محسن برازنده

محسن برازنده

کد ملی 5509972254
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13131682
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن برازنده به شماره ملی۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد کریمی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۸۳۵۵۰ به سمت مدیرعامل عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۶۲۱۲۷۷۲۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434893
آگهی تغییرات شرکت همراهان کار پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی مسگر به شماره ملی ۳۵۵۹۷۴۶۱۵۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رامین بهادنی به شماره ملی ۲۴۵۲۲۰۷۸۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وغیره با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۷۶۶۸۶۸۹۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574008
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی پردیس شناژ سیراف درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۲/۱۶۰۰مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۵۷۶۹۰۹۸۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتوسا شناژ لیان درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ مجتمع آفتاب ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال طی گواهی شماره ۶۳/۱۶۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۷۶۹۶۲۴۹۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574035
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساره بتن کیماگر جنوب درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه زحمتکش ـ خیابان کارگر ـ پلاک ۵۷۰ ـ ساختمان منازل صنایع دریایی ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۵/۱۶۰۰ مورخ ۰۵۱۴/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه بوشهر پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۱۹۳۹۷۵۹۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تخشا بتن خوشنام درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۰ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال طی گواهی شماره ۶۱/۱۶۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۴۹۰۵۲۶۹۳۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یادگار هخامنش گوهرناز در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۸۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۱۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ خیابان امداد ـ خیابان بهارستان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰/۳ ریال طی گواهی شماره ۶۶/۱۶۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست۰ اولین مدیران: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای خانم افسانه آذر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۲۳۲۴۲۷۱۵۱۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی و تاسیساتی یگانه تجارت مارال درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۸۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۸۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه زحمتکش ـ خیابان کارگر ـ پلاک ۵۷۰ ـ ساختمان منازل صنایع دریایی ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۷۰/۱۶۰۰ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت واوراق عادی واداری به امضای خانم افسانه آذر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۱۹۴۳۸۱۵۲۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785734
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس الماس پاسارگاد در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۶۶۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت ومعدن ـ کشاورزی ـ برق با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ معصوم آباد ـ خیابان ابوذر ۵ [ شهید منصور عبدی ] ـ خیابان ابوذر ۶ [ شهید الف پوریان ] ـ پلاک ۲۸ ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۴۳۶۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای امین کاظمی مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۶۷۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۶۱۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه درست به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۳۱۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۶۰۶۹۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۵۱۲۵۵۱۳۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889114
آگهی تغییرات شرکت خدماتی اصفهان نظیفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افسانه آذر به شماره ملی: ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محسن برازنده به شماره ملی: ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره ومختار برازیده به شماره ملی: ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵ بعنوان مدیرعامل و عضو مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء محسن برازنده (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۲۹۷۲۲۱۵۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر انگیز سیراف درتاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۷۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: سپهر انگیز سیراف شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ خیابان امداد ـ خیابان بهارستان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۲۵۹۷۱۹۳ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۱۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای رسول افرازمستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۷۴۷۳۴۷۶۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستون های آسمانی لیان درتاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۷۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: ستون های آسمانی لیان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۰.۶۴ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بوشهر با کد ۱۶۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادارشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات وقراردادهاعقوداسلامی وهمچنین کلیه نامه های اداری باامضاءافسانه آذرهمراه بامهرشرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۷۲۷۰۴۲۳۶۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام نماسازه پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۷۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سام نماسازه پاسارگاد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ آب و فاضلاب ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر بوشهر ـ عاشوری ـ خیابان شهید نسترن ـ خیابان شهید عاشوری ـ پلاک ۰ ـ ساختمان اندیشه ـ ورودی ۳ بلوک C ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ کدپستی ۷۵۱۵۸۱۸۶۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۰۱۶۴ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی بوشهر با کد ۱۶۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۴۱۸۳۷۶۱۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی نگارین گسترجنوب در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۸/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۱۳۳۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم تهمینه افراز به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۲۴۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۳۹۳۱۲۴۱۳۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارین گستر سرزمین مهر در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزیو مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان ـ اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم هاوجشن ها و کنفرانس ها ـ ارائه خدمات راجع به آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی ـ عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی ـ بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژهای سد سازی و پل سازی ـ عملیات بارگیری وتخیله و ترخیص کالا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۷/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۱۳۳۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن برازنده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۳۷۴۶۶۱۹۹۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313673
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی نماسازان پارس گستر درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی حق العمل کاری و نمایندگی تجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر عالی شهر-محله فاز-خیابان معلم -کوچه ((صیاد))-کوچه ((حسینی))-پلاک ۸۹-ساختمان منازل بنیاد مسکن-بلوک ۲۳-طبقه همکف-واحد ۸۹ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نسرین ناصری به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۹۱۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک