عباس اسدی

آقای عباس اسدی

کد ملی 0558294219
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های عباس اسدی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13003251
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. آقای سیروس کمانی به شماره ملی۰۵۵۸۹۲۸۴۰۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای عباس اسدی به شماره ملی۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای حسن کمانی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۷۹۸۴به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای عباس کمانی به شماره ملی۰۵۵۸۱۷۰۹۷۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی۰۸۸۸۹۵۲۱۵۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره خانم معصومه کمانی به شماره ملی۰۵۵۷۸۰۶۲۷۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای ساسان اسدی به شماره ملی۰۵۳۳۲۱۷۷۴۱ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی۰۰۴۹۲۶۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۱۴۱۰۷۳۳۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک