مسعود دادگر

مسعود دادگر

کد ملی 5309804218
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557668
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده سازان شایانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۶۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۱۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و علی معصومی به کدملی ۴۸۹۹۶۶۴۱۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۴۶۳۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563343
آگهی تصمیمات شرکت هوتن رایانهسهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۴۴۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به کدملی ۱۸۱۷۴۳۳۵۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۳۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620807
آگهی تصمیمات شرکت پاد بنا گستر سبزسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۵۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مسعود دادگر به ش ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ تسلیمی به ش ملی ۰۰۶۶۱۵۲۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین پرورشی به کدملی ۴۳۲۲۰۸۶۴۸۹ علی مفخمی به کدملی ۰۰۶۶۱۹۶۰۳۵ کامران هروی فر به کدملی ۰۰۵۴۳۲۵۰۲۲ و کوروش علاقمند به کدملی ۰۰۵۴۲۱۴۰۳۵ علی مفخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و کامران هروی فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین پرورشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۹۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681132
آگهی تصمیمات شرکت گرما گستر کوهینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۴۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مسعود دادگر به کدملی۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بجای بازرس قبلی برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۵۴۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690512
آگهی تصمیمات شرکت ژیزمانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۳۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مسعود دادگر به ک م ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به ک م ۱۸۱۷۴۳۳۵۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۳۲۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702392
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کلارسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۲۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و امیر اتفاقیان به کدملی ۰۰۳۵۲۴۶۷۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۲۷۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726148
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر میهنسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود دادگر به شماره ملی۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای نیما منتظر به شماره ملی۰۰۷۵۱۹۶۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نیما محسنی به شماره ملی۰۰۵۵۸۹۱۰۹۸ و خانم سیما برومندکیا به شماره ملی۰۰۶۲۳۶۹۴۸۲ و آقای رجبعلی معینی ناغانی به شماره ملی۶۲۰۹۶۳۶۶۰۸ تا تاریخ۲۵/۴/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نیما محسنی به شماره ملی۰۰۵۵۸۹۱۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیما برومندکیا به شماره ملی۰۰۶۲۳۶۹۴۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رجبعلی معینی ناغانی به شماره ملی۶۲۰۹۶۳۶۶۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیما برومندکیا به شماره ملی۰۰۶۲۳۶۹۴۸۲ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۷۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745938
آگهی تغییراتشرکت گیلان سویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۴۸۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای مسعود دادگر کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بعنوان بازرس و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی ۲۵۹۴۱۱۶۱۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۰۶۷۸۳۸۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745942
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیرنگ کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۱ مورخ ۵/۴/۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید: ۱ آقای مسعود دادگر کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی ۲۵۹۴۱۱۶۱۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ تعیین گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۰۶۷۶۰۷۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857642
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۰۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای مسعود دادگر با کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای چنگیز امینی سفیدآب با کدملی ۱۶۳۸۶۸۲۷۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۶۰۲۹۰۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161055
آگهی تغییرات شرکت کولان سل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۸۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد قاضی به کدملی ۰۰۴۳۴۸۲۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۹۷۰۳۱ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191401
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ آقای مسعود دادگر به کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی آقای نادر مصطفی نژاد به کد ملی ۲۵۹۴۱۱۶۱۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه گلچین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۵۹۶۵ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192534
آگهی تغییرات شرکت تولید صنایع غذایی سیرنگ زیبا کنار سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۹۹ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۴۲۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مسعود دادگر کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی ۲۵۹۴۱۱۶۱۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه گلچین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۷۵۵۳ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192536
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی سیرنگ کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مسعود دادگر کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی ۲۵۹۴۱۱۶۱۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه گلچین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۷۲۳۹ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192538
آگهی تغییرات شرکت گیلان سویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مسعود دادگر کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی ۲۵۹۴۱۱۶۱۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه گلچین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۷۰۳۰ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199220
آگهی تغییرات شرکت شاخص ساختار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. آقای مسعود دادگر به شماره ملی۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد اصغری به شماره ملی۰۰۷۰۳۸۳۳۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396456
آگهی تغییرات شرکت پاک فراز سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و بهزاد دلیلی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۶۵۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۸۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396466
آگهی تغییرات شرکت پارس فراز آفاق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت توحیدلو به شماره ملی ۴۲۸۰۸۴۵۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۸۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419198
آگهی تغییرات شرکت اسکان و توسعه آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۰۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۶۷۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ و کدپستی ۳۵۱۹۸ ۷۹۷۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد موسوی کد ملی ۱۵۸۲۲۱۸۷۹۱ و کدپستی ۵۱۸۶۶ ۱۹۵۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مرکب از اعضای زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف آقای حسن عبدلی کمالی کد ملی ۱۳۸۲۰۷۴۰۰۱ و کدپستی ۵۱۳۶۷ ۳۶۶۱۴ ب آقای بهروز اصلانی مقدم کد ملی ۶۰۴۹۶۱۸۷۴۷ و کدپستی ۵۴۵۱۸ ۴۶۹۷۶ ج آقای میکائیل تهمتن کد ملی ۱۳۷۰۹۸۴۶۵۰ و کدپستی ۵۱۸۴۹ ۴۳۹۷۷. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۴۸۸۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512300
آگهی تغییرات شرکت سبز گستران آداک شمال شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۲۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مسعود دادگر ک م ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بازرس اصلی و آقای یداله ازبرمی ک م ۱۸۱۸۲۵۵۴۸۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۷۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524943
آگهی تغییرات شرکت تجهیزیاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۸۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۸۳۱۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ خانم زیبا محمدیان بشماره ملی ۱۷۵۴۰۲۶۸۳۴ نایب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای عبدالمحمد عطاران بشماره ملی ۱۸۸۱۴۷۶۸۱۲ رئیس هیئت مدیره ۳ آقای سید محمد عباسی بشماره ملی ۰۴۵۱۰۲۹۷۴۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ آقای پدرام عباسی بشماره ملی ۱۷۴۱۱۳۷۸۷۱ عضو هیئت مدیره آقای مسعود دادگر بشماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بعنوان بازرس اصلی، آقای امید رنجبر کوچکسرایی شماره ملی ۲۱۶۱۵۷۵۷۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۹۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525061
آگهی تغییرات شرکت دریا تامین تجهیز سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر بشماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن احمدی بشماره ملی ۰۰۷۲۷۳۲۱۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۴۹۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594301
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه ارتباطات آرا موج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای یداله ازبرمی به کد ملی ۱۸۱۸۲۵۵۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۸۴۸۶۹۷۵۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721616
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت پوشش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۲۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر بشماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی وخانم فاطمه آقائی بشماره ملی ۴۶۰۹۴۴۱۷۴۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۹۱۵۷۴۲۱۷۶۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735009
آگهی تغییرات شرکت دلتا نیروی گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۳۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگربه شماره ملی۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم فروزان عباس نژاد تنگ دهوئی به شماره ملی ۳۳۹۱۵۳۶۶۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۲۴۴۵۰۲۲۳۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928778
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی تهران فام سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. احمدرضا حیدری فتسمی به کدملی ۲۰۳۰۱۳۴۷۹۱ به سمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بشیر شکاری اشکذری به کدملی ۰۰۵۹۶۸۴۵۲۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۰ فضل الله شکاری اشکذری به کدملی ۵۵۱۹۷۵۴۲۷۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مسعود مدنی اشکذری به کدملی ۰۰۴۰۸۱۲۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936245
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی آئینه رهیاب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۳۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمدرضا حیدری‎فتشمی به ش ملی ۲۰۳۰۱۳۴۷۹۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به ش ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل‎اله شکاری‎اشکذری به ک‎م ۵۵۱۹۷۵۴۲۷۶ بشیر شکاری‎اشکذری به ک‎م ۰۰۵۹۶۸۴۸۵۲ و مسعود مدنی‎اشکذری به ک‎م ۰۰۴۰۸۱۲۱۰۳ که فضل‎اله شکاری‎اشکذری بسمت رئیس هیئت مدیره و بشیر شکاری‎اشکذری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود مدنی‎اشکذری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099654
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت نورد لوله و پروفیل تهران شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۷۰ این اداره تغییرات زیر بعمل آمد: ۱ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس اصلی و مهدی صابری به شماره ملی ۰۴۲۱۸۷۱۴۵۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۳ انتخاب خانمها فرزانه پازوکی و فائزه صابری و مهرداد صابری بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که درنتیجه آقای محمود صابری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه صابری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان تصویب شد. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145428
آگهی تصمیمات شرکت ارابه نسیم سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و چنگیز امینی به کدملی ۱۶۳۸۶۸۲۷۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفضل طرزی به کدملی ۰۰۸۰۱۳۳۷۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر طرزی به کدملی ۰۰۱۰۹۴۴۲۴۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد طرزی به کدملی ۰۰۶۹۲۸۸۷۴۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353592
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516639
آگهی تصمیمات شرکت بتون دکوهه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کد ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به کد ملی ۱۸۱۷۴۳۳۵۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922181
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بنا ساز ایستا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۳۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۸۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. احمدرضا حیدری فتسمی به کدملی ۲۰۳۰۱۳۴۷۹۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سلمان امید به کدملی ۵۱۹۹۶۵۵۳۱ و اسماعیل امید به کدملی ۵۱۹۸۰۶۲۳۴۰ و فرمان امید به کدملی ۵۱۹۸۰۶۲۴۰۵ و مهدی زارع عفیفی به کدملی ۰۰۵۲۱۱۶۵۳۰ و کیارش مکی به کدملی ۰۰۵۵۳۲۷۱۶۸ و مارال امید به کدملی ۰۰۶۴۵۷۶۱۲۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ سلمان امید بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل امید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرمان امید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133654
آگهی تصمیمات شرکت کوثر صادق سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین شریفی به کدملی ۲۵۹۱۴۷۶۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842845
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آمود راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۷۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بسمت بازرسین اصلی و آقای مرتضی ابوالحسنی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۷۹۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسفندیار صدیقی به شماره ملی ۲۲۲۹۸۶۹۵۶۶ آقای اسماعیل مداحی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۳۹۴۳۴ آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ آقای خشایار ضیاء ظریفی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۵۰۵۴۱ آقای حسن آقائی به شماره ملی۰۰۴۷۴۶۶۸۱۲ پ۹۶۱۱۰۸۱۰۱۵۲۲۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018405
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اردام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به عنوان بعنوان بازرسان اصلی و آقای مرتضی ایزدی بروجنی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۳۵۰۷۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۸۱۲۸۹۱۱۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115491
آگهی تغییرات شرکت آریان بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۲۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و یدالله ازبرمی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۵۵۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۲۰۶۱۷۱۲۴۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174258
آگهی تغییرات شرکت پی بن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز شیبانی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۸۲۹۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، خانم زهره احمدی بشماره ملی ۵۴۹۹۴۳۲۶۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود دادگر بشماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ بعنوان بازرس اصلی و اقای مهرداد عباسپور بشماره ملی ۰۰۱۳۵۶۷۲۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای اقای بهروز شیبانی و یا خانم زهره احمدی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۷۳۰۲۷۱۷۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262326
آگهی تغییرات شرکت انرژی سازان تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر با کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن اکبری نوجه ده سادات با کدملی ۰۰۶۳۷۹۷۶۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۲۴۶۵۲۳۲۰۸۱۴ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405766
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آراد تراز پیشرو درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۲۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۸۹۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی-بازرسی قانونی-مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی-نظارت بر امور تصفیه- خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود- سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می شود. بموجب مجوز شماره ۲۱۴۳۱۷/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷جامعه حسابداران رسمی ایران مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دریا، خیابان شهید مهدی عباس اناری، خیابان شهید استاد مطهری شمالی، پلاک ۱۲، طبقه سوم، واحد جنوبی کدپستی ۱۹۹۸۸۷۷۴۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. سرمایه مؤسسه یک میلیون ریال است که تماماً توسط شرکا پرداخت شده است. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کامران طرفه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۹۲۱۵۸ دارنده ۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فریبا استیلی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۷۰۰۶۶ دارنده ۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ دارنده ۹۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای کامران طرفه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۹۲۱۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریبا استیلی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۷۰۰۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود دادگر به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات وسایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل منفرداً و مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۱۰۱۱۲۴۱۲۰۱۲۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک