حمیدرضا اباذری

آقای حمیدرضا اباذری

کد ملی 0053766970
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619292
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوندسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۸۴۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650212
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جمسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۱۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139283
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان ش ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت ریاست هیات مدیره و شرکت تدبیر کالای سلامت ش ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۵۵۲۵۵۹ سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تدبیر سلامت کیمیا ش ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدتقی میراحمدی کدملی ۰۳۸۳۴۸۲۴۹۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۶۸۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169284
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین شدند: شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ بنمایندگی مهدی نیلفروش زاده کد ملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ بنمایندگی مرتضی سعیدنژاد کد ملی ۰۰۸۱۲۷۸۶۰۸ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ بنمایندگی آرزو متولی باشی نائینی کد ملی ۱۲۴۹۴۸۶۱۵۷ ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدجواد شمس ابرده کد ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری کد ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203419
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شد: الف شرکت تامین آتیه شفیق ش. م ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه سبز سما ش. م ۱۰۳۲۰۶۳۴۴ به نمایندگی آقای احمد دشتی ک. م ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد سعیدنژاد ک. م ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و آقای علیرضا نیلفروش زاده ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک. م ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ اعضاء هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری ک. م ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۹۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396271
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر سرمایه امداد کوثر
در تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۱۸۲۳ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۵۴۱۷۲ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی بعد از سهروردی پلاک۱۴۶ ک.پ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر دارای۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷ به نمایندگی حمیدرضا اباذری به ش.م۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پ۱۴۶ دارنده۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲. موسسه تدبیر امداد کوثر شماره ملی۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ به نمایندگی آقای محمد شمس ابرده به ش.م۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پ۱۴۶ دارنده۰۰۰/۹۹۷ ریال سهم الشرکه ۳. شرکت تدبیر کالای سلامت به شماره ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای داود شعبان زاده به سمت مدیرعامل ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پ۱۴۶ دارنده۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۹۸۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462007
آگهی تغییرات موسسه طرح مدیریت شهر افرا شماره ثبت ۳۰۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامسیری به شماره ملی ۴۰۷۲۵۷۱۴۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد جواد سجادی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۳۰۹۶۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۸۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شرکت تدبیر امید بزرگمهر نوین در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۳۸۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب درداخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی پلاک ۱۴۶ ط ۲ کدپستی ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال می باشد. ۷ـ میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء : ۱ـشرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ سهم الشرکه معادل ۹۹۷۰۰۰ ریال ۲ـ شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ سهم الشرکه معادل ۱۰۰۰ ریال ۳ـشرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ سهم الشرکه معادل ۱۰۰۰ریال ۴ـشرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ سهم الشرکه معادل ۱۰۰۰ریال ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد جواد شمس ابرده کد ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ـ آقای حمید رضا اباذری کد ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره به نمایندگی تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ـآقای محمدتازرونی کدملی ۰۰۸۳۶۹۱۳۹۱ به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ ـ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و یامدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میبا شد.. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۹۳۰۴۲۱۹۷۷۸۸۸۷۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412342
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب واقع گردید. اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کا لای سلامت باذ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای محمد جواد شمس ابرده با ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی آقای غلامحسین عبداللهی سروی با ک. م ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ ج شرکت تدبیر سلامت کیمیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری با ک. م ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ آقای علیرضا نیلفروش زاده با ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود استاد عظیم با ک. م ۰۰۵۲۴۷۹۸۹به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۱۰۸۵۵۷۵۱۵۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793234
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۶۹۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی ۰۰۴۸۷۴۱۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی ۰۰۴۸۷۴۱۶۴۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904972
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932937
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آرزو متولی باشی نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۸۶۱۵۷ و آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده و شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴ با نمایندگی آقای مهدی نیلفروش زاده تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162521
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۰۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۱۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباس به کدملی ۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سعیدنژاد به کدملی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۸۱۲۷۸۶۰۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512085
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ و احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675717
آگهی تصمیمات شرکت ایران زاک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963190
آگهی تغییرات تدبیر امداد کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۲۸۴۲۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۵۰۵۲۳۸۰۵۲۰۱۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008321
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره و فاطمه گلپایگانی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۶۸۱۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید رضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۵۰۶۱۶۹۳۷۹۰۸۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218038
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم سخنور به شماره ملی ۰۸۵۹۲۸۶۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و کسب پیشه (سرقفلی) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و پیشنهاد اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از شرکتها و مؤسسات با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و پیگیری اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی در چهار چوب آیین نامه مصوب شرکت تعیین اولویت در برنامه‌های اجرایی بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت مدیره پیگیری دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملات پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و تعیین وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت در چهار چوب آیین نامه استخدام مطالعه و بررسی فعالیت رقبا هدایت و رهبری مجموعه برای نیل به اهداف تنظیم شده بر اساس خط مشی و برنامه‌های مصوب شرکت تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۱۰۰۶۱۷۸۷۰۴۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک