دلاور نجفی حاجی پور

آقای دلاور نجفی حاجی پور

کد ملی 5558842865
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566774
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سلیمان نوروزی به کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بشماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ و کدپستی ۸۸۱۸۶۱۳۳۵۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی واصفی به کد ملی ۰۰۶۸۸۴۸۹۴۳ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بشماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فرشیده پژوه به کد ملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ و کدپستی ۱۶۶۱۶۶۶۸۱۶ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بشماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوره باقی مانده انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات سفته‌ها و قراردادهای تجاری باامضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضائ هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳، ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۸۹۶۳۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110873
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر پیش رانان راه ابریشم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۲۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ واصل شد: ۱ آقای دلاور نجفی حاجی پور با کدملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۶۷۲۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123049
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ بنمایندگی دلاور نجفی کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ بنمایندگی منصور عرب یار محمدی کد ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا صبری کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ بنمایندگی عبداله عامری کد ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ و فارسیسان آسیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ بنمایندگی احمد استاد حسین کد ملی ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ بنمایندگی احمد رضا صبری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام کد ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۱۴۲۷۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134853
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: موسسه بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به نمایندگی آقای دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ناجی پوشش زاهدان به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۶۴۲۵ به نمایندگی آقای جمشید حمزه زاده به شماره ملی ۱۶۵۲۱۴۷۶۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل، شرکت گروه هتلها و مجتمع‌های پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۹۲ به نمایندگی آقای هوشنگ مهدوی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۷۷۹۶۲ و شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ به نمایندگی آقای مجید درزی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۷۹۳۵۳ به سمت اعضای هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۸۵۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157682
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۲ که در تاریخ ۵/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: دلاور نجفی حاجی پور بشماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ترابر ایرانیان به ش م ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ و جبار جلیلیان بشماره ملی ۱۸۲۷۹۹۱۸۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم به ش م ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳ و محمدرضا روستانرج آباد بشماره ملی ۱۵۵۱۵۵۱۳۶۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به ش م ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ پ۱۶۹۴۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187746
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۰۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199190
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دلاور نجفی حاجی پور به کدملی (۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵) به نمایندگی شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ غلامرضا رزازی به کدملی (۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹) به نمایندگی شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳ جبار جلیلیان به کدملی (۱۸۲۷۹۹۱۸۶۰) به نمایندگی شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ و منصور عرب یار محمدی به کدملی (۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳) به نمایندگی شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس به شناسه ملی۳۲۰۲۰۳۳۹۸۹۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۶۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302451
آگهی تغییرات شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ دلاور نجفی حاجی پور به نمایندگی توسعه ترابر ایرانیان به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ سعید ایزدیان به نمایندگی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شماره ملی ۱۸۴۱۰۶۱۶۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ نادر عزیزی به نمایندگی حمل و نقل بین المللی خط صبا شماره ملی ۲۷۲۱۴۶۷۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۶۳۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581972
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی شاهین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۵۹۳۲مورخ ۱۱/۵/۹۳از سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴ به نمایندگی نوراله رضائی نیارکی به شماره ملی ۵۸۸۹۷۱۶۰۸۵، شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۹۵۴۲ به نمایندگی هوشنگ حاجتی به شماره ملی ۱۷۵۴۵۸۳۰۹۱ پ۹۳۰۶۰۱۵۹۵۱۴۸۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675305
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ط /۲۳/۳/۵۰۵۴مورخ ۱۹/۷/۹۳ستاد کل نیروهای مصلح و مجوز شماره ۳۳۳۶۳مورخ ۲۲/۷/۹۲سازمان هواپیمائی کشوری و مجوز شماره ۲۲۷۹۳/۴۱مورخ ۱۳/۹/۹۲سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ با نمایندگیدلاور نجفی حاجی پور به کدملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و موسسه سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ با نمایندگی سید محمود آذین به کدملی ۲۲۹۶۴۴۷۹۱۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴ با نمایندگی محمد زارعی به کدملی ۰۰۴۲۸۱۱۱۳۹به سمت عضو هیات مدیره و شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ با نمایندگی سید مجید نوری فرد به کدملی ۱۷۵۱۰۷۳۵۱۳ و شرکت گروه هتل‌ها ومجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۹۲ با نمایندگی سید اسماعیل دل آویز به سمت عضو هیات مدیره و علی اصغر پیر نظر به کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۰۷۶به سمت عضو علی البدل و مهران ربیعی ساوجی به کدملی۰۰۵۰۹۱۴۴۵۶ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج و اخذ و پرداخت وجوه با امضا ی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی ومراسلات امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۰۸۰۳۵۰۲۸۴۳۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761693
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به نمایندگی اقای دلاورنجفی حاجی پوربه کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به جای اقای منصور عرب یار محمدی به کد ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت حمل نقل ریلی نورالرضا اصفهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به نمایندگی احمد استاد حسین به کد ملی ۷ ۰۰۴۵۶۱۷۰۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ با نمایندگی فرهاد ظهور پرواز با کد ملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ به عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت فارسیسان اسیا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی هوشنگ حاجتی با کد ملی ۱۷۵۴۵۸۳۰۹۱ به عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی سید احمد نبوی با کد ملی ۰۶۰۲۲۷۰۱۵۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی سمت تصدی هیأت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه قرادادهای واسناد واوراق بهادار وتعهداور شرکت از قبیل چک وسفته با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس ودر غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره ویک نفراز اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بند‌های ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۳۱۰۱۳۶۷۶۳۷۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941489
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۸۹ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۶۶۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰، که درتاریخ ۲۶/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده: آقای سلیمان نوروزی به کدملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شماره ثبت تهران ۵۳۰۶۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و کدپستی ۹۶۷۸۶۴۹۱۳ و آقای دلاور نجفی حاجی پور به کدملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ و کدپستی ۸۸۱۸۶۱۶۶۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ و آقای مهدی واصفی به کدملی ۰۰۶۸۸۴۸۹۴۳ و کدپستی۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شماره ثبت تهران ۵۲۲۶۷ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۱۴۳۰ و کدپستی۱۵۸۶۷۵۶۴۱۱ و آقای محمدعلی بلوچی به کدملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو به شماره ثبت اصفهان نجف آباد۲۵۹۶ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ و کدپستی ۸۵۸۳۱۹۱۱۹۸ و اقای محمد جوادی احمدی به کدملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره ثبت تهران ۱۴۹۶۳۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب و سپس آقای سلیمان نوروزی به سمت قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وآقای دلاور نجفی حاجی پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی واصفی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی بلوچی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد جواد احمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات و سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963550
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیعی عطر گل یاس تهران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ومجوز شماره ۱۰۵۴۱۷/۱۵/۹۵۲مورخ ۲۰/۴/۹۵وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۳ تصویب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند محمد جواد دقیقی به شماره ملی ۵۲۰۹۸۱۷۷۲۵ . دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ آقای خلیل یسایی به شماره ملی ۰۵۳۳۷۸۷۶۲۹ حسین اسکندر نیا به کد ملی ۰۰۴۹۴۷۳۸۵۹به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره . رحیم فائزی به کد ملی ۲۹۰۹۶۱۷۳۰۰عضو علی البدل احمد صومی به کد ملی ۰۰۴۹۳۷۴۳۴۶عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند آقای اسد پیرایه جو به شماره ملی ۱۳۷۷۷۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی کریم پور. به شماره ملی ۳۲۵۱۴۲۱۲۱۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۳۹۱۶۲۴۸۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065952
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی نوری نژاد به شماره ملی ۴۰۳۲۱۰۸۶۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به عنوان نماینده موسسه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شناسه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره علی عسکری به شماره ملی ۵۲۱۹۴۶۲۰۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره محسن نادی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۹۸۵۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات هیئت مدیره در بند‌های مندرج در بندهای ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل (آقای عزیز دولت خواه دولت سرا) تفویض گردید. پ۹۵۰۷۱۸۵۴۰۳۷۶۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت سپید پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۸۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دلاور نجفی حاجی پور با کدملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵، پیام محبی با کدملی ۰۰۶۹۳۱۵۷۱۱به به نمایندگی از شرکت پژوهش توسعه ناجی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۱۳۶۶ و محمد ترکمندی با کدملی ۳۷۸۱۹۴۶۶۶۵ به نمایندگی شرکت ناجی پوشش به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۶۴۲۵ و رسول جبلی با کدملی ۱۲۴۹۴۳۶۱۳۳ به نماینگی شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷و کمال علوی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۴۴۱۸۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ولی صبوری به شماره ملی ۱۵۸۲۵۶۸۸۳۹ به سمت بازرس اصلی و مسعود احمدی به شماره ملی ۶۱۷۸۷۹۶۱۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۲۹۵۸۸۵۲۹۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257959
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریائی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بجای اقای علی گلستانه به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک‌ها، بروات‌ها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسین دانا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسین دانا با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای مدیرعامل خواهد بود. رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسین دانا می‌تواند حق امضای خود را در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی به استثناء حساب‌های متمرکز در آمدی، با تعیین سقف مبلغ به مدیران و مسئولین دیگر شرکت که توسط آنان و با تائید هیئت مدیره تعیین می‌شوند. واگذار نماید. پ۹۷۰۷۲۲۱۱۰۹۷۰۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک