حمیدرضا بغدادی

آقای حمیدرضا بغدادی

کد ملی 0055508030
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1205478
آگهی تغییرات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زاداکبر ک. م ۰۳۲۱۶۴۱۲۸۰ بعنوان مدیرعامل و آقای هدایت اله دهش ک. م ۱۲۸۰۱۸۱۰۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد صادقی اسکوئی ک. م ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا بغدادی ک. م ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای نادر دهش ک. م ۰۰۴۹۷۸۷۹۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۷۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705966
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران تجارت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای حمید رضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۱۹۳۵۳۱۶۱۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707588
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۲۲۹۶۳۵۱۹۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707640
آگهی تغییرات شرکت توسعه کالا تجارت تنیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب شد موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۲۲۵۰۲۳۱۸۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713377
آگهی تغییرات شرکت سکانداران تجارت پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۲۵۸۹۹۴۰۶۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718193
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۲۶۷۳۹۷۲۷۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718196
آگهی تغییرات شرکت جاوید گستر رازیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۴۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۲۶۱۱۸۲۲۳۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720420
آگهی تغییرات شرکت داریا پرتو بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۵۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۱۰۹۳۴۳۶۵۳۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733646
آگهی تغییرات شرکت رابین صنعت رابو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۱۱۸۱۲۷۵۸۹۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737189
آگهی تغییرات شرکت فرین گستر فهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۱۹۸۹۷۴۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082986
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. منصور زیدآبادی نژاد به شماره ملی ۳۰۷۱۳۶۳۳۷۰ علی قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۳۳۳۱ مریم اشرف زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۸۵۵۲۶۵۴۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190589
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سفر خوش کام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۷۶ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۸/۸/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۱۳۱۴۴۳۹۹۵ محمدرضا شریفی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۰۴۵۹۷ پ۹۵۰۹۲۳۳۷۸۴۰۲۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249064
آگهی تغییرات شرکت طرح سازه تنیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه، صورت سود و زیان سال ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ۹۵۱۰۲۰۷۹۳۳۸۸۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275732
آگهی تغییرات شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۰۱۹/۱۲۶/۹۵۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۰۵۹۹۷۴۳۵۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299664
آگهی تغییرات شرکت عصر خرد آگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ خانم نجمه شرفی به شماره ملی ۳۱۳۰۹۶۹۴۰۳ پ۹۵۱۱۱۹۶۸۳۲۲۲۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350659
آگهی تغییرات شرکت فراز عمران آریانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۲۲۳۸۹۲۶۵۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118262
آگهی تصمیمات شرکت کیان کاوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۷۹۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. آقای علی محمدی با کدملی ۰۳۸۵۹۶۸۰۵۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای علی قاسمی با کدملی ۰۰۶۵۳۱۳۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کدملی ۰۰۶۵۴۲۶۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای منوچهر پور رحیم با کدملی ۰۰۵۷۵۳۸۴۸۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی با کدملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۲۳۲۲۹۷۷۸۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک