غلامرضا حاتمی مجومرد

آقای غلامرضا حاتمی مجومرد

کد ملی 5519570418
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1701247
آگهی تغییرات شرکت سینا کارتن یزد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۲۳۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد با کد ملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ بسمت بازرس اصلی و خانم فرحناز خسروی با کد ملی ۰۰۵۱۱۰۴۲۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ آقای مجید خجسته با کد ملی ۴۴۳۲۷۶۲۲۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پهلوانپور با کد ملی ۴۴۳۱۶۳۹۴۹۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ندا السادات نوحی با کد ملی ۴۴۳۱۸۰۶۲۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ (دو) سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بانکی و عقود اسلامی شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و حق امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به یزد شهرک صنعتی یزد بلوار کاج خیابان دوازدهم کدپستی۸۹۴۷۱۸۳۳۷۶ تغییر یافت و بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ش۹۳۴۴۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۰۶۴۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1738236
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پارس بوتیل یزد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۰۰۷۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای غلامرضا حاتمی با کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای میرزا ولی نشاسته‌گر با کدملی ۴۴۲۰۴۲۲۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ آقای علی محمد ملک ثابت با کدملی ۴۴۳۳۰۱۸۹۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد ملک ثابت با کدملی ۴۴۳۳۳۶۲۱۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدغفور شهرام غفوری با کدملی ۴۷۲۳۷۱۱۷۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین زینل مالکی با کدملی ۴۴۳۲۶۹۵۸۸۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ (دو) سال انتخاب شدند. ۵ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۴۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۸۵۴۲۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830739
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک سانازرستاق یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۰۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای جلال خادمی فیروزآباد کدملی ۴۴۸۹۳۴۶۹۰۵ - آقای حبیب خادمی فیرزوآبادی به کدملی ۴۴۸۹۳۴۹۴۳۲ آقای منصور خادمی فیروز آباد کدملی ۴۴۸۰۰۱۴۸۴۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی فاضل یزدی کدملی ۴۴۸۹۴۰۰۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۱۲۳۷۸۴۷۹۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019235
آگهی تغییرات شرکت دیبا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مجید خجسته به شماره ملی ۴۴۳۲۷۶۲۲۱۷ خانم ندا السادات نوحی به شماره ملی ۴۴۳۱۸۰۶۲۸۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس اصلی آقای علیرضا بهادر زاده به شماره ملی ۴۴۳۱۸۷۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۳۱۴۲۳۰۴۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100173
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید محی الدین سراج به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۱۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۹۶۶۳۹۱۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105483
آگهی تغییرات شرکت روکا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه حسابرسی هوشیارممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۱۴۸۰۴۲۵۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296509
آگهی تغییرات شرکت کاشی خلیج بین الملل میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۹۶۸۳
آگهی تغییرات شرکت کاشی خلیج بین الملل میبدسهامی خاص به شماره ثبت۴۶۵وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۹۶۸۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای علی محمد ملک ثابت به کدملی۴۴۳۳۰۱۸۹۴۵وآقای حسین حاجی حسینی به کدملی۴۴۸۹۴۷۸۴۷۱وآقای غلامرضا حاتمی به کدملی۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸وآقای محمدحسین حاتمی به کدملی۵۵۱۹۸۲۵۹۱۲وآقای میلاد ملک ثابت ب کدملی ۴۴۳۳۳۶۲۱۱۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای حسین ثقفی به کدملی۴۴۴۹۵۸۴۴۵۷وآقای محمدرضا دشتی به کدملی ۴۴۳۱۰۴۲۲۲۲۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره وموسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی وآقای حامدحاجی حسینی به کدملی۴۴۸۹۹۱۱۸۶۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۱۸۷۷۱۲۷۱۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369636
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه سیدالشهداء ع خانواده علی محمد ملک ثابت درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۵۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی در حوزه امور خیریه و توانبخشی و اجتماعی سازمان بهزیستی است ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یزد-مرکزی-فجر-روستا شهرک صنعتی یزد-شهرک صنعتی-بلوار سرو-خیابان(پایابتون)طبقه همکف-- کدپستی ۸۹۴۷۱۸۴۱۹۴ سرمایه شرکت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران:آقای علی اصغرزارع بیدکی به کدملی۲۵۵۹۳۳۰۸۵۷به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وخانم فاطمه رجائی به کدملی۴۴۳۲۶۱۱۳۱۶به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ومحمدعلی خواجه رضایی به کدملی۴۴۳۰۸۷۴۰۷۷به سمت منشی هیئت مدیره وآقای علی محمدملک ثابت به شماره ملی ۴۴۳۳۰۱۸۹۴۵به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای میلاد ملک ثابت به کدملی۴۴۳۳۳۶۲۱۱۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وغلامرضا حاتمی مجومردبه کدملی۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸به سمت خزانه داروخانم مژده ملک ثابت به کدملی۴۴۳۳۶۲۱۵۷۹به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،بروات وقراردادهابه امضادونفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهرموسسه معتبرمیبا شدومیرزا ولی نشاسته گربه کدملی۴۴۳۰۴۲۲۵۷۵به سمت بازرس اصلی ومحمدرضا حوران به کدملی۵۶۱۹۸۷۹۹۱۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۱۱۵۶۰۳۳۹۰۶۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424468
آگهی تغییرات شرکت هنزا فرا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید پهلوان پور به شماره ملی ۴۴۳۱۶۸۶۷۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک‎سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۲۰۱۴۴۱۳۰۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445833
آگهی تغییرات شرکت فرش باستان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۴۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمت الله حشمت نیا به کدملی ۴۴۳۱۹۳۹۶۴۴ و آقای سیدمهدی حیدری به کدملی ۴۴۳۱۴۳۸۱۱۴ و خانم نیره السادات حیدری به کدملی ۴۴۳۱۳۴۹۱۳۸ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای علی محمدمویدفر به کدملی ۴۴۳۲۲۲۴۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومردبه کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۰۴۵۸۸۷۹۶۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615921
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات یکتا گرانول میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۳۷۷۹
بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۶۲۷۸۴۸۲۲۶۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623302
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۷۷وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خجسته کدملی ۴۴۳۲۷۶۲۲۱۷وخانم نداالسادات نوحی کدملی ۴۴۳۱۸۰۶۲۸۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمد خلفی زاده کدملی ۰۰۴۵۹۲۲۲۸۴ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۰۱۱۴۶۹۴۶۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651251
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند وروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۱۸۴۰۳۴۸۱۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696004
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۰۰ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خجسته کدملی ۴۴۳۲۷۶۲۲۱۷ و خانم نداسادات نوحی کدملی ۴۴۳۱۸۰۶۲۸۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شنامه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید وروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۰۱۲۶۵۷۶۲۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944311
آگهی تغییرات شرکت لوله و اتصالات شادی کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای میلاد ملک ثابت به شماره ملی ۴۴۳۳۳۶۲۱۱۵ و خانم فاطمه رجائی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۱۱۳۱۶ وآقای علی محمد ملک ثابت به شماره ملی ۴۴۳۳۰۱۸۹۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدحسین سالاری به شماره ملی ۴۴۳۳۰۰۲۰۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۱۲۲۳۲۳۰۲۱۶۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318965
آگهی تغییرات قرض الحسنه حضرت سجاد رضوانشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷و تائیدیه به شماره ۷۳۲مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷سازمان اقتصاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمد رضوی کدملی ۰۳۸۱۱۵۶۸۲۶ حسنعلی حاتمی کدملی ۵۵۱۹۵۶۹۳۴۷ علی علومی کدملی ۵۵۱۹۷۶۰۰۰۴ حمید حاتمی کدملی ۵۵۱۹۵۷۳۸۸۳ سیداحمد هاشمی کدملی ۴۴۳۲۳۶۴۱۵۷ غلامرضا حاتمی کدملی ۵۵۱۹۵۷۰۴۱۸ محمدحاتمی کدملی ۵۵۱۹۸۰۱۳۵۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا منصوری کدملی ۵۵۱۹۷۹۳۳۶۰ و محمدرضا حاتمی کدملی ۵۵۱۹۸۱۲۱۲۸ ومحمود حاتمی کدملی ۵۵۱۹۵۶۸۹۸۷بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ غلامرضا کرمی فرزند ابوالحسن کدملی ۵۵۱۹۷۸۰۰۸۰ بعنوان بازرس اصلی علیرضا کریمی کدملی ۴۴۳۲۱۵۳۶۸۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند۳ صورتهای مالی منتهی به سال مالی۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۸۲۷۷۹۸۸۰۱۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک