عفت زمانی جوزم

خانم عفت زمانی جوزم

کد ملی 5439942904
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13295697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۷۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۶۲۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه توزیع پخش وبسته بندی کلیه محصولات وکالاهای مجاز بازرگانی وتهیه توزیع پخش وبسته بندی فرآورده های کاشی وسرامیک وصنایع مربوطه ورنگ وجوهرولعاب سرامیکی وغیره، خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکروکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک هاوترخیص کالا از گمرکات داخلی، مشارکت وسرمایه گذاری درپروژه های عمرانی و انبوه سازی وساختمانی وطرح های اقتصادی واخذواعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی وداخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی وبین المللی واخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی وریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی:یزد ـ شهر یزد ـ اکبرآباد ـ بلوار حضرت امام جعفرصادق ـ بلوار شهیدمنتظر قائم ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۹۱۶۷۹۵۷۵۹ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰ سهم۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/۲۷۱۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم نسرین مرادی به کدملی۱۲۷۰۲۲۰۱۰۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای علی محمدآیت اللهی به کدملی۴۴۲۰۳۳۰۰۷۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الهه السادات میراب باشی به کدملی۴۴۵۹۳۴۰۴۱۰به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردمدیرعامل یا مشترک رییس هیات مدیره ونایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و آقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۱۸۲۶۹۲۳۳۹۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736612
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان حساب جاوید یزد درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۳۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه خدمات مشاوره ای و حسابداری و تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی،پیمانکاری حسابداری وارائه خدمات مشاوره ای مالی وپیاده سازی سیستم های مالی واداری واصلاح حساب هاوتدوین نظام های اداری وسایر امورمربوط به مسائل فوق و حسابداری اعم از بازرگانی و صنعتی و دولتی و خصوصی و واحدهای اقتصادی بخش دولتی خصوصی و تعاونی و انجام کلیه خدمات اداری از قبیل تایپ وتکثیروانجام هر گونه فعالیت در زمینه ارائه و تولید کلیه فعالیت های سخت افزاری همچنین انجام کلیه عملیات تولیدی وبازرگانی و صنعتی و خدماتی اعم از تولید خریدوفروش، صادرات و واردات و تهیه وتوزیع کلیه کالاهای مجاز صنعتی وبازرگانی و خدماتی واخذ نمایندگی ها و اعطای نمایندگی مجاز و خریدوفروش و صادرات و واردات انوع کالاهای بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی،شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدودمرکز اصلی:شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ علی بن ابیطالب ـ بلوار دولت آباد ـ بن بست دوم ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۹۱۸۶۴۳۳۸۷ ـ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ریالی می باشد تعداد۱۰۰سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۸/۹۶۹۰۹ مورخ۰۷/۰۹/۱۳۹۶نزدبانک ملت شعبه بلوار ۲۲بهمن پرداخت گردیده است.اولین مدیران:خانم لعیاعارفی نژادبه کدملی۰۰۲۰۰۶۷۴۱۰به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه عارفی نژادبه کدملی ۴۴۲۰۷۱۷۸۵۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه نصیری بامکان به کدملی۴۴۳۱۱۱۴۲۷۰به سمت عضوهیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مهدی عارفی نژاد بسمت سهامدار همراه بامهر شرکت معتبرمی باشدوخانم زهرا قاسمی بامکان به کدملی۴۴۲۰۶۵۸۵۷۶به سمت بازرس اصلی وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۹۰۸۴۵۹۱۵۳۹۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۲۶۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی واجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هرنوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک وسنگین، مرمت وبازسازی، تامین مصالح وماشین آلات راه سازی وساختمانی، پل سازی وسدسازی، اجرای فضای سبزومحوطه سازی، سیویل جدول کشی وزه کشی، آسفالت، خاکبرداری وخاک ریزی، لوله کشی آب وفاضلاب وگازوکلیه تاسیسات ساختمان وتاسیسات شهری، همچنین اجرای کلیه پروژه های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید و توزیع و انتقال نیرو، تامین تجهیزات وقطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ومشاوره و طراحی ونگهداری ونظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی ومکانیکی والکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب و اجرای انواع پست های فشار قوی وفشار ضعیف ونیروگاه وخطوط فشارقوی طراحی وساخت تابلوهای برق وفرمان ومیکروکنترلر PLC، اجرا روشنایی معابروخیابان ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات وطراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات مخابراتی ودیتا، خریدوفروش وبازرگانی و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی شرکت های داخلی وخارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ صفائیه جوادالائمه ـ کوچه شماره ۱۳ خرد ـ کوچه شماره ۱۹خرد ـ پلاک ۱۱۷۶۸. ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۵۸۷۶۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد۱۰۰سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طبق گواهی بانکی شماره۶۹/۹۶۶۳۶ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه اطلسی یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای بهادر داداشی به کدملی ۰۰۶۸۵۸۰۸۲۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وخانم شادان داداشی به کدملی ۴۴۲۰۴۷۱۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ السادات مشکاتی به شماره ملی ۴۴۳۳۵۴۱۱۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۹۲۳۶۲۶۸۴۴۱۴۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گوهر نجات کویر یزد در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۴۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۸۹۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: گوهر نجات کویر یزد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: طرح، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین راه و باند اجراء سازه های زیرزمینی دریایی نیروگاهی احداث خطوط انتقال آب، گاز نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه خانه های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش و تولید مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی ـ طراحی، تولید، ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آلات صنعتی و قطعات صنعتی طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی و عمرانی و اتوماسیون و ارائه کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامداری و پرورش آبزیان و طیور و تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی ماشین آلات کشاورزی و قطعات ابیاری های نوین کشاورزی و صنایع تولیدی و پلاستیکی و تبدیلی، فرآوری کلیه محصولات کشاورزی، بسته بندی کلیه فرآورده های غذایی و کشاورزی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، ایجاد شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوز های لازم می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ قاسم آباد ـ کوچه شهیدجلال بندگار ـ بلوار کوثر ـ پلاک ۰ ـ م علی محمدیان ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۶۱۷۵۹۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی اعضا هیئت مدیره آقای جلال مدیری یزدی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۴۰۷۵۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد مدیری یزدی به شماره ملی ۴۴۲۰۶۸۸۳۶۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریبا مرادی پوررفسنجانی به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۱۱۷۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۱۵۲۷۵۹۹۸۲۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نساجی صبا تاب ایساتیس درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۴۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۲۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:نساجی صبا تاب ایساتیس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:اخذ تولید و تابندگی نخ,نساجی,تکسچرایزینگ بافندگی رنگریزی پارچه وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک های داخل و خارج از کشور، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی، برپائی همایشها، کنفرانسها، سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی اعم از طراحی، نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی و نمایشگاهی و غرفه سازی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فجر ـ روستا شهرک صنعتی یزد-منطقه ویژه اقتصادی-کوچه(شرق جامه)-کوچه ۱ صنعت-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۴۷۱۸۵۱۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۹۶۱۴۴۵۴۸۴ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی با کد۲۱۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مینا انصاری به شماره ملی ۰۰۵۹۲۰۸۲۷۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم صغری بیرامی به شماره ملی ۵۰۵۹۳۴۸۹۵۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای دلاور انصاری به شماره ملی ۵۰۵۹۸۱۱۴۰۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای سید عباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۵۹۹۴۹۰۴۴۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919427
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرامش عمارت نگین کویر درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۵۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آرامش عمارت نگین کویر شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون وطراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری،تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ضمناانجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر حمیدیا ـ رحمت آباد ـ بلوار شهید حاج حسن دشتی ـ کوچه ۹۷ ـ پلاک ۰ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۸۹۴۹۱۷۸۶۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۸۱۰۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی با کد ۲۷۱۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سید هاشم میرزاده جزدانی به شماره ملی ۰۳۲۲۲۳۵۹۳۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا دهقانی سانیج به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۰۱۵۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نجمه السادات دشتی رحمت آبادی به شماره ملی ۴۴۳۳۱۴۶۱۴۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۵۱۳۵۷۲۰۲۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص غزال بافت ایساتیس درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۵۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۶۰۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: غزال بافت ایساتیس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: بافندگی انواع پارچه وتهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پارچه انواع نخ.انواع فراورده های نساجی. سلولوزی و مواد اولیه نساجی وانواع پوشاک مردانه و زنانه، بچه گانه و حوله ودستمال اشپزخانه وخریدوفروش و نصب ومونتازوتجهیزواتوماسیون وراه اندازی خطوط تولید پارچه ونخ وپوشاک اتوماتیک وصنعتی ورنگرزی انواع نخ. پارچه.چاپ روی انواع پارچه، اخذواعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی وریالی، گشایش اعتبار و L/C و ترخیص انواع کالاهای که در ارتباط با صنعت نساجی ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ایجاد کارگاه های بافندگی ورنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه و دوزندگی و طراحی انواع مدل پارچه و منسوجات و پوشاک والیاف مصنوعی و چادرطراحی، تولید، ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آلات صنعت نساجی و قطعات طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید صنعت نساجی و اتوماسیون، وبسته بندی، تامین و واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه ماشین آلات و صنایع تبدیلی و تکنولوژی مادر در صنعت نساجی , ضمنا کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوز های لازم می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ کوچه بیوک ـ کوچه گلشن ـ بن بست صبا ـ پلاک ۶۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۷۶۷۵۹۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱۲۵۱۲۶ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه نواب صفوی با کد ۷۶۲۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی خیاطیان یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۷۱۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن خیاطیان یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۸۶۸۳۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی خیاطیان یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۲۶۶۱۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی مهدی نژاد یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۵۷۵۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۲۹۰۵۲۳۸۴۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986407
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاه های زنجیره ای فرهنگیان مهر زارچ درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۰۹۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و بهداشتی و داروهای گیاهی و انواع پروتئین ها و ویتامین ها ومواد لبنی و فرآورده های دامی و محصولات لوازم خانگی و غیره و ایجاد فروشگاه های مصرفی و زنجیره ای، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، و ارائه مشاوره در حیطه موضوع شرکت و عقد قرار داد با ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی گشایش اعتبارات و L/C و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش زارچ - شهر زارچ-شهرک مصطفی خمینی-کوچه مهدیه-کوچه کرامت-پلاک ۳۴-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۴۱۹۳۶۷۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/۷۶۱۷/۹۷ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه طالقانی با کد۷۶۱۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مژگان امامی به شماره ملی ۴۴۲۰۰۷۲۳۹۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه امامی زارچ به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۵۴۷۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم عصمت اخلاقی زارچ به شماره ملی ۵۵۱۹۵۲۲۰۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید عباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۹۵۲۲۸۰۲۱۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018498
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ریسندگی بافندگی آترین نخ یزد درتاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۳۳۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولید وتوزیع انواع نخ و پارچه و الیاف و مواد نساجی و ریسندگی و بافندگی و نصب و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی ریسندگی و بافندگی و نساجی و پارچه ، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبار و L/C، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ مکتب امام ـ کوچه شهدای مکتب امام ـ خیابان کاشانی ـ پلاک ـ ۱۴۳۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۳۷۸۳۱۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۵۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۲۰۳۴۰۴۹۸ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه امام حسین با کد ۲۰۳۴۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای وحیدرضا خباززاده یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۳۸۶۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کمال قرقچیان به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۱۸۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حمید رئوف به شماره ملی ۴۴۳۲۸۲۷۳۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود رئوف به شماره ملی ۴۴۳۳۲۷۴۲۶۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ملیکا امیرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۳۳۶۶۱۲۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۱۸۴۳۲۶۴۰۳۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمانکاری ایتوک مهرگان ایساتیس درتاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۶۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۴۴۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری، نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ارائه کلیه امور خدماتی(قرائت و نصب کنتور)وهمچنین انجام کلیه امور نظافت، شستشو و ضد عفونی کلیه اماکن دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، عقد قرار داد با اشخاص جهت ارائه خدمات وکلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد-ولی عصر-کوچه طالقانی-کوچه شهیدحمید جمعه زاده-پلاک -۴-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۱۴۷۹۷۳۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۰۰۹۳۶۸ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه انقلاب یزد با کد۳۵۰۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عارف عابدیان به شماره ملی ۴۴۲۰۳۸۷۱۵۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحیدرضا عابدیان به شماره ملی ۴۴۳۳۲۸۴۴۴۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا کریمی مبارکه به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۵۷۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۳۱۸۸۶۲۳۴۶۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042431
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تمدن تدبیر پارسیان درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۶۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۵۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه ی خدمات فنی ومهندسی مشتمل بر مطالعات، مشاوره، طراحی، نصب، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی، خرید و فروش واجاره،سرویس و نگهداری،آزمایشات فنی و اجرایی پروژه های دولتی وغیردولتی در رشته های زیر ـ معماری: شامل معماری داخلی،محیطی ونقشه کشی ساختمان وکلیه ی فعالیت های مرتبط ساختمان: شامل سفت کاری ونازک کاری اسکلت فلزی وبتنی، سازه، ژئوتکنیک، نقشه برداری، نقشه کشی وخاکبرداری وخاکریزی، عملیات نیلیگ ، جدول گذاری ، پیاده روسازی ،محوطه سازی ،مرمت و مقاوم سازی، طراحی ساختمان های سبز،ممیز انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، هوشمندسازی ساختمان ،تآسیسات برق ومکانیک کلیه ی ساختمان های ویلایی ،آپارتمانی،مجتمع های مسکونی ،اداری ،صنعتی، ورزشی، رفاهی وتجاری و کلیه فعالیت های مرتبط ـ صنعت: شامل ممیزی انرژی ،بهینه سازی مصرف انرژی ،طراحی نظارت ، اجراوتآمین قطعات مکانیکی والکتریکی، استقرار سیستم های مدیریت انرژی ، آنالیز سیستم های انرژی، ساخت ، مشاوره وارائه خدمات در مورد انرژی های نو و نیرو گاه های انرژی خورشیدی وگازی راه: کلیه ی مسیر های اصلی وفرعی داخل وخارج شهرها شامل زیر سازی و روکش جاده های آسفالت وشوسه ،بزرگراه ها ،مسیرهای ریلی ،تونل ها و پل های روگذر زیرگذر و عابرپیاده ،راه های زیر زمینی، سیستم های حمل ونقل وکلیه ی فعالیت های مرتبط ـ ترافیک: انجام مطالعات ،مشاوره طراحی در خصوص پروژه های بین شهری وطراحی ، تولید ، واردات وصادرات تجهیزات مربوطه وپیاده سازی سیستم های ITS ـ هیدرولیک و آب:مربوط به منابع آبی ، سازه های هیدرولیکی وشبکه های انتقال آب وکلیه ی فعالیت های مرتبط مدیریت: شامل مدیریت پروژه،مدیریت پیمان ،جذب وتآمین نیروی انسانی مترو برآورد، مدیریت مالی وکلیه فعالیت های مرتبط ـ تآسیسات ، برق ومکانیک: شامل طراحی ، نظارت ، اجرا وتآمین قطعات نیروگاه های تجدید پذیروفسیلی سیستم های ذخیره سازی انرژی شبکه های داخلی وبین شهری ،خطوط انتقال وتوزیع برق ، نورپردازی،پست های انتقال وتوزیع ، لوله کشی ولوله گذاری ، سیستم های سرمایش وگرمایش ،سردخانه ، سیستم های ایمنی وحفاظتی ،اعلان واطفاء حریق ـ آسانسور وپله برقی: شامل مسافربر ،بالابر،خودروبر، راهبند ، کارگاهی ،کالابر و کلیه دستگاه ها ولوازم مرتبط با آسانسور وپله برقی وکلیه فعالیت های مرتبط نفت وگاز ،امور مربوط به پایشگاه وسکو های نفت وگاز ،واحد های پتروشیمی ، واحد های تفکیک مایعات گازی (NGL)، ایستگاه های تراکم گاز ، واحد های سرچاهی نفت وگاز وچند راهه ها، تلمبه خانه های نفت منطقه ای ، خطوط لوله گذاری داخلی ،شهری وبین شهری ،انتقال نفت وگاز وحفاظت از لوله های انتفال ـ مواد ومعدن: آلیاژهای فلزی وغیرفلزی ،نانو مواد ،تراشکاری ،قالب سازی ،ریخته گری ،تولید ماشین آلات صنعتی ، سرامیک واکتشاف ،حفاری واستخراج مواد معدنی وکلیه فعالیت های مرتبط ـ تولید محتوا برگزاری همایش ها، نشست ها جلسات ،کنفرانس ها،طراحی وپروشور و...طراحی واجرای غرفه های نمایشگاهی ، واجاره بیلبورد ها ، ساخت تیزر ـ مواد غذایی ، بهداشتی، کشاورزی: شامل کلیه مراحل تولید وتوزیع ـ بازرگانی: شامل صادرات و واردات ، انبارداری ، بسته بندی ، ترخیص وحمل ونقل ریلی، دریایی، هوایی وزمینی کالا وخدمات وتجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی وملزومات مورد نیاز مرتبط با فعالیت های شرکت ـ دولوپر: تعریف پروژه، تهیه ی طرح توجیهی فنی ، اجتماعی ، اقتصادی پروژه اعم از پیش فروش، فروش ،جذب سرمایه گذار واخذ اعتبارات از مؤسسات مالی دولتی و غیردولتی ، داخلی وخارجی ـ مدیریتی: برنامه ریزی ، مشاوره واجرای پروژه های IT واتوماسیون اداری وهمچنین تجزیه وتحلیل سیستم های اداری واجرایی ،ساماندهی بایگانی ۱ ـ تجزیه وتحلیل سیستم ها ۲ ـ تآمین نیروی انسانی ۳ ـ انجام کلیه امور قراردادی در خصوص نگهداری فضای سبزوتآسیسات ـ اخذ وواگذاری نمایندگی ، شعب ودفاتر شرکت های داخلی وخارجی ، ثبت برند ، شرکت در مزایده ها ومناقصات دولتی وغیردولتی در داخل وخارج ارکشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی ، اخذ تسهیلات ریالی وارزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی ، سرمایه گذاری ومشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی ، فعالیت های کلیه زمینه های فوق سرمایه گذاری در ان ها و کلیه اموری که به نحوی باموضوع شرکت در راتباط باشد و کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ مکتب امام ـ کوچه شهدای مکتب امام ـ خیابان کاشانی ـ پلاک ـ ۱۴۳۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۳۷۸۳۱۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۲۰۳۴۰۲۲۷ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت یزد شعبه میدان امام حسین با کد ۲۰۳۴۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مهدی مهدوی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۷۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحیدرضا خباززاده یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۳۸۶۶۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ملیکا امیرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۳۳۶۶۱۲۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای کمال قرقچیان به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۱۸۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۱۹۷۲۹۱۳۷۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شانه طلایی سپهر ایساتیس درتاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۱۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۲۶۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید انواع ورق و کارتن و مقوا و شانه تخم مرغ و بازیافت مواد وایجاد و راه اندازی خط تولید و ماشین الات مربوطه و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان مهریز ـ بخش مرکزی ـ شهر مهریز-استهریج-کوچه((میرخنجر) )-کوچه پروین اعتصامی-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۸۱۷۵۴۸۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۸ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی یزد با کد۲۷۱۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسام الدین ابوئی مهریزی به شماره ملی ۴۴۶۰۰۵۲۸۰۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مهدی ابوئی مهریزی به شماره ملی ۴۴۶۹۶۲۴۷۰۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ملوک رحیم پوران به شماره ملی ۴۴۵۹۸۶۶۲۵۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۵۸۱۸۱۶۷۳۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063642
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی آترین همگام ایرانیان در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۵۸۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه ی خدمات فنی ومهندسی مشتمل بر مطالعات، مشاوره، طراحی، نصب، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی، خریدوفروش واجاره، سرویس و نگهداری، آزمایشات فنی واجرایی پروژه های دولتی وغیردولتی در رشته های عمرانی و معماری و معماری داخلی، محیطی ونقشه کشی ساختمان و ساختمان: شامل سفت کاری ونازک کاری اسکلت فلزی و بتنی، سازه، ژئوتکنیک، نقشه برداری، نقشه کشی وخاکبرداری وخاکریزی، عملیات نیلیگ، جدول گذاری، پیاده روسازی، محوطه سازی، مرمت ومقاوم سازی، طراحی ساختمان های سبز، ممیز انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، هوشمند سازی ساختمان، تآسیسات برق ومکانیک کلیه ی ساختمانو کلیه فعالیت های مرتبط، و طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری و جاده ای و بین راهی و طراحی نظارت، اجراوتآمین قطعات مکانیکی والکتریکی، استقرار سیستم های مدیریت، آنالیز سیستم های انرژی، ساخت، مشاوره وارائه خدمات در مورد انرژی های نو و نیرو گاه های انرژی خورشیدی وگازی: مربوط به منابع آبی، سازه های هیدرولیکی وشبکه های انتقال آب و کلیه ی فعالیت های مرتبط مدیریت و مدیریت پروژه، مدیریت پیمان، جذب و تآمین نیروی انسانی و همچنین تجزیه وتحلیل سیستم های اداری واجرایی، ساماندهی بایگانی ۱ـ تجزیه وتحلیل سیستم ها ۲ ـ تآمین نیروی انسانی ۳ ـ انجام کلیه امور قراردادی اخذ و واگذاری نمایندگی، شعب ودفاتر شرکت های داخلی وخارجی، ثبت برند، تولید انواع نخ و پارچه و مواد اولیه ان ها و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مزایده ها ومناقصات دولتی وغیردولتی در داخل وخارج ارکشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی، اخذ تسهیلات ریالی وارزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی، سرمایه گذاری ومشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی، فعالیت های کلیه زمینه های فوق سرمایه گذاری در ان ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ مکتب امام ـ کوچه شهدای مکتب امام ـ خیابان کاشانی ـ پلاک ـ ۱۴۳۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۳۷۸۳۱۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۱۰۲۴ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک انصار شعبه مرکزی یزد با کد ۳۴۱۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای وحید رضا خباززاده یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۳۸۶۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کمال قرقچیان به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۱۸۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ملیکا امیرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۳۳۶۶۱۲۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۱۳۸۸۴۳۲۱۵۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی سلامت محور مهر ماه درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۲۵۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و بسته بندی و توزیع انواع محصولات غذای سالم از قبیل دمنوش وچای طعم دار قهوه وخشکبار غلات حبوبات ومیوه های خشک وسبزی خشک عرقیجات وکامبوجا وعسل برنج وانواع روغن های گیاهی وخوراکی تجهیز راه اندازی و طراحی خطوط تولید فوق، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی، انواع پروتئین و ویتامین، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فجر ـ روستا شهرک صنعتی یزد ـ شهرک صنعتی یزد فاز ۲ ـ خیابان (شیرین نوش) ـ کوچه ثمین [۲۰متری لاله] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۴۷۱۸۳۶۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۶/۷۶۱۷/۹۷ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار صدوقی با کد ۷۶۱۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ثریا غدیری به شماره ملی ۰۳۲۳۵۵۰۷۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه سلیمی به شماره ملی ۱۵۳۰۱۸۰۸۰۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی ۴۴۶۹۶۹۵۳۹۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمنفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید عباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۴۹۳۵۲۷۰۹۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088389
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین طرح میهن سازه یزد درتاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۷۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۰۲۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و کشاورزی و راه سازی و اجرای ابیاری های نوین و قطره ای خدمات مهندسی در زمینه آب و آبیاری و انتقال آب و جمع آوری آب های سطحی و آبخیزداری و استخر ذخیره آب و کشاورزی شامل احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان، طراحی و نگهداری و احداث فضای سبز و محوطه سازی و آبیاری کشاورزی و زه کشی، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، طراحی محاسبه و اجرا و تجهیزو احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای، ایجاد حوضچه ها و استخرهای پرورش آبزیان- فروش کلیه محصولات باغی و فرآورده های کشاورزی و دامی و آبزیان، تولید و بسته بندی مواد غذایی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و اعتبارات بانکی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد-محله کوی قدس-کوچه ۲[مسجدحضرت مهدی]-کوچه ۳۸[شهید محمدعلی ملک ثابت]-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۱۴۷۳۸۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۸ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی یزد با کد ۲۷۱۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای میثم خدادادی علی آبادی به شماره ملی ۴۴۲۰۱۷۱۰۹۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای روح اله زارع سخویدی به شماره ملی ۴۴۵۰۰۲۲۲۴۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا زارع سخویدی به شماره ملی ۵۵۲۹۹۵۸۲۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید عباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۴۰۲۴۱۴۸۲۱۷۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص در سازه فرداد ایساتیس درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۵۵ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۰۹۶۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی ومعماری اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی نقشه و نما و دکوراسیون داخلی و خارجی و طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری،تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله غدیر ـ کوچه نور ـ بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۹۱۷۶۱۵۱۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی یزد با کد ۲۷۱۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شیرین کاظمیه نسب پور به شماره ملی ۱۲۹۲۶۷۰۲۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ماشااله درپسند به شماره ملی ۴۴۳۲۲۸۳۱۴۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا درپسند به شماره ملی ۴۴۳۳۲۶۱۵۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۴۰۶۷۱۳۱۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیم و کابل دیاکو گستر ایساتیس یزد درتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۶۳ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۱۱۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تولید و توزیع انواع سیم وکابل وسیم های الکتریکی و الکترونیکی و قطعات الکتریکی و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی، طراحی نصب و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک، روشنایی و مخابراتی پست های فشار قوی و فشار ضعیف، طراحی و ساخت تابلوهای برق و فرمان و میکرو کنترلر PLC، اجراء روشنائی معابر و خیابانها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ و وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله امام شهر ـ خیابان ۲۲طباطبایی یزدی[رازی] ـ کوچه (فرعی۱رازی) ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۷۷۳۸۱۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷/۷۶۱۷/۹۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار صدوقی با کد ۷۶۱۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم رویا مروستی نیا به شماره ملی ۴۴۳۰۶۶۷۹۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه اکبری افزادی به شماره ملی ۴۴۳۳۱۵۹۲۲۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه طالب همت حق به شماره ملی ۴۴۳۳۳۴۳۷۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید عباس میرزاده به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۳۵۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۰۸۴۰۶۴۴۷۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205501
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۴۵۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه اعم از کت و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تی شرت و، نصب و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی پوشاک اتوماتیک و صنعتی و آنزیم زنی جین، صادرات و واردات انواع پوشاک و تولیدات شرکت، تولید انواع کفش مردانه و زنانه و بچه گانه و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبار و L/C، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله صفائیه جوادالائمه ـ بلوار صیاد شیرازی ـ کوچه (مجتمع مسکونی فرهنگیان) ـ پلاک ۰ ـ مجتمع صدف ـ بلوک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد ۸۱۲ کدپستی ۸۹۱۵۸۶۸۸۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار طالقانی یزد با کد ۳۵۵۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مرجان کیوانلو به شماره ملی ۰۰۱۴۸۱۹۵۹۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ستار دهقان به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۳۰۲۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس همتی به شماره ملی ۴۷۲۱۲۷۲۸۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۷۲۸۹۷۰۲۳۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درخت پسته مطهر یزد درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۱۳۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تجهیز و اداره واحد تولیدی در زمینه بسته بندی، سورتینگ و فرآوری پسته، خرما، آجیل و خشکبار و تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و بهداشتی و داروهای گیاهی و انواع پروتئین ها و ویتامین ها ومواد لبنی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و گشایش اعتبارات و L/C و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و به رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان مهریز ـ بخش مرکزی ـ شهر مهریز ـ محله دو راهی ـ کوچه (پمپ گاز) ـ خیابان یزد کرمان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۸۱۷۹۱۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۳۷۹۸۸ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بغداد آباد مهریز با کد ۳۵۳۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین دهقان به شماره ملی ۴۴۶۰۰۹۴۳۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دهقان به شماره ملی ۴۴۶۰۱۱۶۸۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم طیبه میررکنی بنادکی به شماره ملی ۴۴۶۹۸۷۹۸۴۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۷۸۲۵۳۱۸۶۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لطیفان حوله ایساتیس یزد درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۸۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع حوله و ملحفه و حوله یکبار مصرف و لوازم یکبار مصرف آرایشی و بهداشتی و صنایع نساجی و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-محله مکتب امام-خیابان آیت اله کاشانی-کوچه فاطمیه-پلاک -۱۷-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۱۳۷۷۶۷۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی یزد با کد۳۵۵۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حامد ریسمانیان به شماره ملی ۴۴۲۰۱۲۲۰۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای هانی ریسمانیان به شماره ملی ۴۴۲۰۷۹۹۳۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فاطمه مخدوم زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۲۹۰۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۱۷۵۳۴۱۷۱۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک