عباسعلی داوودی

آقای عباسعلی داوودی

کد ملی 5389261178
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613573
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فامسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا چلنگری به شماره ملی ۰۰۴۴۲۴۸۸۴۹ و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ و آقای سید محمد میرمحمدی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۱۵۷۷۵ تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳. در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۵۷۰۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365532
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سپید طب نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۸۵۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461988
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر بشماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی بشماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695425
آگهی تغییرات شرکت نانو سپید فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی داوودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی و حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۱۴۷۳۵۳۹۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809383
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ خانم صنم قطان به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۰۵۷۶ تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650991
آگهی تغییرات شرکت سپید طب آزمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقایان سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱، سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵ و سید احمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۱۲۰۷۱۱۱۷۸۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797824
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اقای عباسعلی داودی ش م ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸، آقای سید حسین اعتمادی منفرد ش م ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و خانم سمیه بهاری ش م ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمودعلی الفت به شماره ملی ۰۰۴۵۳۷۸۳۳۹سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۲۲۶۵۲۳۷۴۶۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848628
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدآزاد رنجبر به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد با کدملی۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی داودی با کدملی۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سمیه بهاری با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۳۸۷۰۶۲۰۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878091
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارو سازی سپید طب فارمد درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کشت فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی و تولید و بسته بندی انواع دارو. داروهای گیاهی مکملهای غذایی جایگزین غذا و محص۱ولات غذایی آرایشی بهداشتی واحداث کارخانجات مربوطه و واردات ماشین آلات تکنولوزی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی وتحت لیسانس واردات صادرات و توزیع داروهای فوریتی تک نسخه ای خاص و سرطانی تولید صادرات انواع مواد اولیه دارویی غذایی و آرایشی و بهداشتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالا اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی مجاز که به صرفه و صلاح شرکت باشدهای موضوع شرکت و اجرای پروژه های تحقیقاتی نانو ـ تاچ. ـ های تاچ مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای خارجی و داخلی.تاسیس شرکت پخش دارویی و غذایی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه شرکتهای خارجی دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محمودیه خیابان تیر پلاک ۷ کدپستی ۱۹۸۶۶۴۳۳۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶, ۴۱۴ مورخ۳/۳/۱۳۹۵ نزد بانک سینا شعبه ولنجک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:. فریده بخشی موحدبا ک.م ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید حسین اعتمادی منفرد با ک.م ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۶۵۳۷۲۹۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921433
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آزاد رنجبر به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۳۰۶۷۵۱۳۶۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113871
آگهی تغییرات شرکت بین الملی تک چهره دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۵۰۸۱۶۸۶۳۵۹۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294966
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارسیان دارو سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شد. عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهمیه بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۵۹۸۰۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره وسعید خوارزمی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۵۵۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد جواریان فرزانه به شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۱۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۷۳۸۳۴۴۸۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375911
آگهی تغییرات شرکت آیریا انرژی یاقوت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره صنم قطان به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۰۵۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواسنادو اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۹۸۹۱۱۷۲۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435034
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اعتماد طب مد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. فاطمه سادات اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۷۴۷۸۷۴۸۹ به سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیداحمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا ضیائی به شماره ملی ۰۰۵۲۹۲۴۴۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء منفردمدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آزاد رنجبر به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۲۷۹۵۹۶۷۰۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586515
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. پ۹۶۰۶۰۸۶۰۴۶۷۹۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080878
آگهی تغییرات شرکت تصویر یاقوت رویان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴۱/۰۲/۱۳۹۷و نامه شماره ۱۱۰/۵۵۵/ الف مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۸۸۱۴۹۱۷۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239326
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت سلامت آتی درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۵۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره، مدیریت,انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید، کشت، بسته بندی و تامین و واردات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و شیمیایی، گیاهی، جانبی، غذایی و (اقلام بسته بندی انها)، داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل غذایی، رژیمی و غذایی، دارویی و ورزشی، داروها ی گیاهی و پروبیوتیک و جایگزین غذا، فرآوری و تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و محصولات آرایشی بهداشتی، غذا، ملزومات دارویی، پزشکی و بیمارستانی وماشین آلات و تجهیزات، ابزار آلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی، ، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، ارایشی بهداشتی و مواد اولیه دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، جایگزین غذا، مواد جانبی دارویی و غذایی و صنایع وابسته و فروش آنلاین وتجهیزات پزشکی واردات ماشین الات، تکنولوژی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دارو، تولید و مونتاژ انواع تجهیزات دستگاههای پزشکی دندان پزشکی، تصویر برداری و پزشکی هسته ای، جراحی و لیزر، لوازم جانبی پزشکی و دندا نپزشکی وبیمارستانی وتامین قطعات و خدمات پس از فروش کارخانجات داروسازی و صنعتی و ملزومات تولید، سیستمها، سخت افزارها و نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشور، تاسیس مراکز فروش و بازاریابی، داروخانه، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زنجیره ای، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکتهای دولتی، بیمه دولتی، خصوصی و خارجی، مشارکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و با مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ کوچه یحیوی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۱۷۶۳۱۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷۴۷۶ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک دی شعبه وزرا با کد ۰۱۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیداحمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۰۹۵۲۲۷۵۴۳۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14271552
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عسل دارو کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی با کدملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۲۹۹۱۴۹۴۰۱۸۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302584
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هستی دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۸۱۵۴۴۰۸۸۹۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک