شهربانو دوست محمدیان

شهربانو دوست محمدیان

کد ملی 5309901841
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 757892
آگهی تغییرات شرکت صنایع سهند شیمی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۴۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ و خانم شاه پسند فاعلی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ و خانم شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ تا تاریخ ۳/۷/۱۳۹۳ در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۷۰۱۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990814
آگهی تغییرات شرکت رابین کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۴۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام صالح لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ و خانم سودابه دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ و خانم شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۹۷۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002913
آگهی تغییرات شرکت آگور سیوان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ و خانم شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ و خانم سودابه دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳. در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۰۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032262
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت کومس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۶۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام صالحی لشکاجانی به کد ملی ۰۰۵۴۴۹۹۳۷۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد دوست محمدیان به کد ملی ۵۳۰۹۸۹۶۶۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاه پسند فاعلی به کد ملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شهربانو دوست محمدیان به کد ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۲۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152525
آگهی تغییرات شرکت رایانه گستر خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۷۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۹۶۶۵۱ شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ و شاه پسند فاعلی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۲۶۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166582
آگهی تغییرات شرکت صنایع پارس پلیمر شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۹۶۶۵۱ و خانم شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ و خانم شاه پسند فاعلی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۷۸۲۱۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۰۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221505
آگهی تغییرات شرکت هامرز صنعت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله دوست محمدیان به کد ملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ خانم سودابه دوست محمدیان به کد ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ خانم شهربانو دوست محمدیان به کد ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به کد ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۶۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250674
آگهی تغییرات شرکت پارت رایانه کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد دوست محمدیان بشماره ملی ۵۳۰۹۸۹۶۶۵۱ و شهربانو دوست محمدیان بشماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ شاه پسند فاعلی بشماره ملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و شهرام صالحی لشکاجانی کد ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629832
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی الماس درخشان خلیج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۹۶۶۵۱ وخانم سودابه دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ وخانم شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ و خانم شاه پسند فاعلی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.۰ مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پدرام فتحیه به شماره ملی ۰۰۷۰۷۲۱۰۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید۰ پ۹۳۰۷۰۱۹۵۲۳۷۷۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661054
آگهی تغییرات شرکت پارس شیمی ثمین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۱۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد دوست محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۸۹۶۶۵۱ وخانم‌ها شاه پسند فاعلی به کدملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳، شهربانودوست محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ بعنوان اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگادبه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به کدملی ۰۰۵۴۴۹۹۳۷۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید۰ پ۹۳۰۷۲۰۵۲۷۲۷۳۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399987
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۹۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهربانودوست محمدیان به ک. م ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اسداله دوست محمدیان به ک. م ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سودابه دوست محمدیان به ک. م ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ش. م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به ک. م ۰۰۵۲۲۹۳۷۱۴ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۱۵۷۵۵۱۵۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413274
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی یوتاب کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و اقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند آقای اسداله دوست محمدیان به شماره ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خانم شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سودابه دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ به سمت نایب هیئت مدیره و عضوهیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۴۹۳۴۱۵۵۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833506
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت کومس باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: محمدسامان سلیمی به کدملی ۰۴۵۱۳۶۳۳۸۸ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین جلالی به کدملی ۴۲۱۹۶۵۸۲۲۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله دوست‎محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ و سودابه دوست‎محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ و شهربانو دوست‎محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ اسداله دوست‎محمدیان بسمت رئیس هیئت مدیره، سودابه دوست‎محمدیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شهربانو دوست‎محمدیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9956045
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های کویر سلولزسهامی خاص بشماره ثبت۱۹۱۹۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: محمدحسین جلالی به شماره ملی ۴۲۱۹۶۵۲۲۴۸ و محمدساسان سلیمی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۳۳۸۸ بترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهربانو دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ و سودابه دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ و اسداله دوست محمدیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شهربانو دوست محمدیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سودابه دوست محمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9956416
آگهی تغییرات شرکت الماس خلیج نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اسداله دوست محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۷۳۵۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، شاه پسند فاعلی به کدملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهربانو دوست محمدیان به کدملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862937
آگهی تصمیمات شرکت رایانه گستر آتیه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۷۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۹۴۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید: محمدساسان سلیمی به ش ملی ۰۴۵۱۳۶۳۳۸۸ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین جلالی به ش ملی ۴۲۱۹۶۵۸۲۲۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سودابه دوست محمدیان به ش ملی ۵۳۰۹۹۲۰۴۳۹ و شاه پسند فاعلی به ش ملی ۵۳۰۹۷۶۶۴۱۳ و شهربانو دوست محمدیان به ش ملی ۵۳۰۹۹۰۱۸۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ سودابه دوست محمدیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شهربانو دوست محمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاه پسند فاعلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک