حسین کمانی

آقای حسین کمانی

کد ملی 0558969720
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های حسین کمانی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13566635
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس کمانی به کدملی۰۵۵۸۹۲۸۴۰۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای عباس اسدی به کدملی ۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن کمانی به کدملی ۰۵۵۷۷۷۷۹۸۴به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و آقای عباس کمانی به شماره ملی ۰۵۵۸۱۷۰۹۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی ۰۸۸۸۹۵۲۱۵۵به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حسین کمانی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۶۹۷۲۰به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و آقای ساسان اسدی به شماره ملی ۰۵۳۲۵۲۰۹۳۹به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۸۱۳۶۱۶۵۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک