مجید شریفی

آقای مجید شریفی

کد ملی 0533101646
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 614564
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۵و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی بشماره ملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای منوچهر اسدی رکابدارکلائی بشماره ملی۲۱۶۱۴۱۳۹۲۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد بشماره ملی۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد. د۱۱۴۷۹۶۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715772
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهر خاوران الوند به کدملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ بنمایندگی مجید شریفی به کدملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و شرکت فرآذین البرز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ بنمایندگی حسین شعبانی به کدملی۰۵۳۲۳۸۶۶۹۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۰۴۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734827
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملی۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۸۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925613
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش. ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی نیری به کدملی۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش. ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش. ملی۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به کدملی۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستی۱۵۵۸۸۴۷۷۱۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۲۵۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117310
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ شرکت مزبور: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۷۶۱۶۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191929
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به کدملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به کدملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام شیخ سندیانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۲۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253600
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویازرکان آق دره سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۰ - ۲۲/۰۵/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌شود. الف بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت ۱۷۲۶۸ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۸۲۵۰ و کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ متولد ۱۳۴۲ آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، نرسیده به میدان سلماس، شماره ۱۰۰، طبقه ۲، کدپستی ۱۴۳۱۷۵۳۴۶۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸ و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ ریال بابت سود هر سهم بین سهامداران شرکت بتصویب رسید. مجمع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ ق. تجارت بشرح یادداشت ۳۱ صورت‌های مالی را تصویب نمود. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری کد ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸ با نمایندگی مجید شریفی کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه باستثناء بندهای ت و ر خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۲۶۰۱ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253601
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۵/۲۶/۹/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
بموجب صورت جلسات واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌شود. الف بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه ۲۲۴۳ و کد ملی ۱۹۶۳۰۸۵۲۱۸۵ متولد ۱۳۶۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳، طبقه سوم شرقی، کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و کدپستی ۱۵۵۸۴۷۷۱۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی کد ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت تصدی باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۲۴۹۲ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253602
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶/۳۱/۲/۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می‌شود. الف بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ شرکت فوق: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه ۲۲۴۳ و کد ملی ۱۹۶۳۰۸۵۲۱۸۵ متولد ۱۳۶۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳سلماس، طبقه سوم شرقی، کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰ بمدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ شرکت فوق: شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و کدپستی ۱۵۵۸۴۷۷۱۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰ به نمایندگی آقای حمید جونوشی کد ملی ۰۵۳۱۷۶۹۵۵۰ و کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۲۵۹۶ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794500
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ بنمایندگی احمد علیزاده قمصری به کد ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ بنمایندگی مجید شریفی به کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ به نمایندگی حبیب عرب به کد ملی ۴۸۸۹۲۴۷۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917066
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵ به نمایندگی علی زارعی به شماره ملی ۱۹۳۰۸۵۲۱۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد، قراردادها، آوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۲۸۶۷۱۴۸۸۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918792
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید آقایان مجید شریفی به شماره ملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶به سمت بازرس اصلی و عباس الوندی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۷۸۹۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۹۷۵۱۳۵۴۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149846
آگهی تصمیمات شرکت مارتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۴۴۴۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای میلاد موسوی کلشانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به نمایندگی از شرکت مارتک ریسایکلینگ کورپوریشن به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابو الفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹بهنمایندگی از شرکت پیمان آفرینان آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۴۹۲۶۹۷۴۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318810
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵ به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی به شماره ملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ به نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فرا آذین البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲ به نمایندگی ایرج پیچگاه به شماره ملی ۶۵۹۹۸۴۵۱۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۲۸۰۹۳۳۹۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572978
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ با نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ با نمایندگی علی زارعی به شماره ملی ۱۹۳۰۸۵۲۱۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا نادعلیزاده فرد به شماره ملی۰۵۳۲۱۳۲۳۵۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق بهادار، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اسناد و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۲ بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد/ ش۹۶۰۵۳۱۷۴۶۲۳۱۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827414
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ به نمایندگی اردشیر باقری به شماره ملی ۱۷۵۶۰۴۸۹۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان صحاف زاده پلاک ۵۶ طبقه ۴ کدپستی ۱۵۷۶۹۴۳۶۴۶ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۰۱۷۹۲۷۱۲۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016730
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۷۴۱۶۸۶۹۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک