علیرضا شایان

علیرضا شایان

کد ملی 0054653207
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 609720
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای اقتصاد نوین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۱۳۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۷۱۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705409
آگهی تغییرات شرکت خانه همراه پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد باقرنژاداحمدنیان به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۶۵۷۰ و خانم شهرزاد زندی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۵۱۷۹۰ و آقای علی اکبر محمدخانی به شماره ملی ۲۵۳۹۶۷۴۹۰۹ تا تاریخ ۲/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۶۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708367
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خانه آب اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۹۰۰۵۷۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۹۴۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723860
آگهی تغییرات شرکت سروش همای سعادت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۰۵۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۹۴۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856841
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۱ و ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ماده ۱۳ و ۱۲۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۵۱۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055908
آگهی تغییرات شرکت آترین تجارت پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055909
آگهی تغییرات شرکت پترو شاران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۵۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید بختیاری راد به شماره ملی ۱۹۷۱۲۹۵۰۷۸ و خانم شهرزاد بختیاری راد به شماره ملی ۰۰۷۸۵۷۳۳۳۵ و آقای محمدامین بختیاری راد به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۰۷۶۶ تا تاریخ ۷/۱۲/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید بختیاری راد به شماره ملی ۱۹۷۱۲۹۵۰۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهرزاد بختیاری راد به شماره ملی ۰۰۷۸۵۷۳۳۳۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین بختیاری راد به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۰۷۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدامین بختیاری راد به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۰۷۶۶ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079828
آگهی تصمیمات شرکت آریادانا کیمیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۷۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110901
آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۴۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۱۹۲۹۲ و آقای محمدحسن مرادی شهمیری به شماره ملی ۰۰۵۳۸۶۷۵۳۱ و آقای مهدی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۷۵۶۵ تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۱۹۲۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن مرادی شهمیری به شماره ملی ۰۰۵۳۸۶۷۵۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۷۵۶۵به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۷۵۶۵ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل مهدی محمدی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۷۲۳۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125016
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۷۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت۱۵۵۶۶ شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۷۹۶۱۸ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148968
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سپهر رخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: کیامرز صادقی چیگانی به کدملی ۱۹۷۱۱۲۷۶۲۰ و عباس دانشپورمقدم به کدملی ۰۰۳۲۷۶۶۵۵۶ عباس علیمحمدی به کدملی ۱۵۸۱۴۴۳۸۵۴ و هوشنگ سامانی به کدملی ۴۶۲۰۸۷۶۰۸۹ و محمدحسن مشکی به کدملی ۰۷۹۳۰۴۹۳۷۷ به عنوان اعضاء اصلی و محمدتقی مشهدی فراهانی به کدملی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ و غلامحسین سلیمانی دلارستاقی به کدملی ۲۱۴۱۷۴۹۴۵۱ به عنوان اعضاء علی البدل پ۱۶۸۹۷۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157759
آگهی تغییرات شرکت آلوارس دانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۴۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۴۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۴۴۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159387
آگهی تاسیس شرکت خدمات مسافرت هوایی آوا سیر پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۲۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: دفتر خدمات مسافرتی در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی، فروش بلیط مسافرت ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافرتهای هوایی مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نماید. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کوی نصر ـ نبش خیابان شهید جواد فاضل شرقی پلاک ۶۹ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۴۴۶۸۷۳۳۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۶۸۵۴۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه کوی نصر پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای بابک شاینده به شماره ملی ۰۰۳۳۹۳۲۶۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای بهنام شاینده به شماره ملی ۰۰۵۴۶۱۲۹۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم ناهید برادران به شماره ملی ۱۷۵۱۲۴۲۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای بهنام شاینده به شماره ملی ۰۰۵۴۶۱۲۹۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۶۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت الله پوستین دوز کد ملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ بمنایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با شناسه ملی، ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ محمدجواد شیخ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس چشمه، محمد زارع پوراشکذری کد ملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶، آقای حسین خزلی کد ملی ۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸ نماینده شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸ و آقای مهدی معین الدینی ۳۱۳۱۴۴۳۶۳۴ بنمایندگی شرکت مهندسی کانی مس ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت شرکت آقای علیرضا شایان کد ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ و آقای کوروش شایان کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۰۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240635
آگهی تغییرات شرکت نیک آهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان ۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۱۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362497
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
در تاریخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ثبت۳۳۳۷۲ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت, سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان۲۵ ساختمان۲۹ طبقه هفتم کدپستی۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر می باشد. نمایندگان ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به نمایندگی حمیدرضا مهرآور به شماره ملی۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰ بعنوان مدیر بیمه سامان (سهامی عام) به نمایندگی احمدرضا ضرابیه به شماره ملی۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ بعنوان ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی علیرضا شایان به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بعنوان متولی موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان حسابرس دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمود عبداللهی نمین, یوسف علی شریفی و حمیدرضا مهرآور به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حمیدرضا مهرآور و مهر صندوق معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره۲۴۷۸۳۴/۱۲۱ مورخ۲۳/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد. پ۱۷۸۱۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420871
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۲۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان با کد ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد. پ۱۸۱۱۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518837
آگهی تغییرات شرکت سایبر صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۶۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رضا شایان با کد ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۷۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523215
آگهی تغییرات شرکت جرثقیل فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۱۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان با شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۳۲۹۹۶۷۷۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578765
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کابل سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان با کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۵۲۸۷۹۲۱۳۱۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690677
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به عنوان بازرس اصلی وعلیرضا شایان باشماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۵۴۵۳۲۴۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711396
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909502
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت سباسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۴۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی رضا شایان به کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032215
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توان افروز وینه (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۹۰۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۲۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا ملک محمدی به کدملی۴۲۸۴۳۱۲۱۵۱، هادی پولایی به کدملی۲۰۶۲۹۷۱۹۱۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و جواد چله دوان کاشانی به کدملی۰۰۶۸۸۳۷۵۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نظری به کدملی۲۱۴۰۲۳۸۷۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کچوئی به کدملی۰۰۶۹۲۵۹۴۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10176483
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۷۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ش ملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730234
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیر آهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۲۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۶۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۴/۹۰ و هییت مدیره ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت ۱۵۵۶۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ آقایان و خانمها علی اکبر ملتجی بشماره ملی ۰۰۵۰۴۰۴۰۴۰ بسمت رییس هییت مدیره , مهتاب برنجی بشماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۵۸۴ نائب رییس , مریم ملتجی بشماره ملی ۰۰۱۱۳۶۴۷۹۳ عضو هییت مدیره و محمد حسین رضائی بشماره ملی ۰۰۵۵۵۸۷۳۷۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا خانم مریم ملتجی و مهر شرکت میباشد. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921363
آگهی تاسیس موسسه حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
موسسه فوق در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۲۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۱۹۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع موسسه: خدمات مالی شامل حسابداری و مشاور مالیاتی و مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ نفت شمالی نبش خ نهم پ۱۳۹ ط۶ واحد۲۲ ـ کدپستی ۱۹۱۹۷۳۳۱۵۴ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای کوروش شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۱۹۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‌آور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی وبا امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952319
آگهی تصمیمات شرکت پایا لیو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055856
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صدرا نصیری به کدملی ۰۰۶۳۴۹۶۲۶۷ و شرت مسنیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۷۰۵۱ به نمایندگی عباس نصیری به کدملی ۴۵۶۹۲۱۱۶۵۸ و امیر منصوری به کدملی ۰۰۵۸۷۵۳۳۰۳ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو تن از سه تن اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299754
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می باشد. مدت فعالیت صندوق مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ گاندی ـ خیابان بیست و پنجم ـ خیابان آفریقا ـ پلاک ۶۲ ـ ساختمان ۲۹ آفریقا ـ طبقه همکف ـ واحد A ـ کدپستی ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ (به نمایندگی آقای قاسم سرخوش با کدملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳)دارنده ۴۹۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ـ میزان سرمایه: ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت کارگزاری بانک سامان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ (به نمایندگی آقای حمیدرضا مهرآور با کدملی ۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰)دارنده ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتازبانام ۱۰۰۰۰۰۰ریالی ـ میزان سرمایه: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ به عنوان ضامن نقدشوندگی ومدیر ثبت(به نمایندگی آقای اکبر جعفرعبدی باکدملی: ۰۰۸۰۰۵۹۷۳۲) شرکت کارگزاری بانک سامان با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ به عنوان مدیر صندوق(به نمایندگی آقای هنریک وسکانیانس اعقان با کدملی: ۰۰۶۴۰۱۹۶۹۱) ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان متولی (به نمایندگی آقای علیرضا شایان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷) موسسه حسابرسی بهراد مشاربا شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس (به نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴) اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق با امضای دونفر از سه نفر آقایان حمیدرضا مهر آور (با کدملی ۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰) و یوسفعلی شریفی (به شماره ملی۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱) و حمید جلال دوست آستانه (به شماره ملی۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹) همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری به امضای آقای حمیدرضا مهرآور همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۹۶۳۸۷۸۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک