علیرضا مهرصادقی

علیرضا مهرصادقی

کد ملی 0053540476
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 990733
آگهی تاسیس شرکت هونام کمپرسور تک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۵۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید کمپرسور هوا، گاز، تجهیزات پنوماتیک، تولید انواع ماشین آلات صنعتی، انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت طراحی و مونتاژ کمپرسور و قطعات پنوماتیک خرید و فروش و نصب و راه اندازی قطعات پنوماتیک واردات موردنیاز صنایع و معادن و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات کشور ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گاندی کوچه چهاردهم پلاک ۱۲ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پانصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد پانصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۴۵۵۸۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای علی تن پوشان به شماره ملی ۰۰۷۴۳۲۷۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای احمد رضا احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ آقای علی تن پوشان به شماره ملی ۰۰۷۴۳۲۷۱۱۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمود جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۳۲۶۳۷۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدمهدی نورباسثی به شماره ملی ۰۰۷۴۱۷۹۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۹۹۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738156
آگهی تاسیس موسسه خیریه هوایار
موسسه فوق درتاریخ ۴/۴/۱۳۹۱ تحت شماره ۲۹۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۱۸۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۴/۴/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: جمع آوری کمکهای افراد خیر و همچنین موسسین و هزینه کردن آن در جهت اهداف موسسه و فراهم نمودن شرایط مناسب خدمات به مردم و برقراری ارتباط متقابل و همکاری با سازمانهای زیربط در سطح استان و منطقه و همکاری با تشکلهای مردمی تلاش برای جلب منابع مادی و معنوی افراد سازمانهای حقیقی و حقوقی در جهت پیشبرد هدف‌ها و برنامه‌های موسسه و غیره مطابق اساسنامه. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دکتر فاطمی ـ جنب وزارت کشور ـ پ۷۱ ـ طبقه ۵ ـ کدپستی ۱۴۱۴۷۷۷۱۱۸ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حسین مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۹۷۸۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم شقایق هاشمی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۴۴۱۶۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای احمدرضا احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ ـ خانم پدیده احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۸۲۷۸۶۳۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۶ـ۵ ـ خانم توران عطایی‌آشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۷۴۳۸۸۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۷ـ۵ ـ خانم نازنین فاضلی به شماره ملی ۰۰۶۵۸۰۴۸۸۰ به سمت خزانه‌دار ۸ـ۵ ـ آقای احمدرضا احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727348
آگهی تغییرات شرکت هوا یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا احرارنژاد به شماره ملی۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ به نمایندگی آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۱۶۱۳۵۶۷۵۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929253
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوری ژاو اندیش پویا درتاریخ ۰۳/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۵۹۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات تخلیه، غربال و بارگیری کاتالیست، ساخت و بومی سازی دستگاه های تخلیه، غربال و بارگیری کاتالیست، تهیه دستورالعمل های مهندسی و فرآیندی واحدهای عملیاتی صنایع مختلف، تامین نیرو و تجهیزات جهت انجام تعمیرات دوره ای و روزمره واحدهای صنعتی، عقد قرارداد همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کلیه شرکت های داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، انجام کلیه امور مهندسی از جمله طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و ادوات صنایع مختلف، انجام کلیه فعالیت های خدماتی در ارتباط با کاتالیست، تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع مختلف. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی، موسسات مالی و اعتباری و...، همکاری با مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و به صورت کلی هر گونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقوداسلامی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، خیابان جلال، کوچه شهریور یکم، پلاک ۴ کدپستی ۱۳۸۹۷۱۴۳۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه تهرانسرپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ به نمایندگی آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا مهرصادقی شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا محمد رضایی طالخونچه شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر سروش شماره ملی ۱۰۹۰۲۸۲۹۳۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضای آقای جلیل سبحانی به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا امضای آقای علیرضا مهرصادقی(نایب رییس هیئت مدیره)و آقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه(عضو هیئت مدیره)متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد امیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۴۵۹۲۷ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا مشتاقی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۴۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۵۰۳۲۲۳۹۸۳۶۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968076
آگهی تغییرات شرکت هونام مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ و آقای احمدرضا احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ و آقای محسن مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۸۱۲۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۵۷۴۴۶۸۷۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098524
آگهی تغییرات شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ و علیرضا محمد رضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴ و جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۸۱۹۹۲۲۹۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651520
آگهی تغییرات شرکت ممتاز سنگ شکن کان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۵۱۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۹۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۹۷۸۴۴ با پرداخت مبلغ ۱۱۸۸۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ با پرداخت مبلغ ۱۱۵۳۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. محسن مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۸۱۲۲ با پرداخت مبلغ ۱۱۵۳۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. حسین مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۹۷۸۴۴ دارای ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ دارای ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محسن مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۸۱۲۲ دارای ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۰۷۱۸۶۸۴۸۶۹۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671992
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید ترکیان به کدملی ۰۰۳۱۸۰۷۰۲۱ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره ورئیس هیات مدیره آقای علی یزدانی به کدملی ۲۲۲۹۶۶۶۲۵۸ نماینده شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علیرضا مهرصادقی به کدملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ نماینده شرکت شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای محسن یوسفی به کدملی ۲۰۳۱۰۰۴۶۰۳ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره. جناب آقای علی مخدومی به کدملی ۲۷۵۵۰۱۲۶۱۷ نماینده شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سید رضا بطحائیان به کدملی ۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب شدند. دارندگان امضاء مجاز: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۶۰۷۳۰۷۳۳۱۲۲۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814301
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی به شماره ملی۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷به سمت نایب رئیس و شرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ با نمایندگی آقای علیرضا مهر صادقی شماره ملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمتعضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) آقای محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۳۴۸۴۷۵۰۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911521
آگهی تغییرات شرکت گسترش نانو فناوری زاگرس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ به نمایندگی جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا محمد رضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پژوهشگاه صنعت نفت به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۴۹۳۸ به نمایندگی علیمراد رشیدی به شماره ملی ۱۸۴۰۱۳۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا مهر صادقی به شماره ملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶به سمت عضو هیئت مدیره و احمد رضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷به سمت عضو هیئت مدیره و محمد فتوره به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۰۱۰۱به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای جلیل سبحانی به نمایندگی از شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهر صادقی (عضو هیئت مدیره) و آقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه (نایب رئیس هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، امضاء اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۲۱۶۶۸۷۴۶۶۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036678
آگهی تغییرات شرکت هوا یار طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۷۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای بهنام مهر افزون کدملی ۰۰۵۰۸۰۹۴۹۰بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکاء) آقای علیرضا مهر صادقی کدملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت رییس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۹۳۴۶۲۲۳۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058427
آگهی تغییرات شرکت هوا یار پترو گاز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۷۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوتن غروری ک. م ۰۰۶۱۴۱۹۱۹۲ به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) آقای علیرضا مهر صادقی ک. م ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا احرار نژاد ک. م ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقایان احمدرضا احرار نژاد و علیرضا مهر صادقی متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۰۹۷۵۷۸۳۵۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102686
آگهی تغییرات شرکت هوا یار سوخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۸۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی با کدملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا احرار نژاد با کدملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا مهرصادقی با کدملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی کریمی ماندگی با کدملی ۰۴۵۲۴۱۰۰۵۳ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۴۱۱۷۰۳۶۴۹۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337102
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکسیر حلال عسلویه درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۵۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۶۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید،خرید،فروش،واردات و صادرات،ترانزیت مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی و کلیه کالاهای مجاز و اخذکارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک داخلی و خارجی و بین المللی،گشایش حساب،اعتبار اسنادی،تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی و ضمانتنامه ها و حوالجات،فایناس،ریفایناس،نزد بانکها،موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور،طراحی،مهندسی،خرید،اجرا و نصب کلیه پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی و تاسیسات و ساختمانی و ابنیه،زمین شناسی و ژئوفیزیک داخل و خارج از کشور،امکان سنجی و محاسبات فنی و مهندسی،اقتصادی و اجرا پروژه های پایین دستی ابنیه،تاسیسات زیر بنایی اسکله هاو ارائه خدمات فنی و مدیریت پروژه های مهندسی،خرید ساخت و نصب تدارکات و تامین تجهیزات مهندسی و پتروشیمی خارج از کشور،طراحی و مهندسی خرید و نصب و اجرا پروژه های تاسیساتی،ابنیه،راه و داخلی ساختمانها اعم از هر نوع سازه بکار رفته در آن طراحی خرید و اجرا جدول بندی پیاده رو،محوطه سازی و فضاهای سبز در داخل و خارج از کشور انجام بازاریابی شبکه ای و غیر هرمی،دلالی و حق العمل کاری،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه ای فعالیت شرکت میباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان ولی عصر، خیابان چهاردهم، پلاک ۱۲، ساختمان هوایار، طبقه پنجم کدپستی ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۷۴۳۲,۶۵۴ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه تهرانسر با کد۶۷۲۹۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اکسیر نوین فرآیند آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ و به نمایندگی جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶ و به نمایندگی صمد کارگر به شماره ملی ۵۱۳۹۴۱۹۱۴۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی یزدانی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۶۲۵۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا محمدرضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای جلیل سبحانی به نمایندگی از شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهرصادقی عضو هیت مدیره و آقای علیرضا محمدرضایی طالخونچه نایب رییس هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد امضا اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا رییس هیت مدیره معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای احمدرضا میرزایی به شماره ملی ۰۰۱۶۲۱۷۸۲۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۰۱۴۸۹۲۶۱۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پتروشیمی اکسیر نوین تک تاز درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۵۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۶۶۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی ،پلیمرها،حلالها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز و میعانات گازی ،فعالیت در مناطق آزاد عسلویه انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری .برقراری ارتباط بین مراکز تولیدی و صنعتی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای تحقق اهداف و وظایف فوق از طریق حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح های نیمه صنعتی ،توجیهی و کاربردی نوآوران و پژوهشگران ،مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی،سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام هرگونه فعالیت تجارتی و مدیریتی که برای حصول اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی کلیه موارد فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله کاووسیه-خیابان ولی عصر-خیابان چهاردهم-پلاک ۱۲-ساختمان هوایار-طبقه دوم- کدپستی ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۷۴۳۲,۶۵۴ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه تهرانسر با کد۶۷۲۹۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدرضا احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اکسیر نوین فرآیند آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ و به نمایندگی جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶ و به نمایندگی محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا محمدرضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای جلیل سبحانی به نمایندگی از شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا(رئیس هیئت مدیره) همرا با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهر صادقی(نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه(مدیرعامل) متفقاٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، امضای اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای احمدرضا میرزائی به شماره ملی ۰۰۱۶۲۱۷۸۲۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۰۱۵۰۹۴۰۴۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376553
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۱۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای احمدرضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ با نمایندگی آقای علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و آقای اسماعیل نادری به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک ثابت رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) آقای محمدرضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۸۳۰۰۷۴۶۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک