مهدی محمدخانی

آقای مهدی محمدخانی

کد ملی 0054092434
12
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1655297
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی امیری با کدملی ۳۷۸۲۰۷۹۸۷۶به سمت بازرس اصلی و آقای سیدغلامحسین هاشمی بابا حیدری با کدملی ۴۶۷۹۷۰۷۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد علیمحمدی با کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی با کدملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین دهقانی تفتی با کدملی ۴۴۵۹۳۲۳۸۲۶ به سمت مدیرعامل کلیه اورق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا" با مهر شرکت معتبر است روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد. پ۹۳۰۷۱۵۵۹۳۸۴۸۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905623
آگهی تصمیمات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۲۵۲۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و طاهره محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ و مهدی محمدخانی به کد ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، طاهر محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرمین پیله رودی خارج از اعضا به کد ملی ۰۰۴۰۲۹۰۳۸۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475949
آگهی تاسیس شرکت توسعه فروآلیاژهای فاریاب جم سهامی‎خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع فروآلیاژ و غیره اکتشاف استخراج و بهره‎برداری از معادن واردات ماشین‎آلات مواد مصرفی و تجهیزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم و صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت و سرمایه‎گذاری در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری اعم از دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به جهان کودک کوچه کمان پلاک ۲۰ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۵۱۸۷۱۴۴۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰/۱۱۰ ریال منقسم به یک میلیون و یکصدو هشت هزار و هشتصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک میلیون و سی و سه هزار و دویست و بیست و پنج سهم بانام، تعداد هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتادو پنج سهم بی‎نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۸/۳۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۰۳۳۹۴۳ مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ ـ ۵ ـ آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ ـ ۵ ـ آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ ـ ۵ ـ شرکت پیمان امیر سهامی‎خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ با نمایندگی آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ ـ ۵ ـ آقای علی‎اصغر علی محمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ ـ آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990818
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰، به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۰۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمد علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴نماینده شرکت فاریاب کرم به شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۵۸۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امیرسعید منزوی کدملی۰۰۵۶۶۰۵۳۲۳ نماینده شرکت معادن فاریاب به شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت واسناد عادی با امضاء مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد. پ۹۵۰۶۰۷۱۶۸۲۴۸۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173326
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوین آلیاژ سمنان به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ به نمایندگی آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ به نمایندگی آقای آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیأت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش۹۵۰۹۱۶۱۶۳۷۶۴۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527209
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلیاژکاران سبز باختر در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۸۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۹۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه وجمع آوری و فرآوری انواع فلزات آهنی وغیرآهنی وتبدیل آنان به روش ذوب در اشکال شمش ورق میلگرد ایجاد و احداث و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات تولید کننده انواع فروآلیاژ ها و کارخانجات تولید کننده انواع قطعات ریخته گری وسائط نقلیه و ماشین آلات صنعتی، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن بطور اعم، انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره تا پیمان مدیریت، انجام کلیه امور ساختمانی و طراحی و محاسبه و نظارت فنی و اجرای ساخت کلیه پروژه های ساختمانی، واردات و صادرات و خرید و فروش انواع تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه و کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه هرگونه خدمات مجاز در امور بازرگانی و صنعتی و معدنی، خرید انواع سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات، تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی شامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ خیابان کیش ـ پلاک ۲۸ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۵۱۸۸۵۳۵۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد. مبلغ یکصد هفتاد پنج میلیون ریال بعدد ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ۳۵%سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۲۴۲۵/۶۰/۴۴ مورخ ۱۳/۳/۹۶ بانک ملی شعبه مرکزی پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل خانم منا علی محمدی به شماره ملی ۰۰۷۴۴۶۹۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رپیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیارحساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۲۵۱۶۶۱۲۸۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733366
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به نمایندگی شرکت فرو آلیاژ گنو به سمت رئیس هیئت مدیره منا علی محمدی به کدملی ۰۰۷۴۴۶۹۳۸۱ به نمایندگی شرکت معادن بافق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی به کدملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به سمت عضوهیئت مدیره محمدعلی ریاضی به کدملی ۰۰۴۰۳۶۸۲۹۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک مدیرعامل وهریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت واسناد عادی واداری با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۰۹۰۷۹۸۵۴۰۶۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112013
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدخانی به کدملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به جای (اکبر تفضلی هرندی با کدملی ۵۶۵۹۱۶۸۱۹۱) بنمایندگی از: شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ جهت باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره " به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۱۷۳۲۷۱۶۷۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310345
آگهی تغییرات شرکت آلفا ماشین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شمارة ۹۰۵/۵۵۰۳ مورخ۲۸/۰۷/۹۶ شرکت نوین آلیاژ سمنان، آقای محمود علی محمدی با شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ به نمایندگی از شرکت نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۷۵۶ ۱ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای مهدی محمد خانی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به نمایندگی از شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۷۵۸ ۱ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای کمال الدین سعادتی با شماره ملی ۴۲۸۴۷۵۸۹۴۲ به نمایندگی از مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴به سمت عضو هیأت مدیره. • آقای غلامرضا رفیعی با شماره ملی ۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره منصوب گردیدند. ۴) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲) هیات مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت) را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ۲ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ایجاد وحذف نمایندگی‌ها یا شعب در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۵ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۶ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ۷ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۸ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۰ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. ۱۱ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۲ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۶ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۷ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها ش۹۷۰۸۲۲۴۶۲۶۳۸۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321671
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی ۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰ به نمایندگی شرکت کالسیمین به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای مهدی محمدخانی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به نمایندگی ازشرکت فراوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفضل بنان به شماره ملی ۰۴۵۲۳۳۴۲۲۵ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت (بجز قراردادهای پرسنلی و قراردادهای روتین عملیاتی شرکت) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج درمفاد ماده ۴۰ اساسنامه را طبق صورتجلسه پیوست به مدیرعامل تنفیذ نمودند. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تشویق و ثبت آنها. ۴ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۵ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۶ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت پس از تصویب هیات مدیره. ۷ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. ۸ ظهر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۱ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۲ تنظیم خلاصه صورت دارایی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. پ۹۷۰۸۲۹۴۳۸۸۹۰۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی ۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۱۷۳۱۵۳۹۰۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک