پیام دیندوست

پیام دیندوست

کد ملی 0055297978
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 930089
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۸/۹۱ کلیه چکها با امضاء محمد بشری به سمت رئیس هیئت مدیره و همایون فرزانه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و درغیاب ایشان با امضاء مشترک سید محمد حسینی به کدملی۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ عضو هیئت مدیره و پیام دین دوست به کدملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۳۱۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055740
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۲۸۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۴ ریال افزایش داد. آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۲ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177542
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیام دیندوست به شماره ملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ محمد حجت پناه به شماره ملی۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ امیرحسین رنجبریان به شماره ملی۰۴۵۰۱۹۹۳۱۲ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ همایون فرزانه به کدملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار پ۱۷۰۵۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصرریاحی باشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی باشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دین دوست باشماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و همایون فرزانه باشماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ ومحمود نجفی عرب باشماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷، به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۰۶۶۳۳۹۶۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697972
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و محل شرکت به تهران م ونک خ ملاصدرا خ پردیس ش ۱۰ (ساختمان ثریا) ط ۵ واحد ۵۳ به کدپستی ۱۹۹۱۹۱۵۶۱۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ناصر ریاحی و حسین کاشف حقیقی و پیام دیندوست به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. که حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، پیام دیندوست به کدملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مریم زرین مهر به کدملی ۰۰۶۶۸۹۷۷۶۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708386
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۲۹۲۷۱ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای علی جابری به شماره ملی ۰۰۴۳۸۶۲۶۷۵ تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416821
آگهی تغییرات شرکت فناوری پزشکی باتیس پرتو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به بهستان درمان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا مومن رکن آبادی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۳۷۷۷۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش داد. آقای حسین همائی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۲۴۶۸۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش داد. آقای اشکبوس بنی مصطفی عرب به شماره ملی ۲۷۵۳۵۵۴۳۹۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش داد. آقای بابک مومن مهربانی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۲۴۸۶۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش داد. آقای محمد حجت پناه به شماره ملی ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455463
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۰۹۰۰ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10703748
آگهی تصمیمات شرکت بهستان تولید (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۶/۹۰ حسین کاشف حقیقی به کدملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷به سمت رئیس هیئت مدیره و پیام دیندوست به کدملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد پوررضا خارج از اعضاء به کدملی۲۵۹۳۲۰۸۴۱۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803866
آگهی تصمیمات شرکت بهستان توزیع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ و ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: مواد ۳۱ و ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی به کد ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست به کد ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و محمد بشری به کد ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پوریا پناهی به کد ملی ۰۰۶۱۴۸۱۰۹۲ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880023
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت بهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی شرکت بهستان پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حجت پناه تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10927013
آگهی تصمیمات شرکت بهستان بهداشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۷۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ بسمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ناصر ریاحی به کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و پیام دیندوست به کد ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و حسن شکوهی به کد ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ و رامین موسوی شندی به کد ملی ۰۰۴۱۳۵۶۴۱۱ و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بعنوان اعضاء اصلی و پوریا پناهی به کد ملی ۰۰۶۱۴۸۱۰۹۲ و سید عبدالرضا حجازی فرهمند به کد ملی ۰۰۶۱۵۰۳۰۰۲ بعنوان اعضاء علی البدل و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرحیم حاتمی به کد ملی ۰۰۵۸۲۴۵۸۵۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987512
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواهری محمدی به شماره ملی۰۰۶۰۴۱۷۳۱۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۶/۱۳۹۲ در تاریخ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709868
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳ یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره و یا با امضاء آقای امیراحمد سالاریان همراه با مهر شرکت می‌باشد پ۹۶۰۸۲۴۵۴۹۴۵۵۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024327
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۳۰۷۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ – امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سید شفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۲۸۵۹۴۲۹۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224866
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸به سمت عضو هیئت مدیره وآقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۴۹۸۵ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و سید عبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۰۰۲ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضاءآقای سید عبدالرضا حجازی فرهمند همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۶۳۱۱۰۶۳۲۰۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درمان یاب پخش مهر آریا درتاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۵۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید بسته بندی پخش و توزیع سراسری انواع محصولات و فرآورده های دارویی، غذایی، تجهیزاتی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، مکمل های دارویی و غذایی، بهداشتی و آرایشی، پروتئینی، ویتامینی، انجام فعالیتهای بازاریابی کالا، خدمات انبارداری و هم چنین خرید و فروش واردات و صادرات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و یا از طریق عقد قرارداهای داخلی و یا بین الملی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ امیرآباد ـ بلوار آزادگان ـ خیابان بیست و پنجم غربی ـ پلاک ۶۵ ـ ساختمان غدیر شماذه ۲درمان یاب ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۴۳۷۷۱۳۴۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۵۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۳۴۱۹۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه آذرنوش با کد ۶۸۳۴۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد عربیان به شماره ملی ۰۰۶۹۹۵۲۱۸۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل به همراه رییس یا نایب رییس هیات مدیره، ویا مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۲۱۷۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۱۴۳۹۵۶۷۹۷۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347253
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ دارای ۴۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای همایون فرزانه به شماره ملی۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی بشری به شماره ملی ۰۰۳۳۹۱۳۷۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۹۱۷۴۲۹۱۹۸۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک