مسعود عبدی

آقای مسعود عبدی

کد ملی 0055116450
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1360646
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایگدی آقای مسعود عبدی به کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر میرزایی فرزند حسین به کدملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سرکار به کدملی ۰۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی ۱۲۶۲۳۶۵۱۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خیرالله سرخوش سرکندی به کدملی ۶۲۳۹۴۳۳۸۲۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۱۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505406
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی امنا به طور فوق العاده و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید محمودرضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای صابر میرزایی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با دو امضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر انجمن معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۴۳۸۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591465
آگهی تغییرات شرکت فناور جهان رویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین دباغیان به شماره ملی ۰۰۴۵۰۴۲۰۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد بنی نجاریان به شماره ملی ۱۲۸۰۷۹۸۷۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ آقای حسین صادقی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۹۹۰ آقای ایرج ابراهیمی به شماره ملی ۱۷۵۰۳۵۵۰۸۶ پ۹۳۰۶۰۵۲۵۶۲۳۴۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727759
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت مدبران توسعه سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۸۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۸۱۸۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص مدبران توسعه سلامت ایرانیان درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ به شماره ثبت ۴۶۴۸۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۸۱۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاههای داخلی و بین المللی، ارائه کلیه فعالیتهای مشاوره ای و مدیریتی مجاز در زمینه طرح ها و پروژه های مجاز، نظارت فنی و تخصصی و صنعتی و بازرگانی و خدمات فنی مهندسی در کلیه گرایش های مجاز در صورت لزوم در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات در زمینه لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه، استفاده ازتسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام فعالیتهای مهندسی و ایجاد و راه اندازی کارخانجات تولیدی صنعتی و تهیه و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی صنعتی و ماشین آلات مورد نیازآنها و انجام فعالیت های مجاز در رابطه با موارد فوق الذکر در راستای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (در صورت نیاز پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه کاشانی، تقاطع باکری، خیابان کیهان دوم، پلاک ۲۳، واحد ۱۰ کد پ ۱۴۸۳۹۴۵۳۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳/۸۶۵ص/۲۴۳ مورخ ۹۳/۹/۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه آیت اله کاشانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد بنی نجاریان به ش م ۱۲۸۰۷۹۸۷۶۹ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فریدی مجیدی به ش م ۴۰۵۰۲۰۰۵۴۶ بنمایندگی از شرکت فناوران نانو مقیاس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۷۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۸۵۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی بحرینی زارج به ش م ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ به نمایندگی از شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عبدی به ش م ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم کوچکی جوبنی به ش م ۲۶۵۹۵۷۳۰۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عبدی متفقا" همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا"با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نادر نادری به شماره ملی ۱۳۷۶۵۶۸۴۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد مهربان جوبنی به شماره ملی ۲۶۵۹۹۳۶۶۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار " ابرار " جهت درج آگهی های دعوت شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۹۵۹۰۹۷۰۲۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120260
آگهی تغییرات شرکت خورشید ناودان طلائی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ و آقای محمود محسنی راد به شماره ملی ۰۴۳۹۸۵۷۶۴۳ تا تاریخ ۲/۲/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669721
آگهی تغییرات شرکت فن آوران نانوسینا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه فن آوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی آقای مهراب روح بخش به شماره ملی ۰۰۵۴۱۷۱۵۷۱ با دریافت مبلغ ۵۳۵۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه معادل کل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای منصور عباچی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۲۷۳۶۹ با دریافت ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۷۳۵۵۱۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۳۸۲۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای حسین مهبودی به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۸۰۰۰ دارنده ۱۳۳۸۲۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۸۹۹۲به نمایندگی فریدون مهبودی به شماره ملی ۲۳۷۰۳۲۴۹۳۷ دارنده ۴۷۴۶۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه موسسه طرح و توسعه علم وفناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ دارنده ۵۳۵۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۴۱۲۰۲۸۴۶۸۳۶۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون پترو پالایش درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۱۰۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت واحدهای پالایشی کوچک نفت و فرآورده های نفتی، پالایش و فرآورش نفت و فرآورده های نفتی، طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات پالایشی، انتقال فناوری فرآیندهای پالایشی و صنایع مرتبط، تهیه و تدوین دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط، صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط. تاسیس شعب و دفتر نمایندگی در مراکز مختلف در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پالایش و فرآورش نفت و فرآورده های نفتی در داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات هرگونه مواد نفتی و فرآورده های نفتی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه شهید ستاری ـ بلوار لاله ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه دوم کدپستی ۱۴۷۳۸۵۶۳۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶/۱۰۳۶ مورخ ۸/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به نمایندگی از موسسه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مسعود عبدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهراب روح بخش کدملی۰۰۵۴۱۷۱۵۷۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا محمدنیا به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۲۶۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۲۲۸۹۷۶۰۱۴۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109920
آگهی تغییرات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مشکات دیناروند به شماره ملی ۴۷۱۰۰۱۹۵۳۳ به سمت بازرس اصلی و مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۵۵۵۸۶۷۱۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190085
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی برهان نو آوران اینده در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۹۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی شامل و نه محدود به موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود خصوصا شرکت های فناور و دانش بنیان در کلیه مصادیق علمی، صنعتی، فناوری، بازرگانی، خدماتی، مشاوره ای و مدیریتی - مشارکت در تولید و توسعه محصولات و خدمات نوآور، فناور و دانش بنیان کشور شامل و نه محدود به موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات توسعه و تجاری سازی فناوری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و تحقیقات بازار، در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه امور مربوط - انجام کلیه امور مدیریت، مشاوره، مهندسی و طراحی، ساخت و تست، تأمین تجهیزات، تولید، نصب و راه اندازی، بهره برداری، ارزیابی و نظارت، ارائه خدمات پس از فروش و خدمات پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مدیریت طرح، مطالعات امکان سنجی و سایر فعالیت های مورد نیاز شامل و نه محدود به موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری، شبکه داده، مرکز داده، تجارت الکترونیک امنیت اطلاعات، سرزمین، شهر، سازمان و شهروند هوشمند، اینترنت اشیاء، قطعات و دستگاه های الکترونیکی اصلی و جانبی - ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری سازی فناوری های نوین - انتقال و توسعه فناوری از داخل کشور به خارج و بالعکس خصوصاً صادرات خدمات و محصولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و عقد قرارداد خدمات پس از فروش برای کالاها و خدمات صادراتی - جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی - ترخیص کالا و انجام امور و تشریفات گمرکی از گمرکات سراسر کشور - شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی - اخذ و اعطای نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور - اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی - فعالیت های مجاز اقتصادی اعم از واردات و صادرات، خرید و فروش و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی - برگزاری و شرکت در کلیه جشنواره ها، سمینارها و نمایشگاه های تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور به صورت حضوری و مجازی - انجام کلیه امور که بطور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه فعالیت شرکت مرتبط می باشد و مغایر با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نباشد و در صورت لوزم پس از اخذ مجوزهای لازم. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:پردیس - پارک فناوری پردیس - خیابان نوآوری چهارم - پلاک ۴۲ - کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۱۹۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۲/۹۵/۱۰۲۵ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک سرمایه شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیأت مدیره. ۲. شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۲۸۴۵ به نمایندگی آقای سید محمد حسین سجادی نیری به شماره ملی ۰۰۶۱۸۶۴۱۸۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. ۳. مؤسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ به نمایندگی آقای محمد جلال به شماره ملی ۴۵۶۹۵۶۴۱۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره ۴. آقای مجتبی حاجی قاسمی به شماره ملی ۰۳۲۲۶۸۷۲۰۹ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً و یا امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مؤسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۳۱۳۹۵۱۷۸۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220690
آگهی تغییرات شرکت مهندسی زیستی آروکو فرآیند سازان شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۶۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود عبدی با شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ با پرداخت ۷۸۹۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت به جمع شرکاء اضافه شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۱۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۱۰۰۷۲۵۰۷۵۴۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234032
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پخش امرتات پردیس درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۴۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۸۹۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی کلیه فعالیت های فوق پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت از مراجع ذیصلاح(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران سعادت آباد بلوار پاکنژاد بلوار دریا خیابان مطهری جنوبی کوچه اردیبهشت پلاک ۱۱ طبقه ۴ کدپستی ۱۴۶۶۹۴۷۴۹۱ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه میثم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۷۸۲۵۱ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صوفی پور امام به شماره ملی ۰۰۷۶۳۷۵۲۶۹ دارنده ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه هادی وکیلی به شماره ملی ۳۲۵۵۴۸۲۱۸۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و میثم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۷۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل و سمت رئیس هیئت مدیره و محمد صوفی پور امام به شماره ملی ۰۰۷۶۳۷۵۲۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۱۲۲۷۷۹۲۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267923
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی تولیدی سینا سل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شقاقی به شماره ملی ۲۳۷۲۶۸۰۳۵۸ با پرداخت مبلغ ۵۱۴/۷۴۷/۶۴۳/۶ ریال به صندوق شرکت، عباس سعیدی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۷۹۴۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت و انسیه حاجی زاده صفار به شماره ملی ۰۹۳۸۹۹۰۶۳۲ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۶/۱۸۶/۲۴۴/۵ ریال به مبلغ ۷۰۰/۹۳۳/۱۵۷/۲۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: حمید مبتکر دارنده ۲٫۴۴۳٫۴۸۴٫۳۸۴ ریال، سید مسعود حسینیان دارنده ۲٫۳۴۰٫۹۵۱٫۸۰۲ ریال، بهروز وزیری دارنده ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، بهداد حجازی نیاک دارنده ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، علی رضا عزیزی دارنده ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، محمد جعفر سماعی دارنده ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال، عباس سعیدی دارنده ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، مسعود عبدی دارنده ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، محسن شقاقی دارنده ۶٫۶۴۳٫۷۴۷٫۵۱۴ ریال و انسیه حاجی زاده صفار دارنده ۳٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۱۱۰۲۱۸۰۹۲۲۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317479
آگهی تغییرات تحقیقات ترانسفورماتور ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی گل بیانی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود فتوحی فیروز آباد ۵۵۱۹۷۷۳۴۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عبدی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی مقدمی ۴۲۸۴۳۲۳۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کریم میرعلیخانی ۴۴۱۰۹۱۹۰۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد کاشانی ۳۹۳۲۶۳۹۸۵۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر بوده و سایر اوارق جاری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر است. پ۹۵۱۲۰۱۵۴۴۳۰۳۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391001
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پارک های شیمیایی ایرانیان در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۵۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۰۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام تحقیقات در زمینه طراحی پارک های شیمیایی با توجه به مزیت های استراتژیک و رقابتی، همکاری با موسسات پیشرو در زمینه طراحی پارک ها و مجتمع های شیمیایی، انتقال تکنولوژی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ امیرآباد ـ خیابان شهید محمد فرشی مقدم (۱۶) ـ بزرگراه کردستان ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه دوم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۴۳۸۸۶۴۱۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه تماما طی گواهی بانکی شماره ۶۲۶/۹۵/ص/۳۷۱ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای فرامرز صباغی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۲۸۴۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احسان بهزادنژاد به شماره ملی ۱۲۸۸۲۵۳۳۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای داریوش حسن پور به شماره ملی ۶۳۰۹۴۴۱۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت و سایرنامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین صادقی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۹۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۲۹۸۵۹۵۲۵۷۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439596
آگهی تغییرات شرکت پرسیس ژن پار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۰۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس سعیدی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۷۹۴۰ با پرداخت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۲ آقای مسعود عبدی بشماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ با پرداخت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۳ آقای حمید ذوالفقاری به شماره ملی ۱۸۸۱۶۴۷۲۶۹ به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین باشماره ثبت ۲۲۲۱۰وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ با پرداخت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۳ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. به آقای محسن شقاقی احدی از شرکاء (با حق توکیل به غیر) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. نام شرکاء میزان سهم الشرکه آقای محسن شقاقی ۲۹٫۹۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جعفر سماعی ۲۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس سعیدی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود عبدی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه صندوق توسعه فناوری‌های نوین ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۲۳۱۵۴۴۱۲۷۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540204
آگهی تغییرات شرکت چکاد نوآوران عصر اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۱۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود عبدی بشماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حبیب اله طباطبائیان بشماره ملی ۰۰۵۱۶۰۷۱۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کیال بشماره ملی ۰۸۵۹۸۹۸۰۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی رادمرد بشماره ملی ۰۸۵۹۸۹۰۵۹۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و آقای کاظم کیال متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۱۰۲۱۲۲۱۵۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک