عباس احمدی نیری

عباس احمدی نیری

کد ملی 0533347300
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 747171
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری بشماره ملی ۰۳۸۴۹۰۷۶۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد. د۱۴۲۱۱۷۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747173
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدینیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد. د۱۴۲۱۱۸۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747174
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۰۲۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۵ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. د۱۴۲۱۱۷۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855335
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه , صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملی۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری بشماره ملی۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. د۱۴۲۱۸۲۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914812
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. غلامرضا نجمی به ک م۰۰۶۹۴۹۰۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ش م۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهراندیشان قشم به ش م۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ به نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به ک م۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ و شرکت نوآوران سهند آسیا به ش م۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ به نمایندگی عباس احمدی نیری به ک م۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و شرکت نیک اندیشان قشم به ش م۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ به نمایندگی سید محسن مصطفوی به ک م۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۹۱ عباس احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محسن مصطفوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۵۶۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981270
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور: ۱ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۱۶۴۷۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001565
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ آقای جمشید احمدی نیری با کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به نمایندگی شرکت نیک اندیشان قشم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری با کدملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به نمایندگی از شرکت سپهراندیشان قشم بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری با کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۲۲۲۹۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013314
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۱۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۲۷۱۰۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111149
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۱۶۷۳۴۶۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253600
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویازرکان آق دره سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۰ - ۲۲/۰۵/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌شود. الف بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت ۱۷۲۶۸ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۸۲۵۰ و کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ متولد ۱۳۴۲ آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، نرسیده به میدان سلماس، شماره ۱۰۰، طبقه ۲، کدپستی ۱۴۳۱۷۵۳۴۶۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸ و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ ریال بابت سود هر سهم بین سهامداران شرکت بتصویب رسید. مجمع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ ق. تجارت بشرح یادداشت ۳۱ صورت‌های مالی را تصویب نمود. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری کد ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸ با نمایندگی مجید شریفی کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه باستثناء بندهای ت و ر خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۲۶۰۱ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253601
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۵/۲۶/۹/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
بموجب صورت جلسات واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌شود. الف بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه ۲۲۴۳ و کد ملی ۱۹۶۳۰۸۵۲۱۸۵ متولد ۱۳۶۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳، طبقه سوم شرقی، کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و کدپستی ۱۵۵۸۴۷۷۱۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی کد ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت تصدی باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۲۴۹۲ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253602
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶/۳۱/۲/۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌شود. الف بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ شرکت فوق: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه ۲۲۴۳ و کد ملی ۱۹۶۳۰۸۵۲۱۸۵ متولد ۱۳۶۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳سلماس، طبقه سوم شرقی، کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰ بمدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و کدپستی ۱۵۵۸۴۷۷۱۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰ به نمایندگی آقای حمید جونوشی کد ملی ۰۵۳۱۷۶۹۵۵۰ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۲۵۹۶ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344283
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۲۱۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۶۹۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655585
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱به سمت نایب رئیس وآقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۶۵۴۴۸۱۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655642
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به کدملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۲۳۰۶۱۸۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655713
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۸۲۵۶۰۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690688
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۸۲۴۶۸۱۲۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698363
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ک. م ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵ با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند ک. م ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت فراآذین البرز ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۵۶۲ با نمایندگی آقای حسین علیزاده قمصری ک. م ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۵۸۹۸۶۰۲۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747094
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۹۵۰۱۲۶۴۲۳۵۵۲۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747099
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۵/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۱۲۶۹۳۳۷۶۰۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747100
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پور شیوا به شماره ملی ۲۷۱۰۱۲۴۹۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۹۵۰۱۲۶۲۱۴۶۳۲۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747103
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۱۲۶۳۸۶۷۴۱۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747104
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۱۱۸۹۹۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۹۵۰۱۲۶۱۶۴۱۲۲۳۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784349
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت رئیس هیات مدیره، خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۲۱۹۴۲۱۹۳۳۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینگو قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیات مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) یا نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبری آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم افسانه قدمی به شماره ملی ۴۵۴۹۵۸۲۱۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۲۶۹۰۶۲۴۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029863
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۵۴۳۹۹۲۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029897
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری به شماره ملی ۲۷۲۲۵۶۰۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها وسفته‌ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۳۵۶۴۳۴۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031152
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی (۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲) به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای ابوالفضل رستم خانی با کد ملی (۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۶۳۱۷۲۴۴۵۰۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149846
آگهی تصمیمات شرکت مارتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۴۴۴۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای میلاد موسوی کلشانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به نمایندگی از شرکت مارتک ریسایکلینگ کورپوریشن به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابو الفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹بهنمایندگی از شرکت پیمان آفرینان آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۴۹۲۶۹۷۴۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165954
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به عنوان رئیس هیات مدیره، شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت ابتکار آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به عنوان عضوء هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ آقای عباس احمدی با کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به عنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند و اختیار اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت) و (ث) و (ر) به ایشان تفویض گردید ۳ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۱۳۹۵۴۹۸۰۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594787
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به ش. م ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش ش. م۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم ش. م۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۳۵۹۶۴۴۳۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186096
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت)، (ث) و (ر) آن می‌باشد. ش۹۷۰۶۰۴۳۵۵۴۴۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194745
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویازرکان آق دره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامعباس رکاب طلائی با کدملی ۰۵۳۲۰۲۵۲۳۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۶۱۰۷۹۷۷۶۶۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217868
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ شناسه ملی با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۵۹۷۴۴۴۱۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232003
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی نیری به کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا سرمست ثابت به کدملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و احسان احمدی نیری به کدملی ۰۰۱۰۵۲۱۷۳۹ به نمایندگی شرکت تابان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۴۸۰۳۳۱۶۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237344
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه پیچکا به شماره ملی ۲۱۶۰۰۷۱۰۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۸۶۱۲۳۳۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237403
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۱۱۸۹۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش۹۷۰۷۰۸۹۵۷۱۰۵۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237584
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد ترابی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۱۱۴۶۰۶۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237694
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی ۴۸۴۹۱۷۰۰۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۱۹۲۵۹۰۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک