محمدعلی نوذری

محمدعلی نوذری

کد ملی 0053818334
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649191
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کالا اندیشان ویستا پارسبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۳۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئتمدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان عظیمی بشماره ملی ۰۰۴۰۲۱۶۸۶۱ به سمت رئیس هیئتمدیره، آقای امیرهوشنگ عظیمی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۵۱۶۸۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، خانم خاطره عظیمی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۷۰۰۴۷ به سمت عضو هیئتمدیره، خانم خاطره عظیمی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۷۰۰۴۷ بسمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای محمدعلی نوذری بشماره ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه کمربند به شماره ملی ۰۰۷۷۲۴۲۴۳۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۸۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699905
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش‌های هوایی هما سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۰۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کدملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۶۳۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742093
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی هماسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ک. م ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۱۴۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752474
آگهی تغییرات شرکت مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما هما تک سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۰۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۳۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا آرون به شماره ملی ۲۶۹۰۰۵۴۲۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۶۹۰۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034927
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۵۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ک م ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۰۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034931
آگهی تصمیمات شرکت مهمانداری هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۰۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035013
آگهی تصمیمات شرکت پذیرایی هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035014
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۰۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081359
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر آلات گاز گداختار سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۸۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نوذری کد ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۲۱۴۴۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081829
آگهی تغییرات در موسسه رایان حساب به بین بشماره ثبت۲۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱/۹۲ محمدعلی نوذری به کدملی۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید و سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۴۷۵/۱ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه سایر شرکاء عبارت است از محمدرضا آرون به کدملی۲۶۹۰۰۵۴۲۴۸ مبلغ۰۰۰/۵۲۵ریال و نازنین آرون به کدملی۰۰۷۸۰۱۵۱۴۶ مبلغ۰۰۰/۴۷۵ریال. پ۱۶۵۸۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244447
آگهی تغییرات شرکت تامین تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای محسن نجاتیان به کدملی ۴۳۲۱۹۰۴۶۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم محبوبه مهنازحاجی سیدابوترابی به کدملی ۴۳۲۱۹۷۴۴۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نجاتیان به کدملی ۰۰۷۸۴۹۴۷۶۱ به سمت مدیرعامل خانم بیتا نجاتیان به کدملی ۰۰۶۱۶۸۳۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی نوذری به کدملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و خانم مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی ۰۰۳۶۹۵۸۸۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۲۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307311
آگهی تغییرات شرکت تولید ماشین آلات صنعتی فن آوران کیان کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۱ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کدملی۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به سمت بازرس اصلی مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی۰۰۳۶۹۵۸۸۵۹ و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محسن نجاتیان به کدملی۴۳۲۱۹۰۴۶۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره محمود نجاتیان به کدملی۴۳۲۲۵۹۶۰۸۸ به سمت مدیرعامل بیتا نجاتیان به کدملی۰۰۶۱۶۸۳۸۸۴ به سمت عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۴۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345847
آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۵۸۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی نوذری کدملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ و آقای محمدعلی درویش کدملی ۰۰۴۰۰۹۶۸۱۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۷۳۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401982
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نوذری با کد ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی آقای علی یزدانجو با کد ملی ۰۰۷۳۸۴۵۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۳۶۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528658
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیعی محصولات کشاورزی فو اکه سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نو ذری بشماره ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نژاد حسینیا ن بشماره ملی ۰۰۶۶۰۱۲۳۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۹۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581903
آگهی تغییرات شرکت تامین تابلوی اشتهارد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۸۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقای محمد علی نوذری به کدملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی۰۰۳۶۹۵۸۸۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن نجاتیان به کد ملی ۴۳۲۱۹۰۴۶۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره خانم محبوبه مهناز حاجی سید ابوترابی به کد ملی ۴۳۲۱۹۷۴۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم بیتا نجاتیان به کد ملی ۰۰۶۱۶۸۳۸۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمدرضا نجاتیان به کد ملی ۰۰۷۸۴۹۴۷۶۱ به سمت عضو هیات مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اعم از عادی و اداری با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۱۵۶۲۴۳۶۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584694
آگهی تصمیمات شرکت زر سیم سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۳۲۹
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی و سود زیان عملکرد ۹۳ بررسی و تصویب گردید. ۲ محمد علی نوذری با کد ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی اسداله زال به کد ملی ۰۶۰۱۶۰۱۵۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۸۶۱۸۹۲ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661347
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرودگاهی هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کد ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804824
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و بار صبای هما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۵۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: محمدعلی نوذری به ک م ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954764
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نوذری به کدملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787174
آگهی تغییرات شرکت پرتو خازن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۱۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای ناصر بستان شیرین ش م بعنوان ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۰۶۴۱۲۲۳۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834214
آگهی تغییرات شرکت پویا صنعت سپهر آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم نرجس احمدی کافشانی به شماره ملی ۰۴۹۱۹۷۶۷۱۲ و آقای محمدرضا بهرامعلی پناه به شماره ملی ۰۰۶۶۳۱۰۳۵۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت۳۸۰۲۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نوذری به شماره ملی ۰۰۵۳۸۱۸۳۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۱۶۳۱۶۱۵۵۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک