محمد رضا حسن زاده

محمد رضا حسن زاده

کد ملی 5539343387
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1677414
آگهی تغییرات شرکت شهدینه میوه شهر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۷۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خلیل الله کاظمی خیبری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۱۵۳۴۸ آقای جلال قربانی بافقی به شماره ملی ۰۹۳۲۹۸۶۷۰۶ آقای امیر مسعود پژمان پور به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۵۶۸ به نمایندگی از اتحادیه تعاونیهای روستایی به شماره ثبت ۱۳۵۴۳ آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به نمایندگی از شرکت شهرسازان دشت توس به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ آقای حسن اکبری به شماره ملی ۰۹۰۲۱۴۸۲۶۵به نمایندگی شرکت سامانه بازار کوثر مهر خراسان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲آقای مهدی واثقی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۷۷۳۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسدالله سعادت طرقی به شماره ملی ۰۹۰۱۸۲۹۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار شهر آرا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۰۴۸۸۹۸۴۹۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722709
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ وشرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲ و شرکت جهاد تعاون خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ و شرکت جهد بتن توس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۴۹۰۴ و شرکت نورآوران توس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۰۱ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر ایمانفر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار شهرآرا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۱۱۴۶۰۲۸۱۱۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741133
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۹۴۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴و نامه شماره ۱۴۱۸/۱۲۸۶۰ , ۹۴۲ مورخ۲۰/۱۱/۱۳۹۴اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا حسن زاده۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ وشماره ثبت ۷۹۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای محمد بهرامی جوبه ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مهدی عباسی۰۹۳۷۵۸۳۶۵۰ به نمایندگی از سازمان عمران و توسعه خراسان با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹ و شماره ثبت ۳۳۹ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای علی بمانی نائینی۰۹۳۸۴۱۵۲۵۵ به نمایندگی از شرکت فنی و ساختمانی مشهد پی با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۰۹۴۱و شماره ثبت ۲۶۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای علی اصغر پور فتح الله۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری و توسعه شهری توس گستر با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷ وشماره ثبت ۱۰۹۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین علیپور چکاپ ۰۸۱۹۸۳۹۳۳۷ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. ش۹۵۰۱۲۳۵۹۴۵۷۳۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12746933
آگهی تغییرات شرکت نور آوران طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده با کدملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حامد با کدملی ۰۹۴۲۱۸۲۵۴۵ به سمت مدیرعامل و محمدجواد بابایی اشک زری با کدملی ۰۹۳۹۴۶۲۶۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۱۲۶۷۴۶۷۴۲۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796905
آگهی تغییرات شرکت جهد صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حسن زاده به شماره ملی۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ از شرکت جهاد تعاون به شماره ثبت ۷۹۳۷ محسن انصاری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳ به نمایندگی از شرکت جهدآزما به شماره ثبت ۸۸۸۸ مهدی خلفایی به شماره ملی ۰۹۳۱۴۴۲۷۶۱ به نمایندگی از شرکت ژرف کاوش به شماره ثبت ۲۶۳۰۳ ۲ شرکت سهام نگر نور شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴ و آقای علی اصغر ایمانفر کدملی ۰۷۹۱۴۰۴۹۷۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۶۴۶۲۹۵۷۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898390
آگهی تغییرات شرکت عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده کدملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت۷۹۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ملائی کدملی۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کوه نور با شماره ثبت ۲۵۶۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن انصاری مقدم کدملی۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس با شماره ثبت ۲۳۵۷۹ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای عباس طاهرزاده کدملی۰۷۹۰۷۲۵۹۷۵ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد وآوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایرآوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش۹۵۰۴۱۹۸۵۴۲۳۴۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933078
آگهی تغییرات شرکت همگرایان سازه وبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت ۷۹۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ملائی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کوه نور با شماره ثبت ۲۵۶۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدوحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه با شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان عضوء هیئت مدیره آقای علی پاکدل کلاتی به شماره ملی ۰۹۴۳۲۸۹۹۴۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۵۵۴۱۴۹۳۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979405
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۴۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۴۳۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امید نامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژؤه در امید نامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت صندوق به مدت نامحدود. مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف پلاک ۱۳ ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ سرمایه صندوق: متغیر می باشد که در زمان تاسیس ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی سید محسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس صندوق و بازارگردان صندوق. شرکت جهد سازان توس به نمایندگی غلامحسین عباسی به شماره ملی ۲۲۹۵۲۱۴۳۸۶ به سمت مدیرساخت صندوق. شرکت برج ایستا گستر به نمایندگی حمید هروی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۲۰۸۸۲ به سمت ناظر صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق. اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی محمد ملائی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۹۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت سازه و بنای دشت توس به نمایندگی نورعلی طالب زاده به شماره ملی ۰۶۸۰۳۱۶۷۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت عمرانی و ساختمانی مشهد پویای کوه نور به نمایندگی محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ثبت صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان سید محسن فاضلیان، مصطفی ازگلی و غلامحسین احمدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سید محسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۱۰۰۴۸,۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۶۰۱۱۴۵۵۹۱۶۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983452
آگهی تغییرات شرکت سازه بلندان مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: امید عماد زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۵۳۸۷ محمد رضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به نمایندگی شرکت کارگزای سهام گستران شرق به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت جواد هادیان به شماره ملی ۰۹۳۳۸۲۵۱۰۲به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد رضا احتشام هروی به سمت عضو هیئت مدیره ۰۹۴۱۸۳۵۶۹۳ فرزاد فرشید به سمت عضو هیئت مدیره ۰۹۳۲۱۵۲۵۰۳ مهدی هدایت نیا (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۹۳۹۳۰۷۵۰۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک امید عماد زاده رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا حسن زاده نائب ریئس هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مشترک آقای فرزاد فرشید عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا حسن زاده نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نائب رئیس با امضا مشترک جواد هادیان عضو هیئت مدیره آقای عمادزاده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و کلیه اسناد و مدارک عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل مهدی هدایت نیا همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۰۶۰۳۹۷۲۲۵۹۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040628
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب اله پردل به شماره ملی ۰۷۴۹۲۷۲۹۲۹ و آقای محمد پورحسن به شماره ملی ۰۹۳۱۹۸۳۵۰۹ و آقای ابوالقاسم اسدی به شماره ملی ۰۶۸۱۶۸۲۹۰۶ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه پارسیان حسابرس افق به شناسه ملی ۰۹۲۳۷۵۶۷۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا حسن زاده به کدملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۷۰۵۱۴۴۶۶۹۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - شرکت خاک طلایی توس عضو علی البدل هیئت مدیره جایگزین آقای جواد هادیان در هیئت مدیره گردید ۲ شرکت جهاد تعاون خراسان به شماره ثبت ۷۹۳۷ به نمایندگی آقای محمد رضا حسن زاده ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ به نمایندگی آقای سید خلیل مهدیزادگان ۰۸۱۹۸۴۲۲۷۳ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خاک طلایی توس به شماره ثبت ۱۳۴۹۵به نمایندگی آقای جواد هادیان عضو هیئت مدیره وآقای جواد هادیان ۰۹۳۳۸۲۵۱۰۲ا به عنوان مدیرعامل جدیدشرکت برا ی با قیمانده مدت تصدی مدیران تا ۱۰/۰۵/۱۳۹۶انتخاب شدند ۲ حدود واختیارات مدیرعامل جدید به شرح صورتجلسه تفویض گردید۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل (آقای جواد هادیان) و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. ش۹۵۱۱۰۹۱۲۴۴۳۹۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289365
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره۳۳۵۶۸۱/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار آفرینان ره آورد طیب به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۷۴۱۸۵ به نمایندگی جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی ۱۳۷۶۳۰۴۶۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲ به نمایندگی جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی ۰۸۸۹۷۵۹۲۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وکانون جهادگران جهادسازندگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۰۰۷۰ به نمایندگی جناب آقای سید حسین امامی رضوی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۵۶۱۲۱ به عنوان منشی هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ به نمایندگی جناب آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و موسسه توسعه روستایی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۹۷۸ به نمایندگی جناب آقای سید محسن میر هادی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۴۰۱۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی رضوی زاد خارج از اعضای هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۷۳۵ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قرارداد‌ها و اسناد اوراق بهادار بانکی توائما با امضای مدیرعامل جناب آقای سید مرتضی رضوی زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۷۳۵ و رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی ۱۳۷۶۳۰۴۶۳۵ و در غیاب هر یک از آنها با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی۰۸۸۹۷۵۹۲۸۶ به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. افتتاح هر نوح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعاوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارئه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۵۱۱۱۳۵۴۷۲۰۵۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395804
آگهی تغییرات شرکت سازه و بنای دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید: ۱ آقای محمد رضا حسن زاده با شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به نمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان با عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمد ملائی با شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوه نور با عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محسن انصاری مقدم با شماره ملی ۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳ به نمایندگی شرکت شهرسازان دشت توس با عنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای نور علی طالب زاده با شماره ملی ۰۶۸۰۳۱۶۷۲۸ به عنوان مدیرعامل. ب: کلیه اوراق بهادار، اسنادتعهدآور، برات و سفته‌های شرکت، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۰۲۱۴۳۷۰۶۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425188
آگهی تغییرات شرکت جهد آزمای مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن انصاری مقدم کدملی ۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمدرضا حسن زاده ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای مهدی خلفائی۰۹۳۱۴۴۲۷۶۱ عضو هیئت مدیره ۴ آقای عسکری فهیمیان ۲۰۶۰۲۳۹۳۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوه نور، عضو هیئت مدیره ۵ آقای علیرضا سالاری منش۰۷۹۲۳۷۴۹۰۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره، یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۲۱۴۳۹۴۲۲۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558368
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی آقای محمد ملائی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ شرکت همگرایان سازه و بنابه نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ آقای ناصر اشرفی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۵۰۳۰۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۲۳۲۸۴۵۳۲۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206598
آگهی تغییرات شرکت سهام نگر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد تعاون خراسان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲ به نمایندگی آقای نورعلی طالب زاده به شماره ملی ۰۶۸۰۳۱۶۷۲۸ آقای علی اصغر ایمانفر به شماره ملی ۰۷۹۱۴۰۴۹۷۸ که برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و خانم مرجان امیری عارف به شماره ملی ۰۹۳۷۸۶۶۰۸۳ به سمت بازرس اصلی و اقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان رضوی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۰۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید ش۹۷۰۶۱۸۴۰۴۹۴۲۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278441
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد اوحدی به شماره ملی ۰۸۸۹۷۵۹۲۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد بابائی اشک زری به شماره ملی ۰۹۳۹۴۶۲۶۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عباسی به شماره ملی ۲۲۹۵۲۱۴۳۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۴و۷و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش۹۷۰۸۰۲۸۰۷۵۳۲۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک