حسین حیدری

حسین حیدری

کد ملی 5458989831
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1114557
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین‌های برق آبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین حیدری کد ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۷۲۷۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118044
آگهی تغییرات شرکت مهندسی انر شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۷۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حیدری کدملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس (فریبرز) مزارعی کدملی ۲۲۹۵۰۴۷۷۶۵ هدایت اله هدایتی کدملی ۰۴۹۱۳۰۴۸۷ شهریار جلالی دولتشاهی کدملی ۱۹۷۰۲۱۸۳۱۲ ارسلان فتحیان کدملی ۰۰۴۰۵۴۷۴۰۱ اسفندیار مندی کدملی ۰۰۴۰۴۸۲۶۳۴. پ۱۶۷۴۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189178
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و مهندسی نام آوران دلوار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۲۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی نیک روشان تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین حیدری با کد ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۱۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360530
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تانا انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ و آقای حسین حیدری به شماره ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان موسی رفان به شماره ملی ۲۳۷۱۸۰۵۵۵۶ امین حاجی رسولیها به شماره ملی ۱۲۸۶۴۸۴۴۳۱ و بهزاد اصلاحچی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۶۰۱۲۰ پ۱۷۸۳۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360576
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تانا انرژی بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین حیدری با کدملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۸۳۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418753
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۳۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶ به سمت بازرس اصلی و حسین حیدری به کدملی۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۹۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418754
آگهی تغییرات شرکت فولاد مهدی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۴۵۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶ و آقای حسین حیدری به کدملی۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۹۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593408
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ در شرکت مکمل سازی هشتگرد سهامی خاص شماره ثبت ۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۱۵۹۳ که در تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران شماره ثبت ۱۱۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین حیدری بشماره ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ش۱۸۶۳۲۱۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594335
آگهی تغییرات شرکت دانادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حیدری به کدملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۸۴۶۵۶۷۷۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627755
آگهی تغییرات شرکت آسیا آراد تیراژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۵۱۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان ناصر جلالی به کد ملی ۳۹۳۲۵۷۶۸۳۷، سید ضیاء ناهیدی به کد ملی ۱۳۷۹۹۱۲۸۸۱ و امیر بهمن جلالی به کد ملی ۰۰۶۴۶۳۴۳۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حیدری کد ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۳۰۶۳۱۷۱۹۵۷۱۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697933
آگهی تغییرات شرکت آراد اریسمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۵۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲موسسه حسابرسی و خدمات نیک روشان تهران بشماره ثبت ۷۲۱۱۱۹ به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسین حیدری به شماره ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۵۳۹۵۷۷۶۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697936
آگهی تغییرات شرکت آراد چارتا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۲۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران به شماره ثبت ۷۲۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حیدری به شماره ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۵۹۲۵۷۶۸۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726927
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۰۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۷۰۰۴۵۹۷۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین حیدری به کدملی۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ را به عنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. خانم ساناز وفائیان به کدملی ۰۴۵۲۳۱۵۵۸۱ و آقای سید عبدالله کابلی به کدملی ۲۰۶۲۶۳۲۷۴۶ و بهرام دلگری خامنه به کدملی ۴۳۲۱۹۴۱۵۹۸ به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۸۹۷۰۴۴۰۵۷۰مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410508
آگهی تغییرات شرکت احداث و بهره برداری آب شیرین کن بندر عباس شایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ ۹۲تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین حیدری فرزند اسماعیل و به کدملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد ند پ۹۳۱۱۰۷۹۸۷۹۳۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9715840
آگهی تصمیمات شرکت پروژه سد و نیروگاه سنگ توده سنگاب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۸۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ بسمت بازرس اصلی و حسین حیدری به کد ملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت فراب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۳۵۳۵ بنمایندگی مهران لطفی به کد ملی ۱۲۸۴۵۳۵۸۱۹ و داریوش طهماسبی به کد ملی ۶۱۷۹۶۷۱۲۰۶ و محمد صادقی به کد ملی ۴۹۸۹۳۵۹۹۸۴ و بهزاد اصلاحچی به کد ملی ۰۰۵۶۴۶۰۱۲۰ و محمدتقی مسعودی نژاد به کد ملی ۲۰۰۰۴۹۰۶۸۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ بهزاد اصلاحچی بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094160
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کارکنان فراب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ به سمت بازرس اصلی و حسین حیدری به کدملی ۵۴۵۸۹۸۹۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فراب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۳۵۳۵ به نمایندگی داریوش طهماسبی به کدملی ۶۱۷۹۶۷۱۲۰۶ محمد صادقی به کدملی ۴۹۸۹۳۵۹۹۸۴ علیرضا عباسقلی زاده به کدملی ۰۰۵۲۸۷۷۶۱۲. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک