محمود عسگریان دماوندی

آقای محمود عسگریان دماوندی

کد ملی 0054747171
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1151533
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقایان رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ و محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسگریان دماوندی بشماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی بشماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالوحید عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۹۰۶۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک سفته برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۲۷۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298075
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدباقری (خارج از اعضاء) به کدملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی یا در غیاب ایشان با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۰۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302429
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان (خارج از سهامداران و اعضاء) به کدملی ۲۹۴۸۶۰۶۸۴۵ بسمت مدیرعامل و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۳۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388170
آگهی تغییرات شرکت شرکت بلور شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد (خارج از اعضا) به کدملی ۰۰۵۳۹۸۲۶۵۷ بسمت مدیرعامل. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر اعضا هیات مدیره و اوراق عادی با امضا هر یک از هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۶۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394152
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگرطان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ پ۱۷۹۶۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394156
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماودی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ انتخاب شدند. پ۱۷۹۶۶۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576729
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رشیدی فربه کد ملی ۰۰۳۵۹۷۶۴۳۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۷۹۶۴۶۶۱۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593907
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان بشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰بعنوان بازرس اصلی وآقای رحمت اله توکلی اژیه به کدملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. وزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ ومحمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ ومحمد عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۸۴۶۸۲۵۴۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413647
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۴ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد ممی وند به کدملی ۲۰۰۲۵۶۶۳۹۹ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455886
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جمشید رحیمی قاضی کلایه خارج از اعضا به کدملی ۰۰۴۵۱۷۸۲۴۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536400
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۶۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صادقی ارجمند به شماره ملی ۰۰۳۸۸۴۶۷۵۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153126
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۰۰۵۸۲۳۳۲۱۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714691
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۱۳۲۳۵ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. ۲ آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمود عسکریان دماوندی با کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸و محمد عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به کدملی ۰۰۶۷۶۸۰۳۵۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری با کد ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۵۹۵۲۳۰۷۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850881
آگهی تغییرات شرکت کاوه گاز سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۶۸۲۸۱ (خارج اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۲۴۸۲۵۵۱۹۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988562
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲و ۹۳ به تصویب رسید. - اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱به سمت اعضا اصلی هیات مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۶۴۶۱به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره - رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۶۴۲۶۸۰۷۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092820
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: ۴۱۳۰۵۷۴۲۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۴۶۶۴۶۴۱۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398374
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فؤاد جابری به شماره ملی: ۱۸۲۸۸۷۹۹۲۴ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۳۴۹۴۶۶۶۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496730
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی۰۰۶۵۵۵۹۵۴۱ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۳۳۱۷۱۱۶۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507273
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی: ۴۲۱۸۷۱۱۴۹۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی: ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۴۲۰۳۴۳۷۵۷۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت:۲۳۷۹۴ و به شناسه ملی:۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به نمایندگی آقای رضا ارزیتون به شماره ملی: ۰۰۶۷۶۸۰۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۴۲۰۹۴۴۶۶۰۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۰۱۶۲۰۲۶۸۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540145
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی:۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۰۸۵۵۹۵۴۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540154
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضاعسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۴۴۰۳۹۵۲۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. پ۹۶۰۵۱۰۳۶۵۲۴۵۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه های رفلکس آئینه ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ اراج ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ خیابان شهید مسعود تیموری ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۵۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۴۵ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۰۲۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۶۵۵۵۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بلور کاوه درتاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۵۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۲۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه تولید و توزیع انواع بلورجات و شیشه-خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی-مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-شهرک پرواز-خیابان مسیل رودخانه-بلوار شهید حمیدرضا مژدی-پلاک ۲-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۵۶۹۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۱۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۸۵ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۸۰ مورخ ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه دارآباد به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۶۷۹۰۶ و به سمت مدیرعامل( خارج از اعضا) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۴۳۶۵۸۸۰۳۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902175
آگهی تغییرات شرکت فرا دریا کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۴۴۰۸۳۰۱۱۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۱۲۰۸۶۲۷۵۷۸۸۷۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996908
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۶۳۲۱۰۲۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996942
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و رضا علی پور خمجانی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۴۵۸۳۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۱۸۲۴۲۲۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996975
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پورمختار به شماره ملی: ۵۷۰۹۵۵۵۵۷۶ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۷۰۶۳۳۱۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093231
آگهی تغییرات کانون آموزشی رهپویان دانایی خرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۹۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۳۱/۲۲/د مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح شماره ۶۲۶۹۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲۴ حوزه ثبتی تهران مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه آقای سید منصور معین زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۳۸۲۷۹۵ به آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ انتقال یافت در سرمایه موسسه تغییری حاصل نشد در نتیجه سرمایه موسسه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل می‌باشد: خیریه بیگم حائری زاده ۴۷۲۲۳۴۹۰۷۱ دارا ی ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مرسده صادقی اشرافی کدملی ۰۰۵۷۷۸۹۵۸ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. احسان سلیمانیها کدملی ۰۰۶۲۰۴۸۹۲۹ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه لیلی محمدحسین کدملی ۰۰۴۳۴۱۹۰۶۲ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فریبا محمدحسین کدملی ۰۰۴۳۳۶۶۸۵۶ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سیامک ساغری کدملی ۰۴۵۲۰۷۳۷۱۵ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه راحله پورآذر کدملی ۰۴۵۲۶۴۰۳۶۹ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهار باسامی کدملی ۴۵۰۱۱۵۴۵۱۹ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ دارا ی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۴۰۵۲۲۶۲۴۴۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216035
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۱۶/۷۴۱۳/۱۳۰۲/۵۳/۱۴ مورخه۳۰/۰۵/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی حکاک کدملی ۰۰۳۳۷۱۱۸۱۱ آقای محمد طاهباز کدملی ۰۰۴۱۱۷۳۲۲۸ آقای محسن آسایش کدملی ۰۴۳۹۰۴۶۹۳۹ خانم دکتر شفیقه رهیده کدملی ۴۵۹۰۹۴۷۶۴۱ آقای علی حاجی سید سلیمان کدملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ آقای جواد آسیم کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ آقای دکتر حسن احمدی کدملی۴۵۷۹۱۶۶۱۴۰ خانم نهاله نراقی کدملی ۰۰۴۷۵۸۶۳۵۴ آقای مجید قمی کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ آقای سیدمحمد حکاک کدملی ۰۰۴۳۷۲۱۵۷۵ آقای محمدرضا صوفی نژاد کدملی ۵۱۷۹۵۰۹۷۲۶ آقای عبدالرضا مانیان کدملی ۰۰۳۸۹۹۹۴۰۴ آقای امیرحسین بروجردیان کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ آقای امید احمدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹ آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ آقای سید عباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ آقای علیرضا عزیزی کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ آقای مهدی شیخ زاده کدملی ۰۰۴۳۹۲۲۸۳۱ به عنوان اعضاء هیئت امناء انتخاب گردیدند. آقای محمد طاهباز به کدملی ۰۰۴۱۱۷۳۲۲۸ و آقای افشین وجدانی روشن به کدملی ۲۷۲۱۴۸۷۵۸۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای جواد آسیم به کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ و آقای مجید قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ و خانم شفیقه رهیده به کدملی ۴۵۹۰۹۴۷۶۴۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی ۵۱۷۹۵۰۹۷۲۶ و آقای ابراهیم عسکریان به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ و آقای حسن احمدی به کدملی ۴۵۷۹۱۶۶۱۴۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی نصر نراقی به کدملی ۰۰۳۱۱۸۲۶۵۸ و آقای عبدالرضا مانیان به کدملی ۰۰۳۸۹۹۹۴۰۴ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۹۹۴۶۰۸۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221337
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریا موج دیر درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۴۰۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساخت تعمیر و خرید شناورهای خدماتی و تجاری–نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی ؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور – خرید و فروش و مشارکت در انواع شناورهای دریایی موتوردار و بدون موتور و سرمایه گذاری و احداث اسکله ها ی تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج –- نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی و خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت گاز پتروشیمی –تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-انجام خدمات بندری و نمایندگی کشتیرانی و خدمات یدک کشی و پهلو دهی کشتی و خدمات راهنمایی کشتی ها-فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشور و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-اراج-خیابان ۲۲بهمن-خیابان شهید مسعود تیموری-پلاک ۱۰-طبقه اول-- کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۶۸۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۳۱۵ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۸ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا ساسانی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۲۶۰۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی و مسعود عسگریان دماوندی و محمود عسگریان دماوندی و غلامرضا ساساسانی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از چهار نفر به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۶۴۰۴۹۸۲۳۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک