مهرداد شریعت زاده

آقای مهرداد شریعت زاده

کد ملی 5499021856
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679229
آگهی تصمیمات در شرکت تدارکات صنایع ایرانسهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: هوشنگ تجدد کد ملی ۱۲۸۰۸۵۴۷۷۴ و کدپستی ۱۹۷۶۸۴۴۸۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد تجدد کد ملی ۱۲۹۳۰۵۹۰۵۶ و کدپستی ۸۱۵۳۶۴۴۶۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اعظم شعربافیون کد ملی ۱۲۸۵۶۶۱۸۲۶ و کدپستی ۱۵۱۶۶۷۶۱۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ مهرداد شریعت زاده کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۸۱۶۳۸۳۶۴۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۳۰۴۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700802
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۵۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732292
آگهی تغییرات شرکت پخش بهنگام آوران فراگیرسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۸۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۸۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۵۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886277
آگهی تغییرات شرکت مجتمع نیروگاهی و گلخانه‌ای توان امید صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۴۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ آقایان حسین کریمی و غلامرضا خسروی و مهدی کریمی و محمد خسروی و خانم نصیبه کریمی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود آقای حسین کریمی کد ملی ۶۲۲۹۹۵۰۲۷۸ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا خسروی کد ملی ۱۲۸۵۵۲۸۲۹۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا احتشام زاده کد ملی ۱۲۸۵۷۴۰۸۴۱ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریع ت زاده کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه مالی منتهی به سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ ماده ۴ اساسنامه شرکت اصلاح گردید: ماده ۴ اصلاحی مرکز شرکت از اصفهان، میمه، خیابان شریعتی، پلاک ۸ به آدرس میمه، شهرک صنعتی میمه تغییر یافت. ش۶۷۰۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۷۲۰۹۴ رئیس ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان سهامی عام شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریف زاده با کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ آقایان حسین سالاری شریف با کد ملی ۳۰۷۰۹۰۴۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود فتاحی طغرالجردی با کد ملی ۳۰۹۰۲۸۲۹۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس زندی با کد ملی ۲۹۹۱۲۳۰۹۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ابراهیمی زرندی با کد ملی ۳۰۹۰۴۸۳۸۸۲ و منصور خیاط زاده با کد ملی ۲۲۹۱۱۲۲۷۹۱ بسمت اعضا هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۵ کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل بهمراه امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۹۴۸۷۷ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200043
آگهی تصمیمات در شرکت سنگ آهن یزدان درند سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۱۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/ و ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مهدی هراتیان فر کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۳۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی کد ملی ۱۲۸۲۲۷۸۲۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن قصاب ساطوری با کد ملی ۶۲۷۹۷۶۶۹۴۲ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران و میر سید حسام الدین نیری کد ملی ۱۱۸۸۹۳۳۳۶۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و مهرداد شریعت زاده با کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۳۱۷۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256083
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد دی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۶۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ویدا رضوی کد ملی ۲۹۹۰۵۴۵۶۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سلیمه سیروس کد ملی ۱۰۹۰۳۷۴۵۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد سیروس با کد ملی ۱۰۹۰۹۲۹۹۴۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و مهرداد شریعت زاده با کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۹۷۲۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532334
آگهی تغییرات شرکت پرتو اندیشمند سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعتزاده کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۱۶۵۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592334
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیب زمینی پریس اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۹۹۷۸۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768201
آگهی تغییرات شرکت ساخت راه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۰۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان شهرام درویشی ۱۲۸۵۷۳۴۳۳۵ و سیروس زندی اصفهانی ۰۰۵۴۵۵۶۲۷۹ و محمدرضا موحدیان عطار ۱۲۸۷۹۴۸۸۲۰ و خانم افسانه هلیلی ۱۱۲۹۳۰۸۵۱۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهبود ارقام ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۱۷۵۹۵۶۶۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622985
آگهی تصمیمات در شرکت کانسار صفه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان محمد علی محمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و کدپستی ۱۹۶۴۸۱۵۴۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی هراتیان به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۳۲۳ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۳۳۷ به نمایندگی شرکت تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۴۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی به کد ملی ۱۲۸۲۲۷۸۲۶۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۵۴۴۵۱ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا باستناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص اجاره تفویض اختیار، اختیارات بشرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۱۵۸۶۸۶۵۶۱۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است و تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740911
آگهی تصمیمات در شرکت نوید منگنز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ بنمایندگی محمد علی محمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و کدپستی ۱۹۶۴۸۱۵۴۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۴۱۳ بنمایندگی مهدی هراتیان کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۳۲۳ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۳۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ بنمایندگی اکبر تفضیلی به کد ملی ۵۶۵۹۱۶۸۱۹۱ و کدپستی ۱۹۵۷۸۵۴۳۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا باستناد بند ۲۲ ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص اجازه تفویض اختیار هیئت مدیره بشرح صورت جلسه اختیارات را به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۱۵۸۶۸۶۵۶۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764239
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی پایاسازه نقش جهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۵۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۸۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان علیرضا نعمت بخش به شماره ملی ۱۲۸۸۰۴۸۳۹۴ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ و محمدرضا نعمت بخش به شماره ملی ۱۲۸۱۷۹۵۸۷۹ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ و وحید مظاهریون به شماره ملی۱۲۸۴۸۷۴۹۱۵ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۷۸۱۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا نعمت بخش را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحید مظاهریون را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کدخدایی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۱۸۶۳۴و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۳۷۱ خارج از سهامداران را به سمت مدیرعامل شرکت و آقای محمدرضا نعمت بخش به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766803
آگهی تصمیمات در شرکت نگین سنگ لایبید سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۸۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان حسین کریمی به کد ملی ۶۲۲۹۹۵۰۲۷۸ و کدپستی ۸۳۱۹۷۶۵۷۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج قمری نژاد به کد ملی ۶۲۲۹۹۵۵۸۳۰ و کدپستی ۱۴۸۹۶۵۵۳۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج سعیدیان به کد ملی ۰۵۳۲۱۱۹۰۹۶ و کدپستی ۱۴۵۴۸۱۳۴۱۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکت کوهسنگ لای بید به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۴۳۶۱ به نمایندگی فضل اله نجفیان به کد ملی ۱۰۹۱۰۱۵۱۲۰ و کدپستی ۸۵۱۴۷۶۸۸۵۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۷۸۱۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903048
آگهی تصمیمات در شرکت طوبی پلیمر سپاهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۵۰۰۳ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۸۱۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۳/۹۰ ترازمالی سال ۸۹ به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی۸۱۶۳۸۳۶۴۳۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331806
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت راد پویای نخستین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ و ۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای سید مصطفی قاضی عسگر به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۰۲۹۱ و کد پستی ۸۱۵۳۹۴۳۶۹۱ و خانم زهرا طالقانی اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۸۱۹۰۳ و کدپستی ۸۱۵۳۹۴۳۶۹۱ و آقای سید علیرضا قاضی عسگر به شماره ملی ۱۲۸۵۹۹۷۹۸۰ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۵۶۳۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کد پستی ۸۱۵۸۶۹۷۸۱۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید علیرضا قاضی عسگر را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا طالقانی اصفهانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی قاضی عسگر را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619865
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی ۲۳۹۱۶۵۲۷۸۱ و کدپستی ۸۴۹۱۹۶۳۴۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کد ملی ۱۱۱۱۷۲۱۲۶۲ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه بهبهود ارقام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۵ و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۸۱۶۶۶۶۴۱۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712636
آگهی تغییرات در شرکت طوبی پلیمر سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۸۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) خانم پری طباطبائیان نیم آورد به شماره ملی ۱۲۸۲۳۱۲۰۴۹ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۶۵۳۹ و آقایان جعفر طالقانی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۲۷۲۷۵ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۶۵۳۹ و علی طالقانی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۲۶۹۵۶۰۹ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۶۵۳۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۵۶۸ و مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۸۱۶۳۸۳۶۴۳۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود خانم پری طاطبائیان نیم آورد را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی طالقانی اصفهانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر طالقانی اصفهانی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد.؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813341
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی وهیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان احمد هنرمند به کد ملی ۱۲۸۷۵۰۷۵۰۶ و کدپستی ۸۱۵۳۸۵۵۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مبلغ به کد ملی ۰۰۴۰۹۷۹۵۴۷ و کدپستی ۱۹۵۱۷۸۴۸۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی زرعیان به کد ملی ۲۷۲۱۳۶۹۴۶۶ و کدپستی ۸۱۶۵۶۶۳۳۳۱ بسمت مدیرعامل و محمد یزدانی به کد ملی ۰۰۳۹۵۹۰۸۰۱ و کدپستی ۱۹۸۵۷۳۹۸۳۵ و محمدجعفر مشایخی به کد ملی ۱۲۲۹۵۵۴۲۸۹ و کدپستی ۸۱۶۸۹۶۳۷۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعتی زاده به کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۷۸۱۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064599
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان پویش آریا سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۹۲۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۲/۴/۹۰ تصمیمات در شرکت ذیل اتخاذ شد: آقایان اکبر رمضانی به کدملی۱۲۲۹۶۲۱۶۴۴ و کدپستی۸۱۷۹۹۵۸۱۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسلم رمضانی به کدملی۱۲۲۹۷۴۶۵۶۰ و کدپستی۸۱۷۹۹۵۸۱۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه صانعی به کدملی۱۲۸۰۸۸۶۶۰۹ و کدپستی۸۱۷۹۹۵۸۱۴۴ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره اختیارات خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد را به مدیرعامل تفویض نمود. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی۸۱۵۸۶۹۷۸۱۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528317
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۲۳۵۸/۹۶ مورخه ۱۷/۴/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسام الدین قائم مقامی به شماره ملی ۱۲۰۹۶۴۲۹۴۸ با پرداخت مبلغ ۷۰٫۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ دارای مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ دارای مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۸۱۱۹۶ دارای مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید حسام الدین قائم مقامی به شماره ملی ۱۲۰۹۶۴۲۹۴۸ دارای مبلغ ۷۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۰۲۱۹۸۴۷۷۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک