی ۰۵۵۸۴۳۲۳۰۱ به نمایندگی از شرکت فولاد کویر دامغان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۱۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید افشین مجیدی به کدملی ۰۰۷۰۴۲۲۲۵۷ به نمایندگی از شرکت تراز پایه نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، عقود اسلامی، سفته، چک و برات کلا با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل، با امضا دو عضوء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۳۵۴۵۳۵۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102658
آگهی تغییرات خیر اسلامی سخا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز وزارت کشور بشماره ۴۵۸۸۶ مورخ ۲۰/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲ سال و بازرسان برای مدت یکسال بشرح ذیل انتخاب شدند. آقای امیر حیات مقدم. به کدملی ۶۶۱۹۴۴۰۳۳۹ - آقای بهرام بهرامسیری به کدملی ۴۰۷۲۵۷۱۴۹۰ - آقای رضا حمزه لو. به کدملی ۰۰۴۸۶۸۳۱۲۴ - آقای بهمن فتحعلی به کدملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ - آقای حسین نصیری به کدملی ۲۰۰۱۰۵۰۳۰۵ به سمت اعضا اصلی هئیت مدیره و آقای محمدرضا گلرو به کدملی ۰۶۵۱۷۵۸۰۳۳ و آقای گودرز نظری به کدملی ۴۸۵۹۶۳۰۸۸۲ به سمت اعضا علی البدل هئیت مدیره موسسه حسابرسی خدمات مدیریت سیاق نوین جهان ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس اصلی - موسسه حسابرسی آریا بهروش ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد پ۹۷۰۴۱۱۶۵۹۷۲۵۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک