وحید صالحی

آقای وحید صالحی

کد ملی 0532944852
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

شرکت های وحید صالحی

تیوان رایزن مدیران
تیوان رایزن مدیران
1
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
1
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
1
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
1
افرا مولا سرزمین ایرانیان
افرا مولا سرزمین ایرانیان
1
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
1
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
1
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
1
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
1
توسعه ساختمان نگین آریا تک
توسعه ساختمان نگین آریا تک
1
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
1
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
1
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
1
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
1
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
1
ورزشی فرمولا
ورزشی فرمولا
1
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
1
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
1
زرخاک زرندیه
زرخاک زرندیه
1
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
1
سرزمین سعادت ایرانیان
سرزمین سعادت ایرانیان
1
سیاحان طاوس
سیاحان طاوس
1
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
1
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
1
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
1
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
1
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
1
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
1
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
1
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
1
پروپیلن صحرا
پروپیلن صحرا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 967295
آگهی تغییرات شرکت تیوان رایزن مدیران بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۸۸۱۰ به شماره شناسنامه ۳۹۸۱ تاریخ تولد ۱۱/۶/۵۶ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۵۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال افزایش داد. خانم پارمیدا صالحی به شماره ملی ۰۲۵۰۵۷۴۸۱۰ به شماره شناسنامه ۰۲۵۰۵۷۴۸۱۰ تاریخ تولد ۱۱/۳/۸۵ فرزند وحید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ و خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۸۸۱۰. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۸۸۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بسمت مدیرعامل. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تدوین پیاده سازی و اجرا در ارتباط با کلیه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی اخذ انواع وام اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره و انجام بررسی‌های فنی اقتصادی و فنی و مدیریتی هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خدمات تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۴۰۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462266
آگهی تغییرات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462267
آگهی تغییرات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462268
آگهی تغییرات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462269
آگهی تغییرات شرکت افرا مولا سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462270
آگهی تغییرات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462271
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۸۶۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464730
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ آقای کاظم جلالیان بشماره ملی ۵۰۶۹۳۶۳۶۹۷ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۹۱ بتصویب رسید. آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464749
آگهی تغییرات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464750
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان نگین آریا تک سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم حمیده خانی گوگدرقی شماره ملی ۵۴۵۹۳۶۴۱۹۱ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی شماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ پ۱۸۳۰۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468215
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468217
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۲۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468335
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۳۰۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468339
آگهی تغییرات شرکت اکسوکمیکال سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۸۲۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468342
آگهی تغییرات شرکت ورزشی فرمولا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476940
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۷۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477028
آگهی تغییرات شرکت دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۹۲ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477031
آگهی تغییرات شرکت زرخاک زرندیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۳۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۷۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477034
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۹۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477042
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
الف: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حسن بابائی گوگدرقی و شاهین شکوه بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب: به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شاهین شکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بابائی گوگدرقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی و غیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۳۵۸۸۵ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477053
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ۳ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۹۴ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477054
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۵۸۸۰ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497720
آگهی تغییرات شرکت شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی به شماره ملی ۵۴۵۰۰۰۹۴۳۷ خانم حمیده خانی گوگدرقی به شماره ملی ۵۴۵۹۳۶۴۱۹۱ پ۹۳۰۴۰۷۳۹۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509269
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای علی اکبرناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۴۵۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519871
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان سامان موسوی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۵۹۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519872
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علی خالقی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خالقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۶۰۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519875
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان سید فرهاد موسوی و مصطفی خانی بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید فرهاد موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۶۰۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532998
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ آقای شاهین شکوه بشماره ملی ۱۵۲۰۳۳۳۶۲۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای شاهین شکوه بشماره ملی ۱۵۲۰۳۳۳۶۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۸۵۱۷۳۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621138
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۴۲۷/۹۳۲۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۵۰۷۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۴۷۳۴۹۳۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788890
آگهی تغییرات شرکت پروپیلن صحرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۵۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی فیروزی فرد به شماره ملی۰۰۵۴۹۲۸۷۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید صالحی به شماره ملی۰۵۳۲۹۴۴۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۳/۰۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد انوری به شماره ملی۰۰۴۲۹۲۰۱۵۹ و آقای سید مصطفی مرتضوی درچه به شماره ملی۱۱۴۱۸۱۰۳۲۸ و شرکت جهان پلیمر آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای کیا کیانی تا تاریخ۰۳/۰۲/۱۳۹۲. در تاریخ۲۳/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک