حسن عابدی

حسن عابدی

کد ملی 0532886641
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727814
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زعیمسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا و حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی گروه مالی ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و علیرضا سیری به ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و احمد نبی زاده به ک م ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و حامد صدری به ک م ۶۱۵۹۷۳۵۴۷۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992268
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996893
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۰۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا یوسفی اصل به کد ملی ۴۹۳۹۹۷۷۹۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۷۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425594
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای مهدی میرزازاده نافع ک م ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی ک م ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ آقای مهدی اسکندری ک م ۰۰۷۳۹۵۸۶۰۳ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ آقای سجاد طاهری سر تشنیزی ک م ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ به نمایندگی از شرکت دادوستد آریا ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای اصغر جعفرزاده ک م ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و تمبر با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۳۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سلطان زالی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بجای آقای حسن عابدی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند و آقای محمد مرادی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوره مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۸۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509197
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی حسن عابدی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قلی خانی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۷۴۳۳۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۵۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴، آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸، آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بعنوان اعضا هیئت مدیره و خانم عرفانه مومنی نسب به کد ملی ۰۰۶۳۲۵۳۹۸۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۶۷۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م ۰۰۶۹۵۵۹۳۸۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169865
آگهی تاسیس شرکت ایده سازان هوشمند شهام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۱۰۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۷۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات صادرات و خرید و فروش و تولید مواد مصالح ابزار لوازم ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با ساختمان مانند دربهای اتوماتیک و غیره ـ انجام کلیه عملیات ساختمانی اعم از بازسازی نوسازی تجهیز و تکمیل ساختمان بویژه شعب بانکها ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها مهندسی احداث انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ فروش و ارائه خدمات فنی و مهندسی و نیز انجام هرگونه داد و ستد بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در داخل یا خارج کشور ـ سرمایه‌گذاری ایجاد تاسیس و خریداری سهام سایر شرکتها ایجاد شعب و اخذ یا اعطا نمایندگی و برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور و همچنین انعقاد قراردادها همکاری و مشارکت با موسسات و شرکت‌های ایرانی و خارجی ـ اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی برای این امر ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری از طرق مربوطه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شیراز شمالی خ دانشور شرقی پ ۲۶ ساختمان شیراز ط ۴ واحد اف ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۷۵۳۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۵۹۰۸۴۳ مورخ۱۰/۵/۱۳۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا امینی به شماره ملی۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای شهرام شهریاری به شماره ملی ۱۲۱۹۳۹۵۷۷۳به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید کمال مدنی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۰۶۰۰۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید کمال مدنی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۰۶۰۰۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضا هیئت‌مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسن عابدی به شماره ملی۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مهدی مقدسی به شماره ملی۳۹۳۲۷۲۰۲۱۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994564
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۳۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی علیرضا سیری به کدملی۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملی۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مجتبی کامل نیا به کدملی۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ حجت اله انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی کامل نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین حیدری کدملی ۰۴۲۱۳۱۷۹۳۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن عابدی کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد قضاوی خوراسگانی کدملی ۱۲۹۱۲۸۷۲۴۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امید علیجانی کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امید علیجانی کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۵۷۸۸۵۲۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324336
آگهی تغییرات شرکت صبا فولاد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی بصیری به شماره ملی ۲۸۰۰۳۷۶۶۸۶ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره، آقای مرتضی یزدخواستی به شماره ملی ۱۲۹۱۰۶۷۱۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمود ایروش به شماره ملی ۱۹۵۰۷۵۴۸۴۷ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسن عابدی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد کلانتری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به نمایندگی از شرکت صبا آرمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۶۴۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهایی معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات خود طبق بندهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. تبصره: توضیح اینکه بند ۱۳ ماده ۳۹ بغیراز فرجام مصالحه و انصراف از دعاوی حقوقی و کیفری و طرح و سازش در کلیه پرونده‌های حقوقی شرکت. پ۹۷۰۸۳۰۷۵۱۳۷۴۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک