مهرزاد مانوئل فردوس

مهرزاد مانوئل فردوس

کد ملی 0055124240
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661889
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران ایمن شبکه فاش (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۲۶۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۰۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت به شماره ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ به نمایندگی فرید عامری به کدملی۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ و مهرزاد مانوئل فردوس به کدملی۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاد دانیل فردوس به کدملی۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰، محمدجواد صمدی راد به کدملی۳۲۵۷۱۱۹۷۳۹ و علی مهرآبادی به کدملی۰۷۹۴۴۴۸۴۷۱ انتخاب گردیدند. فرید عامری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرزاد مانوئل فردوس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد صمدی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو امضا از بین سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نشانی شرکت به تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان راه آور کوچه چهارشرقی پلاک۶ واحد۴ کدپستی۱۹۸۵۶۴۳۸۵ منتقل شد. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۲۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091052
آگهی تصمیمات شرکت مارال صنعت جاوید سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۵۳۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۴۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رستمی به ش ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ و بهزاد دنیال فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و رحیم رستمی به ش ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ و بهروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد دانیل فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ش ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۳۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191361
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مارال گیتی سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۹۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رحیم رستمی بشماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهداد ثابت بشماره ملی ۴۷۲۳۶۹۰۶۴۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای محمد رضا رستمی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۴۱۵۹۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191363
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مارال یدک سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۶۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رحیم رستمی بشماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فیضی بهنق بشماره ملی ۲۷۵۳۶۱۸۸۴۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ ۲ امضای کلیه اوراق، اسناد بهادار، تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای آقای محمد رضا رستمی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۴۱۳۸۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361811
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ایران و بلغارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرزاد مانوئل فردوس کد ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهروز فردوس کد ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و بهزاد دانیال فردوس کد ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم مریم مرادی نژاد کد ملی ۰۴۹۳۰۰۴۳۵۱ و خانم ملیحه خان میرزایی کد ملی ۰۰۷۲۲۰۹۳۰۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل باری مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۲۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460763
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تیرسان جاوید (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۲۰۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و رحیم رستمی به شماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حجت حسین خواه به شماره ملی ۲۷۵۴۳۳۵۲۸۵ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ آقای بهرام رستمی به شماره ملی ۲۷۵۴۹۶۳۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ساعدی به شماره ملی ۲۹۰۰۲۱۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۱۸۲۷۷۶۹ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663024
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ رئیس هیات مدیره آقای مهرزادمانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ نائب رییس هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اواق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء مدیرعامل یا هریک از اعضا هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۳۴۷۲۱۷۵۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769161
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ در شرکت ماموت ریل (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۰۰ که در تاریخ ۳۰/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ خانم افسون بشیر زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بسمت بازرس اصلی و خانم روشنک جوادی بشر بشماره ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ بنمایندگی آقای مهرزاد مانوئل فردوس بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ آقای بهروز فردوس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بنمایندگی گروه توسعه اقتصادی ماموت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی باامضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا با امضاء دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۱۸۹۸۸۴۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392861
آگهی تغییرات شرکت ماموت تلکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۷۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹بسمت رئیس هیات مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت عضو هیات مدیره آقای مهدی دونلو به شماره ملی۳۸۷۴۸۶۴۷۳۱بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۱۰۲۸۵۷۸۶۷۵۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971805
آگهی تغییرات موسسه نیکان ماموت به شماره ثبت ۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۲۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود گرجی به شماره ملی ۴۵۶۸۷۴۴۸۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن گودرزی به شماره ملی ۱۷۵۶۴۲۶۳۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و خانم توران نوذری به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۰۳۲۷ و خانم فرشته دواتگر به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۱۳۱۴ به عنوان عضو علی البدل و آقای حسینعلی فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۶۲۰۸۷۸ و آقای حمیدرضا همت به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۹۰۲۷ به عنوان عضو علی البدل و خانم نازک فردوس به شماره ملی ۰۴۵۲۳۷۳۱۶۶ تا تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034632
آگهی تغییرات شرکت ماموت دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرایط امضاء فوق تا سقف۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مدیرعامل واگذار گردید ش۹۳۱۱۲۵۶۶۸۳۶۶۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895380
آگهی تغییرات شرکت پیش ساخته سازان مهرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۴۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵: - اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ آقای ابوالقاسم گرجی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۰۵۶۳۱ ش۹۵۰۴۱۴۱۰۴۳۶۷۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937751
آگهی تغییرات شرکت ماموت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۸۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای اسپندآرمز بلورچی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۲۲۰۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای رضا اخباریه به شماره ملی ۰۰۶۱۸۴۳۸۲۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دوسال انتخاب شدند - امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۶۳۴۲۵۴۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193909
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مدیریت ویانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۷۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرتاش فردوس به شماره ملی ۰۰۱۷۳۷۳۶۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۲۴۵۴۲۱۶۱۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193926
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۲۴۶۹۷۴۶۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256679
آگهی تغییرات شرکت ماموت مدیریت سیستم‌ها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۸۴۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت با نمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای تیم لطیف به شماره ملی ۴۷۲۲۶۳۳۲۵۸وآقای حمید الکساندر لطیف به شماره ملی ۴۷۲۱۱۹۶۳۳۴به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به سمت بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۵۱۰۲۶۴۳۷۷۱۲۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892998
آگهی تغییرات شرکت آتین پارت افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰وآقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۰۵۷۵۹۶۸۴۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893041
آگهی تغییرات شرکت ماموت ریل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گروه ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹با نمایندگی آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت عضو هیئت مدیره وخانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۵۱۱۶۶۸۱۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931858
آگهی تغییرات شرکت وزنه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ به نمایندگی آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۴۲۷۴۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۰۲۱۹۱۶۹۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300516
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پیل سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۴۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت بازرس اصلی - خانم شهناز توکلی موقر به شماره ملی ۰۰۷۵۱۲۴۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵و خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۷۰۸۱۴۷۷۷۴۵۱۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300547
آگهی تغییرات شرکت ماموت ساختمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲ و خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ و شرکت گروه ماموت با شناسه ملی ۱۱۸۴۰۰۳۰۰۹ با نمایندگی آقای محمد فواد زلفی به شماره ملی ۲۶۳۱۰۹۶۲۴۱ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۷۰۸۱۴۷۰۴۹۰۰۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304897
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی هاگ بار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۴۴۱۳۰/۱۱مورخ۵/۸/۹۷ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران ومجوز شماره ۳۱۵۹۰/ ص/ ۹۷مورخ ۲۸/۷/۹۷ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به کدملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و و آقای بهزاد دانیل فردوس به کدملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰آقای مهرزاد مانوئل فردوس به کدملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۱۹۹۹۲۶۲۸۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381649
آگهی تغییرات شرکت سازه وسوله ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
آگهی تغییرات شرکت سازه وسوله ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ وآقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲ و آقای مهرتاش فردوس به شماره ملی ۰۰۱۷۳۷۳۶۵۴ و خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به عنوان اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک