عنایت اله فقیهی

عنایت اله فقیهی

کد ملی 5409704231
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555073
آگهی تغییرات شرکت ژنیان داروسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۰۷۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575931
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آراسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۹۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579018
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۲۹۲۷۱ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای علی جابری به شماره ملی ۰۰۴۳۸۶۲۶۷۵ تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۴۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584737
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۴۴۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612732
آگهی تصمیمات شرکت بهستان بهداشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۱۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618952
آگهی تاسیس شرکت ساخت و توسعه شتاب دهنده‌ها و کاربرد آنها سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۳۹۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی ایجاد توسعه و گسترش انواع شتاب دهنده های ذرات مراکز شتاب دهنده و دستگاههای پرتو پزشکی بنا به درخواست متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و یا خارجی همچنین بومی نمودن فن آوریهای شتاب دهنده و کاربرد آنها و ایجاد زیربنای لازم برای استفاده از شتاب دهنده ها در برنامه های توسعه کشور انعقاد قرارداد مشاوره طراحی ارائه تکنولوژی تامین تجهیزات و یا مواد اولیه ساخت و اجرا نظارت و بهره برداری و پشتیبانی جهت تحقق موارد فوق الذکر انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی پروژه ها بر اساس موضوع قرارداد توسعه کاربرد علوم و فنون شتاب دهنده ها ارائه خدمات در زمینه شتاب دهنده ها تهیه و تدوین و برگزاری همایشهای داخلی و بین المللی نیاز سنجی بررسی پتانسیل های موجود و انجام برنامه ریزیهای استراتژیک در زمینه توسعه مراکز شتاب دهنده ها و ساخت تجهیزات و دستگاههای پرتو پزشکی انجام فعالیتهای مطالعاتی پژوهشی در زمینه های مرتبط با شتاب دهنده ها و تجهیزات و دستگاههای پرتو پزشکی استفاده از تسهیلات مالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در جهت پیشبرد اهداف شرکت انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد تاسیس و انحلال شرکتهای وابسته شعبه یا نمایندگی در راستای موضوع شرکت در داخل و یا خارج از کشور و به طور کلی انجام هرگونه فعایت و عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران انتهای کارگر شمالی ساختمان شقایق ۱ ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۳۴۲۰۶۹۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بهشتی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت انرژی نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین خلفی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای فرشاد قاسمی به شماره ملی ۴۳۲۴۴۳۴۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای علی محمدپورصالح به شماره ملی ۴۴۳۲۲۵۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم زهرا شهبازی راد به شماره ملی ۰۰۶۳۵۰۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای فرشاد قاسمی به شماره ملی ۴۳۲۴۴۳۴۳۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی متین محاسب نوین به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۶۹۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710773
آگهی تصمیمات شرکت درمان آرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۰۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۸۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137515
آگهی تغییرات شرکت وانا دارو گستر (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۰۷۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره حاجتی به ش. م۰۰۴۹۳۹۳۳۷۵ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به ش. م۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۳۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152280
آگهی تاسیس شرکت داروسازی آرامیس فارمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۱۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تهیه، تولید، صادرات و واردات، پخش، توزیع، خرید و فروش انواع کالا بویژه دارو و محصولات پزشکی، بهداشتی، دارویی، آزمایشگاهی، آرایشی و بهداشتی و انواع مکمل های دارویی، رژیمی و غذایی ـ ساخت تجهیزات و وسائل پزشکی آزمایشگاهی سایر کالاها و فعالیتهای بازرگانی مجاز ـ ارائه و قبول نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات ـ دریافت وام و تسهیلات مالی از بانکها و سایر منابع اعتباری و انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ فاطمی خ هشت بهشت ک اردشیر پ ۱۰ ط ۵ ـ کدپستی ۱۴۱۴۷۱۳۴۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۹ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ نزد بانک سپه شعبه سروستان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای قادر صمدنژادایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای احمد پوررضا به شماره ملی ۲۵۹۳۲۰۸۴۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محسن سادات رضاعی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۵۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محسن سادات رضاعی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۵۳۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای شهاب خورسند به شماره ملی ۳۲۳۰۳۵۴۰۴۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۳۰۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448293
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص الکترونیک ماژین سامانه در تاریخ ۲۱/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۱۴۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی ساخت و تولید انواع قطعات خودرو و قطعات الکترونیکی شامل سخت افزار نرم افزار و کلیه امور مربوط به سامانه های الکترونیکی مورد استفاده در خودرو لوازم جانبی و کلیه وسایل و لوازم الکترونیکی مجاز مورد نیاز جامعه طراحی ساخت تست و آزمایش قطعات و امور مربوط به نمونه سازی کلیه قطعات و کالاهای مجاز صنعتی خرید و فروش تهیه و پخش و توزیع انواع کالا صادرات واردات انجام تمامی امور بازرگانی مجاز انجام کلیه امور مهندسی و مشاوره و خدمات پس از فروش کالاهای تولیدی شرکت انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی قبول نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت وام و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری داخلی یا خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو خیابان نخ زرین پلاک ۱۲ کدپستی ۱۳۸۹۷۱۷۸۹۱. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰/۶۷۲۹۸ مورخ ۳۰/۱/۹۳ نزد بانک ملت شعبه تهرانسر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: امیر رضا گلستانی بشماره ملی ۰۰۶۳۸۵۷۱۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نسرین عاقلی بشماره ملی ۰۰۳۵۱۷۰۸۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گلوردی گلستانی بشماره ملی ۵۳۰۹۷۶۴۰۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی و علی البدل: منصور قویدل بشماره ملی ۱۷۱۸۹۷۲۱۳۱ بعنوان بازرس اصلی عنایت اله فقیهی بشماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۳۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526007
آگهی تغییرات شرکت نیکان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم زنگی قاسم ابادی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۰۸۳۵۳ به عنوان بازرس اصلی وعنایت اله فقیهی باشماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۲۳۲۳۳۳۸۶۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614142
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فوریتهای دارویی روژین در تاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۸۹۶۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تولید و صادرات و واردات داروهای خاص و تک نسخه ای، ارائه نمایندگی به کلیه اشخاص و قبول نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد ضلع شرقی میدان فرهنگ خیابان پیوند یکم انتهای خیابان آناهیتا پ ۲ ساختمان کیمیا طبقه ۲ کد پستی۱۹۹۷۷۴۴۴۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۳/ ۹۳ص/۳۱۵ مورخ ۸/۶/۹۳ نزد بانک پاسارگارد شعبه میدان فرهنگ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فراز فرجام به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۲۲۹۶۱۳۱۸۱۶، نیما جهانشاهی قاجار به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۲۱۱۳۶۴۱، سعید ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۵۰۲۹۲۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی وعنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۷۲۴۷۱۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417842
آگهی تغییرات شرکت روژین دارو سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۸۳۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۹۹۳به عنوان بازرس اصلی وعنایت اله فقیهی باشماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۳۱۱۱۲۱۱۴۱۳۰۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779827
آگهی تصمیمات شرکت امکان الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. فاطمه واحدی به کدملی ۰۰۶۶۱۴۵۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بیژن رعیتی به کدملی ۰۰۴۰۳۹۴۲۲۰ ناصر سهرابی ایلخچی به کدملی ۲۸۷۰۱۷۳۷۳۰ عبداله ایرانپور مبارکه به کدملی ۰۰۴۰۲۳۷۳۶۲. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ ناصر سهرابی ایلخچی بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله ایرانپور مبارکه بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بیژن رعیتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092985
آگهی تغییرات شرکت روژین تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213538
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10302058
آگهی تاسیس شرکت آنا دارو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۲۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۱۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و عملیات بازرگانی تهیه و تولید و پخش و توزیع انواع کالاهای مجاز به ویژه دارو و مکمل‌های داروئی و غذائی ـ ماشین‌آلات و وسائل و تجهیزات پزشکی پس از دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و قبول نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطورکلی انجام هرگونه فعالیت که به موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد ـ خ البرز ـ خ تابان شرقی ـ پ ۱۷ ـ واحد ۷ ـ کدپستی ۱۹۱۸۸۳۴۷۹۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۵ص۸۹۳۶۱ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ کد ۳۱۵ پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای یعقوبعلی آبائی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۹۶۳۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ خانم شیوا آبائی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۲۹۷۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای علی‌رضا آبائی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۸۴۶۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علی‌رضا آبائی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۸۴۶۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حمیدرضا قربانی‌سینی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۸۳۲۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638920
آگهی تغییرات شرکت آرتاش کامپوزیت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۶۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۶۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی شکور به شماره ملی ۰۰۵۶۸۰۸۹۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773651
آگهی تغییرات شرکت روژین دارو سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر ریاحی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۲۷۲۶۸ و آقای نیما جهان شاهی قاجار به شماره ملی ۰۰۶۲۱۱۳۶۴۱ و آقای سعید ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۲۹۲۷۱ تا تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880023
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت بهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی شرکت بهستان پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حجت پناه تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۱۱۳۱۹۹۰۱۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972169
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای شهاب خورسند با شماره ملی ۳۲۳۰۳۵۴۰۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۵۲۷۸۹۳۱۷۰۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238925
آگهی تغییرات شرکت صنعت پل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: محمد حسین خرقانیان با شماره ملی ۰۰۴۳۶۶۷۵۷۰ و محمد طحافچی با شماره ملی ۰۰۶۹۴۴۴۶۰۹ و خانم زهرا فرج الله کرمانشاهی با شماره ملی ۰۰۳۶۴۷۵۱۳۰ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سعید عصائی با شماره ملی ۰۰۶۴۴۶۶۳۱۳۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت الله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۱۴۲۵۵۹۷۶۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239396
آگهی تغییرات شرکت ارکیاش صنعت برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم طلعت ساروی با شماره ملی ۶۲۷۹۴۴۴۹۵۳ به سمت بازرس اصلی وآقای عنایت الله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۰۱۴۴۷۵۲۹۹۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281504
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی داس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم سادات حسینیان به کد ملی ۰۴۳۹۵۵۱۲۱۸ و آقای عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان محمدرضا حاجی محمد علی با شماره ملی ۰۰۴۲۲۲۴۲۹۲ و محمد حسین حاجی محمد علی با شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۰۰۸۵ و خانم‌ها مرمر حاجی محمد علی با شماره ملی ۰۴۵۲۵۱۳۰۹۱ و اقدس اردلانی با شماره ملی ۳۹۷۹۷۰۸۶۵۹ برای مدت دوسال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۰۸۹۸۱۷۷۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346490
آگهی تغییرات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۱۲۱۸۱۶۸۵۳۷۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372711
آگهی تغییرات شرکت پومر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۶۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبرطالب پور ارانی به شماره ملی ۶۱۹۹۱۳۱۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رضا شفیع زاده با شماره ملی ۲۰۶۳۴۶۰۹۶۵ علی اکبر حیدری فیروزجائی با شماره ملی ۲۰۶۲۲۲۶۵۹۴ گیلدا ملکمی با شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۴۶۲۷ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۱۶۴۳۴۴۶۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372723
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت نعیین گردید. پ۹۶۰۱۱۶۴۷۱۸۸۸۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372729
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۱۱۶۱۲۸۵۵۷۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375688
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی الگوحساب به شماره ثبت ۲۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۱۱۹۷۷۲۵۶۵۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375698
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۱۱۹۲۴۸۱۱۰۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382256
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آرتاش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۰۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان به شماره ثبت ۳۸۰۵۰وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ولی اله زرساو به شماره ملی ۴۴۳۱۳۰۴۴۵۲ و منصور زرساو به شماره ملی ۰۰۳۶۲۵۴۴۳۶ و ناصر زرساو با شماره ملی ۰۰۴۴۴۸۵۰۸۹۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۳۶۲۱۱۵۷۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382487
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهرسان نوین پارس درتاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۱۴۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و بهره برداری از انواع انرژی های سالم و مفید حاصل از آب،باد، آفتاب، بخار و سایر انرژی های نو و انواع آب های ساده،معدنی ـ گاز دار و بدون گاز و آب های صنعتی قابل استفاده برای شرب و صنعت، خرید،فروش، واردات و صادرات، تهیه و پخش انواع کالا و فعالیت های مجاز بازرگانی،پیمانکاری،حق العمل کاری،ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور. ایجاد و مدیریت نمایشگاه و فروشگاه های عرضه کالا ـ سرمایه گذاری و مشارکت و انعقاد و قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، مشارکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی. دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و سایر موسسات اعتباری و انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی مجاز مرتبط با موضوع شرکت. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ویلا ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ خیابان سپند ـ پلاک ۴۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۹۸۸۱۷۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۸/۸۷۳/۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه کریم خان زند کد ۸۷۳ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای سیدحسن سیدین سدیفی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرزاد حجازی فرهمند به شماره ملی ۰۰۶۳۸۸۹۵۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم زنگی قاسم آبادی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۰۸۳۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۲۳۹۸۹۹۴۱۶۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389521
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۸۴۰۲۸۹۲۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394058
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و مشاوره فرداپدید شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۶۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۱۳۰۳۱۵۳۱۰۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412021
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی الگوحساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۲۱۳۵۳۷۹۶۱۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593433
آگهی تغییرات شرکت روژین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۳۶۰۸۸۷۴۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608150
آگهی تغییرات شرکت مهندسی موحد صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ولی اله زرساو با کدملی ۴۴۳۱۳۰۴۴۵۲ ومنصور زرساو با کدملی ۰۰۳۶۲۵۴۴۳۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۲۲۲۴۲۵۹۳۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623565
آگهی تغییرات شرکت اطلس مخزن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ولی اله زرساو با شماره ملی ۴۴۳۱۳۰۴۴۵۲ و منصور زرساو با شماره ملی ۰۰۳۶۲۵۴۴۳۶ و ناصر زرساو با شماره ملی ۰۰۴۴۸۵۰۸۹۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۱۵۲۱۱۶۸۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804580
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نمایندگی بیمه امید و سرمایه نوین درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۱۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۲۵۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری ، عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، قرارداد نمایندگی، بخشنامه و دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ امیرآباد ـ خیابان فجر یک ـ خیابان شهید سیدعباس ابطحی غربی (۲۰) ـ پلاک ۱۲۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۹۹۵۵۶۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۵۸۳ مورخ ۲۶/۸/۹۴ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۷۶۸۴ و به نمایندگی علی شیرزادیان یزد به شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۳۶۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین محمودیان به شماره ملی ۱۲۳۹۸۵۱۸۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۱۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هرمز منصورصادقی گیلانی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۵۸۳۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پیمان ناظمی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۴۴۵۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صمد جعفرزاده به شماره ملی ۴۹۳۹۶۳۱۸۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای قاسم عطازاده به شماره ملی ۶۳۶۹۹۵۰۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق واسناد مالی وتعهداور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی متین محاسب نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۰۹۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عنآیت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۸۷۳۸۲/۴۰۳/۹۶ مورخ ۱۲/۹/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ۹۶۱۰۱۷۱۹۳۲۷۸۶۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026575
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده فرهت نوین درتاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۱۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۳۸۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داروئی و فرآورده های بیولوژیک.صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز به ویژه دارویی و شیمیایی و انجام تمامی امور تجاری و فعالیت های بازرگانی مجاز و خدمات مربوطه.ارائه نمایندگی داخلی و خارجی. و سایر زمینه های مرتبط با موارد فوق از طریق تشکیل، مشارکت در سرمایه ، بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع طرحهای شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری و عنداللزوم انحلال و تصفیه آنها در داخل یا خارج از کشور اعم از شرکتهای داخلی یا خارجی.انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ،مفید یا مناسب بوده یا به هر نحو با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی شمالی ـ خیابان نیک رای ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۱۹۹۱۳۳۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۱/۱۰۲۶ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه ظفر با کد ۱۲۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد جواد فیض اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۱۲۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احسان سید رضی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال داروئی نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶ و به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره حاجتی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۳۳۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۶۸۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218629
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت خورشید پارس در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۰۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و ساخت و واردات انواع محصولات و ملزومات آرایشی و بهداشتی و محافظت از پوست و مو از قبیل انواع شامپوها انواع کرم ها و محلول ها، لوسیون ها، ژل های پاک کننده و حالت دهنده، تولیدات دارو و ملزومات دارویی و مکمل های دارویی و غذایی انسان بر پایه انواع پروتئین و چربی و کربوهیدرات و ترکیبی به شکل پودر، تاسیس کارخانه و تهیه و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و دارو و ملزومات آن از قبیل رنگ مو اکسیدان، کرم پودر دکلره، قرص اکسیژنه، لوسیون، واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوطه و صادرات فراورده های تولید شده، مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی اعتباری، اجاره و خریداری دستگاه های لیزری در ارتباط با خدمات موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم انجام کلیه امور مربوط به خدمات مجاز پزشکی و بهداشتی و درمانی درمانگاه کلینیک و آزمایشگاه اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله سعادت آباد ـ خیابان کوهسار ـ بلوار فرهنگ ـ پلاک ۳ ـ ساختمان بیژن ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۱ کدپستی ۱۹۹۷۷۴۶۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۴/۹۷, ۳۱۵ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ با کد ۳۱۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رویا فرخ نیا به شماره ملی ۰۰۴۰۸۳۴۴۰۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه آقائی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۷۶۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رضوان باجغلی به شماره ملی ۱۲۸۷۴۹۹۵۶۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسنادمالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم حسین زاده خشکنودهانی به شماره ملی ۲۶۶۹۶۹۳۹۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عنآیت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۵۳۳۸۹۹۰۶۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224492
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین محاسب‌ترین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۰۹۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ناصر بازرگان به شماره ملی ۳۵۰۰۸۳۹۵۹۲ و آقای رضا اسمعیلی فر به شماره ملی ۰۹۰۱۸۷۹۲۷۴ و آقای کهیار جلیلی گردبیشه به شماره ملی ۶۲۹۹۵۷۴۱۰۰ و آقای محمد علی رهنمای سپهر به شماره ملی ۱۳۷۷۰۶۶۱۸۵ وآقای غلامرضا محبی به شماره ملی۲۲۹۲۱۵۳۴۹۱ ش۹۷۰۶۳۱۷۳۳۲۳۵۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک