عبدالمحمد غیاث یگانه

آقای عبدالمحمد غیاث یگانه

کد ملی 5579880936
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 597555
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سراج گستر بین المللسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۸۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۵۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693160
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع نفت و گاز عالی نسب (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۸۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۵۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالمحمد غیاث یگانه به کدملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالجبار قاریزاده اقدم به کدملی۱۳۷۷۶۹۱۶۳۲ و جواد پورمیکائیل به کدملی۱۳۷۷۷۰۷۴۹۰ و سید وحید سید عالی نسب به کدملی۱۳۷۰۶۰۰۶۳۱ و سعید حسینی عبدالهی به کدملی۰۰۵۳۲۰۹۴۲۷ و امیرپورمیکائیل به کدملی۰۰۵۱۸۳۶۲۵۴ به سمت اعضاء اصلی و امیرعلی جوادزاده به کدملی۰۰۴۰۷۹۸۸۴۴ و احد انتظار خیر به کدملی۱۳۷۰۵۱۹۷۰۲ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۴/۹۱ سید وحید سید عالی نسب بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید حسینی عبدالهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد پورمیکائیل به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۲۰۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730518
آگهی تغییرات شرکت پخش دوکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مهدویان به شماره ملی ۲۱۴۳۱۵۸۰۱۷ و آقای رامین میرعمادی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۳۹۶۲ و آقای محمدرضا گرجی زاده به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۴۲۴۵ تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۸۵۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946517
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ و آقای سیروس مهربانی به شماره ملی ۳۷۸۰۲۱۵۰۸۱ و آقای عباس حاجی آقاپور به شماره ملی ۲۶۹۰۹۱۶۰۴۵ تا تاریخ ۱۸/۹/۹۳. ۲ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان شهید مخبری پلاک ۵۰ طبقه دوم واحد ۹ کدپستی ۱۴۷۶۶۹۳۳۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۶۰۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992178
آگهی تغییرات شرکت صنایع نئون پرس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۴۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل ساداتی و خانم پروین نژادمقدم و آقای سید کامبیز ساداتی به شماره ملی۰۰۱۵۵۶۸۴۹۰ تا تاریخ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۱۴۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021440
آگهی تصمیمات شرکت نام آوران جلوه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۱۱۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به ش م ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالمحمد غیاث یگانه به ک م ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. نام شرکت به شرکت تولیدی و صنعتی نام آوران جلوه پارس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۲۹۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026815
آگهی تصمیمات شرکت سامان دژ پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالمحمد غیاث یگانه به کدملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۱۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027522
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۱۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027626
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی چمن باف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۹۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: شرکت حسابرسی تدبیر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۱ به سمت بازرس اصلی و محمد غیاث یگانه به کدملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید هداوند به کدملی ۰۴۲۱۵۰۵۰۸۷ سید محمد جزایری به کدملی ۰۰۴۳۷۰۱۸۳۱ شرکت صادراتی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۷۶۹ به نمایندگی حسین عزیزمحمدی به کدملی ۰۰۴۲۵۲۸۸۲۸. پ۱۶۳۲۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037210
آگهی تغییرات شرکت پیشگام تجارت آریان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۸۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037235
آگهی تغییرات شرکت کیان فام نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ویشتا فیاض به شماره ملی۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ و آقای حبیب نقوی به شماره ملی۰۰۶۱۱۸۳۶۳۶ تا تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ویشتا فیاض به شماره ملی۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب نقوی به شماره ملی۰۰۶۱۱۸۳۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب نقوی به شماره ملی۰۰۶۱۱۸۳۶۳۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهایی همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.. در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037236
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت خوشگامان راه پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن نصیری شکاری به شماره ملی۰۰۵۱۲۲۴۶۲۳ و آقای مهدی نصیری شکاری به شماره ملی۰۰۶۹۴۸۱۰۹۱ تا تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن نصیری شکاری به شماره ملی۰۰۵۱۲۲۴۶۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیری شکاری به شماره ملی۰۰۶۹۴۸۱۰۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن نصیری شکاری به شماره ملی۰۰۵۱۲۲۴۶۲۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037245
آگهی تغییرات شرکت کیهان نگر ملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۷۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب نقوی به شماره ملی۰۰۶۱۱۸۳۶۳۶ و آقای ویشتا فیاض به شماره ملی۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ تا تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب نقوی به شماره ملی۰۰۶۱۱۸۳۶۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ویشتا فیاض به شماره ملی۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ویشتا فیاض به شماره ملی۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و سایر عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهائی به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040114
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آریاک صنعت داتیس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۰۴۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۴۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۸۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057027
آگهی تغییرات شرکت مها تجارت مبین (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۰۴۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۷۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفابخش به شماره ملی۴۶۲۱۹۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی پهلوانی به شماره ملی۱۲۶۲۰۹۰۴۷۴ و اقای سید محمد میرآفتاب به شماره ملی۰۰۷۰۲۵۲۳۲۷ و آقای مهدی قهرمان به شماره ملی۰۰۷۳۳۵۷۴۷۲ تا تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی پهلوانی به شماره ملی۱۲۶۲۰۹۰۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سید محمد میرآفتاب به شماره ملی۰۰۷۰۲۵۲۳۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قهرمان به شماره ملی۰۰۷۳۳۵۷۴۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی قهرمان به شماره ملی۰۰۷۳۳۵۷۴۷۲ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۶/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۶۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067928
آگهی تغییرات شرکت نیارش سازه‌های فولادی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۲۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291106
آگهی تغییرات شرکت نساج رنگ تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالمجید غیاث یگانه کدملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هیات مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی جعفر به کدملی ۰۴۵۰۵۳۴۶۴۲ به سمت مدیرعامل و آذر ملاطایفه به کدملی ۰۰۴۲۷۱۳۵۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره و محمدجواد جعفری به کدملی ۰۱۰۰۴۷۶۹۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۸۴۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298396
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ خوانسار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالمحمد غیاث یگانه با ک. م ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۶۱۰۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491036
آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل پولاد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۱۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی عبدالمحمد غیاث یگانه به ش ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۳۹۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655462
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی: ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۵۸۷۵۵۶۴۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667184
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پاکریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه تدبیر محاسب آریا به شماره ثبت ۲۳۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس (مالی و مالیاتی) و آقای عبدامحمد غیاث یگانه به شماره کدملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه قانونی این شرکت جهت انتشار آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۷۲۷۸۴۴۵۵۸۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134933
آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد فولاد هما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421921
آگهی تصمیمات شرکت دینامیک توسعه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالمحمد غیاث یگانه به کدملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: طیب نژاداحدانزابی به کدملی ۰۰۴۶۳۹۰۷۶۶ حمیده شاهسونداینانلو به کدملی ۰۰۴۷۶۸۰۵۸۱ هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ طیب نژاداحدانزابی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیده شاهسونداینانلو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768683
آگهی تصمیمات شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۹ بسمت بازرس اصلی و عبدالمحمد غیاث یگانه به کدملی ۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور در شرکت کماکان بعهده دو نفر از چهار نفر آقایان محمود داور به کدملی ۰۷۹۳۱۱۰۱۳۰ و احمد شریف به کدملی ۰۰۴۰۴۲۱۷۵۹ و خسرو نبوی به کدملی ۰۰۴۳۱۴۷۸۵۲ (اعضای هیئت مدیره) و مجید قانعی (مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043279
آگهی تغییرات شرکت پیشگام فوم بسپار تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۱۸۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۱۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نقی لطفی به شماره ملی۱۶۵۲۳۴۷۶۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی سرخوش به شماره ملی۳۷۸۱۲۶۴۷۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین سرخوش به شماره ملی۰۰۶۷۷۰۷۲۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین سرخوش به شماره ملی۰۰۶۷۷۰۷۲۳۸ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمحمد غیاث یگانه به شماره ملی۵۵۷۹۸۸۰۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۳/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک