رضا خوشرو پاک پاسکه

آقای رضا خوشرو پاک پاسکه

کد ملی 5560161225
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 747850
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت سانیاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۰۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی ۱۸۱۷۰۶۹۷۷۲ و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی ۰۰۶۶۲۳۶۱۵۰ و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی ۰۰۶۶۷۲۴۸۱۳ تا تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی ۱۸۱۷۰۶۹۷۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی ۰۰۶۶۲۳۶۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی ۰۰۶۶۷۲۴۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی ۰۰۶۶۲۳۶۱۵۰ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان مجتمع تجاری اداری مرجان ط۳ واحد۴۷ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۵۷۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا خانم سیده مریم حسینی (احدی از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای حسین کیاور به شماره ملی ۱۳۷۸۶۶۳۷۵۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۳۴۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748799
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن تندیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۱۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۱۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران وحیدیه ـ خ باستان ـ پ ۹۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۴۱۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۱ مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی۰۰۶۹۴۴۴۱۶۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748804
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه سایانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۹۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خ آیت اله مدنی خ سبلان جنوبی کوچه نور پلاک ۴۰ ـ کدپستی ۱۶۴۴۲۰۵۲۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۵۱/۹۱/۲۴۴ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۳۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941477
آگهی تاسیس شرکت عمران سازه هرسین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷۰۸۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳: ایران تهران جنب متروی سرسبز خ آیت اله مدنی کوچه شاهسونی پلاک ۱۰ ط ۲ کدپستی ۱۶۳۴۶۶۷۱۶۷ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ محمد اسماعیلی خانسری بشماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: ۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۸۱۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984586
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن اهورا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۳۳۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ایران تهران خ شریعتی خ پلیس کوچه کاویانی پ ۷ کدپستی ۱۶۳۹۶۱۶۷۹۴ ـ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۲ـ۵ـ محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۹۷۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992107
آگهی تاسیس شرکت آوا گشت فرتاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان انقلاب جنب متروی انقلاب کوچه جنتی پلاک ۲۴ ـ کدپستی ۱۴۱۸۹۱۳۹۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۳۹۱۱۳۳۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۹۸۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015316
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه نارین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه فراهانی ـ پلاک ۶ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۵۳۷۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۹۰۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی ۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی ۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۰۹۳۴۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۷۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148838
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت فیدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۵۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک ـ خیابان زرکش ـ پلاک ۸ ـ طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۸۵۳۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۶/۴۱۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی ۰۰۱۱۱۶۳۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148844
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۳۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ خیابان جمشید رویان ـ پلاک ۲۱۲ ـ طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۵۴۶۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۴۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588654
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره ۴۳۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۳۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ ۷۸۲ ط سوم‌ـ کدپستی ۱۳۴۶۷۵۸۴۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳۹/۹۱/۲۳۳ مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده بشماره ملی ۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی بشماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی بشماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398010
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن آروین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۱۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت خ آیت‌الله مدنی پلاک ۱۴ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۳۱۶۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۲ مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی۰۰۱۱۱۸۱۰۴۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726887
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت کوثر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره ۴۳۲۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۱۹۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱. انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳: ایران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ کدپستی ۱۶۳۴۲۲۱۵۴۰. شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۲ـ۵ـ فاطمه آسایش بشماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: ۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847968
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرایند سازه اقلیم در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۴۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان ـ میدان توحید ـ خیابان باقرخان غربی ـ پلاک۵۷۵ ـ واحد یک کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۶۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۱/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: عزت الله بهرامی شماره ملی: ۵۶۳۹۹۰۷۶۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راهب صفی زاده شماره ملی: ۰۰۸۲۲۶۸۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۴۷۸۲۷۵۳۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان سازه پرلیت در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۴۴۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهر سازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان توحید ـ خیابان نصرت غربی ـ کوچه فرهنگ ـ پلاک ۳۵۱ ـ واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۸/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه ۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: مهدی امینائی چترودی با ک.م ۳۶۲۰۹۲۲۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امیرحسین دولتشاهی با ک.م ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خشرو پاک یاسکه با شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵به عنوان بازرس اصلی خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۲۳۴۰۲۵۳۹۹۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد راه مهاجر در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۴۷۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان فرزین ـ تقاطع باقرخان ـ پلاک ۳۸۳ ـ واحد ۳ ـ واحد دوم کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۳۳۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: ۰۴۵۳۶۴۸۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر حسین دولتشاهی شماره ملی: ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی.خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۷۵۶۶۱۲۷۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آئین سازه صدرا در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۲۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ستارخان ـ نرسیده به میدان توحید ـ خیابان کوثر دوم ـ پلاک ۱۰۰ ـ واحد۲ کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۷۶۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: ۰۴۵۳۶۴۸۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد کلانتری شماره ملی: ۴۳۲۴۲۷۷۵۷۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی.خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۹۸۹۵۵۷۳۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده گستر پرگاس در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان ـ باقرخان ـ کوچه فرزین ـ پلاک ۳۵ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۷۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۹/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک رسالت شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میر علی اکبر خالقی به شماره ملی ۲۰۶۳۱۹۳۲۹۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. ایرج یعقوبی به شماره ملی ۶۳۱۹۵۵۵۳۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۳۲۳۸۴۹۴۴۵۹۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان گشت ابتکار در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۴۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان ـ باقرخان ـ پلاک ۴۰۰ ـ واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۷/۱۴۴۱ مورخ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوانین شعبه ۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: راهب صفی زاده با ک.م ۰۰۸۲۲۶۸۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ایرج یعقوبی با ک.م۶۳۱۹۵۵۵۳۰۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردامدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۲۳۹۳۵۵۳۵۱۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936970
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود امتداد راه سبلان درتاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۷۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۴۱۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل:عمران - ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی - طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میدان رسالت - ابتدای خیابان هنگام - کوچه بهروز - پلاک ۱۲ - طبقه دوم کدپستی ۱۷۵۸۶۹۴۳۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ مبلغ ۰۰۰ ,۵۰۰ریال آقای امیر حسین دولتشاهی به شماره ملی۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ مبلغ ۰۰۰ ,۵۰۰ ریال اولین مدیران شرکت: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا"مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۵۰۶۶۶۹۲۴۷۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751051
آگهی تغییرات شرکت ابتکار سازه آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به کدملی: ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین دولتشاهی به کدملی: ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ به سمت بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۹۶۱۳۳۱۶۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816313
آگهی تغییرات شرکت نیل گستر هنگام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جودکی عنبرته به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۸۵۰۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت وآقای محمد علی غفاری به شماره ملی ۱۲۱۹۳۹۳۸۶۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به کد ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای امیرحسین دولتشاهی به کد ملی ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال آقای علی جودکی عنبرته به کد ملی ۰۴۹۰۲۶۸۵۰۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدعلی غفاری به کد ملی ۱۲۱۹۳۹۳۸۶۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۰۲۴۸۳۲۱۴۴۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک