محمدرضا امینی

آقای محمدرضا امینی

کد ملی 5499372683
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619366
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمنسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به کدملی ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۸۸۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058052
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ و خانم بانو اعظم کرباسی زده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۷۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079555
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۳۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ و آقای بهرام امینی به شماره ملی ۴۷۲۳۴۱۳۵۷۱ و آقای علی رضا امینی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۹۳۸۶۳ تا تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سیدعبد الحسین ثابت به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصادنوین بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر حدادزادگان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۸۶۹۳۹ به نمایندگی از بانک اقتصادنوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعادتی راد به شماره ملی ۴۴۵۹۷۹۶۹۴۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین بعنوان عضو هیئت مدیره. اقای محمدرضا سیفی به شماره ملی ۱۰۶۳۳۴۵۶۷۷ به نمایندگی از شرکت ارزی و صرافی اقتصادنوین بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک , برات , سفته و سایر اوراق تجارتی و همچنین حساب‌های ارزی و ریالی به نام شرکت در بانک‌ها و موسسات داخل و خارج کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضای اقای محمدرضا سیفی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به اتفاق یک عضودیگرهیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضودیگرهیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ویا یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۳۴۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457711
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به نمایندگی آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به نمایندگی خانم آذر محصصی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۵۷۱۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین میرلوحی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۱۵۵۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۶۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636981
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام با نمایندگی آقای حمید خالقی مقدم بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ اقتصادنوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر حدادزادگان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا امینی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصادنوین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی میرزازاده نافع بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا پویان شاد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲. ۲ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در هر دو حالت با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169865
آگهی تاسیس شرکت ایده سازان هوشمند شهام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۱۰۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۷۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات صادرات و خرید و فروش و تولید مواد مصالح ابزار لوازم ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با ساختمان مانند دربهای اتوماتیک و غیره ـ انجام کلیه عملیات ساختمانی اعم از بازسازی نوسازی تجهیز و تکمیل ساختمان بویژه شعب بانکها ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها مهندسی احداث انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ فروش و ارائه خدمات فنی و مهندسی و نیز انجام هرگونه داد و ستد بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در داخل یا خارج کشور ـ سرمایه‌گذاری ایجاد تاسیس و خریداری سهام سایر شرکتها ایجاد شعب و اخذ یا اعطا نمایندگی و برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور و همچنین انعقاد قراردادها همکاری و مشارکت با موسسات و شرکت‌های ایرانی و خارجی ـ اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی برای این امر ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری از طرق مربوطه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شیراز شمالی خ دانشور شرقی پ ۲۶ ساختمان شیراز ط ۴ واحد اف ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۷۵۳۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۵۹۰۸۴۳ مورخ۱۰/۵/۱۳۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا امینی به شماره ملی۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای شهرام شهریاری به شماره ملی ۱۲۱۹۳۹۵۷۷۳به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید کمال مدنی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۰۶۰۰۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید کمال مدنی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۰۶۰۰۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضا هیئت‌مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسن عابدی به شماره ملی۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مهدی مقدسی به شماره ملی۳۹۳۲۷۲۰۲۱۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644982
آگهی تغییرات شرکت کوثر نوش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳، آقای سعید کاظمی نیا به شماره ملی ۱۲۸۱۸۸۵۹۴۰ و خانم محبوبه خلیل اکبر به شماره ملی ۱۲۹۰۶۳۷۶۴۴ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۱۷۲۴۵۶۷۱۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659865
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید غلامپور به شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۷۳۹۱ بجای آقای احمدرضا سبزواری به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره تا تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ منصوب شدند آقای احمدرضا سبزواری به شماره ملی ۱۲۸۵۶۹۰۰۶۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی ۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹به نمایندگی از شرکت پرداخت نوین آرین (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۸۲۰۰ و شماره ثبت ۲۶۸۰۱۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا امینی به شماره ملی۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸ به سمت نایب رئیس تا تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ تعیین شدند اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء و در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره، نائب رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همرا با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ۹۴۱۱۲۶۴۳۳۷۷۴۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750827
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منصوره گلچین به شماره ملی ۱۲۸۶۸۷۳۰۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عظیمی فولادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۴۵۳۰۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها چکها سفته‌ها و بروات به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۹۶۴۸۵۵۷۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921390
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۱۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۴۸۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه های ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوارفرهنگ، خیابان معارف، پلاک ۱۳، ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ سرمایه صندوق: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی ۱۰.۰۰۰ ریال موسسین صندوق: شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ دارای ۱۰۰ سهم. ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵ دارای ۱۰۰ سهم. ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ دارای ۴۴۹.۷۰۰ سهم. ـ شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ دارای ۱۰۰ سهم. ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت حسابرس صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت مدیر صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت بازارگردان صندوق وشرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت متعهدپذیره نویس صندوق و شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵ به نمایندگی علیرضا نوربهشت به شماره ملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ به سمت مدیرساخت صندوق و شرکت ساختمانی آرین محور اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۹۷۳ به نمایندگی سیاوش حسنی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۵۲۶۸۹ به سمت ناظر صندوق انتخاب گردیدند. اولین مدیران: علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره ومحمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۹۸۲۷ به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا نوربهشت به شماره ملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد مهدی نادری نورعینی به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵، مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ و غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء سیدمحسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۸۳۹۵,۱۲۲ مورخ ۳۰/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۵۰۴۳۰۱۴۱۸۳۰۱۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966294
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آهابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ به نمایندگی علی اصغر بندار صاحبی به شماره ملی ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به نمایندگی حبیب شریفی نویسی به شماره ملی ۰۰۸۴۰۲۵۳۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ به نمایندگی شهریار انوری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ ببه سمت عضو هیئت مدیره مهرداد انوری به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مالی به امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری به منظور استیفای حقوق شرکت. پ۹۵۰۵۲۴۲۰۰۲۰۰۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269248
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
آقای محسن مشکاتی کد ملی: ۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت رییس هیئت مدیره آقای غلامحسین احمدی کد ملی: ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی صنایع نساجی همدانیان نایب رییس هیئت مدیره آقای مجتبی کاروان کد ملی: ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی داوری دولت آبادی کد ملی: ۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی: ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۶ انتخاب گردیدند و با توجه به اساسنامه شرکت، شرح وظایف و اختیارات مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف) اختیارات: انجام کلیه امور جاری شرکت: کنترل و تایید کلیه اسناد و اوراق شرکت از نظر انطباق با مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. کنترل و تایید صورت‌های مالی و تنظیم بودجه سالانه و ارایه گزارشات مربوطه برای طرح در هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش بر اساس سیستم ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و سایر شرایط استخدام. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آن‌ها به منظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاران آن‌ها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به صورت اعم از این که طرف ایرانی و یا خارجی باشد تا سقف مبلغ مورد معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها تا سقف مبلغ معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات حقوقی و استرداد آن‌ها در چارچوب عملیات جاری شرکت با اطلاع هیئت مدیره. تقدیم درخواست ثبت علایم و اختراعات و فرمول‌های مرتبط با شرکت و پیگیری تا ثبت کامل و رعایت حقوق شرکت. اقامه و دفاع از هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی له یا علیه شرکت و استیفای هر گونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه، امضا و اعلام هر گونه گزارش مورد نیاز بورس. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. ب) شرح وظایف: برنامه ریزی و تنظیم امور جاری شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره، نظارت بر اجرای خط مشی‌ها، دسترسی به اهداف، مقررات و دستورالعمل‌ها. پیگیری کنترل کامل آماری و عملیاتی در عملکرد واحدهای مختلف شرکت اعم از تولید، فنی مهندسی و کنترل کیفیت، مالی، بازرگانی و اداری، ارایه راهنمایی و دستورات لازم به منظور انطباق و هماهنگی کامل واحدهای شرکت. ارایه پیشنهادات و نظرات بررسی شده و علمی و عملی در راستای تحقق اهداف شرکت. بررسی عملکرد واحدهای مختلف، اصلاح برنامه‌ها و برقراری برنامه‌های جبرانی با توجه به محدودیت‌ها و امکانات به منظور دسترسی به برنامه ریزی و اهداف تعیین شده. عقد قراردادهای تامین منابع و مواد اولیه در قالب آیین نامه‌های شرکت به خصوص آیین نامه معاملات در شروع هر سال مالی. کنترل کمی و کیفی تولید با توجه به گزارشات دریافتی و عملکرد واحدها و نظرات مشتریان و ارایه طریق و راهنمایی‌های لازم به منظور دسترسی به استانداردهای کمی و کیفی تولید. انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کمی و کیفیت محصولات شرکت با حذف موانع و مشکلات. نظارت بر تنظیم پروسس‌های مرتبط به محصولات جدید و اجرایی نمودن آن‌ها پس از بررسی کامل از نظر اقتصادی بودن تولید محصولات جدید ذکر شده. نظارت کامل بر انجام صحیح و به موقع خریدهای خارجی اعم از مواد، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و انطباق مشخصات فنی آن‌ها با مشخصات استاندارد مورد نیاز شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. تایید کامل اسناد و اوراق بهادار، درخواست‌ها و سفارشات کالا و تجهیزات با بررسی لازم و در نظر گرفتن آیین نامه معاملات و حدود اختیارات. برنامه ریزی در راستای تامین، آموزش و نگهداری منابع انسانی شرکت و ایجاد سازمان یادگیرنده برای دسترسی به مدیریت دانش. تعیین حقوق و پاداش، ترفیع، تنبیه و بازنشستگی منابع انسانی بر اساس سیستم‌های مصوب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصمیم سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره با ارایه گزارشات، آمارها و تحلیل‌های کارشناسی برای سهولت در تصمیم گیری اعضا. پیشنهاد برقراری و تشکیل جلسات هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره برای جلسات فوری و اضطراری در مورد مسایل خاص. صدور بخشنامه، روش و دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره. برقراری تماس‌های لازم با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشتریان داخلی و حسب ضرورت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور تامین اهداف و گسترش فعالیت‌های شرکت. نظارت و پیگیری امور حقوقی شرکت به منظور دفاع از حقوق شرکت در محاکم و هیات‌ها در مقابل اشخاص ثالث. تماس و ارتباط دایم با دانشگاه‌ها و موسسات و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای دسترسی بهتر به اهداف شرکت. شرکت و صدور مجوز شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و همچنین ماموریت‌های داخل کشور پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره. انجام ماموریت‌های خارج از کشور و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور با تایید هیئت مدیره شرکت و تصویب هیئت مدیره موسسه (تبصره: صدور حکم ماموریت مسافرت خارجی توسط رییس هیئت مدیره صورت می‌گیرد). بررسی و تحلیل قراردادهای پیمانکاران و تایید آن‌ها در حد اختیارات و تنظیم گزارش برای موارد بیش از اختیارات به منظور تصمیم گیری هیئت مدیره. تشکیل جلسات داخلی، مدیران، سرپرستان، در صورت لزوم کارشناسان شرکت برای اداره بهتر امور جاری و رفع مشکلات و اصلاح برنامه‌های جاری. هماهنگ نمودن کامل شرکت با روش‌های جدید و مدرن با اخذ ایده و بررسی عملکرد سایر شرکت‌ها و کارخانجات مشابه در زمینه بهبود تولیدات و عملکرد شرکت. انجام و یا پیشنهاد کلیه اموری که در راستای اجرای بهتر عملیات شرکت ضرورت دارد و در شرح وظایف منظور نشده با توجه به حدود و اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۱۱۰۳۱۳۱۴۱۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا امینی به کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین حیدری به کدملی ۰۴۲۱۳۱۷۹۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شفقی به کدملی ۱۲۶۲۲۸۲۶۹۱ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد قضاوی خوراسگانی به کدملی ۱۲۹۱۲۸۷۲۴۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و امید علیجانی کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. آقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. پ۹۵۱۲۱۰۶۴۲۱۵۸۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348304
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۰۷۹/۱۲۲مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا امینی به کد ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ (متولی صندوق) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی نادری نور عینی به کد ملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (مدیر صندوق) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرصندوق و آقای مهدی شهریاری به کد ملی ۰۴۹۱۷۰۲۴۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد یاسمی به کد ملی ۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود مروج جهرمی به کد ملی ۲۴۷۱۰۳۹۹۲۸ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۵۱۲۲۱۵۹۵۷۷۱۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393412
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی نادری نورعینی کدملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داود محمدی کدملی ۰۰۳۷۱۰۴۲۳۳ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام شهریاری کدملی ۱۲۱۹۳۹۵۷۷۳ بجای آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۳۰۵۵۱۶۵۸۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413331
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان نگین شهر ری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۳۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۲۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فرازمند به کدملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵ (متولی صندوق) به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا امینی به کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمدمهدی نادری نورعینی به کدملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره امید علیجانی به کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ به سمت عضو هیات مدیره سید محسن فاضلیان به کدملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرصندوق برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۹۶۰۲۱۳۱۴۰۳۷۶۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655082
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۱۰۴ , ۱۲۲ مورخه ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کدملی ۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین جوادیان فرزانه کدملی ۱۵۵۰۳۶۸۶۳۱ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان جعفری کدملی ۰۰۷۱۲۱۲۲۳۱ به جای آقای پرویز کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۶۰۷۲۲۸۹۳۷۳۴۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227006
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نیکفال آذر با کد ملی ۰۰۵۸۹۶۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۵۰۱به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای رضا کامرانی جویمند با کد ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ و آقای محمدرضا امینی با کد ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای سید جواد احمدی نژاد با کد ملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ برای باقیمانده دوران تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۰۱۲۸۱۳۲۰۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317588
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش افق کیهان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا امینی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۹۳۸۶۳ به سمت نائب ریس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای بهرام امینی به شماره ملی ۴۷۲۳۴۱۳۵۷۱ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲/۳/۱۳۹۹ انتخاب شدند. کلیه چک‌ها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضائ رئیس هیات مدیره و در دو حالت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۷۶۲۷۵۷۲۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک