محمد جواهری

محمد جواهری

کد ملی 0534142095
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646713
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی توسعه تجارت وحدت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۴۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: محمد توکلی بنیزی به کد ملی ۰۰۶۵۲۵۲۰۴۷ بسمت بازرس اصلی و محمد جواهری به کد ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره از دو نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محسن سجادی نیا به کد ملی ۳۹۲۱۱۱۶۵۳۴۲ و مال اله حسن حسین بن یاس به شماره پاسپورت ۲۳۹۶۲۰۷ E و محمدامین سیف به کد ملی ۰۰۱۶۲۴۴۵۰۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۳/۹۱ محسن سجادی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و مال اله حسن حسین بن یاس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدامین سیف بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۶۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509136
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص حامی تجارت الماس در تاریخ ۲/۴/۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۲۴۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۷۷۷۳۳۱۴. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۲۲/۱۰۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ نزد بانک رفاه کارگران شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن سجادی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی حسین ممبینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی مهدی فتح الهی بسمت مدیرعامل و عضو بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: محمد جواهری ضامن جانی بشماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس اصلی و احمد باقری بشماره ملی ۲۱۲۰۳۰۳۷۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بموجب مجوز شماره ۴۷۶۳/۶۰۲/۹۳ مورخ ۷/۲/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است. پ۱۸۴۵۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520440
آگهی تغییرات شرکت رسام نگار جاو ید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و عملکرد شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۱۸۱۵۶۶۹۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520447
آگهی تغییرات شرکت افق افروز ایماء سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۱۲۵۷۴۶۸۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520450
آگهی تغییرات شرکت نارا پروتئین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۱۲۹۹۳۲۵۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548540
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶بعنوان بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۱۱۲۱۸۶۸۹۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586941
آگهی تغییرات شرکت مبین رایان پارند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳ و شرکت پردازش تصویر رایان (سهامی خاص) به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸ وشرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰ شرکت رسام نگار جاویدبه شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱و شرکت آرامبین آسیا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۳۲۶۷۱۱۶۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587000
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۳۸۵۸۷۸۸۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592628
آگهی تغییرات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری بشماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۶۲۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614089
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا خدمات الماس در تاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۸۶۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کال ااز گمرکات داخلی کشور، تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع خدمات وکالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی و همکاری و تشکیل مشارکت باکنسرسیوم با شرکتهای داخلی یاخارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی وگشایش اعتبارال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها، و ایجاد شعب و نمایندگی درداخل و خارج مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پلاک ۵۷ کدپستی: ۱۹۶۷۷۷۳۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۵۵۰۰۸ مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک ملت شعبه مسقل ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ (به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای عبدالله خیر اللهی به شماره ملی: ۴۰۷۱۰۷۱۸ ۰۰ (به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماسبه شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۴۲۳۵۸) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای وحید رضا فعال اوغانی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۴۷۳۲۲ (به نمایندگی از شرکت صنعت پردازان الماسبه شناسه ملی:۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای مرتضی جمشیدیان به شماره ملی ۱۲۸۲۶۵۳۳۳۴ (به نمایندگی از شرکت پیشرو فناوران الماسبه شناسه ملی:۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای علی جهانگیری به شماره ملی: ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ (به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۷۱۶۸۷۸۹۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رسا تجارت مبین در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۴۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالاازگمرکات داخلی کشور،تهیه وتوزیع وخریدوفروش وحق العمل کاری انواع خدمات وکالاهای مجازبازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی وخارجی وهمکاری وتشکیل مشارکت باکنسرسیوم باشرکتهای داخلی یاخارجی،انعقادقراردادبااشخاص حقیقی وحقوقی خارجی وداخلی وگشایش اعتبار ال سی برای شرکت،اخذ وام و اعتبارازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری وتعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها، وایجادشعب ونمایندگی درداخل وخارج مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پلاک ۵۷ کد پ ۱۹۶۷۷۷۳۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۵۵۰۰۸ مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳با نمایندگی آقای محمدرضا پورضیائی به شماره م۰۶۰۱۰۳۵۴۹۶بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشرو فناوران الماس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴ با نمایندگی آقای وحیدرضا فعال اوغانی به شماره م۰۰۶۲۳۴۷۳۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت پردازان الماس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰با نمایندگی آقای حسن غیوری زاده به شماره م۴۳۲۳۲۸۰۶۸۸به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت نماد سازه جنوب(سهامی خاص) به شماره ثبت۱۵۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴ با نمایندگی آقای محمد شاهانی به شماره م۰۰۵۶۴۴۳۶۲۵به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مبین سازه پارند(سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲ با نمایندگی آقای جواد شفیعیان بجستانی به شماره ملی۵۶۲۹۷۹۸۰۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل بایک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء با دو امضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۹۵۱۶۴۸۲۸۲۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628112
آگهی تغییرات شرکت نماد سازه جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲، شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰، شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳، محمد ممبینی به شماره ملی ۴۸۱۹۸۵۰۲۳۷، رضا ممبینی به شماره ملی ۴۸۱۹۹۵۲۶۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی، محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۳۱۷۶۷۲۸۶۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634463
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۶۷۶۴۱۷۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634464
آگهی تغییرات شرکت افرا موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و عملکرد شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۷۵۸۱۸۲۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666754
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گردشگری هتل داری هیراد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به شماره ۹۸۲۶ / ۱۲۶ / ۹۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰۰و سید ضیاالدین میر طالبیان به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۱۳۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملی۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیا ی اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۶۲۳۲۲۰۲۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668095
آگهی تغییرات شرکت میعان انرژی رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۳۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت آرا مبین آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴، شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی خاص) بشماره ثبت بشماره ثبت ۳۵۷۹۴۷ به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰، شرکت افق افروز ایما (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۱۵۲۰ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰، شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳و آقای عبداله خانمحمدی به شماره ملی ۱۶۰۱۹۰۱۸۵۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲موسسه حسابرسی آریان فراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۷۲۷۲۳۰۲۴۵۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700125
آگهی تغییرات شرکت آیندگان رایانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۶۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۹۵۴۹۶۶۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722411
آگهی تغییرات شرکت پیشروفناوران الماس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۵۷۶۱۸۰۶۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223574
آگهی تاسیس شرکت مبین تجارت فناور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۶/۳/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۳۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۶۳۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق‌العمل‌کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فرمانیه ـ خیابان دکتر لواسانی نبش کوچه نیلوفر پلاک ۳۳ ـ کدپستی ۱۹۵۴۶۴۴۹۷۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۵۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشدکه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۵۷۹۱۰۵ مورخ۲۵/۲/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل و نک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای سید مسعود میرکاظمی به شماره ملی۰۰۴۹۶۱۹۶۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ با نمایندگی آقای بابک افقهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای محمد کهندل به شماره ملی۳۹۳۲۲۰۲۱۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای محسن سجادی‌نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت جهات تجارت حیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۴۸۲۹ با نمایندگی آقای محمد طوسی‌خراسانی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای محمد طوسی‌خراسانی به نمایندگی از شرکت جهات تجارت حیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۴۸۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از امضاء آقایان بابک افقهی یا محسن سجادی‌نیا با دو امضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد توکلی‌بنیزی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۵۲۰۴۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمد جواهری‌ضامن‌جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015672
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنعت چاپگران سامن درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۵۹۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور،تهیه وتوزیع وخریدوفروش وحق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات چاپ و صحافی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی وخارجی و همکاری وتشکیل مشارکت با کنسرسیوم باشرکتهای داخلی یاخارجی،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی یا داخلی وگشایش اعتبار ال سی برای شرکت،اخذ وام و اعتبار ازکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری وتعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها و ایجاد شعب ونمایندگی درداخل وخارج(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: نلسون ماندلا - خیابان ناهید غربی - کوچه اختران پلاک ۵۷ کدپستی۱۹۶۷۷۷۳۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از آنان: سید محمد رضوی به شماره ملی ۶۴۴۹۷۱۹۹۶۶ دارنده مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه -محمد جواهری ضامن جانی دارنده مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: مرتضی جمشیدیان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۸۲۶۵۳۳۳۴ -سید محمد رضا رضوی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ۶۴۴۹۷۱۹۹۶۶ -محمد جواهری ضامن جانی به سمت نایب ئیس به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ، برات ، چک. قراردادها با امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۲۱۹۴۲۹۲۱۲۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همراه سیر فردیس درتاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۱۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۷۲۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : حمل و نقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی از طریق اتوبوس، مینی بوس، کامیون و وانت بار و تاکسی و مترو، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالااز گمرکات داخلی کشور، تهیه و توزیع وخرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی و همکاری و تشکیل مشارکت با کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی، گشایش اعتبار ال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیها بصورت مالی، شرکت درکلیه نمایشگاها و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان ششم، پلاک ۲۳، کد پستی ۱۹۹۸۶۱۸۶۱۸ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹۵۷۰ / ۹۵ مورخه ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک شهر شعبه پاک نژاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت : آقای عباسعلی قاسمی به شماره ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر روشنائی به شماره ملی ۲۱۸۰۰۵۳۰۵۳ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با دو امضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای روزبه رفیعی قره تپه به شماره ملی ۰۰۸۴۷۷۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۱۹۲۱۴۳۱۷۱۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک