مامن برازیده

آقای مامن برازیده

کد ملی 5509817852
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12693827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سایه سازان پدیده جنوب درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۱۰۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۶۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان-تاسیسات-خدمات-زه کشی-آبیاری اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر سرتل مالک ۲ کدپستی ۷۵۱۸۷۹۹۹۹۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰ ,۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۳/۲۶۱۰/۷۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه بازار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. رحیم قنبر نژادبشماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۶۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مامن برازیده بشماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مختار برازیده بشماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مامن برازیده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم ابوذر درخشان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۰۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید ۰ ش۹۴۱۲۱۶۴۶۹۶۲۴۳۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047187
آگهی تغییرات شرکت پاکروان سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۱۷۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عابدی به شماره ملی۱۶۳۹۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای مامن برازیده به شماره ملی۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای جمال چنگیزی به شماره ملی۲۱۴۳۰۷۸۱۳۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131682
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن برازنده به شماره ملی۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد کریمی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۸۳۵۵۰ به سمت مدیرعامل عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۶۲۱۲۷۷۲۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267496
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه دریادلان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۱۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای مامن برازیده بشماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی قهرمانی بشماره ملی ۲۳۹۲۰۱۶۴۲۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیدرضا طوبی پور بشماره ملی ۲۳۹۲۲۵۵۷۷۶ به سمت مدیرعامل ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و اوراق بهادار و غیره با امضای آقای مامن برازیده مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۰۲۲۸۸۱۱۱۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574008
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی پردیس شناژ سیراف درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۲/۱۶۰۰مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۵۷۶۹۰۹۸۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتوسا شناژ لیان درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ مجتمع آفتاب ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال طی گواهی شماره ۶۳/۱۶۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۷۶۹۶۲۴۹۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574035
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساره بتن کیماگر جنوب درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه زحمتکش ـ خیابان کارگر ـ پلاک ۵۷۰ ـ ساختمان منازل صنایع دریایی ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۵/۱۶۰۰ مورخ ۰۵۱۴/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه بوشهر پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۱۹۳۹۷۵۹۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تخشا بتن خوشنام درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۷۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ،راهسازی،پل سازی ، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۰ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال طی گواهی شماره ۶۱/۱۶۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۳۱۴۹۰۵۲۶۹۳۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599940
آگهی تغییرات شرکت ستون‌های نقره‌ای لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان الیاس زاده به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۹۶۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل صف شکن به شماره ملی ۳۵۲۱۲۴۶۹۲۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۹۷۵۰۶۷۹۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636796
آگهی تغییرات شرکت قائم بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم مرضیه فاموری به شماره ملی ۲۲۹۶۲۷۲۳۷۸ آقای زهیر یکتاش به شماره ملی ۳۵۴۹۹۰۷۳۲۱ آقای مصطفی عارفی به شماره ملی ۳۵۶۰۰۲۱۰۷۳ ش۹۶۰۷۱۱۶۱۷۵۴۱۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720328
آگهی تغییرات شرکت آریا بنای سی نیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای موسی لیراوی به شماره ملی ۵۲۹۹۶۵۸۷۹۶ و محمد داودی کدملی ۳۵۳۹۸۹۹۴۱۳وعلیرضا شفیعی کدملی ۳۵۲۰۹۴۰۳۸۸ آقای کورش خواجه گیری به شماره ملی ۵۲۹۹۹۲۱۲۵۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۲۹۶۳۵۷۰۹۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گناوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729478
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس مروارید زاگرس در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۰۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری درزمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی ـ ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ سالم آباد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان کاشانی ۳[شهید حسن پور] ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۳۱۵۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه سردار جنگل جنوبی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد حسین نمازی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۵۹۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن احمدی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۹۹۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سید محمد حسین نمازی (مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۴۸۰۷۱۸۱۱۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736497
آگهی تغییرات شرکت آینده اندیشان خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۱۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده کدملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قنبری زاده کدملی ۳۵۰۱۵۲۲۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای کامبیز باستانی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۰۶۱۶۰ و خانم شهناز فرهادی فرد به شماره ملی ۴۵۹۱۱۹۳۱۸۷ و آقای حمیدرضا اکابریان به شماره ملی ۳۵۰۰۹۵۶۷۸۵ ش۹۶۰۹۰۸۵۰۹۳۲۹۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765901
آگهی تغییرات شرکت آتوسا شناژ ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای حبیب اله جرس به شماره ملی ۵۹۹۹۹۷۲۸۴۱ آقای حمزه جشیرئیان به شماره ملی ۵۹۹۹۹۷۳۶۳۵ آقای مهدی شهریاری به شماره ملی ۰۶۸۱۸۰۸۵۸۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مأمن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ش۹۶۰۹۲۷۶۸۵۳۱۲۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837221
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده با شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر رضوانی با شماره ملی ۶۲۴۹۶۷۷۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی شهریاری با شماره ملی ۰۶۸۱۸۰۸۵۸۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۴۸۳۷۷۲۳۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام نماسازه پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۷۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سام نماسازه پاسارگاد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ آب و فاضلاب ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر بوشهر ـ عاشوری ـ خیابان شهید نسترن ـ خیابان شهید عاشوری ـ پلاک ۰ ـ ساختمان اندیشه ـ ورودی ۳ بلوک C ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ کدپستی ۷۵۱۵۸۱۸۶۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۰۱۶۴ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی بوشهر با کد ۱۶۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۴۱۸۳۷۶۱۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313649
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهام نما گستر پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۱۱۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی انجام امور پیمانکاری - راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ، راهسازی ، پل سازی ، محوطه سازی - آب و فاضلاب - تاسیسات و تجهیزات - نیرو - صنایع پائین دستی نفت و گاز - کشاورزی - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر بوشهر-محله دواس-کوچه اعتماد ۹-خیابان اعتمادیه-پلاک ۱۸-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۱۶۸۸۳۴۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۴/۳۲/۰۵ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر با کد ۳۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۱۳۳۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مختاربرازیده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۱۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313677
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیراف نگارین لیان در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و اجرا سیستم ایمنی، خدمات شارژ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر عالی شهر، فاز، خیابان معلم، کوچه ( (صیاد))، کوچه ( (حسینی))، پلاک ۸۹، ساختمان منازل بنیاد مسکن، بلوک ۲۳، طبقه همکف، واحد ۸۹ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۱/۳۲/۰۵ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر با کد ۳۲ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نسرین ناصری به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۹۱۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بلامانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۳۹۸۹۱۱۳۵۵۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیراف نگارین شهر پارسه درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و اجرا سیستم ایمنی،خدمات شارژ،فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی- اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و کنفرانس ها-ارائه خدمات راجع به آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی- تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی- فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی و پل سازی-عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر عالی شهر-محله فاز-خیابان معلم -کوچه ((صیاد))-کوچه ((حسینی))-پلاک ۸۹-ساختمان منازل بنیاد مسکن-بلوک ۲۳-طبقه همکف-واحد ۸۹ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۸/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نسرین ناصری به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۹۱۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مامن برازیده رئیس هیدت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۱۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355418
آگهی تغییرات شرکت پژواک سازه صبا دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل می‌باشد: - آقای منصور بنافی با شماره ملی ۶۱۰۹۷۴۳۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ - آقای مامن برازیده با شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ - آقای عبداله بنافی با شماره ملی ۳۵۲۱۲۶۹۹۸۱ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۲۱۶۰۹۶۴۲۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دشتستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک