محمدتقی رضایی

محمدتقی رضایی

کد ملی 0558596142
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626723
آگهی تصمیمات شرکت هیدرو نیرو پارسسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۴۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۲۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی حسین زاده تیرآبادی به کدملی ۵۴۵۹۷۰۴۲۶۱ و فرامرز زادسرفومنی به کدملی ۰۰۵۱۷۱۷۰۵۰ و شهرام شهروی به کدملی ۴۵۶۹۳۸۴۳۱۵ و منصور اله مرادی به کدملی ۱۸۲۹۳۱۱۴۷۸ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۹۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699787
آگهی تصمیمات شرکت پالار دژ تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به ک م ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا پاشایی به ک م ۰۴۵۲۰۶۶۷۵۱ و محمد الموتیان به ک م ۴۳۲۲۰۵۴۶۵۱ و عباسعلی هنجنی به ک م ۱۲۳۹۴۴۲۳۵۱ و مسعود حیدرعلاقبند به ک م ۰۰۳۲۲۲۹۱۲۷ و حسن شیخ الاسلامی به ک م ۰۷۹۳۱۹۵۹۰۱ و فرح مجتهدی به ک م ۰۰۴۵۰۱۵۰۴۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ رضا پاشائی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی هنجنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد الموتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۱۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970044
آگهی تغییرات
به موجب نامه شماره ع/۷۳۹ مورخ۱۱/۱۱/۹۱ شرکت اهتمام جم (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۵۹۰ منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۰/۱۰/۹۱ پس از بحث و تبادل نظر هیئت به انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل اقدام گردید. در نتیجه شرکت دانشگر محاسب به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی رضایی به شماره ملی۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۶۱۴۵۵۶ ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018796
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ بتصویب رسید. محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۹۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173063
آگهی تصمیمات شرکت پویا خدمات اراک سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۵۱۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۸۷۱۶۰ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218136
آگهی تصمیمات شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۱۳۳۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۵/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقای نادر گودرزی به کد ملی ۳۹۶۱۷۱۹۸۶۱ (خارج از شرکت) بسمت مدیر عامل، علی قربان پور به کد ملی ۰۵۱۹۹۵۰۰۶۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق اراک بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین ترکی به کد ملی ۰۶۲۱۴۶۶۶۳۱۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق باختر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان عبدالرضا پارسا به کد ملی ۰۰۷۲۱۵۹۲۵۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق خرم آباد و مسعود حاتمی به کد ملی ۳۸۷۳۴۱۶۰۴۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق همدان بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد، اوراق تعهدآور، چکها، سفته‌ها، بروات و بطور کلی هرگونه نوشته‌ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت و در غیاب هر کدام از افراد مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره ولی کلیه مراسلات اداری و مکاتبات مربوط به مسائل جاری شرکت با امضای مدیر عامل و یا نماینده وی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ماده ۲۳ اساسنامه می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۰۳۷۴۸ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396498
آگهی تغییرات شرکت سیمان نائین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۵۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638663
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب ش ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضایی ش ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۰۸۲۲۱۷۴۸۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679398
آگهی تغییرات شرکت مهندسین باختر مشاور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد تقی رضائی به کدملی۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ ترانامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۰۵۹۹۶۲۹۹۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686108
آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری مدد باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۱۱۴۳۰۷۶۲۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760894
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی سازه‌های سنگین مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و حساب‌های سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۱۱۱۰۳۷۹۰۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9570772
آگهی تصمیمات شرکت اهتمام جم سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۱۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908411
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری ساو آفرین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911740
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی فجر اعتبار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۷۶۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۳۹۳۳ به نمایندگی کاظم بهزادی راد به کد ملی ۳۱۳۰۷۶۹۴۴۶۲ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۲۳۹۶ بنمایندگی بهمن مرادنیا به کد ملی ۳۷۸۲۲۰۲۸۸۰ شرکت نهاده‌های دامی جاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۴۱۲۰ به نمایندگی محمدحسین انصاری فرد به کد ملی ۱۵۸۲۵۱۶۸۰۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ بهمن مرادنیا بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کاظم بهزادی راد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین انصاری فرد بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ ۵ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ از ماده ۳۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152569
آگهی تغییرات شرکت گوهریاران خدمات پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۹۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۸۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران سهامی خاص و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص تا تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10252983
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۳/۹۱ و صلحنامه شماره ۵۱۸۸ مورخ ۲۱/۴/۹۱ دفترخانه ۱۳۲ حوزه ثبتی تهران محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ کلیه سهم الشرکه خود را به محمدتقی رضایی به کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ واگذار و صلح حقوق نمود و محل قانونی موسسه به بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از همت خ گلستان شرقی پ ۲۶ ط اول کدپستی ۱۴۶۹۶۱۳۸۷۳ انتقال یافت و نشانی شعبه تبریز خ دامپزشکی ۱۸ متری گلپارک ک شهید عدل خطیبی پ ۲۳ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد و مواد ۱۱ ۱۶ و بند یک از ماده ۲۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردیدند حسن معلومات به کد ملی ۰۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ به جای محمد باباپور برای مدت باقیمانده بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294230
آگهی تصمیمات شرکت نوا پلاست پرند سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۴۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی که ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به ش ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر نواب به ش ملی ۰۰۴۳۷۰۱۶۰۲ و سعید نواب به ش ملی ۰۰۳۵۳۴۳۳۶۲ و محمدامین نواب به ش ملی ۰۴۵۳۶۹۸۹۲۱ سعید نواب به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدامین نواب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر نواب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422769
آگهی تصمیمات شرکت رفاه پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۶۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به ش ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617190
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استان بشماره ثبت ۴۰۴۶ دارای شناسه ملی۱۰۹۸۰۱۲۸۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۱۷/۶/۹۰ که مدارک طی شماره ۶۷۵۴ ۲/۸/۹۰ اداره کل تعاون استان واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشارزاهدان اصلی و روزنامه همشهری روزنامه علی البدل جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب حسابداران رسمی بشماره ثبت ۸۲۶۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد تقی رضائی کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ کدپستی ۱۳۱۱۷۵۵۹۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان قرائت و صورتهخای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ قرائت و بتصویب رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699887
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۳۴۰۲/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی ۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی ۰۰۴۳۲۵۰۲۶۲دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی ۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی ۴۵۹۲۰۳۳۶۹۸ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی ۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی ۴۲۱۹۲۷۶۷۹۳ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۱۲۹۹۳۷۷۶۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک