تقی علیجانی

تقی علیجانی

کد ملی 5559941883
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12670534
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کمیاب گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۲۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیلا میرزائی به شماره ملی۴۱۳۰۷۳۲۳۰۷ - پریسا علاسوندی پور به شماره ملی۱۹۹۰۰۴۵۷۵۸ و سمیه عطائی زاده به شماره ملی۵۲۶۹۵۰۸۶۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند. تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس اصلی و فرانک عرب کمری به شماره ملی ۱۹۷۱۵۷۹۷۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۰۲۲۵۸۱۲۶۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725005
آگهی تغییرات شرکت یاران کار افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۷۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا یوسفی مقدم به شماره ملی ۶۶۳۹۵۷۲۹۳۱ و سرونازامامی به شماره ملی ۶۶۳۹۳۶۳۹۱۷ و مهربانونقدی پوربیرگانی به شماره ملی ۵۵۵۹۱۵۰۴۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. معصومه صفری غریبوند به شماره ملی ۶۶۳۹۴۹۷۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۱۵۱۲۴۹۸۳۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770216
آگهی تغییرات شرکت پیک پیام ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: رحمان محبی نورالدین وند به شماره ملی ۵۵۵۹۹۵۱۸۷۰ به سمت مدیرعامل - مراد محبی نورالدین وند به شماره ملی۵۵۵۹۴۴۰۲۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تقی علیجانی به شماره ملی۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۲۰۸۸۷۴۵۰۱۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12836978
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی آذرخش نیروی افلاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۶۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد رکنی به شماره ملی ۰۸۸۹۰۵۹۱۶۰ و محسن نصیر ویسی به شماره ملی ۱۹۷۲۳۲۳۴۲۳ و نعیم احمدی به شماره ملی ۱۹۶۰۰۰۶۳۴۷به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. وحید پروین به شماره ملی ۱۹۶۰۱۱۳۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۱۷۵۵۵۶۷۶۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901319
آگهی تغییرات شرکت نظم گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۲۸۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرنگ کریمی به شماره ملی ۶۶۳۹۸۹۵۳۷۴ ایمان جمال پور به شماره ملی ۱۹۷۲۳۷۴۸۵۰ و سعید محمدکاشی به شماره ملی ۰۰۵۲۹۲۲۳۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. قاسم نظرپور به شماره ملی ۶۶۳۹۹۰۱۹۰۰ به عنوان بازرس اصلی و تقی علیجانی به شماره ملی۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۲۰۹۹۵۱۰۳۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955575
آگهی تغییرات شرکت عدالت گستر صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۵۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سپهدار بساک هارونی به شماره ملی ۱۸۸۱۶۴۸۶۹۹ و مهشید باقری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۲۵۷۴۱ و قاسم نریمانی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۹۱۳۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس اصلی و فرانک عرب کمری به شماره ملی ۱۹۷۱۵۷۹۷۶۹ به عنوان علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۹۴۴۵۳۹۴۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965591
آگهی تغییرات شرکت پاریاب ساز کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۷۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله رحمان نژاد به شماره ملی ۱۹۷۲۲۰۰۴۲۹ نازدانه رحمان نژاد به شماره ملی ۱۹۶۰۰۳۷۳۹۰ و حسن علیخانی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۲۹۶۵۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آرمان علیجانی به شماره ملی ۶۶۳۰۰۰۴۴۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۲۴۵۴۱۷۵۵۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004027
آگهی تغییرات شرکت اتحاد پردازان کوشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا الاسوند به شماره ملی۱۹۷۱۶۹۷۱۶۸ غلامعباس زمان پور به شماره ملی۶۶۳۹۳۳۲۱۸۳ آرش پیری به شماره ملی۳۲۵۶۹۴۲۲۰۲به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تقی علیجانی باکدملی۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ صالح هادی علیجانوند باکدملی۵۵۵۹۹۴۳۱۸۵به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فرهنگ جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۴۷۳۳۱۹۷۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290247
آگهی تغییرات شرکت کار یار مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۰۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صالحی به شماره ملی۶۶۳۹۹۳۶۱۴۳ شیرزاد بیات به کد ملی۰۶۰۲۳۹۷۷۸۲ شهلا صالحوند شمی به شماره ملی۱۹۶۰۲۳۷۰۳۹به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تقی علیجانی باکدملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ رضا صالحی فرگنی باکدملی ۱۹۶۰۲۸۹۷۱۳به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فرهنگ جنوب جهت آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۱۳۷۹۱۷۲۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307784
آگهی تغییرات شرکت مروارید سازه صمصامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهین مرادی به کدملی ۱۹۷۰۳۹۰۶۸۹ ارسلان مرادی به کدملی ۵۵۵۹۱۹۵۳۸۳ رحمان مرادی به کدملی ۱۹۷۲۱۸۰۹۸۳. تقی علیجانی به کدملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ و فرانک عرب کمری به کدملی ۱۹۷۱۵۷۹۷۶۹ به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فرهنگ جنوب به عنوان آگهی‌های این شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۲۵۹۸۴۱۱۶۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478316
آگهی تغییرات شرکت دیار اتحاد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۴۸۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیانوش نظری نیکو به شماره ملی ۶۶۳۹۹۵۹۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه فرهنگ جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا عزیزی به شماره ملی ۱۹۷۲۴۱۶۳۲۴ رضا عزیزی به شماره ملی ۱۹۶۰۳۲۸۶۸۹ و کورش عزیزی به شماره ملی ۱۹۷۲۳۹۲۶۵۴. ش۹۶۰۳۲۹۸۵۹۲۳۵۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683265
آگهی تغییرات شرکت زرغام سازان کیارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۵۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه رستمی به شماره ملی ۵۵۵۸۷۹۲۳۱۰ سعید ناصری کریموند به شماره ملی ۶۶۳۰۰۵۹۳۶۰ و بابک خدری غریب وند به شماره ملی ۵۵۵۹۵۳۴۳۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شهباز خدری اصل به شماره ملی ۱۹۷۲۲۹۸۲۸۳ و تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه فرهنگ جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۸۰۷۲۷۶۸۰۶۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770149
آگهی تغییرات شرکت شیرین بهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۸۹۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گل پسند نقدی پور بیرگانی به شماره ملی ۶۶۳۹۷۳۰۱۶۲ به عنوان بازرس اصلی، تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهین خسروی قندعلی به شماره ملی ۶۶۳۰۰۰۳۵۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم خسروی قندعلی به شماره ملی ۶۶۳۹۸۱۰۴۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا دورفرد به شماره ملی ۱۷۵۰۵۲۴۲۶۰به سمت مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر میباشد ش۹۶۰۹۲۸۹۱۱۴۴۷۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779554
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی و مشاوره قنات کاوش پارسوماش در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۸۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۹۷۲۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه کارهای مطالعاتی، اجرایی وخدماتی مربوطه به راه وساختمان وتاسیسات شامل ابنیه، راهسازی، آبیاری وزهکشی، تاسیسات شهری ونقشه برداری ونقشه کشی درسراسرکشور، تولید آسفالت واجرای عملیات آسفالتی، تولید شن وماسه، تولیدبتن، حفاری وگودبرداری، اجرای شبکه گازرسانی، اجرای شبکه برق وساخت تابلوی برق، خط انتقال برق، ساخت تونل وراههای زیرزمینی ـ تاسیسات آب و فاضلاب ـ طراحی، ساخت واجرای کلیه عملیات تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی شامل: امکان سنجی مطالعات، خطوط جمع آوری وانتقال فاضلاب وپساب تصفیه خانه، تاسیسات آبگیری، انتقال وتوزیع آب، بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب، تلمبه خانه های آب وفاضلاب، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، نمک زدایی، کلیه عملیات مربوط به نشت یابی همراه با تحلیل نتایج وارائه راهکار، جمع آوری آبهای سطحی، سیستمهای برقی، مکانیکی، ابزار دقیق، پایش وکنترل از راه دور (طراحی، نصب و تعمیرات)، تهیه گزارشات فنی وتفسیرکلیه آزمایشات مورد نیاز، تهیه و اجرای طرحهای مقاوم سازی در سازه های مربوطه، تهیه و اجرای پروژه ها درمراحل مختلف با رویکرد اعمال پدافند غیرعامل ـ شبکه های آبیاری وزهکشی ـ طراحی، ساخت واجرای کلیه عملیات مربوطه شامل: شبکه های آبیاری اصلی وفرعی، تامین آب وشبکه آب فضای سبز، زهکشی اراضی اعم از سطحی و زیرزمینی، تسطیح اراضی، تهیه گزارشات فنی وتفسیر کلیه آزمایشات موردنیاز، تهیه و اجرای طرحهای مقاوم سازی در سازه های مربوطه، تهیه و اجرای پروژه ها در مراحل مختلف بارویکرد اعمال پدافند غیرعامل سدسازی ـ طراحی وساخت کلیه عملیات مربوطه شامل: مطالعات امکان سنجی، مطالعات منابع آبهای سطحی وزیرزمینی، برنامه ریزی منابع آب، اقتصاد آب، تلفیق منابع آبهای سطحی وزیرزمینی، طراحی وساخت سدهای خاکی، بتنی، سنگریزه ای، تونلهای انتقال، نیروگاههای آبی، تهیه گزارشات فنی وتفسیر کلیه آزمایشات مورد نیاز، تهیه واجرای طرحهای مقاوم سازی در سازه های مربوطه، تهیه واجرای پروژه ها در مراحل مختلف بارویکرد اعمال پدافند غیرعامل ـ مهندسی رودخانه ـ طراحی وساخت واجرای کلیه عملیات مربوطه شامل: تاسیسات انحراف اب، کنترل و دفع سیلابها، اصلاح مسیر رودخانه وطراحی واجرای سازه های مربوطه، مطالعات مربوط به رسوب (شامل لایه بندی حرارتی ورسوب)، مطالعات و اجرای سازه های مربوطه، مطالعات و اجرای طرحهای کنترل کیفی آب وارائه راهکارهای علاج بخشی، تهیه گزارشات فنی وتفسیر کلیه آزمایشات مورد نیاز، تهیه واجرای طرحهای مقاوم سازی در سازه های مربوطه، تهیه واجرای پروژه ها در مراحل مختلف بارویکرد اعمال پدافند غیرعامل انجام کارهای مربوط به رشته های آب وفاضلاب شهری وروستائی کانال وسد سازی وبندهای کشاورزی تاسیسات وتجهیزات کارهای نفت وگاز ساختمان و راه سازی وانجام کلیه کارهای پیمانکاری در شرکت های دولتی وخصوصی وادارات ونهاد ها انجام کارهای مربوط به رشته های آب وفاضلاب شهری وروستائی کانال وسد سازی وبندهای کشاورزی تاسیسات وتجهیزات کارهای نفت وگاز ساختمان و راه سازی وانجام کلیه کارهای پیمانکاری در شرکت های دولتی وخصوصی وادارات ونهاد ها رشته های پیمانکاری اعم از ابنیه وساختمان. راه و ترابری. نیرو. رشته آب که دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط ب ـ ه بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب، و نظایرآن. صنعت ومعدن. کشاورزی. مرمت آثار باستانی. تاسیسات و تجهیزات. کاوش های زمینی. ارتباطات. نفت وگاز تصدی به فعالیت های خدماتی, تعمیر ونگهداری, صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز, ایاب وذهاب کلیه نیروهای اداری, تهیه وتوزیع مواد غذایی آشپز خانه ورستوران, امور تاسیسات خدمات عمومی, (پیش خدمتی, تلفنچی, ).خدمات اداری (ماشین نویسی, امور دفتری, منشی گری)در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهرستان مسجدسلیمان ـ بخش مرکزی ـ شهر مسجدسلیمان ـ خیابان آزادی ـ میدان نمره یک ـ خیابان سه راه پشت برج ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۴۹۱۸۳۳۳۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۹۶۲۰۰۴۰۳۴۱ مورخ ۲۱/۰۹/۹۶ پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای ایمان علیجانی علیجانوند به شماره ملی ۱۹۶۰۱۳۱۶۷۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید علیجانی علیجانوند به شماره ملی ۵۵۵۰۱۵۳۵۷۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نرگس خدری به شماره ملی ۱۹۶۰۲۱۶۰۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا جانکی ییلاق به شماره ملی ۱۹۷۲۲۷۴۱۱۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار فرهنگ جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۰۰۳۳۹۲۵۶۸۱۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944933
آگهی تغییرات شرکت کوشا کار مسجدسلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۸۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: سجاد سلیمانی به شماره ملی ۱۹۷۱۷۰۸۷۳۹ به سمت مدیر عامل - میلاد سلیمانی به شماره ملی ۱۹۷۲۲۱۶۷۵۹ به سمت رییس هیئت مدیره و محمد سلیمانی به شماره ملی ۱۹۱۰۳۶۲۲۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد ذلقی نیا به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی و تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۳۴۶۹۸۵۹۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094912
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سازینه دلاکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۹۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: سعید رضا رضا زاده به شماره ملی (۰۴۵۱۶۶۲۲۵۳) و منوچهر نظرپور به شماره ملی (۶۶۳۹۶۷۱۵۸۱) و حمید خانیکی به شماره ملی (۴۷۲۳۶۹۵۲۹۱) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تقی علیجانی به شماره ملی (۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳) و فرانک عرب کمری به شماره ملی (۱۹۷۱۵۷۹۷۶۹) به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه فرهنگ جنوب به عنوان آگهی‌های این شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۴۰۶۲۱۷۷۵۸۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172398
آگهی تغییرات شرکت سیوند راه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۹۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوذر قندعلی به شماره ملی ۱۹۷۲۰۹۹۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل، تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جابر پیوندی به شماره ملی ۱۹۷۰۹۷۰۲۳۵ آرش پیوندی به شماره ملی ۱۹۷۱۷۵۰۵۸۱ و کوروش سیوندی به شماره ملی ۱۹۷۰۲۶۶۸۷۲. ش۹۷۰۵۲۴۲۵۰۴۵۷۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244097
آگهی تغییرات شرکت اندیشه کوشا تاراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۷۳۸۷
آگهی تغییرات شرکت اندیشه کوشا تاراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۷۳۸۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - مراد کرمی به شماره ملی ۶۶۳۹۶۳۴۴۳۰ به سمت مدیر عامل و عبداله زمان پور شماره ملی۵۵۵۹۸۳۲۱۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سارا جانکی ئیلاق به شماره ملی ۱۹۷۲۲۷۴۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی، نرگس خدری به شماره ملی ۱۹۶۰۲۱۶۰۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303507
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهاران کار آتیه درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۰۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۱۵۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اجاره ماشین الات سبک و سنگین ـ فضای سبز ـ امور اشپزخانه و رستوران ـ خدمات عمومی (نامه رسانی ـ تنظیفات ـ امور ابدارخانه ـ)تاسیسات و تجهیزات ـ خدماتی ـ فنی ـ مهندسی ـ اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و راه سازی ـ آب و فاضلاب ـ نقشه برداری شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان مسجدسلیمان ـ بخش مرکزی ـ شهر مسجدسلیمان ـ محله خیابان آزادی ـ میدان نمره یک ـ خیابان ((سه راه پشت برج)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۴۹۱۸۳۳۳۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۱/۲۰۰۴ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مسجد سلیمان با کد ۲۰۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ایمان علیجانی علیجانوند به شماره ملی ۱۹۶۰۱۳۱۶۷۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مجید علیجانی علیجانوند به شماره ملی ۵۵۵۰۱۵۳۵۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرانک عرب کمری به شماره ملی ۱۹۷۱۵۷۹۷۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سارا جانکی ئیلاق به شماره ملی ۱۹۷۲۲۷۴۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار فرهنگ جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۱۵۸۰۸۵۵۷۸۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325120
آگهی تغییرات شرکت عادل صنعت جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۹۵۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تقی علیجانی به شماره ملی ۵۵۵۹۹۴۱۸۸۳ به عنوان بازرس اصلی، فرانک عرب کمری به شماره ملی ۱۹۷۱۵۷۹۷۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش طهماسبی حاجی وند به شماره ملی ۵۵۵۹۵۸۱۴۱۰ - سهیل یوسفی به شماره ملی ۱۲۷۰۳۱۹۷۷۹ و شعله اکبری به شماره ملی ۱۹۷۱۵۹۳۹۴۱. ش۹۷۰۸۳۰۷۱۱۵۹۹۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک