عباس ملکی نورعینی

آقای عباس ملکی نورعینی

کد ملی 0531449807
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1129738
آگهی تصمیمات شرکت پیام مصوران اراک سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۲۵۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۳/۵/۹۲ به این اداره و اصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ خانم سمیه نوروزی شهرجردی به کد ملی ۰۵۳۲۹۷۶۷۸۹ آقایان جواد نوروزی شهرجردی به کد ملی ۰۵۳۰۷۲۸۵۶۷ محمد حیدری به کد ملی ۰۵۳۲۴۴۹۹۱۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان عباس ملکی نورعینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی اسکندری به کد ملی ۰۵۳۳۲۷۴۱۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ جواد نوروزی شهرجردی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سمیه نوروزی شهرجردی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حیدری بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۶۲۷۸۶ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173060
آگهی تصمیمات شرکت کارا سازه کیمیا سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۴۵۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقایان منصور عصار به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۸۲۳۲، آرش عصار به کد ملی ۱۲۱۹۴۶۸۹۳۲ و اسداله میرزائی به کد ملی ۲۶۴۹۵۰۶۸۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آمار گران پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و عباس ملکی نور عینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۲: ناصر فرهمند پور به کد ملی ۴۱۳۰۶۰۹۷۹۳ خارج از شرکت بسمت مدیر عامل و آقای منصور عصار بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اسداله میرزائی عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آرش عصار بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۴۴۰۵۳ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366109
آگهی تصمیمات شرکت دکل سازان کلان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۴۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۰۹۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نور عینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۴۳۱۴۵ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419326
آگهی تغییرات شرکت مشبک سازان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۲۹۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نورعینی کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تراز نامه و حساب سود و زیان مالی شرکت در سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۲۷۴۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423990
آگهی تصمیمات شرکت کیان پیچ سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۱۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نور عینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. ش۱۸۱۲۷۸۱ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466082
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی صنعتی پوششکاران پولاد شماره ثبت ۲۹۰۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۳۷۸۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که پس از تایید اداره تعاون اراک در تاریخ ۳۱/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نورعینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای عبدالرضا کلانتری به کد ملی ۰۵۳۳۳۶۲۳۱۸ سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد توجه به کد ملی ۰۵۳۲۱۶۵۵۱۹ سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شاهین پوران پیر به کد ملی ۰۵۳۲۲۴۲۴۷۵ سمت منشی هیئت مدیره و آقای سعید اخوان به کد ملی ۰۵۳۲۲۳۱۹۵۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. آقای بهزاد توجه علاوه بر سمت مذکور بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. http: //irsherkat. ssaa. ir ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۴۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518879
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رو ئین نور آریا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۹۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی آقای عباس ملکی نور عینی به کدملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۷۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533992
آگهی تغییرات شرکت نهاوند لبن سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۴۹۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ پس از قرائت بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد بنمایندگی مسعود نصراله زاده مهرآبادی بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نور عینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ آقایان تقی سلگی به کد ملی ۳۹۶۰۶۱۵۹۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و علی اصغر سلگی به کد ملی ۳۹۶۰۶۱۶۱۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و نعمت اله سلگی به کد ملی ۳۹۶۲۶۹۶۲۳۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده از تصدی انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته برات و اوراق بهادار با امضا یک یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۴ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و همگی اعضا و مدیران و بازرسان قبول سمت نموده و اقرار و اعتراف نموده که مشمول ممنوعیت‌های قانونی نمی‌باشند. ش۱۸۵۲۰۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632223
آگهی تغییرات شرکت پانیا صنعت پارس سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۶۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۸۶۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد رضا رسولی به کد ملی ۰۰۶۹۳۱۱۹۲۷ و رضا مرادی نژاد به کد ملی ۰۶۲۰۱۲۲۵۱۱ و ابوالفضل بابائی به کد ملی ۰۵۳۳۴۳۱۴۸۴ و عباس بابائی به کد ملی ۰۵۳۳۴۴۸۶۶۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آمار گران پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و عباس ملکی نور عینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت انتشار آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۱۹۵۷۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734951
آگهی تغییرات شرکت درسا پروتئین آریا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان غلامرضاهمتی به کدملی۰۵۳۰۶۹۳۵۶۹ وحامد همتی به کدملی۰۵۲۰۲۵۴۸۰۵ وامیر بساکی به کدملی۰۰۳۴۵۸۱۰۲۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰و آقای عباس ملکی نور عینی به کدملی۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیر الانتشار عطر یاس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. / ش۹۳۰۹۲۴۶۲۳۸۱۲۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824925
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی زرین ترنج سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرس معتمد پارسیان به شماره ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نورعینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند آقایان محمدابراهیم سلگی با کدملی ۳۹۶۲۰۱۶۰۸۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، مجتبی سلگی با کدملی ۳۹۶۲۱۲۰۳۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا خرایی با کدملی ۰۰۵۴۵۱۴۸۱۹ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۹۳۲۲۴۳۲۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949830
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی رکن سوله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس معتمد پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ و عباس ملکی نور عینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: رامین میرزائی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۶۷۴۵۰۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ملک زاده به شماره ملی۰۰۳۱۸۰۷۴۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر وزیری به شماره ملی۰۰۷۰۹۰۸۶۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۶۴۸۲۴۶۵۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034650
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بنا بتون اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۹۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ملکی نورعینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی اسکندری به شماره ملی ۰۵۳۳۲۷۴۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۰۳۹۰۶۲۰۱۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090890
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیلات سیمیا پروتئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۱۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - غلامرضا همتی به کد ملی ۰۵۳۰۶۹۳۵۶۹ و محمود همتی به کد ملی ۰۵۳۱۱۴۰۰۵۹ و امیر همتی سنجانی به کد ملی ۰۵۳۴۲۰۷۶۱۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - عباس ملکی نور عینی به کد ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ بعنوان بازرس اصلی و احمد نبی ئی به کد ملی ۰۰۵۵۲۸۴۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۸۰۳۸۱۶۷۸۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153393
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۳۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱موسسه حسابرس معتمد پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ به سمت بازرس اصلی و عباس ملکی نورعینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. / ش۹۵۰۹۰۴۷۲۹۶۲۷۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221525
آگهی تغییرات شرکت کنترل سیستم خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی سلگی به شماره ملی ۳۹۶۲۱۰۷۳۵۵ آقای طیب سلگی به شماره ملی ۳۹۶۲۶۹۶۲۲۹ آقای وهاب سلگی به شماره ملی ۳۹۶۲۶۹۶۳۷۷ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای عباس ملکی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و خانم منا گودرزی به شماره ملی ۳۹۶۲۶۲۲۴۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۰۰۷۴۱۹۲۹۱۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246582
آگهی تغییرات شرکت آرتا سازه آرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۸۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ عباس بابایی به کدملی ۰۵۳۳۴۴۸۶۶۲، زرگار مولانی به کدملی ۲۸۷۰۲۹۳۱۰۰، ریباز جعفر حسین به کد فراگیر ۱۰۱۳۸۱۷۰۵و فریاس جعفر حسین به کد فراگیر ۱۰۱۳۸۱۷۱۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ عباس ملکی نورعینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی اسکندری به شماره ملی ۰۵۳۳۲۷۴۱۸۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه نوید جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۵۱۰۱۹۹۰۶۷۲۳۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810863
آگهی تغییرات شرکت اطمینان جو اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۵۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسین بهرامی به کدملی ۰۵۳۳۹۵۹۴۶۲ و محمد بهرامی به کدملی ۰۵۳۴۱۹۱۷۸۹ و مینا نجیمی کرهرودی به کدملی ۰۳۲۱۳۴۸۶۸۰ بمدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ عباس ملکی نورعینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی اسکندری به شماره ملی ۰۵۳۳۲۷۴۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۰۹۸۸۲۶۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939464
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولیدی پارس جهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۸۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۲۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و عباس ملکی نورعینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. ۴ حسین مقدسی به شماره ملی ۱۵۵۰۷۴۲۴۷۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مهناز احمدزاده بخشایش به شماره ملی ۲۹۷۱۷۱۴۶۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد خرد رنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۴۰۲۷۶۷ به نمایندگی از شرکت ابزار دقیق کیمیا اکسیر به شماره ملی ۱۰۱۰۲۴۱۹۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش۹۶۱۲۲۲۴۸۶۹۰۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992678
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه تجهیزات آسیا کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ملکی نورعینی به شماره ملی۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و خانم پگاه حسینی به کدملی ۶۱۷۰۰۵۹۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۲۶۶۳۳۹۲۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335554
آگهی تغییرات شرکت بینا صنعت ریلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۲۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ملکی نور عینی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۴۹۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و الهام امیری فرزند شکراله به شماره ملی ۰۵۳۴۲۱۶۲۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۷۰۹۱۰۴۱۸۹۸۳۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک