بیژن افشاری علی آباد

آقای بیژن افشاری علی آباد

کد ملی 0053516400
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570696
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشهای شیمیایی سادات مهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۴۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه تدبیر تراز نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بسمت بازرس اصلی و بیژن افشاریعلیآباد به کدملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۷۹۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572153
آگهی تصمیمات شرکت طراحی فراز سازه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بیژن افشاری علی آبادی با کدملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۱۴۰۴۸۳ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622892
آگهی تصمیمات شرکت دارواش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه تدبیر تراز نگار به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بسمت بازرس اصلی و بیژن افشاری علی آباد به کدملی۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۷۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028639
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پایون سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۳۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به عنوان بازرس اصلی، آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۲۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032149
آگهی تغییرات شرکت دی کاو ماندگار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به عنوان بازرس اصلی، آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید یاوری به شماره ملی۳۲۵۶۷۵۲۲۸۴ و آقای رضا یاوری به شماره ملی۳۲۵۸۳۷۲۰۱۲ و خانم سمانه دستمالچیان به شماره ملی۰۴۵۱۲۲۲۹۴۶ و آقای سید علیرضا ضیایی به شماره ملی۰۰۶۸۷۶۸۱۲۵ تا تاریخ۰۵/۱۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۵۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206849
آگهی تغییرات شرکت ایمن پایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: خانم پروین اورکی به شماره ملی ۱۹۷۲۰۲۸۸۷۱ و آقای شهرام لجمیری به شماره ملی ۴۲۶۹۴۴۷۰۱۱ و خانم کفایت لجمیر به شماره ملی ۱۹۷۰۵۸۸۲۳۳ خانم پروین اورکی به شماره ملی ۱۹۷۲۰۲۸۸۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای شهرام لجمیری به شماره ملی ۴۲۶۹۴۴۷۰۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم کفایت لجمیر به شماره ملی ۱۹۷۰۵۸۸۲۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236627
آگهی تغییرات شرکت ازادنت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ و بیژن افشاری علی آباد به کدملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. هادی برخوردار با کدملی ۴۷۲۳۶۲۵۸۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه بدر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا خادمی با کدملی ۵۹۲۹۸۶۱۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر آزادپیما با کدملی ۲۷۰۹۲۸۵۲۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد ارشد راد با کدملی ۰۰۷۲۷۳۴۰۲۷ به نمایندگی از شرکت پیوندآزاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۹۹۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۲۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249050
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی نعمت البرز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۱۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان داود رضایی کد ملی ۰۵۵۷۸۰۱۵۱۶ و نعمت اله رضایی کد ملی ۰۵۵۹۲۴۳۴۸۰ و خانم طوبی گودرزی کد ملی ۰۵۵۹۷۵۵۷۸۳ موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد کد ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بعنوان بازرس قانونی علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی تعیین گردید. پ۱۷۳۷۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265941
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۸/۹/۹۲ در شرکت آرمان صنعت فجر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۲۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۸۷۶۸ که در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر ترازنگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقایان کاظم شریفی به شماره ملی ۴۸۹۷۹۶۵۴۲۱ و جواد شریفی به شماره ملی ۰۳۲۱۴۱۷۵۱۸ و خانم هاجر اسحاقی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۷۷۹۳۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقای کاظم شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هاجر اسحاقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد شریفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۴۷۷۲۳ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270130
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بسمت بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد به کد ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۴۸۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295692
آگهی تغییرات شرکت مهرگان صنعت آدنیس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۵۴۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۳۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر ترازنگار به شماره ثبت ۲۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ را بعنوان بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ را بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۸۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316164
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه مانیاد به شماره ثبت ۴۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ و تائیدیه شماره ۲۱۶۳۲۶/۱۵/۹۲۲ مورخه ۸/۱۰/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه تدبیر تراز نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸به عنوان بازرس اصلی وآقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۸۰۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601958
آگهی تغییرات شرکت مهندسین پترو ساوین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر ترازنگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد با کد ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۱۱۵۳۳۲۳۹۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697180
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ ارتباط آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر ترازنگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۸۲۴۵۳۹۷۲۸۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734457
آگهی تغییرات موسسه تدبیر تراز نگار به شماره ثبت ۲۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۸۶۷۳۰/۹۳ مورخ ۲۰/۸/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن افشاری علی آباد به کدملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا خلیلیان به کدملی ۰۰۶۵۰۶۴۰۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهربان ریحانی به کدملی ۵۵۱۹۹۰۹۱۰۵ به سمت عضو و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۲۴۸۱۷۴۱۱۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736463
آگهی تغییرات شرکت ماد توسعه آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۸۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر ترازنگار به شماره ثبت ۲۸۶۰۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ را بعنوان بازرس اصلی و آقای بیژن افشاری علی آباد به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ را بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب نمودند. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۹۲۵۲۷۴۶۱۵۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572404
آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد فولاد هما سهامی خاص بشماره ثبت۳۳۸۸۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آبا تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای بیژن افشاری علی آبادی به شماره ملی۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10466392
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرآذر آب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۴۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۸۷۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آباتراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲ بسمت بازرس اصلی و بیژن افشاری علی آبادی به کد ملی ۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676284
آگهی تغییرات شرکت تعالی تجارت ماندگار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۷۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آبا تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای بیژن افشاری علی آبادی به شماره ملی۰۰۵۳۵۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۷/۰۹/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک