علی اصغر مسلمی

علی اصغر مسلمی

کد ملی 0558629271
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 719820
آگهی تغییرات شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۷۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۰۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000271
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بازار سهام سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۴۰۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۹۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر مسلمی به ک م ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۰۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239795
آگهی تاسیس موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
موسسه فوق در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ ـ موضوع موسسه: سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهداری که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است. ۲ ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب جمهوری ـ مجتمع تجاری آنا ـ طبقه ششم ـ واحد ۶۱ ـ کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۳ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۲۲۷۲۳۳۲۳ ۴ ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شماره ثبت ۱۹۰۷۴ با نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی کد ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بسمت حسابرس صندوق. ۲ـ۵ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شماره ثبت ۲۳۹۱ با نمایندگی آقای محسن ناظم کد ملی ۴۴۵۹۷۲۹۷۳۳ بسمت متولی صندوق. ۳ـ۵ـ شرکت کارگزاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۱۹ با نمایندگی آقای سید علی اصغر خبیری کد ملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ بسمت مدیر صندوق. بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق تعهدآور و اسناد با امضای دو نفر از سه نفر بهمراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمدرضا مظفری و مهر صندوق معتبر است. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۷۵۴۲۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244722
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی ایران و هند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و علی اصغر مسلمی به کدملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۴۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274148
آگهی تغییرات شرکت مدیریت کشتی مارین دادبان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۹۹۲۶ بعنوان بازرس قانونی و آقای علی اصغر مسلمی با کدملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۹۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580297
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ و شماره ثبت ۱۹۰۷۴به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۹۸۹۶۹۵۵۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580726
آگهی تغییرات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ شرکت پارس کستر کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۴۷۸ شرکت تولیدی صنعتی دیزل سنگین ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ شرکت واگن پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ شرکت تعاونی چند منظوره هسایار با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی با کد ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۹۷۸۴۱۶۵۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691328
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حفاری واکتشاف موادمعدنی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ش م ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی ک م ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۱۸۵۶۵۴۱۷۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693092
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیشه نشکن ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۳۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه، سودوزیان وجریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به آخراسفند ۱۳۹۲ به اتفاق آراءموردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی آوند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان حسابرس وبازرس علی البدل شرکت برای سال مالی۱۳۹۳انتخاب گردیدند. به اتفاق آراءروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای علی اصغر مسلمی با کد ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱بنمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وعلی نظاری با کد ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲بنمایندگی از موسسه حسابرسی آوند (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس وبازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۰۱۶۹۴۵۵۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700197
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۰۰۵۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۶۲۹۶۱۳۰۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735436
آگهی تغییرات شرکت فولاد اکسین خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۷۸۶۳/۴۱ مورخ ۱۱/۰۸/۹۳ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۱۶۹۸۷/۹۳ مورخ ۳۰/۰۶/۹۳ معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۳۹۲۱۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۲، بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی با شماره ملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰۸۶۰۷۱۹۱۶۸ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت لوله سازی اهواز ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵ شرکت بازرگانی شفق راهیان اکسین ۱۰۴۲۰۳۳۸۰۰۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۲۵۱۲۹۴۷۵۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653618
آگهی تغییرات شرکت کار گاز سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۴۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا سهامی عام و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا تاریخ ۱۴/۴/۹۱. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925164
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی مثلث شرق البرز سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۶۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۶۳۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و اصغر مسلمی به کد ملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970895
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398117
آگهی تصمیمات شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی کتیبه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۰۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر مسلمی به کدملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859453
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۴۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر مسلمی به کدملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036424
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر مسلمی به کدملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655825
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان باکدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ با نمایندگی آقای علی اصغرمسلمی باکدملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۲۴۴۸۱۵۴۳۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12675939
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوروش صنعت خودرو درتاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۷۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۰۶۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد وتوسعه، تکمیل و طراحی، اجرا و مشارکت درطرحها و پروژه های خودروسازی. واردات و صادرات خودروی آماده (CBU) و قطعات خودرو بمنظور تولید و مونتاژ و فروش و خدمات پس از فروش آن. تهیه کلیه لوازم وتجهیزات لازم و ماشین آلات مورد نیاز وانتقال تکنولوژی روز. اجرای فعالیت های بازرگانی وتجاری. خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اجرای هرنوع مشارکت حقوقی و مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت درکلیه نمایشگاهها ی تخصصی و عمومی در داخل و یا خارج از کشور. اخذ و استفاده از تسهیلات مالی ریالی و ارزی بانکها، موسسات مالی و اعتباری تعاونیهای اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ در داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرک ارگ جدید بم، خیابان سهیل غربی، پلاک ۱۲۹ کدپستی ۷۶۷۱۱۶۷۱۷۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۴/۹۴۱۶۳۶ مورخ ۳۰/۰۸/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ارگ جدید بم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. علی شریعت به شماره ملی۰۰۶۸۶۳۸۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۲. بهرام شریعت به شماره ملی۴۷۲۰۵۹۸۰۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. حسین شریعت به شماره ملی۰۰۶۸۶۳۸۷۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. حسین شریعت به شماره ملی ۰۰۶۸۶۳۸۷۵۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور وچکها وسفته وغیره با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد.اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان باکدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بانمایندگی آقای علی اصغرمسلمی باکدملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۴۱۲۰۵۸۴۹۲۶۱۹۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709341
آگهی تغییراتسرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۵۳ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۸/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۲/۰۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پایان سال مالی صندوق از ۱۲ اردیبهشت ماه به ۳۰ مهر ماه هر سال شمسی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به عنوان حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان متولی صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ به نمایندگی آقای حیدر سلیتی به شماره ملی ۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶ به عنوان مدیر صندوق شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به نمایندگی آقای بهروز اعتمادی به شماره ملی ۱۶۵۲۷۶۹۴۱۲ به عنوان مدیر ثبت شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به نمایندگی آقای ساعد امین جعفری به شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۹۶۵۲ به عنوان ضامن نقد شوندگی. پ۹۴۱۲۲۲۹۲۲۷۷۲۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286182
آگهی تغییرات آرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و به موجب مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره ۱۵۹۴۵۴/۹۵ مورخ ۶/۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر چهار فصل و ۳۴ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسید. به موجب سند صلح بشماره ۹۴۱۶۰ مورخ ۲۷/۷/۹۵ مبلغ ۳۳۷۵۰۰ ریال از سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی بشماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به آقای سیدمهدی تیموریان بشماره ملی ۰۰۵۸۱۳۵۱۱۱ منتقل گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال: علی اصغر مسلمی بشماره ملی دارنده ۵۲۸۷۵۰۰ ریال علی آقا عزیزی برزکی بشماره ملی دارنده ۳۷۵۰۰۰۰ ریال محمود رجائی بشماره ملی دارنده ۳۷۵۰۰۰۰ ریال جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی دارنده ۳۷۵۰۰۰۰ ریال سیدمهدی تیموریان بشماره ملی دارنده ۳۳۷۵۰۰ ریال پ۹۵۱۱۱۲۸۰۶۹۴۱۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338739
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مبین سازه پارند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲به نمایندگی خانم سمیرا یگانلی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۴۱۵۱۴ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به نمایندگی آقای سیدمحمد صادق مهدوی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۶۲۳۸۳ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت رساتجارت مبین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل عبداله زاده به شماره ملی ۴۵۷۹۴۷۱۸۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب وگردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی متفقا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری متفقا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های قانونی انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۱۵۶۶۶۲۶۱۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668747
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ و۱۹/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۰۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۴/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۷/۲/۹۶ تصویب گردید. مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ با نمایندگی آقای حیدر سیلتی ک. م ۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بنمایندگی آقای محمد رضا نادریان ک. م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان متولی و موسسه آرمان راه برد دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بنمایندگی آقای علی اصغر مسلمی ک. م ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱بعنوان حسابرس صندوق تعیین شدند. پ۹۶۰۷۲۹۱۵۰۴۸۱۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724457
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۱۰۳۹/۶۹ مورخه ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی۰۰۳۶۰۷۱۸۰۳با پرداخت مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳ با پرداخت مبلغ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱با پرداخت مبلغ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی۱۲۶۲۹۱۰۲۹۳ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمهدی تیموریان به شماره ملی۰۰۵۸۱۳۵۱۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۷۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۷۲۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد راثی نوجه دهی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی جان نثاری ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیروس شمسی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد بهنام دائی مژدهی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالفقاری ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود رجائی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی آقا عزیزی برزکی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی تیموریان ۲۱۷٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ارجمندی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۳۰۴۹۶۷۲۳۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817727
آگهی تغییرات شرکت خودروسازی مدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه و صورتهای سود وزیان و جریان وجوه نقد ۲موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت۲۳۹۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان دارای کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ برای مدت یک سال به سمت بازرس اصلی و حسابرس. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت۲۲۱۵۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی با کد ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۵۹۲۲۲۶۰۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک