مجتبی اسلامی زاده

آقای مجتبی اسلامی زاده

کد ملی 0532143231
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 738010
آگهی تغییرات شرکت هراز آب لار با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۲۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۸۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رامیتن اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۲۱۱۰۵۶۹۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش داد. خانم زهره هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۳۳۷۴۲۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. آقای فریبرز ناظری اوجقاز به شماره ملی ۲۶۳۰۸۵۳۸۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. خانم تینا اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۲۰۹۶۶۶۶۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش داد. آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای غلامعلی مرزوقی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش داد. شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد نورانی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال افزایش داد. شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم زینب دلیری با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ با نمایندگی خانم زینب دلیری و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۷۱۶ با نمایندگی آقای حامد نورانی. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد نورانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم زینب دلیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۰۳۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100830
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رشید قشقائی به شماره ملی ۶۱۸۹۳۵۷۳۱۸ و آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ با نمایندگی آقای جمشید صوفی تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۸۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425610
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده دارای کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ آقای حامد نورانی دارای کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندی آقای مهدی معروفی دارای کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ که برای مدت دو سال اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۱ شهریور ماه سال۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۱۳۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580826
آگهی تغییرات شرکت مدیریت گسترش نگین تدبیر پرشین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۲۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش نجفی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۷۵۲۱ با پرداخت مبلغ ۲٫۲۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ با پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفتند. آقای صادق محمدی به شماره ملی ۴۵۱۹۵۰۵۴۲۹ با پرداخت مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفتند. آقای محمد حسین دانشیار به شماره ملی ۱۲۶۳۳۷۵۰۶۵ با پرداخت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفتند. شرکت توسعه معادن فلزات مهرگان بافت به شماره ثبت ۳۴۱۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۶۰ به نمایندگی آقای حبیب اله صالحی به شماره ملی ۰۴۵۳۱۹۵۲۳۷ با پرداخت ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیأت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. ماده ۱۵ اساسنامه نیز اصلاح گردید. عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید: عملیات اجرائی و پیمانکاری در خصوص استخراج معدن تونلهای زیرزمینی جهت استخراج مواد معدنی و غیر فلزی مشاوره جهت انجام فعالیتهای اکتشافی داخلی و خارجی زمین شناسی ژئوفیزیک و تهیه نقشه‌های استخراجی شامل طراحی استخراج و اکتشاف، انجام فعالیتهای بازرگانی واردات و صادرات مواد معدنی و پایه ماشین آلات مهندسی و معدنی و راه سازی سنگین وسبک نصب و راه اندازی کارخانجات تولیدی کنسانتره موادمعدنی فلزی وغیرفلزی پلی تاسیون و نصب دستگاه تغلیض مواد معدن (لیچینگ) و انجام امور مربوط به اجرای زیر ساختهای معدنی عقد قرارداد پیمانکاری وشرکت در مناقصات داخلی و خارجی جهت استخراج و اکتشاف مواد معدنی و انجام کلیه عملیات اجرایی جهت بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی و اجرای تاسیسات و اجرای تاسیسات زیر ساختهای معادن فلزی و غیر فلزی شرکت در مناقصات بین المللی جهت استخراج مواد معدنی در کلیه کشور‌های مجاز و متقاضی افتتاح حساب نزد بانکهای داخلی و خارجی وگشایش ال سی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی مشارکت در معادن فلزی و غیر فلزی تاسیس دفاتر نمایندگی وشعب در سراسر کشور و خارج از کشور طبق مقررات و ضوابط قوانین کشور جهت انجام فعالیتهای مشاوره و پیمانکاری جهت استخراج و اکتشاف مواد معدنی فلزی وغیر فلزی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. در نیجه اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از ایشان به شرح ذیل میباشد: آقای کوروش نجفی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۷۵۲۱ دارنده ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ دارنده ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صادق محمدی به شماره ملی ۴۵۱۹۵۰۵۴۲۹ دارنده ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسین دانشیار به شماره ملی ۱۲۶۳۳۷۵۰۶۵ دارنده ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت توسعه معادن و فلزات مهرگان بافت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۶۰ به نمایندگی آقای حبیب اله صالحی به شماره ملی ۰۴۵۳۱۹۵۲۳۷ دارنده ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آقای وحید رضا نصابی به کدملی ۱۵۸۲۱۹۹۹۳۰ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۵۲۹۷۲۶۲۷۷۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628902
آگهی تصمیمات شرک توسعه صنایع اب دهلران استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۷۶۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ و درخواست وارده شماره ۳۸۱۷ مورخه ۱۰/۶/۹۳ در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۴۹۱ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی آقای امیر برزگر رحیمی کدملی ۰۰۷۱۹۰۳۱۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن محمدی کدملی ۴۵۱۹۹۴۹۵۶۴ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۸۳/۹۳/۲۱۲ مورخ ۷/۳/۹۳ به حساب شماره ۱۱۱۱۲۱۱۱۲۸۵۰۲۱۲ شرکت نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه تهران واریز گردید و بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده میباشد. ۴ آقای سید احمد حسینی تلکردی ش شناسنامه ۳۴۶۴ کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۶۹۱۶۱ رئیس ثبت اسناد و املاک دهلران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668559
آگهی تاسیس شرکت ساپرا پارس سرزمین ارس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تحت شماره ۴۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۶۸۹۷ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. ۱. موضوع شرکت: ایجاد تاسیسات گردشگری و رفاهی از قبیل ایجاد تله کابین، کمپ های گردشگری، ساخت هتل و ایجاد پیست اسکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهاد های ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس ۳. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ جلفا ـ خیابان اسلام ـ کوچه مرزداران ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی ۵۴۴۱۶۴۹۵۷۸ ۴.میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت سه میلیارد ریال منقسم به یک هزار سهم سه میلیون ریالی بانام که مبلغ یک میلیاد وپنجاه میلیون ریال آن توسط سهامداران به موجب گواهی بانکی شماره ۲۶۲/۱۲۰۶۲ مورخ ۲۶/۰۷/۹۳ نزد بانک ملت.شعبه جلفا پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد که مبلغ ۳.۵.۰۰.۰۰۰ سه میلیون پانصد هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۲/۱۲۰۶۲ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ بانک ملت شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵. اولین مدیران شرکت: مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ محمد رهبر به شماره ملی ۰۰۷۳۶۱۴۲۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره ـ امیر حسین دانش زاده به شماره ملی ۰۰۴۰۸۱۰۹۲۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ۸. بازرسان شرکت: فاطمه جابری به شماره ملی ۴۵۴۹۹۰۰۴۱۵ به سمت بازرس اصلی و عزیز قشقایی به شماره ملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ۹.اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید. ۱۰. روزنامه آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۷۲۷۲۹۷۸۷۷۷۸۲   اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688352
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی به شماره ملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۸۱۵۲۹۴۲۶۷۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704521
آگهی تغییرات شرکت اراک خودرو دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۷۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۴۹۱ به نمایندگی آقای عزیز قشقایی به شماره ملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۸۲۹۶۸۵۹۶۶۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اناران استان ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۷۹۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۰۵/۱۳۹۵بشرح ذیل تعیین شدند: مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۱۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۰۴۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۴۴۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۰۱۵۳۳۶۵۳۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744662
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده به کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی مهدی معروفی به کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۵۳۹۳۴۵۳۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744696
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۵۵۴۸۱۸۶۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877880
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۱۹۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۶۳۲۶۸۳۰۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877895
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ شرکت سخت آژند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۶۸۴۲۱۹۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887389
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کد ملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی خانم زهرا عباس پور نمین کدملی ۰۰۶۸۲۷۷۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۲۹۸۰۹۱۲۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887406
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی آقای سیدکمیل قریشی کدملی ۳۰۳۱۳۶۶۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۲۷۲۰۸۱۰۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989161
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاورین توسعه مدیریت ایرانیان صدر هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۹۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۵۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهره هاشمی کدملی ۰۵۳۳۳۷۴۲۵۱ و امیر برزگر رحیمی کدملی ۰۰۷۱۹۰۳۱۰۰ و مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ و شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سیدمحمدحسین مدنی کدملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ دارای مبلغ ۴۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال محمد حقانی صفرپور کدملی ۰۰۷۲۶۷۶۵۱۵ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ دارای مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۶۰۶۳۵۹۹۵۵۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080694
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۷۵۸۷۵۰۶۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390571
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت پیمان ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۷۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تحت شماره ۱۶۷ث۹۶ و ۱۶۸ث۹۶ و ۱۶۹ /ث۹۶ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. نادر تاجری امامچائی به شماره ملی ۰۰۶۲۱۱۵۷۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ناصر اکن به شماره ملی ۶۳۶۹۷۳۲۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. شیرین وفائی خوشچه به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۲۶۷۷ به سمت بازرس اصلی و لیدا نصیری ویشکائی به شماره ملی ۰۰۱۲۲۶۱۸۵۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۲۸۳۷۴۲۴۹۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886548
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مائده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریتی نواندیشان ش ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ و موسسه حسابرسی شاهدان ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی فهندژ سعدی به کدملی ۲۲۸۱۲۹۳۰۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن علی محمدی فرد به کدملی۰۰۸۱۷۲۷۵۷۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آمور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۳۰۴۶۸۲۲۹۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293275
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران هفتاد قله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۷۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مرضیه باقری به شماره ملی ۰۵۳۴۰۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ سجاد زینلی به شماره ملی۰۵۳۴۸۴۲۰۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رضوان شاه حیدری به شماره ملی۱۲۱۸۹۵۸۳۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ندا مظفری به شماره ملی ۰۵۲۰۰۲۷۲۴۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا احدی از شرکا آقای ابوالقاسم زینلی هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۸۰۹۷۷۶۲۰۲۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک