محمدعلی هاشمی

آقای محمدعلی هاشمی

کد ملی 5458933974
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691892
آگهی تغییرات شرکت ذئب و نورد آرتینبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۵۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امین قاسمی پیرکوهی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۰۰۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070141
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مترا سنگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۹۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۰۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا پورفرزام به شماره ملی ۱۲۹۱۰۹۵۴۵۴ و آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا پورفرزام به شماره ملی ۱۲۹۱۰۹۵۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۸۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264075
آگهی تغییرات شرکت دینا پی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۰۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی هاشمی ک. م ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ و سید سهراب اولیائی ک. م ۳۷۸۲۰۸۰۷۹۳ و بهزاد جعفری ک. م ۰۴۹۲۱۱۵۸۴۲ و امین قاسمی پیرکوهی ک. م ۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ و مهدی بهروز ک. م ۱۶۵۳۰۱۲۴۱۲ و میلاد فقیهی سهزابی ک. م ۰۰۸۳۷۷۸۱۳۶. پ۱۷۴۴۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264300
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ و امین قاسمی پیرکوهی شماره ملی ۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۴۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283950
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آترین دنیز
در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۶۸۸۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۳۰۷ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، ساختمانی، راهسازی، آب و فاضلاب و تاسیسات برقی و الکتریکی و مکانیکی و پروژه های فضای سبز ـ تعمیر، سرویس و نگهداری و نصب و راه اندازی سیستمهای حرارتی و برودتی ـ تهیه و طبخ غذا ـ ارائه خدمات نظافتی ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ـ طراحی، تولید، قالب ریزی و ریخته گری قطعات صنعتی و بازیافت و ذوب فلزات صنعتی اعم از سرب، آهن، مس، چدن، فولاد، آلومینیوم و تولید آجرهای نسوز و بازیافت پروپیلن، برپایی و نگهداری کمپهای کارگاهی ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، فلکه اول صادقیه، مجتمع امیر، طبقه ۴، واحد ۴۴ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر می باشد: ۱ـ۴ـ سمیه امینی به شماره ملی ۰۰۷۶۳۷۲۷۰۷ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۲ـ۴ـ محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ اختر پرتباه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۹۳۸۵۵ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردید. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد سمیه امینی یا محمدعلی هاشمی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۵۹۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298271
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازه آرتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۶۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی فتح خانی بشماره ملی ۰۰۸۰۹۵۰۶۰۴ خارج از شرکا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید فکورکیسمی بشماره ملی ۰۰۷۶۸۹۷۳۰۳ خارج از شرکا بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد آقای محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۱۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345864
آگهی تغییرات شرکت راشا تندیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۰۹۲۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ و خانم سمیه امینی بشماره ملی ۰۰۷۶۳۷۲۷۰۷ هر کدام با دریافت کلیه سهم الشرکه خود جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از جمع شرکاء خارج شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید، اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر میباشد: تهمینه مرادی دستجردی به شماره ملی ۰۰۷۹۷۶۱۸۶۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه. نبی اله علی قورچی بشماره ملی ۰۰۴۰۰۶۵۵۱۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال سهم الشرکه. احمد شمسائی قهیازی بشماره ملی ۱۱۸۹۷۱۶۱۴۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۷۳۹۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544479
آگهی تغییرات شرکت آکام دنیز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۷۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ و خانم سمیه امینی بشماره ملی ۰۰۷۶۳۷۲۷۰۷ هرکدام با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال از شرکت خارج شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳ , ۰۰۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۳ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: مصطفی زهره وندی بشماره ملی ۳۹۳۴۴۶۳۵۹۲ دارای مبلغ ۱ , ۴۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه رضا زهره وندی بشماره ملی ۳۹۳۴۵۳۶۲۶۳ دارای مبلغ ۶۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن رضا احمدی بشماره ملی ۰۰۵۹۸۱۶۶۱۹ دارای مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت به آدرس زیر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید: تهران جنت آباد جنوبی، ۳۵متری لاله شرقی، بعد از خ شاهین، پلاک۳۱، طبقه ۳غربی، واحد۵ کدپستی: ۱۴۷۳۸۹۵۸۸۸ پ۹۳۰۵۰۵۶۱۷۳۴۵۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و اجرا دنیز در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۲۸۰۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی شامل(مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، درمانی، صنعتی، فرودگاه، مراکز مخابراتی)، بندرسازی، بهینه سازی مصرف انرژی، تاسیسات ساختمانی، راه، تأسیسات شهری، خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راه آهن، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سازه، سدسازی، شهرسازی، صنایع، طراحی داخلی، کشاورزی و دامپروری، تأسیسات مخابرات، مدیریت و سیستم مطالعات اقتصادی و اجتماعی، کنترل پروژه، معادن و زمین شناسی، معماری، منابع آب، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه برداری و نیرو ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳۲/۳/۷۵ مورخ ۱۴/۵/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: ۱. عارفه احمدی به شماره ملی ۰۳۲۲۸۵۳۶۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۲. محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: مهران ابراهیمی به شماره ملی ۰۳۱۱۱۶۸۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی و پریناز ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۶۵۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۱۱۸۷۶۷۴۵۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586506
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طرح اجرا آریس در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۰۸۴۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی شامل(مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، درمانی، صنعتی، فرودگاه، مراکز مخابراتی)، بندرسازی، بهینه سازی مصرف انرژی، تاسیسات ساختمانی، راه، تأسیسات شهری، خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راه آهن، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سازه، سدسازی، شهرسازی، صنایع، طراحی داخلی، کشاورزی و دامپروری، تأسیسات مخابرات، مدیریت و سیستم مطالعات اقتصادی و اجتماعی، کنترل پروژه، معادن و زمین شناسی، معماری، منابع آب، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه برداری و نیرو ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. محمدعلی هاشمی دارنده مبلغ ۰۰۰,۹۹۰ ریال سهم الشرکه و عارفه احمدی دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه. ـ اولین مدیران شرکت: محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهران ابراهیمی به شماره ملی ۰۳۱۱۱۶۸۳۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۹۳۰۶۰۳۲۷۱۹۷۴۸۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393105
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آگرین شهاب درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۷۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۶۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، ساختمانی، راهسازی، آب و فاضلاب و تأسیسات برقی و مکانیکی و پروژه های فضای سبز ـ تعمیر، سرویس و نگهداری و نصب و راه اندازی سیستمهای حرارتی و برودتی ـ تهیه و طبخ غذا ـ ارائه خدمات نظافتی ـ طراحی، تولید، قالب ریزی و ریخته گری قطعات صنعتی و بازیافت و ذوب فلزات صنعتی اعم از سرب، آهن، مس، چدن، فولاد، آلومینیوم و تولید اجرهای نسوز و بازیافت پروپیلن، برپایی و نگهداری کمپهای کارگاهی ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سمیه امینی به شماره ملی ۰۰۷۶۳۷۲۷۰۷ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال. اولین مدیران شرکت: پریناز ابراهیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۷۰۹۶۵۴۰۹ ـ محمدعلی هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ ـ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۳۱۰۲۸۳۷۷۴۱۵۹۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9397224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آداک دنیز درتاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۹۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۶۶۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت و اجرا و تامین و تولید و توزیع تجهیزات در زمینه پروژه های ساختمانی شامل (مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، درمانی، صنعتی، فرودگاه، مراکز مخابراتی)، بندرسازی، بهینه سازی مصرف انرژی، تاسیسات ساختمانی، راه، تأسیسات شهری، خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راه آهن، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سازه، سدسازی، شهرسازی، صنایع، طراحی داخلی، کشاورزی و دامپروری، تأسیسات مخابرات، مدیریت و سیستم مطالعات اقتصادی و اجتماعی، کنترل پروژه، معادن و زمین شناسی، معماری، منابع آب، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه برداری و نیرو ـ تولید و تامین و توزیع تجهیزات صنایع اعم از نفت، گاز، آب و خرید و فروش انواع لوله و آهن آلات صنعتی و ساختمانی و اجرای طرحهای مربوط به تاسیسات نفتی و پالایشگاهی، طراحی، تولید، قالب ریزی و ریخته گری قطعات صنعتی و بازیافت و ذوب فلزات صنعتی اعم از سرب، آهن، مس، چدن، فولاد، آلومینیوم و تولید آجرهای نسوز و بازیافت پروپیلن، برپایی و نگهداری کمپهای کارگاهی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳۲/۳/۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم عارفه احمدی به شماره ملی ۰۳۲۲۸۵۳۶۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریناز ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۶۵۴۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران ابراهیمی به شماره ملی ۰۳۱۱۱۶۸۳۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۳۱۱۰۱۲۶۰۲۹۶۸۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052792
آگهی تاسیس شرکت مهندسی نسکا پاد با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۰۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۵۷۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت فنی مشاوره و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی شهرسازی ساختمانی راهسازی تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات برقی و الکتریکی و مکانیکی و پروژه‌های ایجاد فضای سبز تخریب و بازسازی بناهای فرسوده انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا شماره ۱۸۹ واحد ۱۳ ـ کدپستی ۱۹۹۳۶۴۵۵۳۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا پورفرزام به شماره ملی ۱۲۹۱۰۹۵۴۵۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357110
آگهی تغییرات شرکت ساینا کیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۹۵۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران مهرآباد جنوبی سرآسیاب خ طالقانی ک مرادی پ ۷ ط ۱ واحد۲ کدپستی ۱۳۸۶۶۵۴۸۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امین قاسمی پیرکوهی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524135
آگهی تغییرات شرکت تصویر هنر ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۸۸۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به شماره شناسنامه ۵۰۵۶ تاریخ تولد ۱۷/۳/۵۵ فرزند مرتضی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای امین قاسمی پیرکوهی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ به شماره شناسنامه ۴۱۳ تاریخ تولد ۱۲/۱۰/۵۳ فرزند اسمعیل با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین قاسمی پیرکوهی و آقای محمدعلی هاشمی. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین قاسمی پیرکوهی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی هاشمی بسمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فلکه اول صادقیه بسمت ستارخان مجتمع تجاری اداری امیر طبقه ۴ واحد ۴۴ ک پ ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618880
آگهی تغییرات شرکت رسپینا توان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۱۲۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۸۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان تهران واحد شهریار به نشانی جدید استان تهران شهر شهریار خیابان مصطفی خمینی روبروی اداره برق طبقه فوقانی داروخانه دامپزشکی پلاک۷ کدپستی۳۱۷۲۴۵۶۳۲۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امین قاسمی پیرکوهی به شماره ملی۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796157
آگهی تصمیمات شرکت اکتساب داده پرداز با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۹۸۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ امین قاسمی پیرکوهی به ش ملی۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و محمدعلی هاشمی به ش ملی۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت. محل شرکت به فلکه اول صادقیه ساختمان امیر طبقه۴ واحد۲۴ کدپستی۱۴۵۱۸۷۳۵۵۱ انتقال یافت. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال معادل ۰۰۰/۲۰ سهم۰۰۰/۱ ریالی که۰۰۰/۱۰ سهم آن بی نام و ۰۰۰/۱۰ سهم بانام می‌باشد. امین قاسمی پیرکوهی و محمدعلی هاشمی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. عارفه احمدی به ش ملی۰۳۲۲۸۵۳۶۴۸ و مازیار رضائیان به ش ملی۲۷۰۹۴۲۲۲۴۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۵/۹۰ امین قاسمی پیرکوهی به سمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی هاشمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963592
آگهی تاسیس شرکت آرتین کیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۸۸۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت فنی مشاوره و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی ساختمانی راهسازی آب و فاضلاب و تاسیسات برقی و الکتریکی و مکانیکی و پروژه‌های فضای سبز تخریب بازسازی بناهای فرسوده انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ستارخان بعد از فلکه اول صادقیه ساختمان امیر پ ۱۰۷۸ ط ۴ واحد ۴۴ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مازیار رضائیان به شماره ملی ۲۷۰۹۴۲۲۲۴۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ــ آقای مازیار رضائیان به شماره ملی ۲۷۰۹۴۲۲۲۴۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفردمدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016930
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آترین شهاب بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا بخشی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۲۰۸۶۲ و آقای احمدعلی شیری به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۸۰۶۲ و آقای حسن چابک به شماره ملی ۰۰۵۷۱۷۸۶۹۰. ۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهرا بخشی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۲۰۸۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدعلی شیری به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۸۰۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن چابک به شماره ملی ۰۰۵۷۱۷۸۶۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدعلی شیری به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۸۰۶۲ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امین قاسمی پیرکوهی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۲۵۷۵۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود آرکا پی شن درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۰۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۰۸۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، ساختمانی، راهسازی، آب و فاضلاب و تأسیسات برقی و مکانیکی و پروژه های فضای سبز ـ تعمیر، سرویس و نگهداری و نصب و راه اندازی سیستمهای حرارتی و برودتی ـ طراحی، تولید، قالب ریزی و ریخته گری قطعات صنعتی و بازیافت و ذوب فلزات صنعتی اعم از سرب، آهن، مس، چدن، فولاد، آلومینیوم و تولید اجرهای نسوز و بازیافت پروپیلن، برپایی و نگهداری کمپهای کارگاهی ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپ ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد..میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء به ریال: . محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال.. سمیه امینی بشماره ملی ۰۰۷۶۳۷۲۷۰۷ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال. اولین مدیران شرکت: مهران ابراهیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۳۱۱۱۶۸۳۹۶ ( خارج از شرکاء) ـ عارفه احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۳۲۲۸۵۳۶۴۸ ( خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد آقای محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)). پ۹۳۱۱۲۵۳۰۹۴۴۱۵۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658862
آگهی تغییرات شرکت آرتین ساینا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۹۶۵۹۹۸۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745208
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هاوین پی در تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۱۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۰۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مهندسی، طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مشاوره، و اجرا و تامین و تولید و توزیع تجهیزات و سرمایه گذاری در زمینه پروژه های عمرانی، ساختمانی شامل (مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، درمانی، صنعتی، فرودگاه، مراکز مخابراتی)، راه سازی، شهرسازی، بهینه سازی مصرف انرژی، سازه های هیدرولیکی آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، حفر و لایروبی کانالهای آب، تاسیسات ساختمانی، راه، تأسیسات شهری، خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راه آهن، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سازه، سدسازی، صنایع، دکوراسیون و طراحی داخلی، کشاورزی و دامپروری، تأسیسات مخابرات، مدیریت و سیستم مطالعات اقتصادی و اجتماعی، کنترل پروژه، معادن و زمین شناسی، معماری، منابع آب، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه برداری و نیرو ـ طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی و سازه های فولادی ـ نظارت و اجرای گودبرداری، پایدارسازی گود و ترسیم سازه ها و ابنیه، طراحی و اجرای شمع به همراه اجرای شمع کوبی، ارائه خدمات شامل محاسبه روش های مربوط به بالا بردن ظرفیت باربری خاک، پایدارسازی و بهسازی خاک، پایدارسازی گود به روش های مختلف مانند نیلینگ، میکروپایل، انکراژ، دیوار برلنی، اصلاح و تثبیت و تقویت خاکهای سست جهت پی سازی و جاده سازی، تحلیل پایداری شیب های سنگی، خاکی، تونل ـ انجام خدمات کنترل و بازرسی و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در امور ساخت و ساز، جوش، مکانیک خاک و مقاومت مصالح، بتن، ژئوتکنیک، و تامین خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز، انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی تاسیس آزمایشگاه های محلی در سراسر کشور جهت کنترل مرغوبیت مصالح و انجام آزمایشات کارگاهی مربوط به پروژه ها، انجام عملیات حفاری، نمونه برداری خاک، سنگ، بتن و آزمایشات صحرائی و آزمایشگاهی جهت شناسائی زمین از نظر مشخصات فنی و نیز گزارشات و نقشه های مربوطه و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به بهره برداری و نگهداری طرحها، تهیه وسایل و ابزار کار برای انجام امور فوق از طریق مجاز ـ تخریب و بازسازی ساختمانهای فرسوده، زیباسازی شامل رنگ آمیزی، پاک سازی و شستشوی نماهای شهری، آذین بندی ساخت و نصب پلاکهای آبی و معابرانجام امور خدمات شهری شامل فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات ـ انجام کلیه عملیات ترافیکی شامل احداث دوربرگردان، اصلاح هندسی، نگهداری و نصب گاردریل، سرعت گیر و خط کشی معابر و ساخت و نصب انواع تابلوهای ترافیکی ـ تولید و تامین و توزیع تجهیزات صنایع اعم از نفت، گاز، آب و خرید و فروش انواع لوله و آهن آلات صنعتی و ساختمانی و اجرای طرحهای مربوط به تاسیسات نفتی و پالایشگاهی، طراحی، تولید، قالب ریزی و ریخته گری قطعات صنعتی و بازیافت و ذوب فلزات صنعتی اعم از سرب، آهن، مس، چدن، فولاد، آلومینیوم و تولید آجرهای نسوز و بازیافت پروپیلن، برپایی و نگهداری کمپهای کارگاهی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی. ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپستی: ۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۱,۹۳۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرت ایران شعبه ۹۳۲ فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای محمدعلی هاشمی شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی شاهی شماره ملی ۰۰۷۲۸۴۶۰۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمهدی علوی زاده بشماره ملی ۱۸۸۲۳۴۳۵۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق هر سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پریسا عطاپور به شماره ملی ۲۹۹۱۶۳۲۵۱۸ به عنوان بازرس اصلی. امیرعباس توکلی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۶۰۰۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۵۵۲۶۹۹۳۶۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766734
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان هورپاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا پورفرزام بشماره ملی ۱۲۹۱۰۹۵۴۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۲۰۷۶۴۹۹۲۰۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784455
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوا نیرو آذرخش درتاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۲۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۳۲۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مهندسی شامل طراحی، نظارت فنی، مشاوره، اجرا، ساخت و تولید در زمینه پروژه های انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق، ابنیه ساختمان و عمران، احداث کارخانجات و نصب تاسیسات آنها و صنایع مختلف، ارائه سایر خدمات علمی فنی، آزمایشگاهی، مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی، تست و بازرسی فنی مرتبط با موضوع و بطور کلی کلیه خدمات مربوط به صنعت برق و انرژی، عمرانی و راه سازی و سایر صنایع و سرمایه گذاری و مشارکت باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین و وارد کردن تجهیزات مرتبط با خدمات فوق و انجام هر گونه عملیات و معاملات، واردات، صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک اکباتان فاز ۱ بلوک ۲ ورودی ۴ طبقه ۸ پلاک ۴۷۷ کدپستی: ۱۳۹۵۶۳۳۴۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۴۱۵۱/۱/۷۵ مورخ ۱/۲/۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه فاز ۱ شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمیدرضا آخوندان کد ملی ۰۴۵۲۵۶۹۱۵۱به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فاطمه یوسف زاده لنگرودی کد ملی ۲۷۰۹۲۲۱۹۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدشهرام شجاعی به شماره ملی ۲۹۹۱۵۷۳۴۱۴ به عنوان بازرس اصلی. خانم محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۲۱۹۸۰۵۳۱۰۷۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور مترا پاد درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۶۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۸۶۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مشاوره، و اجرا و تامین و تولید و توزیع تجهیزات و سرمایه گذاری در زمینه پروژه های عمرانی، ساختمانی شامل(مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، صنعتی، فرودگاه، مراکز مخابراتی)، راه سازی، شهرسازی، بهینه سازی مصرف انرژی، سازه های هیدرولیکی آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، حفر و لایروبی کانالهای آب، تاسیسات ساختمانی، راه، تأسیسات شهری، خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راه آهن، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سازه، سدسازی، صنایع، دکوراسیون و طراحی داخلی، کشاورزی و دامپروری، تأسیسات مخابرات، مدیریت و سیستم مطالعات اقتصادی و اجتماعی، کنترل پروژه، معادن و زمین شناسی، معماری، منابع آب، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه برداری و نیرو ـ طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی و سازه های فولادی ـ نظارت و اجرای گودبرداری، پایدارسازی گود و ترسیم سازه ها و ابنیه، طراحی و اجرای شمع به همراه اجرای شمع کوبی، ارائه خدمات شامل محاسبه روش های مربوط به بالا بردن ظرفیت باربری خاک، پایدارسازی و بهسازی خاک، پایدارسازی گود به روش های مختلف مانند نیلینگ، میکروپایل، انکراژ، دیوار برلنی، اصلاح و تثبیت و تقویت خاکهای سست جهت پی سازی و جاده سازی، تحلیل پایداری شیب های سنگی، خاکی، تونل ـ انجام خدمات کنترل و بازرسی و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در امور ساخت و ساز، جوش، مکانیک خاک و مقاومت مصالح، بتن، ژئو تکنیک، و تامین خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز، انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی تاسیس آزمایشگاه های محلی در سراسر کشور جهت کنترل مرغوبیت مصالح و انجام آزمایشات کارگاهی مربوط به پروژه ها، انجام عملیات حفاری، نمونه برداری خاک، سنگ، بتن و آزمایشات صحرائی و آزمایشگاهی جهت شناسائی زمین از نظر مشخصات فنی و نیز گزارشات و نقشه های مربوطه و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به بهره برداری و نگهداری طرحها، تهیه وسایل و ابزار کار برای انجام امور فوق از طریق مجاز ـ تخریب و بازسازی ساختمانهای فرسوده، زیباسازی شامل رنگ آمیزی، پاک سازی و شستشوی نماهای شهری، آذین بندی ساخت و نصب پلاکهای آبی و معابرانجام امور خدمات شهری شامل فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات ـ انجام کلیه عملیات ترافیکی شامل احداث دوربرگردان، اصلاح هندسی، نگهداری و نصب گاردریل، سرعت گیر و خط کشی معابر و ساخت و نصب انواع تابلوهای ترافیکی ـ تولید و تامین و توزیع تجهیزات صنایع اعم از نفت، گاز، آب و خرید و فروش انواع لوله و آهن آلات صنعتی و ساختمانی و اجرای طرحهای مربوط به تاسیسات نفتی و پالایشگاهی، طراحی، تولید، قالب ریزی و ریخته گری قطعات صنعتی و بازیافت و ذوب فلزات صنعتی اعم از سرب، آهن، مس، چدن، فولاد، آلومینیوم و تولید آجرهای نسوز و بازیافت پروپیلن، برپایی و نگهداری کمپهای کارگاهی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی. ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، بلوار مینا، شماره ۲۲، طبقه ۳، واحد۱۴ کدپستی۱۹۱۷۶۵۴۶۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹/۱۶۵۳/۳/۷۲ مورخ ۱۶/۳/۹۵نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا پورفرزام به شماره ملی۱۲۹۱۰۹۵۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عزیزخانی به شماره ملی ۰۰۶۵۰۷۵۳۳۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهنود مرتضوی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۹۷۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی وحمیدرضا شهابیان الاشتی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۷۵۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۲۳۲۱۹۱۹۱۶۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996261
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر تجارت اوراسیا درتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۸۰۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و توزیع و خدمات پس از فروش کلیه کالاها، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، فراورده ها و خدمات مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاها و تجهیزات، مواد اولیه، فرآورده ها و خدمات مجاز بازرگانی ـ مشارکت در طرحها و شرکتها و خرید سهام کلیه شرکت های بازرگانی خدماتی و تولیدی مجاز برای شرکت و فروش آنها ـ ارائه خدمات مجاز در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور انبارداری و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی ـ مدیریت قرارداد حمل و نقل زمینی دریایی به منظور انجام عملیات و قراردادهای بازرگانی حمل ونقل دریایی و ریلی محصولات مجاز بازرگانی، ترانزیت دریایی و ریلی کالاهای مجاز و ارائه خدمات جنبی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب موضوع این شرکت ـ مشارکت با بخش ها، سازمان ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقوقی در قالب شرکت های تجاری و همچنین اشخاص حقیقی به منظور سرمایه گذاری به هر شکل و میزان در چهارچوب عقود مدنی و تجاری بر مبنای قوانین و مقررات قانون تجارت ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی در حوزه فعالیت شرکت، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شرکت، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات و وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری مجاز و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک برای انجام موضوع فعالیت ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم ارزی و ریالی داخلی و بین المللی بازرگانی و خرید و فروش کالا و خدمات (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خ ستارخان ساختمان امیر پلاک ۱۰۸۰ طبقه ۴ واحد ۴۴ کدپستی۱۴۵۱۸۷۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۳/۹۳۲/۳/۷۵مورخه ۰۳/۰۶/۱۳۹۵نزد بانک صادارات ایران شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حمیدرضا شهابیان الاشتی بشماره ملی ۰۰۶۴۱۷۵۱۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امیر گوزل پور بشماره ملی۱۳۷۷۲۳۵۳۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به عنوان بازرس اصلی نزهت شهرکی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۶۱۴۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۱۰۳۹۵۹۴۰۹۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097961
آگهی تغییرات شرکت آرمه ساخت پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۵۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۱۵۱۶۹۲۲۴۶ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: مجتبی مبارکی به ﺷﻤﺎﺭﻩ ملی ۰۰۷۱۰۸۵۸۵۸ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۱۵۱۶۹۲۲۴۶ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۰۸۹۴۴۷۲۲۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295615
آگهی تغییرات شرکت آذر اخگر پردیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میربابک هاشمی رنجبر بشماره ملی ۱۵۸۳۴۸۸۹۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه چراغی بشماره ملی ۲۷۵۵۱۱۸۸۹۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - طیبه محمدی بشماره ملی ۱۵۸۳۱۱۸۸۹۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۸۹۱۲۳۱۲۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646252
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان رها تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۹۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر سعید نوران بشماره ملی ۰۰۶۳۶۱۹۲۴۵ و آقای حمیدرضا تقوی بشماره ملی ۳۷۶۲۲۳۳۵۸۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای مجتبی مبارکی بشماره ملی ۰۰۷۱۰۸۵۸۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حامد رضاخانلو بشماره ملی ۰۰۶۳۵۷۰۶۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی هاشمی بشماره ملی ۵۴۵۸۹۳۳۹۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۶۱۳۲۴۷۱۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک