مجید قدیانی

مجید قدیانی

کد ملی 0054416256
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584756
آگهی تغییرات شرکت رضا تجارت آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۴۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 585954
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت امیرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۷۱۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597553
آگهی تغییرات شرکت پیشگام تجارت آریان پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۸۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۵۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628035
آگهی تغییرات شرکت کیان فام نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۷۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733072
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شیمیائی شکوهیه (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۱۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت ۱۴۹۲۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقا مجید قدیانی کد ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۶۵۹۸۳۳۱۱ کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758021
آگهی تصمیمات مؤسسه بنیاد شریفبه شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه هیئتامناء مورخ ۳۱/۴/۹۱ مؤسسه مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ک م ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ویسه به ک م ۴۸۹۷۹۵۴۰۵۳ و محمد میرمحمدصادقی به ک م ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ و محمدمسعود آقامحمدحسینتجریشی به ک م ۰۰۳۳۹۰۶۸۵۸ و علی عبداللهیان به ک م ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و احمد فیاضبخش به ک م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ و محمود شیری به ک م ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹ و اکبر ترکان به ک م ۰۰۴۲۳۲۰۰۴۶. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۰۶۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001802
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۹۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۹۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۳ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و توزیع واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی مطالعه و ساخت و تولید پروژه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت مشاوره در زمینه اجرا و تعمیر و نگهداری تجهیزات و دستگاههای فوق الذکر دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تهیه و توزیع واردات صادرات و تولید کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری غیررسانه‌ای رایانه‌ای مطالعه ساخت و تولید پروژه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی ساخت و تامین تجهیزات هوایی تهیه و توزیع واردات و صادرات غلات. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002922
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کارنشان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۰۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002925
آگهی تغییرات شرکت پخش کالا آوران پاکبان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۰۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005650
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کد ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۱۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011414
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی آئینه رهیاب سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۳۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان تراز به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ک م ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۳۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030933
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی تهران فام سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قربانی به ک م ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۲۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034909
آگهی تصمیمات شرکت آرام پلاستیک دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۴۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش. م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ک. م ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۴۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037206
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری نوآوران سبز سازندگی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم یزدانی به شماره ملی۰۰۵۹۵۳۹۱۷۸ و خانم زهرا افشارپور به شماره ملی۰۷۹۳۴۴۱۷۱۴ و خانم مریم انوری به شماره ملی۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ تا تاریخ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم یزدانی به شماره ملی۰۰۵۹۵۳۹۱۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا افشارپور به شماره ملی۰۷۹۳۴۴۱۷۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم انوری به شماره ملی۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم یزدانی به شماره ملی۰۰۵۹۵۳۹۱۷۸ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با۲ امضا از امضاهای مدیرعامل رییس و یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069120
آگهی تصمیمات شرکت صبا البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ک م۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ک م۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۵۲۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069121
آگهی تصمیمات شرکت سنان شیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۷۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کدملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۲۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076047
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت گستر شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۱۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083019
آگهی تصمیمات شرکت درخشان طیور تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی کد ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حبیب قربان نژادبجندی کد ملی ۰۰۶۵۴۴۵۵۹۷ و عباس قربان نژادبجندی کد ملی ۰۰۶۳۷۵۲۷۲۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ حبیب قربان نژادبجندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس قربان نژادبجندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۹۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117167
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/۹۲ در شرکت پخش فرآورده‌های لبنی پاکبان (سهامی خاص) ثبت شده شماره ۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۷۶۰۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی بشماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۶۷۶۵۴۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136028
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشت و صنعت جوانه سفید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی محاسبان توانا شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کدملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۴۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195966
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور گروه معماران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۰۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بیات سرمدی ک. م ۶۱۸۹۶۷۸۶۵۳ و خانم زهره قهرمانی ک. م ۰۰۶۱۴۵۰۸۴۷ و آقای بهروز بیات سرمدی ک. م ۶۱۸۹۷۰۵۰۰۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و خانم زهره قهرمانی بسمت مدیرعامل و آقای بهرام بیات سرمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز بیات سرمدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل (خانم زهره قهرمانی) و آقای نصرالله جلیلوندکریمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی محاسبات توانا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ و آقای مجید قدیانی ک. م ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۴۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238417
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584728
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی زاگرس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۰۸۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۳۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قربانی به کد ملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705218
آگهی تصمیمات شرکت مولد نیروی زنجان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به ش ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736576
آگهی تغییرات شرکت کیهان نگر ملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۷۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی محاسبان توانا سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744733
آگهی تغییرات شرکت آرتمیس تجارت امیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۲۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10078600
آگهی تغییرات شرکت رضا تجارت سدید (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۲۹۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082618
آگهی تصمیمات مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع شرکاء مورخ ۵/۱۲/۸۸ مؤسسه مزبور که در تاریخ ۵/۸/۸۹ واصل گردید: محل مؤسسه به خ ستارخان خ باقرخان نبش فرزین جنوبی پ ۷ واحد ۴ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۸ مجید قدیانی به کدملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و گزارشات و قراردادها با اشخاص ثالث و اختیارات مندرج در ماده ۲۷ اساسنامه با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389997
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی هنگ پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۷۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حسابرسان توانا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کدملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893518
آگهی تغییرات شرکت رضا تجارت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10971578
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۴۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۸۹ به تصویب رسید. موسسه محاسبان توانا مدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کد ملی ۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند علی اکبر صالحی به کد ملی ۰۰۵۱۷۱۱۷۷۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایعه خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۴۱۶۴ و مازیار زرند به کد ملی ۲۶۵۹۵۳۰۶۷۱ به نمایندگی از شرکت گسترش مواد پیشرفته به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۷۶۱ و فضل اله عظیمی شانجانی به کد ملی ۰۰۴۷۶۵۱۳۶۹ به نمایندگی از شرکت مجموعه‌های پرسی توسعه صنایع خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۸۷۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ مازیار رزند به سمت رئیس هیئت مدیره، قضل اله عظیمی شانجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر صاحلی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110558
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی سهند نما آرا هنر سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۸۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۵۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید قدیانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک