شعبان شفیع زاده خولنجانی

آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی

کد ملی 5419539640
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 887784
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کارمندی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان شماره ثبت ۱۲۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۸۵۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید مرتضی امین جواهری کد ملی ۱۲۸۵۳۴۷۵۴۴ و کدپستی ۸۱۹۴۸۱۶۷۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید جلال نوریه کد ملی ۱۲۸۶۴۱۵۷۰۵ و کدپستی ۸۱۵۴۷۵۳۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید زائری اصفهانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۱۴۲۸ و کدپستی ۸۱۸۷۶۸۴۶۹۵ بسمت منشی و سید مرتضی امام جمعه زاده کد ملی ۱۲۸۳۷۵۱۶۹۰ و کدپستی ۸۱۴۳۷۶۷۳۱۱ و اسماعیل منصوریان کد ملی ۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰ و کدپستی ۸۱۷۴۷۴۳۴۹۳ و شعبان شفیع زاده کد ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ و کدپستی ۸۱۷۷۸۴۳۷۸۱ و علی زارعان کد ملی ۶۶۰۹۵۱۴۷۴۷ و کدپستی ۸۱۵۵۸۱۴۸۳۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و محمود رحیم لباف زاده کد ملی ۱۲۸۱۶۲۱۷۷۳ و کدپستی ۱۴۸۴۹۴۷۵۱۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردید و سعید ابوطالبی کد ملی ۵۴۱۹۵۴۱۸۸۲ و کدپستی ۸۱۷۸۷۱۵۱۹۳ و علیمحمد نمازی کد ملی ۱۱۷۰۴۴۸۱۴۳ و کدپستی ۸۱۵۴۷۵۳۱۶۱ و عبدالرحیم صادقی کد ملی ۶۶۰۹۳۰۱۰۲۶ و کدپستی ۸۱۹۶۹۸۵۱۱۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و منصور یزدانی کد ملی ۱۱۷۰۸۴۳۸۲۴ و کدپستی ۸۱۷۶۹۱۶۴۶۱ و حسنعلی زهتاب کد ملی ۱۲۸۶۲۳۷۸۳۱ و کدپستی ۸۱۹۹۶۹۳۱۳۵ و رضا نریمانی کد ملی ۶۶۰۹۵۳۷۹۳۳ و کدپستی ۸۳۱۶۷۷۳۳۱۱ بسمت بازرسان اصلی و مرتضی عابدی کد ملی ۱۲۹۰۰۰۹۶۹۴ و کدپستی ۸۱۸۷۷۵۳۳۶۱ و حسنعلی دهقانی کد ملی ۱۲۹۱۸۴۰۵۳۲ و کدپستی ۸۱۵۷۷۹۳۳۱۱ بسمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد آخرین رقم سرمایه بمبلغ ۲۰۱/۹۷۵/۰۹۱/۳۵ ریال به مجمع گزارش گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۱۰۵۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162276
آگهی تصمیمات در شرکت ابرار لنجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۲۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد: ۱ موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان و آقایان فرهاد نصوحی دهنوی کد ملی ۵۴۱۹۴۷۸۹۰۰ و شکراله شفیع زاده خولنجانی کد ملی ۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای فرهاد نصوحی دهنوی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق جعفری خولنجانی کد ملی ۱۲۸۸۷۲۱۶۵۱ (نماینده موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقری کد ملی ۵۴۱۸۷۷۹۳۰۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ صورت‌های مالی (سود، زیان و ترازنامه) منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت بتصویب رسید. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کد ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ بسمت بازرسان اصلی و آقای حبیب اله مرادی کد ملی ۵۴۱۸۷۷۶۱۵۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۴۲۲۸۷۶۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267986
آگهی تصمیمات موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان شماره ثبت ۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۵۱۱۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره ۳۰/۲/۵۱۶/۱۴/۱۴۶۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل در موسسه فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد: ۱ آقایان: فرهاد نصوحی کد ملی ۵۴۱۹۴۷۸۹۰۰، محمد باقری فرزند فتح اله کد ملی ۵۴۱۸۷۷۶۹۵۹، محمد باقری فرزند یداله کد ملی ۵۴۱۸۷۷۹۳۰۳، شکراله شفیع زاده کد ملی ۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸، صادق جعفری کد ملی ۱۲۸۸۷۲۱۶۵۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان نبی اله مرادی کد ملی ۵۴۱۹۳۹۱۸۲ و رحمتعلی شفیع زاده کد ملی ۵۴۱۹۲۸۹۸۷۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان شعبان شفیع زاده کد ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم شفیع زاده کد ملی ۵۴۱۸۷۷۸۴۷۱ بسمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ هیئت مدیره از میان خود آقایان فرهاد نصوحی را بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد باقری فرزند فتح اله را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد باقری فرزند یداله را بسمت مدیرعامل، صادق جعفری را بسمت منشی، شکراله شفیع زاده را بسمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب نمود. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود: ۱ رئیس هیئت مدیره ۲ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ خزانه دار ۴ مدیرعامل ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۲۵۵۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296936
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صدف سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۲۶۱۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه قدس درج و منتشر می‌گردد: ۱ ماده یک اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری صدف سپاهان به شرکت یکتا صدف سپاهان تغییر یافت. ۲ ماده چهار اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: آدرس شرکت از مبارکه، زیبا شهر، بلوار امام خمینی، جنب بانک تجارت به مبارکه، زیبا شهر، بلوار امام خمینی، خیابان شریف آباد، جنب مطب دکتر نصوحی، کدپستی ۸۴۸۴۱۱۶۸۹۸ تغییر یافت. ۳ ماده هشت اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت بثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نماید، نقل و انتقال سهام با نام بدون تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت بثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود. ۴ موارد ذیل به موضوع اساسنامه (ماده دو) اضافه گردید: سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شرکتها و موسسات، انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت، جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران، اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت، فعالیت در زمینه اکتشاف، ثبت، استخراج و بهره برداری از معادن با کسب اجازه کتبی از مراجع ذیصلاح، مشارکت در بخش‌های تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن و خدمات مربوطه، ایجاد واحدهای صنعتی جهت تبدیل انواع مواد معدنی، بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌های مجاز داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنها، مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی، ارائه خدمات تحقیقی، مشاوره‌ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه‌ها، ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارکها، انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاه‌های خطوط تولید صنایع، ارائه خدمات مالی (طراحی و انجام عملیات مختلف حسابداری، صنعتی، بازرگانی و مالی) انجام خدمات پرسنلی و تامین نیروی انسانی در سطوح مختلف، انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی، انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی، ارائه خدمات تخصصی، مشاوره‌ای، طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن و نگهداری آنها، ارائه خدمات تخصصی، مشاوره‌ای، طراحی و اجراء خطوط مواصلاتی جاده‌ای، راه آهن و نگهداری آنها، تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستوران‌ها و شرکت‌های صنعتی، فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو) فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت، صنعت و دام، ضمانت اخذ تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت در شرکتها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که با اهداف و موضوع شرکت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشد. ماده ۲۳ اصلاحی: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره می‌گردد. ضمنا شرکت می‌تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. ۵ آقایان فرهاد نصوحی دهنوی با کد ملی ۵۴۱۹۴۷۸۹۰۰، حسن شاهکوچکی با کد ملی ۱۲۹۰۴۹۱۱۴۳ و شعبان شفیع زاده خولنجانی با کد ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ هیئت مدیره از میان خود آقایان فرهاد نصوحی دهنوی بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسن شاهکوچکی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شعبان شفیع زاده خولنجانی را بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ۷ آقایان صادق جعفری خولنجانی با کد ملی ۱۲۸۸۷۲۱۶۵۱ و شکر اله شفیع زاده خولنجانی با کد ملی ۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۸ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج و انتشار آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۷۵۳۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355812
آگهی تصمیمات در شرکت معدن کاران ابرار سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۵۶۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد: هیئت مدیره از میان خود آقایان شعبان شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ را بعنوان رئیس هیئت مدیره عزیز اله فرهنگ بشماره ملی ۵۴۱۹۶۱۴۹۸۷ را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم بابایی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۲۷۷۵۸ را بسمت عضو و منشی هیئت مدیره آقای مسعود رحیمی لنجی بشماره ملی ۵۴۱۹۶۲۰۵۶۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۰۳۳۹۷ معاون اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472783
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل بار ابرار ترابر سهامی خاص شماره ثبت ۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۹۳۰۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره ۱۷۱۸/۲۱ مورخ ۱/۲/۹۳ اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان و پیرو آگهی منتشره در روزنامه جمهوری اسلامی شماره ۹۹۸۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد. ۱ آقای حسین مردانی خولنجانی کد ملی ۵۴۱۹۱۸۴۸۵۰، محسن مردانی خولنجانی کد ملی ۵۴۱۹۸۲۹۸۰۰، ایمان زارعی قهنویه کد ملی ۵۴۱۹۸۲۰۸۷۰، احسان زارعی کد ملی ۵۴۱۹۸۵۴۰۳۱، مجید رحیمی لنجی کد ملی ۵۴۱۹۹۰۰۵۷۲، محمد نظری گل گانی کد ملی ۱۱۱۰۶۲۷۳۰۰ و خانم مریم طالبی طادی کد ملی ۱۱۱۱۴۶۷۹۳۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی تعیین گردیدند. ۲ آقای جعفر توکلی کد ملی ۱۱۱۱۷۲۶۱۱۶ بعنوان بازرس اصلی بمدت یک سال شمسی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ هیئت مدیره از بین خود آقای حسین مردانی خولنجانی را بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ایمان زارعی قهنویه را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کد ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال شمسی انتخاب نمودند. ۵ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت خواهد بود. همچنین قسمتی از وظایف هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌گردد: انجام امور اداری و تشریفاتی قانونی، رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالانه، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، مدافعات چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی استینافی و غیره. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۴۸۳۷۱۳۳۲ معاون اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055641
آگهی تصمیمات در شرکت ایثار سهام مبارکه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۸ و شماره شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۲۲۸۵۲
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ۳۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مشتمل بر ترازنامه و سودو زیان به تصویب رسید. ۲ آقایان شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ و کدپستی۴۳۷۸۱۸۱۷۷۸ و مصطفی شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۱۶۴۴۱۸ و کدپستی۳۷۶۳۳۸۴۸۱۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ماده ۴۰ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: بازرس شرکت موظف است که حداکثر تا سی و یکم خردادماه هر سال به حسابهای شرکت رسیدگی نموده و گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه دهد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072786
آگهی تصمیمات در موسسه خیرین مدرسه ساز شهرستان مبارکه بشماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۵۰۵۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه.
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل در موسسه فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد. ۱ تبصره ۳ ماده ۱۱ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: تعداد اعضای هیئت مدیره امناء از ۲۰ نفر به ۲۶ نفر افزایش یافت. ۲آقایان رضا قلی نظریان لنجی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۵۳۵۵۴ جمال حقیقی شماره ملی ۵۴۱۹۵۷۷۶۶۶ شعبان شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ الیاس اسماعیلی کرکوندی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۱۴۹۲۳ قربانعلی عقیلی بشماره ملی ۵۴۱۹۳۱۳۸۹۸ خدامراد رحمانیان بشماره ملی ۵۴۱۹۴۰۳۳۶۶ حجت اله کریمیان طالخونچه بشماره ملی ۵۴۱۹۵۲۷۹۷۹ آیت اله علیرضایی بشماره ملی ۵۴۱۹۶۵۳۲۶۵ و خانم شهناز دانش بشماره ملی ۱۹۷۱۷۷۲۲۳۲ به سمت اعضا اصلی و آقای محمد علی قارا خانی ده سرخی بشماره ملی ۱۱۱۰۵۰۲۲۹ محمد ایرانپور مبارکه بشماره ملی ۱۵۴۱۹۱۱۶۶۷۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان اسماعیل منصوریان قمبوانی بشماره ملی ۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰ و نعمت اله عابدی لنجی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۷۱۹۲۷ به سمت بازرسان اصلی و آقای محمد حسین سالک بشماره ملی ۱۹۱۰۰۷۹۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ هیئت مدیره ازمیان خود آقای رضا قلی نظریان لنجی را به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهناز دانش را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای جمال حقیقی را به سمت مدیر عامل و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی را به سمت قائم مقام مدیر عامل و آقای الیاس اسماعیلی کرکوندی را به سمت منشی و آقای قربانعلی عقیلی را به سمت خزانه دار و آقای خدامراد رحمانیان حجت اله کریمیان طالخونچه، آیت اله علیرضایی را به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر خواهد بود. ۱ رئیس هیئت مدیره ۲ نائب رئیس هیئت مدیره ۳ مدیر عامل رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114165
آگهی تاسیس شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ شماره ثبت ۱۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۹۵۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱. سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شرکتها و موسسات ۲. انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت ۳. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چهار‌چوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران ۴. اخذ تسهیلات و استفاده‌ از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت ۵. فعالیت در زمینه اکتشاف، ثبت استخراج و بهره‌برداری از معادن با کسب اجازه کتبی از مراجع ذیصلاح ۶. مشارکت در بخش‌های تولید تجارت صنعت مسکن کشاورزی معدن و خدمات مربوطه ۷. ایجاد واحدهای صنعتی جهت تبدیل انواع مواد معدنی ۸. بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مجاز داخلی و خارجی ۹. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ۱۰. سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی ساختمانی و اداره آنها ۱۱. مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی ۱۲. ارائه خدمات تحقیقی مشاوره‌ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه‌ها ۱۳. ایجاد حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارک‌ها ۱۴. انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین‌آلات سبک و سنگین ۱۵. تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید صنایع ۱۶. ارائه خدمات مالی (طراحی و انجام عملیات مختلف حسابداری صنعتی، بازرگانی و مالی) ۱۷. انجام خدمات پرسنلی و تامین نیروی انسانی در سطوح مختلف ۱۸. انجام خدمات طراحی ساخت و نصب قطعات و ماشین‌آلات صنعتی ۱۹. انجام عملیات بهسازی و رنگ‌آمیزی صنعتی و ساختمانی ۲۰. ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب برق گاز تلفن و نگهداری آنها ۲۱. ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای طراحی و اجراء خطوط مواصلاتی جاده‌ای راه‌آهن و نگهداری آنها ۲۲. تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس‌دهی در رستوران‌ها و شرکتهای صنعتی ۲۳. فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۲۴. فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت صنعت و دام ۲۵. تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی خدماتی توزیعی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که با اهداف و موضوع شرکت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: مبارکه، خیابان شهید نیکبخت، کوچه محبت، ساختمان هاشمی، طبقه اول، کدپستی ۱۴۸۴۸‌ـ ۸۴۸۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال است بموجب گواهی شماره ۹۱۶۴۸۱۴ مورخ ۵/۱/۱۳۹۱ بانک ملت شعبه شهید نیکبخت مبارکه پرداخت گردید. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱. آقای شعبان شفیع‌زاده خولنجانی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲. آقای عزیزاله فرهنگ بشماره ملی ۵۴۱۹۶۱۴۹۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای مسعود رحیمی لنجی بشماره ملی ۵۴۱۹۶۲۰۵۶۱ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره ۴. آقای محمد حقیقی بشماره ملی ۵۴۱۹۷۸۱۷۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵. آقای مهدی حقیقی بشماره ملی ۵۴۱۹۷۴۱۴۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیر‌عامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: آقای مهدی حقیقی مدیر‌عامل و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۸ـ بازرسان اصلی و علی‌البدل: آقای مظاهر قاسمی فرزند قلی بشماره ملی ۵۴۱۹۰۰۸۶۵۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی شفیع‌زاده خولنجانی فرزند الیاس با کد ملی ۵۴۱۹۷۴۸۹۵۹ بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۹ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140152
آگهی تصمیمات در شرکت ترابران صنعت مبارکه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۴۸۷۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد: ۱ گزارش سود و زیان و ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ توسط هیئت مدیره مطرح و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای شعبان شفیع زاده بشماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ و کدپستی ۸۱۷۷۸۴۳۷۸۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه آئین تراز آریا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820185
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقش آفرینان اقلیم آرا درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۲۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۱۱۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع شرکت:صادرات و واردات کالا و خدمات.انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های اخذ مجوز ساخت، فعالیت های اقتصادی و اخذ تسهیلات بانکی صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت.مشاوره،سرمایه گذاری، تاسیس و ایجاد مراکز ورزشی، اموزشی در زمینه های موضوعات شرکت،خدماتی، اقتصادی، رفاهی، تفریحی،حمل و نقل درون شهری، طرحهای توسعه منطقه ای عنداللزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیربط. راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین. ایجاد اسکله خشک و دریایی، تاسیس و ایجاد مجتمعهای تعمیرگاهی ریلی، خرید و فروش واگن و خدمات ریلی. ایجاد سردخانه های دو مداره و مجتمعهای کشت و صنعت. سرمایه گذاری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی،تاسیساتی، صنعتی،کشاورزی و خدماتی.تاسیس، ایجاد و مدیریت شهرکهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، باغ ویلا پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.* مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اصفهان بزرگمهر، ابتدای خیابان ۲۲ بهمن سمت راست پلاک ۳ کدپستی ۸۱۵۸۶۱۶۱۶۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶/۳۳۳۱ مورخ ۲۸/۹/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه خیابان نشاط اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. * اولین مدیران شرکت:حسین همت یار بروجنی بشماره ملی ۱۲۸۹۳۰۳۷۷۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی موسوی بشماره ملی ۵۴۱۸۷۷۶۵۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و میلاد همت یار بروجنی بشماره ملی ۲۲۸۱۰۲۱۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نا مه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میبا شد. * اختیارات مدیرعامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. * بازرسان:آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ به عنوان بازرس اصلی آقای غلامعلی دادیان زودانی به شماره ملی ۵۴۱۹۴۶۹۶۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۶۵۷۱۴۲۹۴۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010319
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل معین بار آریا درتاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۶۷۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. * موضوع شرکت: اشتغال به انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان دهاقان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هر گونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان امکان پذیر خواهد بود. * مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود * مرکز اصلی شرکت: دهاقان ـ جاده شهرضا ـ مبارکه ـ مجاور ناحیه صنعتی جمبزه کدپستی ۸۴۸۱۱۱۱۴۵۳ * سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۶/۹۵ مورخ ۱۶/۵/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مبارکه پرداخت گردیده است. * اولین مدیران شرکت: شعبان شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و سید مجتبی موسوی بشماره ملی ۵۴۱۸۷۷۶۵۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامعلی دادیان زودانی بشماره ملی ۵۴۱۹۴۶۹۶۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. * اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. * بازرسان: آقای احمد رضا عزیزی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۴۱۴۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین همت یار بروجنی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۰۳۷۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. * این آگهی بر اساس مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان بشماره ۳۲۴۱/۲۱ مورخ ۲۰/۲/۹۵ صادر گردید. ش۹۵۰۶۱۷۳۹۶۴۵۹۲۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هادی صنعت حدید درتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۰۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۰۰۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های اخذ مجوز فعالیت های آموزشی، خدماتی، صنعتی، عمرانی و کشاورزی و اخذ تسهیلات بانکی -سرمایه گذاری درامور ورزشی، اموزشی،خدماتی، رفاهی، تفریحی،حمل و نقل درون شهری و طرحهای توسعه منطقه ای - راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین-ایجاد اسکله خشک و دریایی، مجتمع های تعمیرگاهی ریلی، خرید و فروش واگن و خدمات ریلی. سردخانه های دو مداره و مجتمع های کشت و صنعت-سرمایه گذاری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی،تاسیساتی، صنعتی،کشاورزی و خدماتی -سرمایه گذاری، راه اندازی و مدیریت شهرکهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، باغ ویلا.-صادرات و واردات کالا و خدمات-اخذ تسهیلات بانکی جهت تحقق اهداف شرکت -پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مبارکه- بلوار شهیدنیکبخت -کوچه محبت -ساختمان هاشمی – طبقه اول – واحد یک- کدپستی ۸۴۸۱۱۱۴۵۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۸/۹۵ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مبارکه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسماعیل منصوریان قمبوانی۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰ به سمت مدیرعامل و سید مجتبی موسوی ۵۴۱۸۷۷۶۵۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا عزیزی ۱۲۹۰۹۴۱۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ایرانپور مبارکه به شماره ملی ۱۹۷۱۲۰۳۴۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۷۱۸۸۷۷۵۲۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160657
آگهی تغییرات شرکت نو ظهور توسعه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان سید جمال هاشمی کدملی ۵۴۱۹۵۴۸۸۰۱ و ناصر اکبری بیشه شماره ملی ۵۴۱۹۴۳۸۹۲۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان اسماعیل منصوریان قمبوانی کدملی ۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰ و شعبان شفیع زاده خولنجانی کدملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ و عباسعلی ضیایی قهنویه کدملی ۵۴۱۹۴۳۶۶۷۱ و ولی اله علیرضایی دیزیچه کدملی ۵۴۱۹۴۶۴۷۸۰ و علی سعیدی مبارکه کدملی ۵۴۱۹۰۷۰۱۳۸ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان خدامراد رحمانیان کدملی ۵۴۱۹۴۰۳۳۶۶ و جمشید زمانی دیزیچه کدملی ۱۲۸۹۲۹۶۶۹۳ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی و دعوتنامه شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۷۹۳۰۴۴۷۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625682
آگهی تغییرات شرکت هامان مهر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۵۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. عباسعلی ضیایی قهنویه کدملی ۵۴۱۹۴۳۶۶۷۱، ولی اله علیرضایی دیزیچه کدملی ۵۴۱۹۴۶۴۷۸۰ و علی سعیدی مبارکه کدملی ۵۴۱۹۰۷۰۱۳۸به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اسماعیل منصوریان قمبوانی کدملی ۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰، شعبان شفیع زاده خولنجانی کدملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی و دعوتنامه شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۰۲۷۷۱۶۸۷۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215567
آگهی تغییرات شرکت مهر دانه پاک سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۲۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان سعید زائری به شماره ملی ۱۲۸۲۲۶۱۴۲۸ و شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوتنامه شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۲۴۱۸۸۹۰۲۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225839
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مواد غذائی گوهر نشان آریا در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۲۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۹۲۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ۱ـ تهیه، فرآوری، بسته بندی و توزیع انواع مواد غذائی و بهداشتی ۲ـ دلالی و حق العمل کاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه های تولیدی توزیعی، بازرگانی، خدماتی، رفاهی و درمانی. ۳ـ اخذتسهیلات واستفاده ازتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی جهت تحقق اهداف شرکت ۴ ـ مشارکت وفعالیت دربخشهای تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن ۵ ـ انجام اموربازرگانی واخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای مجازداخلی وخارجی ۶ ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی ۷ ـ سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی واداره آنها ۸ ـ مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم ازخریدوفروش وواردات وصادرات وانجام هرگونه معاملات مجازداخلی وخارجی ۹ ـ همکاری ومشارکت با شرکتها و موسسات جهت پیشبرد اهداف شرکت تبصره۱: در صورتیکه جهت انجام هر کدام از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان مبارکه ـ بخش مرکزی ـ شهر مبارکه ـ محله انقلاب اسلامی ـ کوچه فرعی۱۴ ـ کوچه ۳ ـ پلاک ۸ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۸۴۸۱۹۶۶۳۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۰, ۲۲۷ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه مبارکه با کد ۲۲۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی ۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سعیدی مبارکه به شماره ملی ۵۴۱۹۰۷۰۱۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ولی اله علیرضائی دیزیچه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۶۴۷۸۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یارئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۳۶۶۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام مبارکه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۱۷۶۳۲۲۰۸۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248291
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد ابرار آریا در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۷۳۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع فعالیت: ۱ ـ اخذتسهیلات واستفاده ازتسهیلات ارزی وریالی ازبانکها وسایرموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی جهت تحقق اهداف شرکت. ۲ ـ تهیه، تولید و توزیع کلیه نیازمندیهای فرهنگیان و دانش آموزان از قبیل مواد غذائی (تغذیه سالم مدارس)، پوشاک، کیف و کفش۳ ـ مشارکت و فعالیت دربخشهای تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن. ۴ ـ انجام امور بازرگانی واخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای مجازداخلی وخارجی. ۵ ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی. ۶ ـ سرمایه گذاری در واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنها. ۷ ـ مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام هر گونه معاملات مجاز داخلی و خارجی. ۸ ـ ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارکها وورزشگاهها و مدارس. ۹ ـ انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. ۱۰ ـ تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع. ۱۱ ـ انجام خدمات پرسنلی و تأمین نیروی انسانی بطور موقت در سطوح مختلف خدماتی، آموزشی و علمی. ۱۲ ـ انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی. ۱۳ ـ انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی. ۱۴ ـ ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای، طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن، خطوط مواصلاتی جاده ای، راه آهن و نگهداری آنها. ۱۵ ـ تهیه، تجهیز، خر ید و فروش و تعمیر سیستمهای الکترونیکی و رایانه ای. ۱۶ ـ تهیه و تأمین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها و شرکتهای صنعتی، مدارس، آموزشگاهها و مراکز دولتی و خصوصی. ۱۷ ـ فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو). ۱۸ ـ فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت و صنعت، دام و طیور. ۱۹ ـ تهیه، تولید و توزیع کلیه لوازم اداری، لوازم التحریر، نوشت افزار و وسایل کمک آموزشی و سایر تجهیزات مورد نیاز در مدارس و مراکز آموزشی و علمی دولتی وخصوصی. ۲۰. تهیه و تولید و خرید و فروش مصالح ساختمانی، تاسیساتی، بهداشتی و امور مشابه مربوط به مسکن و تعمیرات ساختمانی. ۲۱ ـ ایجاد و اداره تعمیرگاههای مجاز موتوری و غیرموتوری مورد نیاز جامعه. ۲۲ ـ همکاری و مشارکت با شرکتها وموسسات و دوایر مربوط به آموزش و پرورش جهت پیشبرد اهداف شرکت. ۲۳ ـ ایجاد و راه اندازی کارگاههای تولیدی. ۲۴ ـ شکل دهی انواع ورق فولادی و ساخت انواع مصنوعات غیرسازه ای از قطعات فرفورژه و سایر مصنوعات فلزی ۲۵ ـ تأسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازداخلی وخارجی درزمینه های تولیدی، توزیعی، بازرگانی، خدماتی و درمانی. تبصره۱: در صورتیکه جهت انجام هر کدام از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان دهاقان ـ بخش مرکزی ـ دهستان قمبوان ـ روستا شهرک صنعتی جمبزه ـ محله فازدو ـ خیابان فرعی ۴ ـ خیابان فرعی ۲ ـ پلاک ۶۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۶۳۴۱۶۵۵۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۹, ۲۲۷ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه مبارکه با کد ۲۲۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی ۵۱۲۹۸۱۰۸۸۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سعیدی مبارکه به شماره ملی ۵۴۱۹۰۷۰۱۳۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۳۶۶۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ولی اله علیرضائی دیزیچه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۶۴۷۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام مبارکه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۵۵۱۹۵۴۶۶۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349281
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فولاد ورق پارسیان مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۹۶۴۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود رحیمی لنجی به شماره ملی ۵۴۱۹۶۲۰۵۶۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رحیمی لنجی به شماره ملی ۵۴۱۹۰۱۲۶۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۸۲۴۸۳۵۲۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک