عباس ابراهیمی

عباس ابراهیمی

کد ملی 0558948286
46
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های عباس ابراهیمی

سینا تجارت تندیس
سینا تجارت تندیس
1
اس آر اس پارس
اس آر اس پارس
1
موج تامین ارتباطات پارس
موج تامین ارتباطات پارس
1
خدمات ارتباطی رای تل
خدمات ارتباطی رای تل
1
صنایع تولیدی اطلس لیا
صنایع تولیدی اطلس لیا
1
رها پاپیروس
رها پاپیروس
1
ریل پرداز سیر
ریل پرداز سیر
1
تامین مسکن فرهنگیان
تامین مسکن فرهنگیان
1
آکام فلز
آکام فلز
1
لیا سیلیس
لیا سیلیس
1
دژین سازان مرکزی
دژین سازان مرکزی
1
ارتباطات رهکام ایرانیان
ارتباطات رهکام ایرانیان
1
آرشین حساب حسابداران رسمی
آرشین حساب حسابداران رسمی
1
کاسپین کیان پاد
کاسپین کیان پاد
1
دیماس سازان البرز
دیماس سازان البرز
1
توسعه آب و گاز ایران
توسعه آب و گاز ایران
1
رها پاپیروس معین
رها پاپیروس معین
1
موج اندیشه نوین بسپار
موج اندیشه نوین بسپار
1
ساز آب کیان پاد
ساز آب کیان پاد
1
1
1
1
راه آهن کشش
راه آهن کشش
1
روغن موتور دماوند
روغن موتور دماوند
1
فرآورده های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان
فرآورده های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان
1
ارتباطات هدی ارقام
ارتباطات هدی ارقام
1
مدیریت صنایع نوین تامین
مدیریت صنایع نوین تامین
1
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
1
مدیریت توسعه انرژی تامین
مدیریت توسعه انرژی تامین
1
پنبه شیراز
پنبه شیراز
1
توسعه صنایع روشنایی روناک
توسعه صنایع روشنایی روناک
1
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز
1
ایران هوا سازان
ایران هوا سازان
1
سوله کشور
سوله کشور
1
ترکیب حمل ونقل
ترکیب حمل ونقل
1
تک جام خاورمیانه
تک جام خاورمیانه
1
قطعات پیش ساخته بتونی اکام
قطعات پیش ساخته بتونی اکام
1
اطلاع رسان داتک
اطلاع رسان داتک
1
ساختمانی وصنعتی ایستا فلز
ساختمانی وصنعتی ایستا فلز
1
شبکه گستر پادرا
شبکه گستر پادرا
1
مهردارو
مهردارو
1
تولیدی موتورسیکلت باسل
تولیدی موتورسیکلت باسل
1
جهاد نصر حمزه
جهاد نصر حمزه
1
توسعه معادن پارس تامین
توسعه معادن پارس تامین
1
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
1
تولیدی صنعتی نیکو راحت کرج
تولیدی صنعتی نیکو راحت کرج
1
تولیدی نوین پیوست
تولیدی نوین پیوست
1
سی و دو نماد شاخص ماندگار
سی و دو نماد شاخص ماندگار
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605523
آگهی تصمیمات شرکت سینا تجارت تندیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۴۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۱۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681220
آگهی تصمیمات شرکت اس آر اس پارسسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۶۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن امین تفرشی به کدملی ۰۴۵۱۲۰۴۳۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اس ار اس به نمایندگی کرادوفونتانتینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و همایون یاسمی به کدملی ۱۵۵۲۷۱۵۹۹۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۷۱۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706023
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارسسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۳۲۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ به تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۰۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708292
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی رای تلسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۰۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729364
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی اطلس لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۸۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880795
آگهی تغییرات شرکت رها پاپیروس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۵۰۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893482
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۵۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939413
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن فرهنگیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۴۵۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۲۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش. ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۵۴۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978545
آگهی تصمیمات شرکت آکام فلز سهامی خاص شماره ثبت۱۶۳۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۹۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ش ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۹۰۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984903
آگهی تصمیمات شرکت لیا سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرتین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۵۰۹۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013716
آگهی تصمیمات شرکت دژین سازان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۳۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. ش۱۶۲۷۲۹۴ ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029664
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات ریل کام ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۸۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۳۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049037
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۷، ۲۶، ۲۸ بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به شماره شناسنامه ۱۰ تاریخ تولد ۲۰/۱/۱۳۴۳ فرزند رحمت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ تا تاریخ۱۶/۱۲/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۳۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068995
آگهی تغییرات شرکت کاسپین کیان پاد سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۳۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۴۰، ۵۱ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۵۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092040
آگهی تغییرات شرکت دیماس سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۶۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۸۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۴۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156777
آگهی تغییرات شرکت توسعه آب و گاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۶۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. شرکت آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی آقاشاطریان به شماره ملی ۴۵۷۹۱۹۵۶۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۵۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176599
آگهی تغییرات شرکت رها پلاست معین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۵۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203903
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
با استناد به صورتجلسات عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمدحسین غوثی و محمدامین غوثی و غلامرضا صلواتی و نجات صوفی پور و خانم زهرا خواجه افضلی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۵ آقای محمدحسین غوثی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۸۱۴۵۶ بعنوان مدیرعامل، آقای غلامرضا صلواتی بشماره ملی ۴۶۰۹۶۲۳۰۸۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین غوثی بشماره ملی ۲۸۷۱۹۴۱۲۹۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. ۶ امضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۱۸۸۵۲ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216865
آگهی تغییرات شرکت ساز آب کیان پاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۴۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237149
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فراسکو عسلویه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۴۰۹ که در مورخه ۲۳/۲/۹۲ با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت هلدینگ راهبران تشکیل و گزارش عملکرد سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ توسط آقای مرآتی مدیرعامل شرکت فراسکو عسلویه به مجمع ارائه گردید و پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ با توجه به خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء تصویب شد. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی شرکت پالایش نفت جی شرکت نفت سپاهان شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درجه آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به شماره ملی به عنوان بازرسین علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند. اختیارات انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید. ۵ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. ۶ حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره جهت سال مالی ۹۲ طبق اعلام نظر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تعیین و پرداخت گردید. ش۱۷۳۴۲۷۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267198
آگهی تغییرات شرکت راه اهن راهبان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۵۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271255
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمود بابایی با کدملی۰۰۴۰۴۲۵۹۲۴، خانم طاهره طالب لو با کدملی۰۰۴۲۲۶۴۰۹۱ و خانم الهام بابایی به شماره ملی۰۰۵۵۵۷۱۱۹۰ پ۱۷۵۰۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277472
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۲۵۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292450
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۶۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299396
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۱۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384308
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت موج تامین ارتباطات پارس به شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰ پ۱۷۹۲۱۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457896
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی آقای عباس ابراهیمی کد ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۲۵۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564296
آگهی تغییرات شرکت پنبه شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۳۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت ثبت آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) با شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۰۸۵۵۰۵ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586250
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روشنایی روناک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۳۵۸۷۳۸۳۹۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588625
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی وجهانگردی و زیارتی راه پرواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۹۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۷۲۴۳/۱۲۶/۹۳۲مورخ ۶/۵/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری ومجوز شماره ۴۵۴۰/ت الف مورخ ۳۰/۴/۹۳ سازمان حج وزیارت و مجوز ۲۳۹۲۱مورخ ۲۹/۴/۹۳سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای عباس ابراهیمی دارای کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ را بعنوان بارزس علی البدل برای مدت ۱سال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۴۷۵۹۴۶۲۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618602
آگهی تغییرات شرکت ایران هوا سازان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۹۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۶۶۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1650755
آگهی تاسیس
آگهی تغییرات شرکت سوله کشور سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۴۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۲۳۸۴۵۹۱۱۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672369
آگهی تغییرات شرکت ترکیب حمل ونقل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز حمل و نقل پایانه‌ها بشماره ۲۶۴۳۱/۱۱ مورخ ۰۷/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۳۰۱۷۴۲۴۳۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398684
آگهی تغییرات شرکت تک جام خاور میانه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۰۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۱۰۱۳۹۸۸۳۷۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724439
آگهی تصمیمات شرکت قطعات پیش ساخته بتونی آکام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۷۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810929
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسان داتک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفسهای بعدی مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ش ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106059
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و صنعتی ایستان فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ۱۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197427
آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر داتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۹۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367352
آگهی تصمیمات شرکت مهر دارو سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ایرج هارونیان به کدملی ۰۰۴۳۵۶۹۸۶۲ و نصیر صداقت کمال به کدملی ۰۰۴۴۱۵۰۳۹۳ و بابک صداقت کمال به کدملی ۰۴۵۲۶۰۹۶۶۶ و فیروز یوسف نژادیان به کدملی ۳۷۳۱۷۹۸۶۲۱ و غلامرضا حاجی علیخانی به کدملی ۰۵۳۲۷۱۴۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406789
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتورسیکلت باسل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543912
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر حمزه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086345
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۶۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز نامه شماره ۹۴۲۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۴/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت اعضای هیات مدیره شرکت به ترتیب به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای منصور رستگارپور کدملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶ آقای رضا رستگارپور با کدملی ۳۳۵۹۸۵۲۸۱۸ آقای ناصر رستگارپور با کدملی۳۳۵۸۱۴۹۴۱۲ آقای رضا احمدی ریابی با کدملی ۲۶۹۱۱۷۵۴۵۶ شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۲۴۸۶۴ به نمایندگی خانم مرضیه رفیعی با کدملی ۳۲۵۳۵۸۹۳۰۷ موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی با کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به نمایندگی آقای محمد تقی منصوری راد به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید ش۹۵۰۷۱۴۷۵۸۷۵۶۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257691
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نیکو راحت کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی با شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۲۶۷۳۲۹۸۴۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515385
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوین پیوست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۲۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۷۵۵۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. آقای وحید وحیدی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۵۴۳۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سهیل حشمتی دهکردی به شماره ملی ۲۳۰۰۰۹۴۴۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد و عقود اسلامی و سایر امور اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره (آقای وحید وحیدی فرد) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۲۵۵۸۷۸۰۶۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856726
آگهی تغییرات شرکت سی و دو نماد شاخص ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مقدم ش ملی: ۰۰۷۵۴۹۸۹۵۲ و آقای عارف رسولی ش ملی: ۰۰۷۰۰۹۱۲۰۱ و آقای پورشاسپ شاهین کار به ش ملی ۰۰۷۸۵۴۳۸۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای محسن مقدم ش ملی: ۰۰۷۵۴۹۸۹۵۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای عارف رسولی ش ملی: ۰۰۷۰۰۹۱۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پورشاسپ شاهین کار به ش ملی ۰۰۷۸۵۴۳۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی به نمایندگی اقای عباس ابراهیمی با کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ و خانم سمیرا نوروزی به ش ملی: ۰۳۱۰۴۸۴۷۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی و سود و زیان سال مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۱۱۱۵۷۵۴۷۰۴۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک