محمدطاهر اصولی

آقای محمدطاهر اصولی

کد ملی 0533909775
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 890905
آگهی تصمیمات شرکت پژوهندگان توسعه صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۵۳۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: محمد مجیدی به کدملی۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمدطاهر اصولی به کدملی۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مارال صفری به کدملی۰۳۱۰۳۳۴۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره , فتانه صفری به کدملی۰۳۲۴۰۳۰۵۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , عباس ناصری به کدملی۰۴۵۱۱۳۲۷۵۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۵۷۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678899
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حافظان جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۶۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طاهر اصولی کد ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مجیدی کد ملی ۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای کیامرث صفری کد ملی ۰۳۲۰۳۶۳۴۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مارال صفری کد ملی ۰۳۱۰۳۳۴۱۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قربانعلی سلامی سرابی کد ملی ۱۶۵۱۶۶۹۴۵۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات و مراسلات اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۵۳۷۵۵۳۹۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186655
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیشگامان طلوع ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدطاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود محمدی به شماره ملی ۰۰۴۸۵۶۰۶۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924126
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت عماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۷۰۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد صفری کد ملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲ آقای فرهاد صفری کد ملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ آقای کیامرث صفری کد ملی ۰۳۲۰۳۶۳۴۶۵بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدطاهر اصولی به شماره ملی۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۲۶۱۱۵۶۴۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989786
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرارذیل انتخاب گردیدند: فرهاد صفری کدملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهرداد صفری کدملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محمدطاهر اصولی به شماره ملی۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و محمد مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۶۸۶۷۵۴۴۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038169
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صحراطیور آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۷۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهرداد صفری شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای فرهاد صفری شماره ملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای کیامرث صفری شماره ملی۰۳۲۰۳۶۳۴۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۵۳۷۳۹۸۷۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297853
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و تولیدی سوپر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تاتاریخ ۲۵/۹/۹۷ به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای غلامعلی صفری کدملی۴۹۱۰۲۰۴۴۶۶ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وخانم اکرم اسفندیاری کدملی ۰۳۲۱۲۲۶۵۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم رقیه بامدا قره بابا کدملی ۰۳۲۱۲۴۴۱۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره - - ۲ - ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ - کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۹۷۰۶۸۹۰۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352354
آگهی تغییرات شرکت گسترش مرغ و جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و کتایون کیوانلو به شماره ملی ۰۰۶۷۴۲۵۷۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار، ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۲۲۶۶۵۴۲۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471396
آگهی تغییرات شرکت رفاه گستران پیروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق و مراسلات عادی اداری با امضاء مدیرعامل آقای سیدمجتبی سیدمهدی کدملی ۰۰۴۳۲۵۴۲۲۵ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم کتایون کیوانلو به شماره ملی ۰۰۶۷۴۲۵۷۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۴۴۶۸۲۱۲۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472749
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت یونس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم هیلدا آبائی کدملی ۰۰۷۹۷۶۹۶۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۵۷۷۳۱۲۱۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493812
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم هیلدا آبائی کدملی ۰۰۷۹۷۶۹۶۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۱۱۴۰۶۷۶۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536225
آگهی تغییرات شرکت طیور برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد صفری کد ملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد صفری کد ملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد طاهر اصولی کد ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم هیلدا آبائی کد ملی ۰۰۷۹۷۶۹۶۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۸۱۴۸۵۹۶۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732697
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لوله و پروفیل قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صفری کدملی ۰۳۲۳۶۴۰۴۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامیار رجیعی کدملی ۰۴۵۲۸۵۷۸۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و مراسلات اوراق عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم هیلدا آبائی کدملی ۰۰۷۹۷۶۹۶۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۹۰۵۲۵۵۸۷۵۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837386
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شباهنگ طیورآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طاهر اصولی به کدملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم هیلدا آبائی به کدملی ۰۰۷۹۷۶۹۶۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد صفری به کدملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد صفری به کدملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کیامرث صفری به کدملی ۰۳۲۰۳۶۳۴۶۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۴۴۹۲۴۲۷۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986006
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بیشه دوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهرداد صفری کدملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای فرهاد صفری کدملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه عملکرد و سود و زیان به سال ۱۳۹۵به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمدطاهر اصولی به شماره ملی۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۲۷۶۱ به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۷۰۱۲۹۴۹۸۹۴۵۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045413
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد صفری به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۵۲۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد صفری به شماره ملی ۰۳۲۲۰۰۰۲۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رشید شریفی پور به شماره ملی ۰۰۷۱۵۵۶۹۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه مراسلات و اوراق عادی با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمد طاهر اصولی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۹۷۷۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم کتایون کیوانلو به شماره ملی ۰۰۶۷۴۲۵۷۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۰۲۸۸۹۱۵۴۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک