جواد هاشمی

آقای جواد هاشمی

کد ملی 0053843517
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652427
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ آقای ناصر صلحی با کد ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ارشدی با کد ملی ۰۳۲۰۶۴۲۴۴ بسمت مدیرعامل و آقایان علی رضا فضل زاده و جواد هاشمی با کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۰۴۹۳۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894838
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری روغنهای نباتی گلبهار جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حرمتی به کدملی ۲۲۵۹۳۶۴۳۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد رستگاری به کدملی ۰۰۵۶۹۰۸۶۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضوانی به کدملی ۴۹۹۹۶۴۹۹۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۷۸۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205625
آگهی تغییرات شرکت گاما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۵۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۸۸۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات آریان محاسب پویا دارای شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی دارای کدملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مهرداد مترجمی خداداد به کدملی ۱۷۵۳۳۴۹۰۱۱ احمد کاظمیان به کدملی ۱۱۹۸۳۹۱۷۰۷ احمدرضا جعفری به کدملی ۲۲۹۱۵۰۸۷۷۰ امیرمسعود کاظمیان به کدملی ۰۰۸۴۹۲۸۴۴۳ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216880
آگهی تغییرات شرکت نور اندیشان روز آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۴۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229817
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی کارون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ش م ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی ک م ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۹۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346973
آگهی تصمیمات در شرکت کاوه کشاورز سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۴۹۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی با کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۵۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۰۵۰۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360187
آگهی تصمیمات در شرکت اتصالات کاوه گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۵۳۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل جواد هاشمی با شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۸۲۰۸۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405334
آگهی تصمیمات در شرکت یکتا نگین کاوه سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۰ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۰۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۵۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۱۸۸۱۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407374
آگهی تغییرات شرکت نام آوران ایرانیان نوپرداز سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شماره ثبت ۱۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای سید حمیدرضا کاشانی به کدملی ۳۲۵۶۱۷۹۹۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سوزان پریانی به کدملی ۳۲۵۵۷۳۳۶۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده صدف کاشانی به کدملی ۰۰۱۴۰۶۴۰۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۵۷۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448400
آگهی تغییرات شرکت گروه شهر شادی پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۲۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580768
آگهی تغییرات شرکت بین الملل لحظه الکترونیک پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب. آقای فرامرز تبریزی بشماره ملی ۰۰۴۶۴۵۵۶۶۳ آقای محمد رضا عباچی قره آغاج بشماره ملی ۰۰۶۲۶۰۵۸۸۷ رئیس هیات مدیره. خانم فرزانه دلاوری بشماره ملی ۰۵۳۳۱۱۵۴۵۰ نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آریا محاسب پویا بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی بشماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدن روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۹۹۹۲۲۴۷۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603284
آگهی تغییرات شرکت داروئی بهین تامین روز آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید پ۹۳۰۶۱۲۱۴۳۱۱۳۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628257
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی شهریار سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هدایت اشراقی آذر به کد ملی ۰۰۳۹۹۰۳۴۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید اویسی به کد ملی ۱۸۶۱۰۳۸۱۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزاد حسینی به کد ملی ۳۸۷۳۲۶۱۶۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۸۶۸۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720960
آگهی تصمیمات در شرکت نیکسان صنعت ساوه سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۹۶۹۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی با کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۹۲۶۳۴ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390579
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی پاک دیده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به کدملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری الاسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۳۱۰۲۷۴۲۷۹۱۵۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393060
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صخره سنگی فرزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و اقای جواد هاشمی۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پ۹۳۱۰۲۸۹۵۱۶۲۲۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767066
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پاژان صنعت مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹به سمت بازرس اصلی وآقای جواد هاشمی فرزند رجبعلی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۵۰۲۰۷۵۶۱۴۲۰۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550625
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ارشدی به کد ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ با پرداخت مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۱۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای پرویز پیری به کد ملی ۶۳۷۹۹۰۸۰۴۸ با پرداخت مبلغ ۵۱۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۱۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای جواد هاشمی به کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ با پرداخت مبلغ ۵۱۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۱۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای سعید جلیلی سهی به کد ملی ۰۰۴۶۵۹۶۰۰۳ با پرداخت مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای علیرضا فضل زاده به کد ملی ۱۵۸۲۱۱۷۵۱۹ با پرداخت مبلغ ۳۱۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۱۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای مصطفی حسینی مهر به کد ملی ۴۲۸۵۲۶۸۸۵۱ با پرداخت مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای کریم کهن دل مغانلو به کد ملی ۴۲۸۴۲۲۲۵۲۱ با پرداخت مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای محمدحسین زواریان به کد ملی ۰۰۶۶۰۶۵۵۷۷ با پرداخت مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه جزو شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۵۱۷۹۹۷۵۴۱۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک